Làm th? nào đ? t?o thêm trong t?p tin trong Excel 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211563 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này ch?a thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?t add-in (.xla) đánh d?u trong Microsoft Excel 2000. Trong Excel năm 2000, quá tr?nh mà b?n s? d?ng đ? t?o thêm trong t?p tin là khác v?i các quá tr?nh cho các phiên b?n c?a Microsoft Excel s?m hơn Excel 97.

Thêm trong t?p tin hành vi

M?t thêm trong t?p tin trong Excel là m?t lo?i đ?c bi?t c?a b?ng tính. M?t add-in t?p có th? ch?a b?ng, b?ng x?p h?ng t? và Microsoft Visual Basic cho Các ?ng d?ng macro và ch?c năng. Macro và ch?c năng trong m?t ti?n ích thêm trong t?p tin tùy ch?n l?nh và các tính năng đ? Excel mà không cho phép m?t ngư?i s? d?ng đ? tr?c ti?p xem ho?c s?a chúng.

Không gi?ng như b?nh thư?ng sách bài t?p, thêm vào t?p tin không ph?i là có th? nh?n th?y trên màn h?nh khi b?n m? nó, và b?n không th? b? ?n nó b?ng cách nh?n vào B? ?n trên các C?a s? tr?nh đơn. Thêm trong t?p tin s? đư?c hi?n th? trong c?a s? d? án Explorer trong Visual Basic Editor. Tuy nhiên, b?n không th? xem ho?c ch?nh s?a thêm trong t?p tin n?u nó đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u.

Làm th? nào đ? t?o thêm trong t?p tin

Đ? t?o thêm trong t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?o v? các d? án trong b?ng tính đ? ngăn ch?n chúng t? đư?c xem ho?c ch?nh s?a sau khi b?n t?o thêm trong t?p tin.
 2. Lưu b?ng tính như thêm trong t?p.
B?o v? các d? án là r?t quan tr?ng trong Excel 2000. Trong các phiên b?n c?a Microsoft Excel s?m hơn Excel 97, nó là không c?n thi?t đ? b?o v? n?i dung c?a m?t thêm trong đánh d?u. Tuy nhiên, trong Excel 2000, n?u b?n không b?o v? các d? án trong b?ng tính, nh?ng ngư?i khác có th? xem ho?c s?a các t?m và tr?c quan Mô-đun cơ b?n trong file add-in.

Đ? có thêm informationabout làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t add-in tr? thành m?t b?ng tính trong Excel, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211561Làm th? nào đ? chuy?n đ?i thêm trong t?p tin vào m?t b?ng tính trong Excel 2000


Làm th? nào đ? b?o v? các d? án trong Workbook

 1. M? b?ng tính b?n mu?n chuy?n đ?i thành m?t add-in t?p tin.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor.
 3. Trong c?a s? Explorer d? án trong Visual Basic Editor, Nh?p vào m?c đ?m sau đây:
  Tên c?a d? án (tên t?p tin)
  nơi Tên d? án là tên c?a các Visual Basic d? án, và Tên tệp là tên c?a b?ng tính b?n mu?n chuy?n đ?i.

  Các m?c s? đư?c tương t? như Ví d? sau:
    VBAProject (Mybook.xls)
  					
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tên d? án Thu?c tính.
 5. B?m vào các B?o v? tab.
 6. Ch?n các Khóa d? án cho xem ki?m tra h?p. G? m?t kh?u trong các M?t kh?u h?p. H?y g? cùng m?t m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p, và sau đó b?m Ok.

Làm th? nào đ? lưu b?ng tính như thêm trong t?p

 1. Nh?p vào Đóng và tr? v? Microsoft Exceltrên các Tệp tr?nh đơn.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trong các Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào các Tóm tắt tab.
 4. Trong các Tiêu đ? h?p, g? b?t k? tên nào cho b?n thêm trong.

  Tên mà b?n cung c?p là cái tên xu?t hi?n trong các Add-in h?p tho?i.
 5. Trong các ? ki?n h?p, g? b?t k? văn b?n mô t? c?a b?n thêm vào.

  Đi?u này mô t? đư?c trưng bày t?i các Add-in h?p tho?i n?u b?n ch?n c?a b?n thêm vào t? danh sách có s?n Add-in (nh?p chu?t Add-in trên các Công cụ tr?nh đơn).
 6. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính h?p tho?i.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 8. Trong các Löu laøm h?p tho?i h?p, b?m vào Microsoft Excel Add-In trong các Lưu như ki?u danh sách. N?u b?n mu?n, thay đ?i tên t?p tin. Nh?p vào Lưu.

  Khi b?n nh?p vào LưuExcel t?o add-in.
 9. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng.
Sau khi b?n t?o file add-in, b?n có th? m? thêm trong taäp tin gi?ng như cách mà b?n m? b?ng tính b?t k?. N?u thêm trong t?p tin ch?a m?t Auto_Open v? mô, các macro ch?y và th?c hi?n b?t c? hành đ?ng nào mà nó là l?p tr?nh. B?t k? ch?c năng và subroutines trong file add-in có s?n cho s? d?ng trong Excel.

Thu?c tính

ID c?a bài: 211563 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbaddin kbhowtomaster kbmt KB211563 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:211563

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com