ACC2000: วิธีการที่สร้างรหัสผ่านป้องกันฟอร์มหรือรายงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 209871 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Access มีคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่สองสำหรับการป้องกันฐานข้อมูลของคุณ:
 • บัญชีผู้ใช้/กลุ่มและสิทธิ์
 • รหัสผ่านฐานข้อมูล
บทความนี้แสดงว่าคุณยังสามารถกำหนดแต่ละรหัสผ่าน สำหรับแต่ละฟอร์ม และรายงานแต่ละในฐานข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

หมายเหตุ:: ตัวอย่างรหัสในบทความนี้ใช้วัตถุการเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft เพื่อให้โค้ดนี้ทำงานอย่างเหมาะสม คุณต้องอ้างอิงไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6 เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกอ้างอิง:ในการเครื่องมือเมนูในใน Visual Basic Editor และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการการไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

การใช้รหัสเมื่อต้องการรหัสผ่านป้องกันฟอร์มเป็น

โดยใช้รหัส คุณสามารถพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้เปิดฟอร์มหรือรายงาน ถ้ามีป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง แบบฟอร์มหรือรายงานถูกเปิด

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการที่คุณสามารถรหัสผ่านป้องกันแบบฟอร์มใบสั่งในฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb:
 1. เริ่มการทำงานการเข้าถึงแล้ว เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 2. กด ALT + F11 เพื่อเริ่มตัวแก้ไข Microsoft Visual Basic
 3. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูล.
 4. ในแผ่นงานโมดูล พิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้:
  Public MyPassword
  Public Function KeyCode(Password As String) As Long
    ' This function will produce a unique key for the
    ' string that is passed in as the Password.
    Dim I As Integer
    Dim Hold As Long
  
    For I = 1 To Len(Password)
     Select Case (Asc(Left(Password, 1)) * I) Mod 4
     Case Is = 0
       Hold = Hold + (Asc(Mid(Password, I, 1)) * I)
     Case Is = 1
       Hold = Hold - (Asc(Mid(Password, I, 1)) * I)
     Case Is = 2
       Hold = Hold + (Asc(Mid(Password, I, 1)) * _
        (I - Asc(Mid(Password, I, 1))))
     Case Is = 3
       Hold = Hold - (Asc(Mid(Password, I, 1)) * _
        (I + Len(Password)))
    End Select
    Next I
    KeyCode = Hold
  End Function
  					
 5. กด ALT + F11 เพื่อกลับไปยังการเข้าถึง
 6. ในหน้าต่างฐานข้อมูล ภายใต้วัตถุคลิกตารางแล้ว คลิกใหม่.
 7. ในการสร้างตารางกล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งมุมมองออกแบบ.
 8. สร้างตารางใหม่เป็นดังนี้:
    Table: tblPassword
    ---------------------------
    Field Name: ObjectName
     Data Type: Text
     Field Size: 50
    Field Name: KeyCode
     Data Type: Text
     Field Size: 25
     Input Mask: Password
  
    Table Properties: tblPassword
    -----------------------------
     PrimaryKey: ObjectName
  					
 9. เปิดตาราง tblPassword และจากนั้น ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
     ObjectName: Orders
      KeyCode: 2818
  					
 10. สร้างฟอร์มใหม่ในมุมมองออกแบบ และบันทึกฟอร์มเป็น frmPassword
 11. เพิ่มกล่องข้อความที่เดียวเพื่อ frmPassword ที่เรียกว่า Text0 และปุ่มคำสั่งที่เรียกว่า CheckPassword
 12. ตั้งค่านี้รูปแบบการป้อนข้อมูลคุณสมบัติของ Text0 ไป "PASSWORD" (ลบ ด้วยใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
 13. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในเหตุการณ์ OnClick ของปุ่ม CheckPassword และจากนั้น ให้บันทึกแบบฟอร์ม:
  If IsNull(Forms!frmPassword!Text0.Value) Then
           MsgBox "You cannot enter a blank Password. Try again."
           Me!Text0.SetFocus
        Else
           MyPassword = Me!Text0.Value
           DoCmd.Close acForm, "frmPassword"
        End If 
  					
 14. เปิดแบบฟอร์มใบสั่งในมุมมองออกแบบ
 15. ถ้ามองไม่เห็นแผ่นคุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติในการมุมมองเมนู
 16. พิมพ์กระบวนงานเหตุการณ์ต่อไปนี้ในโมดูลสำหรับการonopenคุณสมบัติของฟอร์ม:
  Private Sub Form_Open(Cancel as Integer)
    Dim Hold As Variant
    Dim tmpKey As Long
    Dim I As Integer
    Dim rs As DAO.Recordset
    Dim db As DAO.Database
  
    On Error GoTo Error_Handler
    ' Prompt the user for the Password.
    DoCmd.OpenForm "frmPassword", acNormal, , , , acDialog
        Hold = MyPassword
  ' Open the table that contains the password.
    Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset("tblPassword", dbOpenTable)
    rs.Index = "PrimaryKey"
    rs.Seek "=", Me.Name
    If rs.NoMatch Then
     MsgBox "Sorry cannot find password information. Try Again"
     Cancel = -1
    Else
     ' Test to see if the key generated matches the key in
     ' the table; if there is not a match, stop the form
     ' from opening.
     If Not (rs![keycode] = KeyCode(Cstr(Hold))) Then
       MsgBox "Sorry you entered the wrong password." & _
        "Try again.", vbOKOnly, "Incorrect Password"
       Cancel = -1
     End If
    End If
    rs.Close
    db.Close
    Exit Sub
  
  Error_Handler:
    MsgBox Err.Description, vbOKOnly, "Error #" & Err.Number
    Exit Sub
  End Sub
  					
 17. ปิด และจากนั้น ให้บันทึกแบบฟอร์มใบสั่ง
 18. เปิดแบบฟอร์มใบสั่ง และพิมพ์รหัสผ่าน:เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน

  ขอให้สังเกตว่า ใบสั่งในแบบฟอร์มเปิดขึ้น KeyCode ที่สร้างขึ้นด้วยรหัสผ่าน:ตรงกับ KeyCode ในตาราง tblPassword และขึ้นอยู่กับตัวพิมพ์ของตัวอักษรในรหัสผ่านที่ใส่
 19. ปิดแล้ว เปิดแบบฟอร์มใบสั่ง และพิมพ์รหัสผ่าน:เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน

  ขอให้สังเกตว่า คุณได้รับข้อความ:
  sorry คุณใส่รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ลองอีกครั้ง
  แบบฟอร์มใบสั่งไม่ถูกเปิดได้เนื่องจากกระบวนการรหัสผ่านคือ case-sensitive
 20. เพื่อตรวจสอบ KeyCode ที่สอดคล้องกันเป็นสำหรับสตริงที่เฉพาะ พิมพ์ต่อไปนี้ในหน้าต่าง Immediate แล้วกด enter:
  ?KeyCode("TestString")
  						
  ตัวอย่างก่อนหน้านี้ส่งกลับ 5864
 21. เมื่อต้องการซ่อนตาราง tblPassword ในหน้าต่างฐานข้อมูล คลิกขวาตาราง tblPassword และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. ในหน้าต่างคุณสมบัติ คลิกเพื่อเลือกนั้นซ่อนกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 209871 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB209871 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:209871

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com