Br?din?juma zi?ojums, kad daudzvalodu lietot?ja interfeisa (Multilingual User Interface ? MUI) pakotne ir instal?ta nepareizaj? sist?mas Windows 7 izdevum?: "?? sist?mas Windows kopija nav ori?in?la"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2105247 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t atjaunin?jumus vai failus no Microsoft lejupiel?des centra, sist?m? Windows 7, iesp?jams, tiks par?d?ts br?din?juma zi?ojums "?? Windows kopija nav ori?in?la". Ar? valid?jot sist?mu Windows 7 ori?in?l?s Microsoft programmat?ras vietn?, valid?cijas m??in?jums, iesp?jams, neb?s veiksm?gs.

Turkl?t br?din?juma zi?ojum? var b?t k?ds no ?iem valid?cijas k??das kodiem:

1699978131
1571607440
757834664
228668481

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Ir instal?tas Daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotnes (Multilingual User Interface ? MUI), kas nodro?ina papildu displeja valodas.
 • Dator? instal?ts k?ds no ?iem sist?mas Windows 7 izdevumiem:

  Starter

  Home Basic

  Home Premium

  Professional 
Daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotnes (MUI) tiek atbalst?tas un ir licenc?tas izdevumiem Windows 7 Ultimate un Windows 7 Enterprise. Ja ?ie valodu faili past?v cit? sist?mas Windows 7 izdevum?, ori?in?l?s Windows tehnolo?ijas noteiks p?rveidojumus sist?m? un tiks par?d?ts br?din?juma zi?ojums "?? Windows kopija nav ori?in?la".

Lai noteiktu, vai ?ie nosac?jumi ir sp?k? j?su dator?, veiciet ??s darb?bas:

1. darb?ba. Nosakiet sist?mas Windows izdevumu

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  .
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators.
 3. Noklik??iniet uz Rekviz?ti.
Ja pa?reiz?jais oper?t?jsist?mas Windows 7 izdevums ir Starter, Home Basic, Home Premium vai Professional, p?rejiet uz sada?u "2. darb?ba. Nosakiet, vai MUI pakotne ir instal?ta", lai noteiktu, vai dator? ir instal?ta MUI pakotne.

2. darb?ba. Nosakiet, vai MUI pakotne ir instal?ta

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Kad tiek par?d?ts dialoglodzi?? Lietot?ja konta kontrole, noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages
Piez?mes.
 • Ja ?aj? apak?atsl?g? redzama vair?k nek? viena valoda, MUI pakotne ir instal?ta. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?u ?Risin?jums?.
 • Ja ?aj? apak?atsl?g? redzama tikai viena apak?atsl?ga, vai ar? pa?reiz?j? oper?t?jsist?ma ir Windows 7 Ultimate vai Windows 7 Enterprise, ?aj? rakst? sniegt? inform?cija neatrisin?s probl?mu. ?aj? gad?jum?, lai ieg?tu papildinform?ciju par ori?in?lu sist?mu Windows 7, l?dzu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=lv

RISIN?JUMS

Piez?me. ?aj? rakst? sniegt?s risin?juma metodes atjaunos oper?t?jsist?mu s?kotn?j? valod?. Iesp?jams, ?o valodu nesaprat?sit.

1. metode.

Ja, instal?jot MUI pakotnes, tika izmantota tre??s puses programma, MUI pakot?u atinstal??anai varat izmantot to pa?u programmu. P?c MUI pakot?u atinstal??anas restart?jiet datoru un p?c tam atk?rtoti valid?jiet oper?t?jsist?mu ?aj? Microsoft vietn?:

http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=lv

2. metode.

Ja nevarat atrast vai izmantot tre??s puses programmu, lai atinstal?tu MUI, un jums nepiecie?ama pal?dz?ba, sazinieties ar Microsoft atbalsta centru. A?ents var pal?dz?t noteikt, vai MUI ir instal?ta dator? un k? to atinstal?t.

PAPILDINDORM?CIJA

P?c MUI valodu pakot?u atinstal??anas vai p?c sist?mas Windows 7 atk?rtotas instal??anas oper?t?jsist?m? tiek atgriezta s?kotn?j? valoda. Da?k?rt ?? valoda jums var b?t nezin?ma. ??d? gad?jum? izmantojiet vienu vai vair?kas no t?l?k nor?d?taj?m opcij?m:
 • Da?os gad?jumos var instal?t valodas interfeisa pakotni (Language Interface Pack ? LIP). Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows7/How-do-I-get-additional-display-languages
 • Izmantojiet pakalpojumu Windows Anytime Upgrade (WUA), lai jaunin?tu sist?mas Windows 7 versiju uz sist?mu Windows 7 Ultimate vai Windows 7 Enterprise. ?aj?s versij?s var instal?t MUI pakotnes. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows7/products/windows-anytime-upgrade
 • Ieg?d?jieties oper?t?jsist?mu jums vajadz?gaj? valod?. Ja jums tas j?dara, iesp?jams, b?sit ties?gs sa?emt kompens?ciju par pa?reiz?jo sist?mas Windows versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju par kompens?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/mscorp/productrefund/refund.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par MUI pakotn?m, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/How-do-I-get-additional-display-languages

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows aktiviz??anas tehnolo?iju atjaunin?jumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

971033 Windows aktiviz??anas tehnolo?iju atjaunin?juma apraksts
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2105247 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 15. maijs - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot KB2105247

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com