Darb?bas parametru ierobe?ojumi un specifik?ciju programm? Word

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 211489 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? tiek uzskait?ti ekspluat?cijas parametru robe?as Microsoft Office Word un Microsoft Visual Basic for Lietojumprogramm?m.

Papildindorm?cija

Visual Basic for Applications ierobe?ojumi

Word ierobe?ojumi

1. piez?me. Maksim?lais faila lielums

Maksim?lais faila lielums ir ierobe?ots l?dz 32MB kop?j? dokumenta tekstu tikai un neietver grafikas, neatkar?gi no t?, cik grafikas att?ls ir ievietots (saite uz failu, saglab?jiet dokumentu arvai aplau?anas stils) dokuments. T?d??, ja fails satur att?lus, maksim?lais faila lielums var b?t liel?ki k? 32MB.

2. piez?me. Vair?ki v?rdi un Custom maksim?lais faila lielums V?rdn?ca

Microsoft Word 2000 pal?dz?bas failu sarakstu skaits v?rdiem un maksim?lais faila izm?rs no jauna piel?gotaj? v?rdn?c? nepareizi k? p?c:

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu valod? Microsoft zin??anu b?z?:
224035"Piel?got? v?rdn?ca ir pilna. v?rds taj? netika ievietots" k??das zi?ojums programm? Word 2000
3. piez?me. Izsaukt AutoComplete padomi autom?tiskais teksts, kas ir vismaz ?etras ir j?ievada autom?tisk? teksta ievadnes rakstz?mes.

Word 2007/Word 2010 ierobe?ojumi

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Darb?bas parametrs kvotas ierobe?ojums
Maksim?lais gr?matz?mju skaits 2 147 483 647
Stilu (stila defin?ciju) maksim?lais skaits 4 079
Maksim?lais koment?ru skaits 2 147 483 647
Maksim?lais lauku skaits 2 147 483 647
Apak?dokumentu skaits galvenais dokuments255
Maksim?lais p?rvieto?anu skaitu 2 147 483 647
(Diapazona at?auju) maksim?lais at?autais skaits2 147 483 647
Faila lielums, ko var atv?rt programma Word512 MB
Maksim?lais A ieraksts skaits, k?ds par?d?ts adres?tu saraksta dialoglodzi??10 000
Piez?me.Adres?tu saraksta dialoglodzi?a elementu maksim?lais skaits ir 1000. ?aj? dialoglodzi?? var mekl?t tikai par?d?tos ierakstus, pat ja datu avot? ir vair?k A ieraksts. To var apiet, filtr?jot ierakstus t?, lai mekl?tie ieraksti ietilptu dialog?. Varat ar? izmantot ved?a uzdevumr?ts mekl??anas oper?ciju.

Word 2007/Word 2010 ierobe?ojumi sader?bas re??ms

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Darb?bas parametrs kvotas ierobe?ojums
Maksim?lais gr?matz?mju skaits 16 380
Stilu (stila defin?ciju) maksim?lais skaits 4 079
Maksim?lais koment?ru skaits 16 380
Apak?dokumentu skaits galvenais dokuments255
Maksim?lais lauku skaits 2 147 483 647
Maksim?lais p?rvieto?anu skaitu 32 752
(Diapazona at?auju) maksim?lais at?autais skaits 32 752
Faila lielums, ko var atv?rt programma Word512 MB
Maksim?lais A ieraksts skaits, k?ds par?d?ts adres?tu saraksta dialoglodzi??10 000
4. piez?me.
32 767 kvotas ierobe?ojums attiecas uz versij?m, kas ir vec?kas par Word 2007 versiju.

5. piez?me. Adres?tu sarakstu dialoglodzi?? par?d?to A ieraksts skaits

Ir pieejami tikai 10000 par?d?tie ieraksti pat tad, ja datu avot? ir vair?k A ieraksts. Lai apietu ?o ierobe?ojumu, filtr?jiet ierakstus, lai tie ietilptu dialog? vai izmantojiet ved?a uzdevumr?ts mekl??anas oper?ciju.

Rekviz?ti

Raksta ID: 211489 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 7. apr?lis - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Word 2013
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbinfo kbusage kbmt KB211489 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 211489

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com