WD2000: Jak wstawić zero z kreską ułamkową (0 przekreślone kreską ułamkową)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 211315 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211315
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Symbol „O” z kreską ułamkową można wstawić do dokumentu przy użyciu okna dialogowego Symbol (w menu Wstaw kliknij polecenie Symbol) lub naciskając klawisze CTRL+/, a następnie klawisze SHIFT+O. Ten symbol, który odpowiada zeru z kreską ułamkową, jest w rzeczywistości literą „O”, a nie cyfrą zero. Ten znak jest szerszy niż zero z kreską ułamkową i może nie wyglądać poprawnie, gdy zostanie użyty jako liczba.

W tym artykule opisano dwie metody, których można użyć do utworzenia numerycznego znaku zera z kreską ułamkową.

UWAGA: Mimo, że znak generowany przez następujące metody wygląda jak zero z kreską ułamkową, nie jest liczbą i nie można go używać jako liczby w obliczeniach.

Więcej informacji

Aby utworzyć zero z kreską ułamkową, można użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użyj pola Eq

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Pole.
 2. W polu Nazwy pól kliknij pozycję Eq, a następnie kliknij przycisk Opcje.
 3. W obszarze Przełączniki kliknij pozycję \O(), a następnie kliknij przycisk Dodaj do pola. W oknie dialogowym Opcje pola w obszarze Kody pól powinien być widoczny wiersz o następującej strukturze:
  EQ \O()
 4. Kliknij miejsce między nawiasami i wpisz zero, po którym następuje przecinek i kreska ułamkowa. Pole równania powinno mieć teraz następującą strukturę:
  EQ \O (0,/)
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje pola, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Pole.

  UWAGA: Jeżeli nie widać zera z kreską ułamkową w dokumencie, należy wyłączyć kody pól. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  2. Na karcie Widok wyczyść pole wyboru Kody pół.

Metoda 2: Utwórz makro

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Jeśli czytelnik ma niewielkie doświadczenie w programowaniu, może skontaktować się z autoryzowanym partnerem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących certyfikowanych partnerów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/partner/mcp/lista.asp
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;PL;CNTACTMS

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
212536 OFF2000: Jak uruchamiać kod przykładowy zamieszczony w artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base
Można użyć następującego przykładowego makra języka Visual Basic for Applications, aby dodać pole EQ z zerem i kreską ułamkową do dokumentu.
Sub SlashZero()
  '
  ' SlashZero Macro
  '
  ' Add the Slash Zero EQ field to the document.
  Selection.Fields.Add Range:=Selection.Range, Type:=wdFieldEmpty, _
   Text:="EQ \o (0,/)", PreserveFormatting:=False

  ' Remove the extra space that is inserted in the field.
  ActiveWindow.View.ShowFieldCodes=Not ActiveWindow.View.ShowFieldCodes
  Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=2
  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1

  ' Move insertion point to the right of the field.
  ActiveWindow.View.ShowFieldCodes=Not ActiveWindow.View.ShowFieldCodes
  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1

End Sub
UWAGA: Makro można dodać do paska narzędzi lub menu przy użyciu polecenia Dostosuj w menu Narzędzia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
191178 HOW TO: Customize Toolbars and Toolbar Buttons in Word 2000

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pomocy programistycznej w programie Microsoft Word, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
226118 OFF2000: Programming Resources for Visual Basic for Applications
212623 WD2000: Macro Programming Resources

Właściwości

Numer ID artykułu: 211315 - Ostatnia weryfikacja: 28 listopada 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbmacroexample wd2000 kbdta KB211315

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com