Raksta ID: 211494 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Apl?kojiet t?l?k aprakst?to situ?ciju.

Veicat dubultklik??i uz Microsoft Excel darbgr?matas programm? Microsoft Windows Explorer

vai

Veicat dubultklik??i uz t?da Excel faila sa?snes, kas atrodas darbvirsm? vai cit? atra?an?s viet?

Microsoft Excel lietojumprogramma tiek start?ta, bet Excel fails netiek atv?rts, un tiek par?d?ts k??das zi?ojums.
K??das zi?ojums var at??irties atkar?b? no izmantot?s Windows versijas.

Oper?t?jsist?m? Windows 7 var tikt par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.
Nos?tot komandu programmai, rad?s probl?ma.

Oper?t?jsist?m? Windows Vista, var tikt par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.
Oper?t?jsist?ma Windows nevar atrast ?Faila_ce??\Faila_nosaukums?. P?rliecinieties, vai esat pareizi uzrakst?jis nosaukumu, un p?c tam m??iniet v?lreiz.

Oper?t?jsist?m? Windows XP, var tikt par?d?ts t?l?k nor?d?tais k??das zi?ojums.
Nevar atrast faila 'ce?u' (vai k?du no t? komponentiem). P?rbaudiet, vai nor?d?ts pareizs ce?? un faila nosaukums un vai ir pieejamas visas nepiecie?am?s bibliot?kas.

Rad?s probl?ma, nos?tot komandu programmai.


IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja programm? Excel ir atlas?ts iestat?jums Ignor?t citas lietojumprogrammas, kas izmanto dinamisko datu apmai?u (DDE).

RISIN?JUMS

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu programm? Excel 2010, Excel 2007 un Excel 2003, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties to izdar?t patst?v?gi vai j?su programmas Excel versija ir vec?ka par 2003. gada versiju, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".


Labot autom?tiski

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu programm? Excel 2010, Excel 2007 vai Excel 2003, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? File Download (Faila lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50392

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai ?o probl?mu nov?rstu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas sav? programmas Microsoft Excel versij?:


Microsoft Excel 2010
 1. Noklik??iniet uz cilnes Fails un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Noklik??iniet uz Papildu un p?c tam noklik??iniet, lai apgabal? Visp?r?gi no?emtu izv?les r?ti?as atz?mi no Ignor?t citas lietojumprogrammas, kas izmanto dinamisko datu apmai?u (DDE).
 3. Noklik??iniet uz Labi.
Microsoft Office Excel 2007
 1. Noklik??iniet uz Microsoft Office pogas un p?c tam noklik??iniet uz Excel opcijas.
 2. Noklik??iniet uz Papildu un p?c tam noklik??iniet, lai apgabal? Visp?r?gi no?emtu izv?les r?ti?as atz?mi no Ignor?t citas lietojumprogrammas, kas izmanto dinamisko datu apmai?u (DDE).
 3. Noklik??iniet uz Labi.
Microsoft Office Excel 2003 vai vec?kas Excel versijas
 1. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Options (Opcijas).
 2. Noklik??iniet uz cilnes General (Visp?r?gi).
 3. Noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as atz?mi no Ignor?t citas lietojumprogrammas, kas izmanto dinamisko datu apmai?u (DDE), un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
P?c tam jums vajadz?tu atv?rt darbgr?matas, veicot uz t?m dubultklik??i p?rl?kprogramm? Windows Explorer.

PAPILDINDORM?CIJA

Veicot dubultklik??i uz Excel darbgr?matas p?rl?kprogramm? Windows Explorer, programmai Excel tiek nos?t?ts dinamisk?s datu apmai?as (DDE ? Dynamic data exchange) zi?ojums, nor?dot atv?rt darbgr?matu, uz kuras veic?t dubultklik??i.

Ja ir atlas?ta opcija Ignor?t citas lietojumprogrammas, kas izmanto dinamisko datu apmai?u (DDE), programma Excel ignor? DDE zi?ojumus, kurus nos?t?ju?as citas programmas. T?d?j?di tiek ignor?ts DDE zi?ojums, kuru programmai Excel nos?t?jusi p?rl?kprogramma Windows Explorer, un programma Excel neatver darbgr?matu, uz kuras veic?t dubultklik??i.

Rekviz?ti

Raksta ID: 211494 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 4. maijs - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbconfig kbopenfile kbprb kbualink97 kbfixme kbmsifixme KB211494

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com