Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? và s?a ch?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 4,0 b? hư h?i trong Access 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 209137 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Novice: Đ?i h?i ki?n th?c v? giao di?n ngư?i dùng trên đ?a đơn ngư?i dùng máy vi tính.

Bài vi?t này ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Access 2002 ho?c Access 2003 c?a bài vi?t này, xem 283849.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Y?u t? môi trư?ng có th? đ? l?i c?a b?n t?p tin cơ s? d? li?u b? hư h?i. Các tri?u ch?ng c?a m?t cơ s? d? li?u b? h?ng có th? dao đ?ng t? "#Deleted" xu?t hi?n trong m?t s? h? sơ, đ? không có kh? năng m? m?t trong nh?ng v?t trong cơ s? d? li?u, đ? không đ?y đ? m? t?p tin trong truy c?p. Compact và s?a ch?a h?u ích trong Microsoft Access là m?t công c? h?u ích mà b?n có th? s? d?ng đ? ph?c h?i và đ?n t?i ưu hóa t?p tin cơ s? d? li?u Microsoft Access 2000. Bài vi?t này mô t? đi?u này Truy c?p 2000 ti?n ích và sau đó cung c?p nh?ng cách khác đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u b? hư h?i. Ngoài ra, thông tin v? nh?ng g? có th? gây ra tham nh?ng đư?c cung c?p.

THÔNG TIN THÊM

M?c dù các bư?c đư?c nêu trong bài vi?t này là thư?ng thành công cho vi?c khôi ph?c b? hư h?ng t?p tin cơ s? d? li?u, đ? b?o v? d? li?u c?a b?n b?n ph?i t?o b?n sao lưu c?a t?p cơ s? d? li?u c?a b?n thư?ng xuyên như b?n có th?.

Compact và s?a ch?a ti?n ích

Các ti?n ích nh? g?n đư?c thoát kh?i không gian tr?ng trong m?t hi?n có cơ s? d? li?u. Các ti?n ích nh? g?n th?c hi?n đi?u này b?ng cách t?o ra m?t cơ s? d? li?u đi?m đ?n m?i và sau đó b?ng cách sao chép t?ng đ?i tư?ng trong cơ s? d? li?u c? đ? cơ s? d? li?u m?i. N?u b?n ch?n đ? nén cơ s? d? li?u đ? tên cơ s? d? li?u ban đ?u thay v? c?a m?t m?i cơ s? d? li?u, các ti?n ích nh? g?n t?o cơ s? d? li?u t?m th?i, xu?t kh?u t?t c? các các đ?i tư?ng t? cơ s? d? li?u g?c s? t?m th?i cơ s? d? li?u, lo?i b? các cơ s? d? li?u g?c, và sau đó renames t?m th?i cơ s? d? li?u cho tên c?a các cơ s? d? li?u ban đ?u.

Các ti?n ích s?a ch?a c? g?ng s?a ch?a ch? các b?ng, các truy v?n và các ch? s? trong cơ s? d? li?u. Các ti?n ích s?a ch?a nào không nên c? g?ng s?a ch?a các h?nh th?c b? hư h?ng, báo cáo, macro ho?c mô-đun.

Các sau đây là danh sách các hành đ?ng th?c hi?n các ti?n ích nh? g?n:
 • Reorganizes các trang b?ng đ? các trang n?m trong cơ s? d? li?u k? trang.

  Đi?u này c?i thi?n hi?u su?t v? b?ng không c?n b? phân m?nh trên cơ s? d? li?u.
 • Đ?i không s? d?ng không gian mà đư?c t?o ra b?i đ?i tư?ng và b?i xóa h? sơ.

  Khi các đ?i tư?ng ho?c h? sơ s? b? xóa t? các cơ s? d? li?u, không gian mà h? chi?m đư?c đánh d?u như s?n có cho b? sung m?i cơ s? d? li?u. Tuy nhiên, kích thư?c c?a cơ s? d? li?u không bao gi? thu nh? tr? khi các cơ s? d? li?u compacted. Đ?i v?i cơ s? d? li?u trong đó các đ?i tư?ng và các h? sơ thư?ng xuyên đư?c thêm vào, xóa, và C?p Nh?t, b?n ph?i nh? g?n thư?ng xuyên.
 • Resets incrementing l?nh v?c AutoNumber đ? ti?p theo giá tr? c?p phát là m?t trong nhi?u hơn giá tr? cao nh?t trong s? c?n l?i h? sơ.

  Ví d?, n?u t?t c? các h? sơ trong cơ s? d? li?u s? b? xóa sau khi b?n nén cơ s? d? li?u, giá tr? trong l?nh v?c AutoNumber là 1 khi các b?n ghi ti?p theo s? đư?c thêm. N?u cao nh?t c?n l?i AutoNumber giá tr? trong cơ s? d? li?u 50 sau khi b?n nh? g?n, giá tr? là sau đó 51 khi các b?n ghi ti?p theo s? đư?c thêm. Lưu ? r?ng đi?u này là đúng ngay c? khi h? sơ có ch?a các giá tr? cao hơn 50 đ? đư?c g?i trư?c đây nhưng b? xóa trư?c khi nén.
 • Xóa các regenerates b?ng th?ng kê đư?c s? d?ng trong các quá tr?nh t?i ưu hóa truy v?n.

  Nh?ng th?ng kê này có th? tr? nên out-of-date theo th?i gian. Đi?u này thư?ng x?y ra n?u các giao d?ch đư?c cu?n l?i, ho?c n?u các cơ s? d? li?u không đúng cách đóng c?a v? c?a m?t b? m?t đi?n ho?c m?t s? th?t b?i đ? hoàn toàn thoát kh?i chương tr?nh b?ng cách s? d?ng Microsoft ph?n l?c trư?c khi b?n t?t các máy tính.
 • C? t?t c? các truy v?n đ? cho h? biên ti?p theo th?i gian truy v?n đư?c th?c thi.

  Đi?u này là quan tr?ng b?i v? cơ s? d? li?u th?ng kê có th? thay đ?i, và m?t truy v?n biên d?ch trư?c đó có th? có m?t không chính xác k? ho?ch truy v?n.

Nguyên t?c quan tr?ng cho ho?t đ?ng nh? g?n và s?a ch?a ti?n ích

Trư?c khi b?n có th? ch?y Compact và s?a ch?a Utility trên m?t cơ s? d? li?u, các đi?u ki?n sau đây ph?i đư?c đáp ?ng:
 • B?n ph?i đăng nh?p v?i trương m?c có s?a đ?i thi?t k? ho?c Qu?n l? c?p phép b?o m?t cho t?t c? các b?ng trong cơ s? d? li?u.
 • Đ? không gian đ?a ph?i t?n t?i cho c? hai b?n g?c và các compacted Phiên b?n c?a cơ s? d? li?u, ngay c? khi cơ s? d? li?u compacted thông qua Microsoft Access 2000 giao b?ng cách s? d?ng cùng m?t tên t?p tin.

  Cơ s? d? li?u đư?c s?a ch?a ho?c compacted đư?c đ?i tên thành cơ s? d? li?u ban đ?u ch? khi các ti?n ích nh? g?n là thành công.
 • Ngư?i dùng khác không ph?i là cơ s? d? li?u m?.

  Khi cơ s? d? li?u compacted, cơ s? d? li?u ph?i đư?c m? đ?c quy?n c?a Microsoft Máy bay ph?n l?c đ? ngăn ch?n b?t k? ngư?i dùng truy c?p và t? s?a đ?i cơ s? d? li?u trong th?i gian quá tr?nh này.

Vi?c khôi ph?c cơ s? d? li?u b? hư h?ng

Các bư?c sau phác th?o m?t phương pháp t?ng quát mà b?n có th? s? d?ng cho S?a ch?a cơ s? d? li?u b? hư h?i:
 1. Cài đ?t Microsoft Jet service pack m?i nh?t.

  Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng b?n có nh?ng vi?c s?a l?i m?i nh?t đ? Microsoft máy bay ph?n l?c. Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? các máy bay ph?n l?c 4,0 Service Pack m?i nh?t, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  239114Làm th? nào đ?: Có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho cơ s? d? li?u Microsoft Jet 4,0
  N?u b?n làm vi?c trong m?t môi trư?ng m?ng, b?n ph?i cài đ?t Microsoft Jet service pack m?i nh?t trên t?t c? các khách hàng máy tính. B?n làm không ph?i cài đ?t các gói d?ch v? Microsoft ph?n l?c trên máy ch? t?p tin m?ng tr? khi máy ch? t?p tin m?ng c?ng ch?y m?t ho?c nhi?u ?ng d?ng s? d?ng Microsoft máy bay ph?n l?c.
 2. T?o m?t b?n sao c?a t?p tin cơ s? d? li?u b? hư h?ng (.mdb) như là m?t sao lưu.
 3. Xóa các t?p tin .ldb n?u nó là hi?n nay. B?n ph?i đóng các tương ?ng .mdb t?p tin trư?c khi b?n xóa b? t?p này.

  T?p .ldb đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh nh?ng h? sơ đang b? khóa trong m?t cơ s? d? li?u đư?c chia s? và ai các h? sơ đang b? khóa. N?u m?t cơ s? d? li?u đư?c m? ra đ? s? d?ng chia s?, các t?p tin .ldb là t?o v?i cùng tên v?i cơ s? d? li?u tương ?ng (.mdb). Ví d?, N?u b?n m? (đ? s? d?ng chia s?) Northwind.mdb m?u cơ s? d? li?u trong các C:\Msoffice\Access thư m?c, m?t t?p tin g?i là Northwind.ldb đư?c t?o t? đ?ng ra trong cùng m?t c?p. Các t?p tin .ldb đư?c t? đ?ng xóa sau khi ngư?i s? d?ng cu?i thoát kh?i cơ s? d? li?u, tr? th? hai:

  • khi ngư?i s? d?ng cu?i cùng không có xóa b? quy?n c?p ch?a các t?p tin .mdb
  • khi cơ s? d? li?u b? h?ng
  Các t?p tin .ldb ch?a m?t danh sách các ngư?i s? d?ng có các cơ s? d? li?u m?.

  Khi b?n g? r?i đ? t?m hi?u nh?ng g? đang gây cơ s? d? li?u tham nh?ng, trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? có đ? xem ai đăng nh?p vào các cơ s? d? li?u. V?i Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng trong Access 2000, b?n có th? đ?u ra m?t danh sách các ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào cơ s? d? li?u c? th?.Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này và ví d? m?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  198755 Làm th? nào đ?: Ki?m tra ngư?i đăng vào cơ s? d? li?u v?i máy bay ph?n l?c UserRoster trong Access 2000
 4. Ch?y Compact và s?a ch?a các ti?n ích như sau:
  1. N?u cơ s? d? li?u đư?c m?, đóng nó.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Cơ s? d? li?u ti?n ích, và sau đó nh?p vào Nh? g?n và s?a ch?a Co? so?̉ du?̃ liẹ?u.
  3. Trong các Cơ s? d? li?u nh? g?n t? h?p tho?i h?p, b?m vào t?p b?n mu?n nh? g?n, và sau đó Nh?p vào Nh? g?n.
  4. Trong các Cơ s? d? li?u nh? g?n thành h?p tho?i, nh?p tên t?p m?i, và sau đó nh?p vào Lưu.

   N?u nh? g?n và s?a ch?a không thành công, b?n nh?n đư?c m?t thông báo nói như v?y. Đi?u này có ngh?a là thi?t h?i là nghiêm tr?ng như v?y mà các thi?t h?i không th? đư?c s?a ch?a.
 5. N?u các bư?c trư?c đó không ph?c h?i c?a b?n b? hư h?ng cơ s? d? li?u, c? g?ng t?o ra m?t cơ s? d? li?u m?i và sau đó nh?p các đ?i tư?ng, m?t b?i m?t, t? cơ s? d? li?u c? đ? cơ s? d? li?u m?i. Sau đó tái t?o các m?i quan h?. K? thu?t này gi?i quy?t v?n đ? v?i h? th?ng b? hư h?ng b?ng trong các cơ s? d? li?u.

  Lưu ? r?ng b?n không th? nh?p các trang truy c?p d? li?u v?i các Thu?t s? chuy?n nh?p. Thay vào đó, b?n ph?i m? m?t trang truy c?p d? li?u hi?n có trong các m?i cơ s? d? li?u. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong c?a s? cơ s? d? li?u, b?m Các trang dư?i Các đ?i tư?ng.
  2. B?m vào các M?i nút.
  3. Trong các Trang truy c?p d? li?u m?i h?p tho?i h?p, b?m vào Trang Web hi?n t?i, và sau đó Nh?p vào Ok.
 6. N?u thi?t h?i là trong m?t b?ng, và các bư?c trư?c đó không ph?c h?i b?ng, h?y th? như sau:

  1. Trong Microsoft Access 2000, xu?t kh?u b?ng đ? m?t ASCII t?p tin (văn b?n delimited). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, b?n có th? t?m ki?m trên c?m t? "phân cách văn b?n", và sau đó b?n có th? xem "xu?t kh?u d? li?u truy c?p" ch? đ? b?ng cách s? d?ng ch? m?c tr? giúp truy c?p c?a Microsoft.
  2. Xóa b? b?t k? m?i quan h? liên k?t v?i b?ng này, và sau đó xóa b?ng t? cơ s? d? li?u.
  3. Nén cơ s? d? li?u.
  4. Tái t?o b?ng và các m?i quan h? b?t k? b?ng đ? có.
  5. N?u b?n s? d?ng m?t tr?nh x? l?, b?n có th? ki?m tra ASCII t?p tin x?u ho?c cho d? li?u l? và sau đó lo?i b? các h? sơ. Lưu t?p trong m?t đ?nh d?ng t?p tin văn b?n ASCII.
  6. Reimport t?p tin ASCII đ?n b?ng v?a đư?c ti?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, b?n có th? t?m ki?m c?m t? "phân cách văn b?n", và sau đó b?n có th? xem"nh?p kh?u ho?c liên k?t"ch? đ? b?ng cách s? d?ng các Microsoft Access ch? m?c tr? giúp.
  7. Nh?p l?i b?t k? h? sơ mà b?n bu?c ph?i xóa.
 7. N?u thi?t h?i trong m?t h?nh th?c ho?c trong m?t báo cáo, thi?t h?i có th? trong bi?u m?u ho?c báo cáo riêng c?a m?nh, ho?c trong m?t ho?c nhi?u đi?u khi?n trên các bi?u m?u ho?c báo cáo. B?n có th? xóa b? bi?u m?u ho?c báo cáo và sau đó nh?p nó t? b?n sao lưu c?a cơ s? d? li?u c?a b?n, ho?c b?n có th? s? d?ng m?t trong các cách sau tùy ch?n:
  • N?u thi?t h?i trong bi?u m?u ho?c báo cáo riêng c?a m?nh, b?n có th? t?o ra m?t h?nh th?c m?i ho?c báo cáo, và sau đó b?n có th? sao chép các đi?u khi?n t? các Ban đ?u m?u ho?c báo cáo.
  • N?u thi?t h?i là m?t ki?m tra các m?u ho?c các báo cáo, b?n có th? t?o ra m?t h?nh th?c m?i ho?c báo cáo, và sau đó tái t?o các đi?u khi?n trên các h?nh th?c m?i ho?c báo cáo. B?n ph?i t?o l?i t?t c? các đi?u khi?n này, b?i v? có có cách nào đ? cho bi?t mà đi?u khi?n b? hư h?ng.
 8. N?u thi?t h?i trong m?t macro ho?c trong m?t mô-đun, thi?t h?i có th? trong v? mô ho?c các mô-đun riêng c?a m?nh ho?c trong n?i dung v? mô ho?c các mô-đun. B?n có th? xoá v? mô ho?c các mô-đun và nh?p nó t? sao lưu b?n sao c?a cơ s? d? li?u c?a b?n ho?c b?n có th? s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau:
  • N?u thi?t h?i là trong v? mô ho?c các mô-đun riêng c?a m?nh, b?n có th? t?o ra m?t v? mô m?i ho?c mô-đun, và sau đó sao chép n?i dung c?a b?n g?c v? mô ho?c mô-đun.
  • Thi?t h?i có th? bao g?m k? t? khác ASCII đư?c nhúng trong các mô-đun. Ti?t ki?m các mô-đun như m?t t?p tin văn b?n, lo?i b? b?t k? x?u ho?c l? d? li?u, và sau đó t?i l?i các t?p tin văn b?n vào m?t mô-đun m?i.
  • N?u thi?t h?i là trong n?i dung c?a v? mô ho?c c?a các mô-đun, b?n ph?i t?o m?t v? mô m?i ho?c mô-đun m?i và sau đó tái t?o các n?i dung c?a b?n g?c v? mô ho?c mô-đun.
N?u b?n không th? s?a ch?a cơ s? d? li?u v?i các bư?c này, các cơ s? d? li?u có th? b? hư h?ng s?a ch?a. N?u đây là trư?ng h?p, b?n ph?i Khôi ph?c cơ s? d? li?u sao lưu cu?i ho?c tái t?o cơ s? d? li?u.

Như m?t tùy ch?n cu?i cùng, m?t s? chuyên gia tư v?n có th? cung c?p m?t s?a ch?a cơ s? d? li?u Microsoft Access d?ch v?. B?i v? đi?u này là như v?y m?t chuyên ngành service, cách hi?u qu? nh?t đ? xác đ?nh v? trí m?t nhà tư v?n là đ? g?i m?t tin nh?n trong Microsoft Access "bên th? ba và các nhóm ngư?i dùng"nhóm tin Internet, có đ?a ch? nhóm tin sau:
Microsoft.Public.access.3rdpartyusrgrp
Thông tin thêm v? Microsoft Truy c?p nhóm tin Internet, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
150057 ACC: Microsoft truy nh?p các nhóm tin có s?n trên Internet

Nguyên nhân đi?n h?nh c?a .mdb t?p tin tham nh?ng

Có b?n nguyên nhân chính c?a tham nh?ng trong truy c?p/ph?n l?c .mdb t?p tin.

Cơ s? d? li?u là nghi ng? / h?ng do thao tác b? gián đo?n ghi

Đúng t?t hoàn thành b?ng cách nh?n vào L?i ra ho?c Đóng trên các Tệp tr?nh đơn, cao đư?c đ? ngh?. Tuy nhiên, n?u m?t cơ s? d? li?u là m? và vi?t d? li?u khi truy nh?p không chính xác t?t, cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c có th? đánh d?u các t?p tin là nghi ng? / h?ng. Đi?u này có th? x?y ra n?u máy tính theo cách th? công đư?c t?t mà không c?n đ?u tiên t?t Windows ho?c n?u năng lư?ng b? m?t. Các t?nh hu?ng khác có th? không t?t truy c?p nhưng v?n có th? can thi?p v?i các ghi d? li?u vào đ?a b?ng máy bay ph?n l?c trong khi cơ s? d? li?u m?. Đi?u này có th? x?y ra, Ví d?, khi m?ng kinh nghi?m va ch?m d? li?u ho?c khi đ?a ? đ?a tr?c tr?c. N?u b?t k? c?a nh?ng gián đo?n x?y ra, sau đó máy bay ph?n l?c có th? đánh d?u các cơ s? d? li?u là kh? năng có th? b? h?ng.

Khi máy bay ph?n l?c b?t đ?u m?t ho?t đ?ng ghi, nó đ?t m?t lá c?, và sau đó đ?t l?i c? khi thao tác hoàn t?t. N?u m?t vi?t chi?n d?ch b? gián đo?n, c? v?n đ?t. Khi b?n c? g?ng đ? m? mà cơ s? d? li?u m?t l?n n?a, máy bay ph?n l?c xác r?ng lá c? đư?c thi?t l?p và sau đó báo cáo r?ng các cơ s? d? li?u b? h?ng. Trong h?u h?t trư?ng h?p, các d? li?u trong cơ s? d? li?u không ph?i là th?c s? h?ng, nhưng b? c? c?nh báo Jet r?ng tham nh?ng có th? x?y ra. Trong trư?ng h?p như này, n?u b?n nh? g?n s?a ch?a ho?c làm c? hai, b?n có th? thư?ng Khôi ph?c cơ s? d? li?u. May m?n thay, có nh?ng cách đ? xác đ?nh mà ngư?i s? d?ng và tr?m làm vi?c đó là trách nhi?m đánh d?u các t?p tin như k? t?nh nghi. Xem "làm th? nào đ? Xác đ?nh nh?ng g? ngư?i dùng/máy tr?m đang gây ra các t?p tin đư?c đánh d?u cho r?ng" ch? đ? sau này trong bài vi?t này đ? xác đ?nh nh?ng ngư?i dùng hay máy tr?m làm vi?c, ho?c c? hai, có th? gây ra máy bay ph?n l?c đ? đánh d?u các t?p tin như k? t?nh nghi.

B? l?i ph?n c?ng m?ng

Trong trư?ng h?p này, t?p tin tham nh?ng không liên quan đ?n máy bay ph?n l?c Đ?ng cơ. Thay vào đó, t?p tin theo ngh?a đen b? h?ng b?i m?t s? nguyên nhân bên ngoài. Các nguyên nhân có th? là m?t ho?c nhi?u liên k?t trong chu?i ph?n c?ng gi?a máy tính mà cơ s? d? li?u n?m trên và máy tính có cơ s? d? li?u m?. Danh sách này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, th? giao di?n m?ng, m?ng cáp, router, và trung tâm.

Ph?n c?ng d?a trên tham nh?ng thư?ng đư?c ch? đ?nh b?i .mdb t?p tin đó không th? khôi ph?c thông qua vi?c s? d?ng các nén, c?a S?a ch?a, ho?c Jetcomp. Tham nh?ng ph?n c?ng thư?ng x?y ra cho đ?n khi các ch?u trách nhi?m ph?n c?ng s?a ch?a ho?c thay th?.

M? và lưu .mdb t?p tin trong chương tr?nh khác

There's no way đ? khôi ph?c l?i m?t t?p tin .mdb có đư?c m? ra và sau đó là đư?c lưu trong m?t chương tr?nh khác nhau. Ví d?, Microsoft Word cho phép b?n m? m?t cơ s? d? li?u truy c?p, và sau đó đ? lưu nó. (Không có m?c đích ph?c v? n?u b?n m? m?t .mdb t?p tin trong m?t ?ng d?ng khác b?i v? t?t c? các b?n th?y là k? t? m? r?ng.) Lưu t?p theo cách này gây ra các t?p tin .mdb đ? nh?c b?n cho m?t cơ s? d? li?u m?t kh?u khi b?n c? g?ng đ? m? t?p tin trong truy c?p. Đi?u này x?y ra m?c dù các t?p tin có th? không bao gi? có là m?t kh?u b?o v? trong truy c?p. D?u nh?c m?t kh?u x?y ra trong trư?ng h?p như v?y b?i v? các byte đ?u tiên t?m ho?t đ?ng ti?p c?n ki?m tra khi nó m? ra m?t t?p tin là v? trí nơi m?t kh?u cơ s? d? li?u là. N?u that byte ch?a b? h?ng d? li?u, truy c?p x? l? các t?p tin như là m?t kh?u b?o v?. Ngay c? khi đ? có m?t cách đ? có đư?c xung quanh d?u nh?c m?t kh?u trong trư?ng h?p này, cơ s? d? li?u v?n c?n không th? khôi ph?c v? c?u trúc nh? phân tranh giành và do đó không đ?c đư?c truy c?p. B?n ph?i khôi ph?c b?n sao lưu các t?p tin như là duy nh?t gi?i pháp trong trư?ng h?p này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243895 ACC2000: Cơ s? d? li?u m?t kh?u xu?t hi?n m?c dù nó không bao gi? đư?c thi?t l?p

Các phiên b?n không kh?p c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c

N?u b?n ch?y các phiên b?n khác nhau c?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c t?i c?a b?n môi trư?ng, b?n c?ng có th? gây ra tham nh?ng c?a m?t cơ s? d? li?u truy c?p. Khác nhau các phiên b?n c?a máy bay ph?n l?c ghi vào cơ s? d? li?u m?t cách khác nhau, và do đó có th? các nguyên nhân tham nh?ng trong cơ s? d? li?u.

Làm th? nào đ? xác đ?nh nh?ng g? ngư?i dùng/máy tr?m đang gây ra các t?p tin đư?c đánh d?u cho r?ng

Khi b?n g? r?i đ? t?m hi?u nh?ng g? đang gây ra cơ s? d? li?u tham nh?ng, trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? có đ? xem ai đăng nh?p vào cơ s? d? li?u. V?i Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng trong Access 2000, b?n có th? đ?u ra m?t danh sách ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào cơ s? d? li?u c? th?.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này và ví d? M? s?, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
198755 Làm th? nào đ?: Ki?m tra ngư?i đăng vào cơ s? d? li?u v?i máy bay ph?n l?c UserRoster trong Access 2000

Phương pháp có th? đư?c s? d?ng đ? ngăn ch?n tham nh?ng

 • Tránh m?t đi?n trong cơ s? d? li?u vi?t. N?u ngu?n đi?n b? m?t trong m?t ghi cơ s? d? li?u, đi?u này có th? gây ra cơ s? d? li?u đ? c?n l?i trong m?t r?ng nhà nư?c.
 • Tránh rơi k?t n?i m?ng.
 • Tránh vi?c ch?m d?t không chính xác c?a máy bay ph?n l?c Microsoft k?t n?i Ví d? như b? m?t đi?n, hư?ng d?n s? d?ng t?t máy ho?c cho phép Task Manager t?t các ?ng d?ng.
 • Khi l?p tr?nh, đóng t?t c? các đ?i tư?ng đào và các đ?i tư?ng ADO r?ng b?n đ? m?. Ví d? RecordSet, QueryDef, TableDef, và Co? so?̉ du?̃ liẹ?u các đ?i tư?ng.
 • H? th?ng gây t? vong l?i h?u như luôn luôn gây ra không đúng ch?m d?t. N?u cơ s? d? li?u c?a b?n là d? b? gây t? vong l?i, b?n ph?i gi?i quy?t các l?i trư?c khi cơ s? d? li?u s? tr? thành quá làm hư h?i đ? m? ho?c đ?n ph?c h?i.Đ? có thêm thông tin v? Gây t? vong l?i h? th?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  208488 ACC2000: Làm th? nào đ? kh?c ph?c nh?ng l?i trang không h?p l? trong Access 2000
 • Nén cơ s? d? li?u thư?ng xuyên.
 • Không ch?y IPX trên m?t máy ch? Windows NT d?a trên nơi máy bay ph?n l?c cơ s? d? li?u n?m trên m?ng và các khách hàng là Microsoft Windows 95 v?i Internet gói Exchange/tr?nh t? gói Exchange (IPX/SPX). Thay vào đó, ch?y TCP/IP trên máy ch? Windows NT d?a và m?t ngăn x?p kép giao th?c IPX và TCP/IP trên máy khách Win95. (Windows NT Windows NT v?i IPX/SPX không c?ng gây ra v?n đ?, không hi?n Novell cho b?t k? khách hàng.)
 • Tránh nhi?u m?/đóng ho?t đ?ng trong m?t v?ng l?p (40.000 liên ti?p m?/đóng ho?t đ?ng cho hơn 1.000.000).
 • Ki?m ch?ng r?ng các Microsoft Jet Service Pack m?i nh?t cài đ?t trên t?t c? các máy khách hàng truy c?p vào các t?p tin cơ s? d? li?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? s?a ch?a cơ s? d? li?u, b?m Tr? giúp Microsoft Access trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i S?a ch?a trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Đ? có thêm thông tin v? m?t t?i v? ti?n ích mà c?ng có th? s?a ch?a cơ s? d? li?u b? hư h?ng, Click vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
273956 ACC2000: Máy bay ph?n l?c nh? g?n Utility có s?n trong t?i v? Trung tâm
Thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? cơ s? d? li?u trong các phiên b?n trư?c đó c?a truy c?p, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
279334 ACC97: Làm th? nào đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c 3.5 b? hư h?ng
109953 ACC: Làm th? nào đ? kh?c ph?c/s?a ch?a hư h?ng máy bay ph?n l?c 3,0 và cơ s? d? li?u trư?c khi

Thu?c tính

ID c?a bài: 209137 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbcorrupt kbrepair kbtshoot kbdatabase kbhowto kbmt KB209137 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:209137

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com