Thông tin chung v? ph?n đ?u và cu?i trang trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211432 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này đ?a ch? nh?ng g? ph?n đ?u và cu?i trang là, làm th? nào chúng ?nh hư?ng đ?n thi?t l?p l?, làm th? nào đ? v? trí c?a h?, làm th? nào đ? t?o ra chúng, và nh?ng g? các lo?i khác nhau c?a ph?n đ?u và cu?i trang t?n t?i.

THÔNG TIN THÊM

Ph?n đ?u và cu?i trang là nh?ng g??

M?t đ?u trang hay chân trang là văn b?n ho?c đ? h?a mà thư?ng đư?c in ? đ?u ho?c cu?i c?a t?t c? các trang trong m?t tài li?u. M?t tiêu đ? đư?c in ? mép hàng đ?u; m?t chân trang đư?c in ? l? dư?i cùng.

Ph?n đ?u và cu?i trang có th? đơn gi?n như tiêu đ? tài li?u và m?t s? trang, nhưng b?n có th? t?o tiêu đ? và chân trang có ch?a nhi?u đo?n văn, và các l?nh v?c đ? h?a. B?n có th? xác đ?nh m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân cho l? và ngay c? các trang web ho?c s? d?ng m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân trang cho trang đ?u tiên c?a m?t ph?n ho?c tài li?u. N?u b?n chia m?t tài li?u thành ph?n, b?n có th? dùng các tiêu đ? khác nhau và cu?i trang trong m?i ph?n. Ví d?, b?n có th? mu?n các tiêu đ? cho m?i ph?n đ? ph?n ánh tiêu đ? c?a ph?n đó.

Làm th? nào đ? thêm ho?c lo?i b? ph?n đ?u và cu?i trang

Đ? t?o m?t đ?u trang hay chân trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang. T? hi?n th? các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? và thi?t b? chuy?n m?ch in b? trí xem.
 2. Đ? chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và chân trang, b?m các Chuy?n đ?i gi?a các tiêu đ? và chân trang nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
M?t d?ng tiêu tan không in ?n bao quanh các l?nh v?c tiêu đ? và chân trang. Văn b?n và đ? h?a trong tài li?u này có th? nh?n th?y, nhưng dimmed. Đ? hi?n th? ho?c ?n các tài li?u văn b?n, b?m vào các Hi?n/?n văn b?n tài li?u nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

B?n có th? g? và đ?nh d?ng văn b?n trong khu v?c đ?u trang hay chân trang tương t? cách b?n làm trong tài li?u chính. Sau khi b?n đ? t?o ra đ?u trang hay chân trang c?a b?n, nh?p vào Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? đ? tr? v? ph?n chính c?a các tài li?u. Trong b? trí in ?n xem (trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào In giao di?n), ph?n đ?u và cu?i trang đư?c hi?n th?, nhưng xu?t hi?n dimmed.

Đ? ch?nh s?a m?t hi?n t?i đ?u trang hay chân trang, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang trên các Xem tr?nh đơn, ho?c, trong b? trí in ?n xem, nh?p đúp vào m?t dimmed đ?u trang hay chân trang chuy?n đ?i nhanh chóng đ? đ?u trang hay chân trang.

Đ? xóa m?t đ?u trang hay chân trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí chèn ch? m?t nơi nào đó trong khu v?c văn b?n chính c?a tài li?u.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 3. Ch?n thông tin đ?u trang hay chân trang b?n mu?n xóa, và sau đó b?m xoá ho?c BACKSPACE trên bàn phím.
 4. Đ? tr? v? tài li?u, b?m Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, ho?c nh?p đúp vào vùng văn b?n chính c?a tài li?u.

Làm th? nào ph?n đ?u và cu?i trang ?nh hư?ng đ?n cài đ?t l?

Word in ph?n đ?u và cu?i trang ? trên và dư?i cùng r?a. N?u đ?u trang hay chân trang quá l?n không v?a trong l?, Word đi?u ch?nh r?a phía trên và dư?i cùng đ? ch?a các đ?u trang hay chân trang. Có ngh?a là, n?u các đ?u trang hay chân tr? nên quá l?n theo chi?u d?c đ? phù h?p v?i ? l?, nó b?t đ?u m? r?ng xu?ng (cho tiêu đ?) và tr? lên (đ?i v?i chân trang), vi?c gi?m s? lư?ng văn b?n có th? đư?c hi?n th? trong cơ th? c?a tài li?u.

Đ? ngăn ch?n t? t? di chuy?n tài li?u chính văn b?n (xu?ng ho?c tr? lên) khi đ?u trang hay chân trang đư?c quá l?n không v?a vào l?, theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trang.
 2. B?m vào các L?i nhu?n tab.
 3. G? m?t g?ch n?i (-) trư?c khi các Đ?u trang ho?c Dư?i cùng thi?t l?p l?.
LƯU ?: N?u đ?u trang hay chân trang quá l?n, nó có th? ghi đè lên (superimpose) văn b?n tài li?u chính.

Làm th? nào đ? v? trí tiêu đ? và chân trang

B?n có th? mu?n thay đ?i v? trí c?a ph?n đ?u và cu?i trang. B?n có th? thay đ?i v? trí ngang b?ng cách làm như sau:
 • T?p trung đ?u trang hay chân trang gi?a các l? trái và bên ph?i.
 • Vi?c x?p th?ng nó v?i l? trái ho?c ph?i.
 • Ch?y các đ?u trang hay chân trang văn b?n vào l? trái ho?c ph?i.
Các l?nh v?c tiêu đ? và chân trang có hai đi?m d?ng tab cài s?n: Trung tâm gi?a m?c đ?nh trái và quy?n l?i nhu?n (3 inch) và quy?n liên k?t ? l? ph?i m?c đ?nh (6 inch). Nh?ng đi?m d?ng tab làm cho nó d? dàng đ? trung tâm m?t tiêu đ? chương ho?c đ?t s? trang tuôn ra v?i l? ph?i. N?u b?n thay đ?i l? c?a tài li?u, b?n có th? mu?n đi?u ch?nh nh?ng đi?m d?ng tab.

Đ? đi?u ch?nh v? trí ngang c?a thông tin bên trong m?t đ?u trang hay chân trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 2. Trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, b?m các Hi?n th? ti?p theoHi?n th? trư?c đó nút đ? t?m các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n đi?u ch?nh.
 3. V? trí đ?u trang hay chân trang, th?c hi?n m?t ho?c nhi?u các đi?u sau đây:
  • Đ? t?o căn trái văn b?n trong m?t đ?u trang hay chân trang, nh?p văn b?n. V? trí b?t đ?u cho đi?m chèn đ? l?i liên k?t v?i l? trái c?a tài li?u.
  • Đ? t?o ra trung tâm liên k?t văn b?n trong m?t đ?u trang hay chân trang, b?m phím TAB m?t l?n đ? nâng cao đi?m chèn liên k?t trung tâm tab, và g? văn b?n. Văn b?n b?n g? s? đư?c t?p trung vào tab.
  • Đ? t?o ra văn b?n quy?n liên k?t ? đ?u trang hay chân trang, b?m phím TAB m?t l?n n?a đ? nâng cao đi?m chèn liên k?t bên ph?i tab, và g? văn b?n.
  • Đ? t?o m?t đ?u trang hay chân trang ch?y vào l? trái hay bên ph?i, b?n có th? thi?t l?p các tiêu c?c indents như sau:
  1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đo?n văn.
  2. B?m vào các Indents và kho?ng cách tab.
  3. G? m?t s? tiêu c?c cho th?t l? trái và/ho?c bên ph?i. Ví d?, n?u b?n mu?n căn trái văn b?n trong tiêu đ? đ? b?t đ?u 0,5 inch vào l? trái, g? -.5 cho th?t l? trái. M?t tiêu c?c trái th?t l? di chuy?n văn b?n vào l? trái, trong khi m?t th?t l? ph?i tiêu c?c di chuy?n văn b?n ? bên ph?i, vào l? ph?i.
 4. Đ? th?c hi?n đi?u ch?nh b? sung đ? liên k?t, s? d?ng các nút liên k?t trên các Đ?nh d?ng thanh công c?, thi?t l?p đi?m d?ng tab khác nhau trên ngư?i cai tr?, ho?c kéo các d?u hi?u th?t l? trên ngư?i cai tr?.
B?n có th? thay đ?i v? trí th?ng đ?ng b?ng cách đi?u ch?nh đ?u trang hay chân trang b?t đ?u t? kho?ng cách t? r?a đ?u ho?c cu?i c?a trang. B?n c?ng có th? đi?u ch?nh s? lư?ng không gian gi?a các tiêu đ? ho?c chân và văn b?n trong tài li?u chính. Đ? th?c hi?n nh?ng đi?u ch?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí chèn đi?m nào trong khu v?c c? th? trong tài li?u có ch?a đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n đi?u ch?nh.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thi?t đ?t trang và sau đó b?m vào các L?i nhu?n tab.
  • Đ? thay đ?i kho?ng cách t? các c?nh c?a trang đ?u trang hay chân trang, thay đ?i các T? Edge thi?t l?p. Thi?t l?p m?c đ?nh là 0.5-inch. Tăng thi?t đ?t di chuy?n toàn b? đ?u trang hay chân trang g?n hơn đ?n trung tâm c?a tài li?u. Gi?m các thi?t l?p di chuy?n toàn b? đ?u trang hay chân trang g?n hơn đ?n các c?nh c?a trang.
  • Đ? thay đ?i kho?ng cách gi?a các văn b?n tài li?u và m?t đ?u trang hay chân trang, thay đ?i các Đ?u trangDư?i cùng thi?t đ?t l?. Gia tăng hàng đ?u margin chuy?n văn b?n tài li?u xa hơn trên trang, trong khi đ? l?i các tiêu đ? trong cùng m?t v? trí. Gi?m đ?u margin chuy?n văn b?n c?a tài li?u xa hơn lên trên trang web, trong khi đ? l?i các tiêu đ? trong cùng m?t v? trí. Như v?y là đúng cho các mép dư?i cùng và chân.
 3. Đ? tr? v? tài li?u, b?m Ok.

Các lo?i khác nhau c?a tiêu đ? và chân trang

Đ?u tiên trang tiêu đ? và chân trang:

Đ? t?o ra m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân trang cho trang đ?u tiên c?a m?t tài li?u hay ph?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí đi?m chèn vào trang đ?u tiên c?a tài li?u hay ph?n, và sau đó nh?p vào Tiêu đ? và chân trang trên các Xem tr?nh đơn.
 2. Trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, b?m các Thi?t đ?t trang nút.
 3. B?m vào các B? trí tab.
 4. Dư?i Tiêu đ? và chân trang, ch?n các Khác nhau l?n đ?u trang ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. N?u c?n thi?t, b?m các Hi?n th? ti?p theo ho?c Hi?n th? trư?c đó nút đ? di chuy?n đ?n đ?u trang đ?u trang hay chân trang đ?u tiên trong tài li?u ho?c ph?n. T? "Đ?u tiên trang tiêu đ?" ho?c "Đ?u tiên chân trang" xu?t hi?n ? phía trên bên trái c?a h?p đ?u trang hay chân trang r?i rác.
 6. T?o ra các đ?u trang hay chân trang b?n mu?n xu?t hi?n trên trang đ?u tiên. N?u b?n không mu?n m?t đ?u trang hay chân trang đ? xu?t hi?n trên trang đ?u tiên, đ? khu v?c đ?u trang hay chân trang tr?ng.
 7. B?m vào các Hi?n th? ti?p theo nút đ? di chuy?n đ?n đ?u trang (không đ?u tiên trang) hay chân trong tài li?u ho?c ph?n. T? "Tiêu đ?" ho?c "Chân" xu?t hi?n ? phía trên bên trái c?a h?p đ?u trang hay chân trang r?i rác.
 8. T?o ra các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n xu?t hi?n trong ph?n c?n l?i c?a tài li?u ho?c ph?n. N?u b?n không mu?n m?t đ?u trang hay chân trang đ? xu?t hi?n trong ph?n c?n l?i c?a tài li?u hay ph?n, r?i kh?i khu v?c đ?u trang hay chân trang tr?ng.
 9. Đ? tr? v? tài li?u, b?m Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.

L? và th?m chí c? tiêu đ? và chân trang:

T?o tiêu đ? khác nhau và cu?i trang trên l? và ngay c? các trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 2. Trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, b?m các Thi?t đ?t trang nút.
 3. B?m vào các B? trí tab.
 4. Dư?i Tiêu đ? và chân trang, ch?n các Different l? và th?m chí ki?m tra h?p, và nh?p vào Ok. Word áp d?ng các tùy ch?n cho toàn b? tài li?u.
 5. N?u c?n thi?t, b?m các Hi?n th? ti?p theo ho?c Hi?n th? trư?c đó nút đ? di chuy?n đ?n m?t th?m chí trang đ?u trang hay chân trang. T? "Th?m chí tiêu đ? trang" xu?t hi?n ? phía trên bên trái c?a h?p đ?u trang hay chân trang r?i rác.
 6. T?o ra các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n xu?t hi?n trong trang th?m chí c?a các tài li?u ho?c ph?n. N?u b?n không mu?n m?t đ?u trang hay chân trang đ? xu?t hi?n trong trang th?m chí c?a các tài li?u ho?c ph?n, r?i kh?i khu v?c đ?u trang hay chân trang tr?ng.
 7. B?m vào các Hi?n th? ti?p theo ho?c Hi?n th? trư?c đó nút đ? di chuy?n đ?n m?t tiêu đ? l? ho?c chân. T? "Odd trang tiêu đ?" s? xu?t hi?n ? phía trên bên trái c?a h?p đ?u trang hay chân trang r?i rác.
 8. T?o ra các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n xu?t hi?n trong trang l? c?a tài li?u ho?c ph?n. N?u b?n không mu?n m?t đ?u trang hay chân trang đ? xu?t hi?n trong trang l? c?a tài li?u hay ph?n, r?i kh?i khu v?c đ?u trang hay chân trang tr?ng.
 9. Đ? tr? v? tài li?u, b?m Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o tiêu đ? khác nhau và cu?i trang, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i Làm th? nào đ? thi?t l?p khác nhau tiêu đ? và chân trang trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Làm th? nào đ? t?o ra các tiêu đ? khác nhau và cu?i trang cho ph?n c?a m?t tài li?u

Khi b?n chia m?t tài li?u thành ph?n, Word dùng tiêu đ? và chân trang trong ph?n đ?u tiên như là m?c đ?nh cho m?i ph?n ti?p theo. T?t c? đ?u thư trong tài li?u và cu?i trang t?t c? trong các tài li?u đư?c ban đ?u n?i v? v?y mà n?i dung c?a h? là gi?ng h?t nhau. N?u b?n thay đ?i tiêu đ? trong ph?n th? ba c?a tài li?u, ví d?, t? thay đ?i t?t c? đ?u thư trong toàn b? tài li?u đ? phù h?p v?i. Khi ph?n đ?u và cu?i trang trong ph?n có ch?a đi?m chèn đư?c k?t n?i v?i ph?n trư?c, các Tương t? như trư?c đó nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? đư?c ch?n, và các t? "Tương t? như trư?c" xu?t hi?n ? phía trên bên ph?i c?a h?p đ?u trang hay chân trang r?i rác.

N?u b?n mu?n t?o ra m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân trong m?t ph?n, b?n ph?i phá v? k?t n?i v?i trư?c đ?u trang hay chân trang b?ng cách nh?p vào các Tương t? như trư?c đó nút trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?. T? sau đó s? d?ng đ?u trang hay chân trang b?n t?o ra trong ph?n hi?n t?i cho t?t c? các ph?n ti?p theo. N?u b?n quy?t đ?nh r?ng b?n mu?n thi?t l?p l?i k?t n?i gi?a các đ?u trang hay chân trang trong ph?n hi?n t?i và các tiêu đ? trư?c hay chân trang, b?m vào các Tương t? như trư?c đó nút m?t l?n n?a. Word s? thay th? các thông tin có trong hi?n t?i đ?u trang hay chân trang v?i các thông tin trong trang trư?c đ?u trang hay chân trang.

Ph?n đ?u và cu?i trang t? m?t trong nh?ng ph?n đư?c t? đ?ng n?i ph?n đ?u và cu?i trang t? ph?n trư?c cho đ?n khi b?n nh?p vào Tương t? như trư?c đó trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? đ? t?t các thi?t l?p. Ví d?, tiêu đ? đư?c k?t n?i đ? ch? lo?i tiêu đ? đư?c g?i là tiêu đ?; h? không đư?c k?t n?i v?i lo?i tiêu đ? đư?c g?i là tiêu đ? trang đ?u tiên. Đ?u tiên Page Header k?t n?i ch? v?i tiêu đ? trang đ?u tiên.

Sau đây là các lo?i khác nhau c?a các k?t n?i gi?a các tiêu đ? và chân trang trong m?t tài li?u:
 • Tiêu đ? đư?c k?t n?i v?i tiêu đ?.
 • Cu?i trang đư?c k?t n?i đ?n cu?i trang.
 • Tiêu đ? trang đ?u tiên đư?c k?t n?i v?i tiêu đ? trang đ?u tiên.
 • Đ?u tiên trang cu?i trang đư?c k?t n?i v?i đ?u tiên trang cu?i trang.
 • Tiêu đ? l? đư?c k?t n?i v?i tiêu đ? l?.
 • L? cu?i trang đư?c k?t n?i v?i l? cu?i trang.
 • Ngay c? tiêu đ? đư?c k?t n?i v?i ngay c? tiêu đ?.
 • Ngay c? cu?i trang đư?c k?t n?i v?i ngay c? cu?i trang.
Đ? t?o ra m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân cho t?ng ph?n trong m?t tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí đi?m chèn trong ph?n v?i các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n thay đ?i (ng?t k?t n?i t? trư?c đ?u trang hay chân trang).
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 3. Nh?p vào Tương t? như trư?c đó trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c? đ? ng?t k?t n?i ph?n đ?u và cu?i trang trong ph?n hi?n t?i t? ph?n trư?c. Các t? "Tương t? như trư?c" s? bi?n m?t ? góc trên bên ph?i c?a h?p đ?u trang hay chân trang.
 4. T?o tiêu đ? và chân trang mà b?n mu?n cho ph?n hi?n t?i.

  LƯU ?: Word c?ng chèn các tiêu đ? và chân trang trong t?t c? các ph?n sau m?t trong hi?n t?i. Đ? t?o ra m?t tiêu đ? khác nhau ho?c chân trong các ph?n sau đây, l?p l?i bư?c 3 và 4 trong m?i ph?n.
 5. Đ? tr? v? tài li?u, b?m Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
Đ? k?t n?i l?i m?t đ?u trang hay chân trang v?i trư?c đ?u trang hay chân trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. V? trí đi?m chèn trong ph?n v?i các đ?u trang hay chân trang mà b?n mu?n k?t n?i t?i đ?u trang hay chân trang trư?c.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tiêu đ? và chân trang.
 3. Trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?, nh?p Tương t? như trư?c đó.

  LƯU ?: Khi Word yêu c?u b?n xác nh?n r?ng b?n mu?n xóa các đ?u trang hi?n t?i ho?c chân và k?t n?i đ?n trư?c đ?u trang hay chân trang, h?y nh?p vào Có. Trư?c đ?u trang hay chân trang đư?c l?p l?i trong ph?n hi?n t?i.
 4. Đ? tr? v? tài li?u, b?m Đóng trên các Tiêu đ? và chân trang thanh công c?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n đ?u và cu?i trang, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i tiêu đ? (hay chân trang) trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n đ?u và cu?i trang, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
189175 WD2000: SectionPages không chính xác ho?c các l?nh v?c NumPages khi in

207772 WD2000: Làm th? nào đ? t?o m?t b?n m?u khác nhau trang đ?u tiên ho?c khác nhau l? và th?m chí c? tiêu đ? và chân trang

Thu?c tính

ID c?a bài: 211432 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kblayout kbmt KB211432 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:211432

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com