Thông tin v? hi?u su?t truy v?n trong m?t cơ s? d? li?u Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 209126 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
V?a ph?i: Đ?i h?i v? mô cơ b?n, m? hóa, và kh? năng tương tác k? năng.

Bài vi?t này ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

Đ? truy c?p m?t 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 112112.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? t?i ưu hóa hi?u su?t truy v?n trong Microsoft Access 2000, trong Microsoft Access 2002, và trong văn ph?ng Microsoft Access 2003. Các ch? đ? sau đây đư?c bao g?m:
 • T?i ưu hóa truy v?n cơ s? d? li?u Microsoft Jet công c?
 • Th?i gian truy v?n
 • Phân tích hi?u su?t
 • M?o đ? c?i thi?n hi?u su?t truy v?n
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng cơ s? d? li?u c?a b?n đ? đ?a phương b?ng thay v? các liên k?t (ho?c đính kèm) b?ng. N?u b?ng c?a b?n đư?c liên k?t, đi?u này thông tin v?n áp d?ng. Tuy nhiên, có nh?ng v?n đ? khác ?nh hư?ng đ?n truy v?n hi?u su?t v?i các liên k?t v?i b?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c c?i thi?n hi?u su?t v?i các liên k?t v?i b?ng, b?n có th? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft b?i b?ng cách s? d?ng chu?i sau đây:
ODBC và t?i ưu hóa và b?ng

THÔNG TIN THÊM

T?i ưu hóa truy v?n đ?i v?i cơ s? d? li?u Microsoft Jet

Cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c có ch?a m?t s? thành ph?n, nhưng nhi?u nh?t thành ph?n quan tr?ng đ? truy v?n (và ph?c t?p nh?t) là t?i ưu hóa. Các T?i ưu hóa là d?a trên chi phí. Đi?u này có ngh?a r?ng t?i ưu hóa gán m?t chi phí th?i gian đ? m?i truy v?n nhi?m v? và sau đó l?a ch?n ít t?n kém danh sách nhi?m v? th?c hi?n mà t?o ra thi?t l?p k?t qu? d? đ?nh. C?n m?t nhi?m v? c?n đ? th?c hi?n, các đ?t hơn công vi?c đó là.

Đ? quy?t đ?nh nh?ng g? chi?n lư?c truy v?n đ? s? d?ng, t?i ưu hóa vi?c s? d?ng s? li?u th?ng kê. Các y?u t? sau đây là m?t s? trong nh?ng y?u t? r?ng nh?ng th?ng kê này đư?c d?a trên:
 • S? lư?ng các b?n ghi trong m?t b?ng
 • S? lư?ng d? li?u các trang trong m?t b?ng
 • V? trí c?a b?ng
 • Xem danh m?c hàng hi?n t?i
 • Cách duy nh?t các ch? s? là
T?i ưu hóa d?a trên các s? li?u th?ng kê, sau đó ch?n t?t nh?t n?i b? truy v?n chi?n lư?c đ? đ?i phó v?i m?t truy v?n c? th?.

Các th?ng kê đư?c c?p nh?t b?t c? khi nào m?t truy v?n đư?c biên so?n. M?t truy v?n đư?c đánh d?u cho biên d?ch khi b?n lưu b?t k? thay đ?i đ? truy v?n (hay c?a nó n?m bên dư?i bàn) và khi cơ s? d? li?u compacted. N?u m?t truy v?n đư?c đánh d?u cho biên d?ch, các biên d?ch và c?p nh?t các s? li?u th?ng kê x?y ra sau khi truy v?n là ch?y. Biên so?n thư?ng m?t t? m?t l?n th? hai đ?n b?n giây.

N?u b?n thêm m?t đáng k? s? lư?ng b?n ghi vào cơ s? d? li?u c?a b?n, b?n ph?i m? và sau đó lưu các truy v?n đ? biên d?ch các truy v?n. Ví d?, n?u b?n thi?t k? và sau đó th? nghi?m m?t truy v?n b?ng cách s? d?ng m?t t?p nh? các m?u d? li?u, b?n ph?i re-compile các truy v?n sau khi h? sơ b? sung đư?c thêm vào cơ s? d? li?u. Khi b?n làm đi?u này, b?n mu?n đ?m b?o r?ng truy v?n t?i ưu hi?u su?t là đ?t đư?c khi b?n ?ng d?ng đang dùng.

Chú ý B?n không th? xem máy bay ph?n l?c cơ s? d? li?u công c? t?i ưu hóa chương tr?nh, và b?n không th? xác đ?nh làm th? nào đ? t?i ưu hóa m?t truy v?n. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng cơ s? d? li?u Documenter đ? xác đ?nh xem danh m?c hàng hi?n t?i và cách duy nh?t m?t ch? s? là.

Cho bi?t thêm thông tin v? v?n đ? có th? x?y ra khi b?n s? d?ng cơ s? d? li?u Documenter trong Access 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
207782ACC2000: L?i b?ng cách s? d?ng cơ s? d? li?u Documenter n?u các đ?i tư?ng đang m?

Th?i gian truy v?n

Có hai s? đo th?i gian đáng k? cho m?t truy v?n ch?n:
 • Th?i gian hi?n th? màn h?nh đ?u tiên c?a d? li?u
 • Th?i gian đ? có đư?c k? l?c cu?i
N?u m?t truy v?n tr? v? màn h?nh ch? có m?t d? li?u, th?i gian hai đo đ?c là như nhau. N?u m?t truy v?n tr? v? nhi?u h? sơ, th?i gian các đo đ?c có th? r?t khác nhau.

N?u hai s? đo các cùng m?t khi b?n xem m?t truy v?n ch?n trong Datasheet xem, b?n th?y m?t màn h?nh c?a d? li?u và t?ng s? h? sơ đó đư?c tr? v? b?i truy v?n, ch?ng h?n như "k? l?c 1 c?a N." N?u nó là nhanh hơn cho cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c đ? hi?n th? màn h?nh đ?u tiên c?a d? li?u hơn đ? hoàn thành các truy v?n và sau đó L?y các k? l?c cu?i, b?n th?y m?t màn h?nh c?a d? li?u nhưng không có N trong "Cofnod 1 N". Các N giá tr? là tr?ng cho đ?n khi truy v?n đư?c hoàn t?t, ho?c cho đ?n khi b?n di chuy?n xu?ng đ?n cu?i k? l?c.

Hành vi này là nh?ng k?t qu? c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c l?a ch?n m?t trong hai hi?u su?t chi?n lư?c:
 • Hoàn thành các truy v?n, và sau đó hi?n th? d? li?u
 • Hi?n th? d? li?u, và sau đó hoàn thành các truy v?n
B?n không th? ki?m soát chi?n lư?c đư?c s? d?ng. Cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c công c? ch?n chi?n lư?c đó là hi?u qu? nh?t.

Phân tích hi?u su?t

N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Access 7,0, truy c?p 97, Access 2000, Truy c?p 2002, ho?c truy c?p 2003, b?n có th? s? d?ng phân tích hi?u su?t đ? phân tích truy v?n trong cơ s? d? li?u c?a b?n. B?i v? phân tích hi?u su?t truy v?n là ch?t ch? g?n v?i đ?ng cơ ph?n l?c cơ s? d? li?u, phân tích hi?u su?t cho th?y thêm ch? s? ch? khi các ch? s? s? th?c s? đư?c s? d?ng b?i cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c đ? t?i ưu hóa các truy v?n. Đi?u này có ngh?a r?ng phân tích hi?u su?t có th? cung c?p hi?u su?t M?o mà c? th? đ?i v?i cơ s? d? li?u c?a b?n hơn so v?i tư?ng l?i đ? ngh? đư?c li?t kê bên dư?i trong ph?n "M?o đ? c?i thi?n hi?u su?t truy v?n".

Đ? ch?y phân tích hi?u su?t trong truy c?p 7,0, trong truy c?p 97, trong Access 2000, Access 2002, ho?c trong Access 2003, h?y làm theo các bư?c sau:

Ngày các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Phân tích, và sau đó nh?p vào Hiệu suất.

M?o đ? c?i thi?n hi?u su?t truy v?n

Đ? c?i thi?n hi?u su?t truy v?n, h?y th? nh?ng l?i khuyên này:
 • Nén cơ s? d? li?u c?a b?n

  Khi b?n nh? g?n c?a b?n cơ s? d? li?u b?n có th? tăng t?c đ? truy v?n. Khi b?n nén cơ s? d? li?u c?a b?n, các h? sơ t? ch?c b?ng l?i v? v?y mà các b?n ghi n?m trong cơ s? d? li?u k? các trang đư?c yêu c?u c?a khóa chính c?a b?ng. Đi?u này c?i thi?n các hi?u su?t quét tu?n t? c?a b?n ghi trong b?ng v? ch? các t?i thi?u s? lư?ng các trang cơ s? d? li?u bây gi? có đư?c đ?c đ? l?y các b?n ghi b?n mu?n. Sau khi b?n nén cơ s? d? li?u c?a b?n, ch?y m?i truy v?n đ? biên d?ch các truy v?n đ? cho m?i truy v?n bây gi? s? có s? li?u th?ng kê C?p Nh?t b?ng.
 • Đánh ch? m?c m?t l?nh v?c

  Ch? s? b?t k? l?nh v?c đư?c s? d?ng đ? thi?t l?p tiêu chí cho các l?nh v?c truy v?n và các ch? s? trư?ng ? hai bên tham gia m?t. Ho?c, t?o ra m?t m?i quan h? gi?a các trư?ng này. Khi b?n t?o ra m?t m?i quan h? v?i thi hành referential tính toàn v?n, cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c t?o ch? m?c cho phím nư?c ngoài n?u m?t trong nh?ng đ? không t?n t?i. N?u không, cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c s? d?ng ch? m?c hi?n có.

  Chú ý Cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c s? t? đ?ng t?i ưu hóa m?t truy v?n mà tham gia m?t b?ng truy c?p vào đ?a c?ng c?a b?n và m?t b?ng ODBC máy ch? n?u truy c?p b?ng là nh? và n?u các l?nh v?c gia nh?p đư?c l?p ch? m?c. Trong trư?ng h?p này, truy c?p c?i thi?n hi?u su?t b?ng cách yêu c?u ch? là các h? sơ yêu c?u t? h? ph?c v?. H?y ch?c ch?n r?ng b?ng b?n tham gia t? nhi?u ngu?n khác nhau đư?c l?p ch? m?c trên tham gia các l?nh v?c.
 • Ch?n ki?u d? li?u nh? nh?t mà là thích h?p

  Khi b?n xác đ?nh m?t l?nh v?c trong m?t b?ng, ch?n nh? nh?t ki?u d? li?u mà là thích h?p cho các d? li?u trong l?nh v?c này. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các l?nh v?c mà b?n đ?nh s? d?ng trong tham gia có cùng m?t lo?i d? li?u ho?c tương thích lo?i d? li?u, ch?ng h?n như Autonumber và s? (n?u các FieldSize tài s?n đư?c thi?t l?p đ? Lâu dài nguyên).
 • Thêm ch? các l?nh v?c mà b?n ph?i có

  Khi b?n t?o m?t truy v?n, thêm ch? các l?nh v?c mà b?n ph?i có. Trong các l?nh v?c đư?c s? d?ng đ? đ?t tiêu chu?n, ch?n đ? xóa các Hi?n th? h?p ki?m tra n?u b?n làm không mu?n hi?n th? các l?nh v?c này.
 • Lưu các l?nh SQL như m?t truy v?n

  Nếu RecordSource b?t đ?ng s?n cho m?t h?nh th?c ho?c báo cáo đư?c thi?t l?p đ? m?t l?nh SQL, lưu các l?nh SQL như m?t truy v?n và sau đó thi?t l?p các RecordSource b?t đ?ng s?n đ? tên c?a các truy v?n.
 • Tránh các l?nh v?c tính toán

  Tránh các l?nh v?c đư?c tính ? subqueries. N?u b?n thêm m?t truy v?n có ch?a m?t l?nh v?c tính toán khác truy v?n, bi?u hi?n trong l?nh v?c tính toán có th? làm ch?m hi?u su?t trong các qu?c gia truy v?n. Trong ví d? sau, truy v?n Q1 đư?c s? d?ng như đ?u vào cho truy v?n Q2:
  Q1: Ch?n IIF([MyColumn]="Yes","Order Confirmed","Order Not Confirmed") AS X MYTABLE;
  Q2: Ch?n * t? Q1 nơi X = "Đ? xác nh?n";
  B?i v? các IIF bi?u hi?n trong Q1 không th? đư?c t?i ưu hóa, có th? qu? 2 c?ng không t?i ưu hóa. N?u m?t bi?u hi?n mà không th? đư?c t?i ưu hóa l?ng nhau trong m?t subquery, t?t c? các truy v?n không đư?c t?i ưu hóa.

  M?t cách khác đ? xây d?ng truy v?n là như sau:
  Q1: Ch?n * MYTABLE nơi MyColumn = "Yes";
  N?u bi?u th?c đư?c yêu c?u trong đ?u ra, c? g?ng đưa các bi?u hi?n m?t ki?m soát trên m?t h?nh th?c ho?c trên báo cáo. Ví d?, b?n có th? thay đ?i các truy v?n trư?c đó đ? m?t tham s? truy v?n mà s? nh?c cho giá tr? c?a MyColumn, và sau đó căn c? m?t h?nh th?c ho?c m?t báo cáo v? các truy v?n. V? h?nh th?c ho?c trên các báo cáo, sau đó b?n có th? thêm m?t đi?u khi?n tính hi?n th? "Xin chào" hay "Goodbye" tùy thu?c vào giá tr? đó là trong MyColumn.

  Xây d?ng truy v?n như sau:
  Tham s? [đ? xem đơn đ?t hàng đ? đư?c xác nh?n, nh?p Yes. Đ? xem đơn đ?t hàng không đư?c xác nh?n, nh?p s?] Văn b?n;
  CH?N *
  MYTABLE
  NƠI MyColumn = [đ? xem đơn đ?t hàng đ? đư?c xác nh?n, nh?p Yes. Đ? xem đơn đ?t hàng không đư?c xác nh?n, nh?p s?];
  Trong s? ki?m soát đư?c tính trên các h?nh th?c ho?c trên báo cáo, g?:
  = IIF([MyColumn]="Yes","Order Confirmed","Order Not Confirmed")
 • Ch? đ?nh nhóm theo

  Khi b?n nhóm h? sơ c?a các các giá tr? trong m?t l?nh v?c gia nh?p, xác đ?nh nhóm b?ng cho trư?ng đó là trong cùng m?t b?ng là l?nh v?c mà b?n t?ng c?ng (tính toán m?t t?ng h?p trên). Cho Ví d?, à perda Northwind.mdb m?u, n?u b?n t?o m?t truy v?n mà T?ng s? l?nh v?c s? lư?ng trong th? t? chi ti?t b?ng và sau đó các nhóm b?i OrderID, b?n có th? ch? đ?nh nhóm b?ng cho l?nh v?c OrderID chi ti?t đơn đ?t hàng b?ng. N?u b?n ch? đ?nh nhóm b?ng cho trư?ng OrderID ? b?ng l?nh, Truy c?p ph?i tham gia t?t c? các h? sơ đ?u tiên và sau đó th?c hi?n t?ng h?p, thay vào đó th?c hi?n s? t?ng h?p và sau đó gia nh?p ch? các trư?ng b?t bu?c.

  Đ? t?c đ? l?n hơn, s? d?ng nhóm b?i trên l?nh v?c càng ít càng t?t. Ngoài ra, s? d?ng các Đầu tiên ch?c năng n?u b?n có th?.

  N?u m?t truy v?n t?ng s? bao g?m m?t tham gia, xem xét vi?c nhóm các h? sơ trong m?t truy v?n và sau đó thêm các truy v?n này đ?n m?t riêng truy v?n đó th?c hi?n tham gia. Khi b?n làm đi?u này, hi?u su?t có th? c?i ti?n v?i m?t s? truy v?n.
 • Tránh tiêu chí h?n ch? truy v?n

  Tránh h?n ch? tiêu chí truy v?n trên tính toán các l?nh v?c và trên các l?nh v?c không l?p ch? m?c có n?u b?n có th?. S? d?ng bi?u hi?n tiêu chí b?n có th? t?i ưu hóa.
 • Ki?m tra hi?u su?t truy v?n c?a b?n trong m?t l?nh v?c đư?c s? d?ng trong m?t tham gia gi?a bàn

  N?u b?n s? d?ng các tiêu chí đ? h?n ch? các giá tr? trong m?t trư?ng đư?c s? d?ng trong m?t tham gia gi?a b?ng v?i m?t m?i quan h? m?t nhi?u, th? nghi?m cho dù các truy v?n ch?y nhanh hơn v?i các tiêu chí đ?t "m?t" bên ho?c bên tham gia, "nhi?u". Trong m?t s? truy v?n, b?n có th? nh?n ra nhanh hơn hi?u su?t b?ng cách thêm các tiêu chu?n trong l?nh v?c "m?t" bên tham gia thay v? c?a ngày "nhi?u ngư?i" ph? c?a s? tham gia.
 • Ch? s? phân lo?i các l?nh v?c

  Đánh ch? m?c các l?nh v?c mà b?n s? d?ng Đ?i v?i phân lo?i.
 • S? d?ng truy v?n th?c hi?n-b?ng t?o b?ng

  N?u c?a b?n d? li?u hi?m khi thay đ?i, s? d?ng truy v?n th?c hi?n-b?ng t?o b?ng t? truy v?n c?a b?n k?t qu?. Vi?c s? d?ng các b?ng k?t qu? thay v? truy v?n như là cơ s? cho c?a b?n các h?nh th?c, báo cáo c?a b?n, ho?c các truy v?n khác. H?y ch?c ch?n r?ng b?n thêm danh m?c theo các hư?ng d?n mà b?n đ?c trong bài vi?t này.
 • Tránh s? d?ng tên mi?n ch?c năng t?ng h?p

  Tránh s? d?ng tên mi?n t?ng h?p ch?c năng, ch?ng h?n như các DLookup ch?c năng đ? truy c?p d? li?u t? m?t b?ng đó không ph?i là trong truy v?n. Tên mi?n ch?c năng t?ng h?p đư?c c? th? đ? truy c?p, và đi?u này có ngh?a là máy bay ph?n l?c cơ s? d? li?u không th? t?i ưu hóa truy v?n s? d?ng tên mi?n ch?c năng t?ng h?p. Thay vào đó, thêm các truy v?n đ? bàn mà các ch?c năng truy c?p vào ho?c t?o m?t subquery.
 • S? d?ng các đ? m?c c?t c? đ?nh

  N?u b?n đang t?o m?t crosstab truy v?n, s? d?ng c? đ?nh đ? m?c c?t m?i khi có th?.
 • S? d?ng nhà đi?u hành

  S? d?ng các Gi?a...Và nhà đi?u hành, các Trong nhà đi?u hành, và các = nhà đi?u hành trên các l?nh v?c đư?c đánh ch? m?c.
 • T?i ưu hóa hi?u su?t trên máy ch?

  Đ? C?p Nh?t v?i s? lư?ng l?n truy v?n đ?i v?i ODBC d? li?u ngu?n, t?i ưu hóa hi?u su?t trên máy ch? c?a thi?t l?p các FailOnError b?t đ?ng s?n đ? có.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hi?u su?t t?i ưu hóa trong Microsoft Access 2000, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Access trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i t?i ưu hóa hi?u su?t trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.
Đ? bi?t thêm v? t?i ưu hóa hi?u su?t trong Microsoft Access 2002, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Access trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i C?i thi?n hi?u su?t c?a m?t ngư?i truy c?p cơ s? d? li?u trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Đ? bi?t thêm v? vi?c c?i thi?n hi?u su?t trong truy c?p năm 2003, b?m Tr? giúp truy c?p Microsoft Office trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i C?i thi?n hi?u su?t c?a m?t cơ s? d? li?u Access trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.

Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng l?p ch? m?c trong truy c?p năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
209564ACC2000: Ch? s? h?p ch?t ph?i h?n ch? đ?u tiên trư?ng đư?c đánh ch? m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 209126 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbquery kbhowto kbperformance kbinfo kbusage kbmt KB209126 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:209126

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com