Các l?nh v?c mà đư?c C?p Nh?t khi b?n m?, repaginate, hay in tài li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211629 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Word, nh?ng hành đ?ng nh?t đ?nh có th? c?p nh?t các trư?ng ? đ?u trang hay chân trang c?a m?t tài li?u, nhưng các hành đ?ng cùng không c?p nh?t các l?nh v?c trong cơ th? chính c?a tài li?u.

LƯU ?: C?p nh?t t? đ?ng không đư?c gi? l?i cho đ?n khi b?n lưu tài li?u.

Ph?n "Thông tin thêm" c?a bài vi?t này mô t? trư?ng C?p Nh?t hành vi.

THÔNG TIN THÊM

M? tài li?u

M? tài li?u không c?p nh?t t?t c? các trư?ng trong cơ th? chính c?a tài li?u. M? tài li?u c?p nh?t các l?nh v?c trong tiêu đ? và chân trang c?a tài li?u này, v?i m?t s? ngo?i l?.

LƯU ?: Đ? t? c?p nh?t các l?nh v?c trong cơ th? chính c?a các tài li?u, báo chí F9 t? trong l?nh v?c này.

M? tài li?u trong khi in b? trí View

Khi b?n m? m?t tài li?u trong b? trí in ?n xem, các tài li?u t? đ?ng repaginated. Do đó, t?t c? các trư?ng đư?c C?p Nh?t t?i repagination đư?c C?p Nh?t khi b?n m? tài li?u trong b? trí in ?n xem.

Chuy?n sang in b? trí xem ho?c xem trư?c khi in

Khi b?n chuy?n sang in b? trí xem ho?c in xem trư?c, các l?nh v?c sau đây đư?c C?p Nh?t:
  • Các l?nh v?c th?i gian và ngày trong cơ th? chính c?a các tài li?u đư?c C?p Nh?t (tr? khi b?n trư?c đây unlinked các trư?ng này b?ng cách nh?n CTRL + SHIFT + F9).
  • Các l?nh v?c trong tiêu đ? và chân trang c?a tài li?u đư?c C?p Nh?t, bao g?m c? FILLIN và yêu c?u các l?nh v?c.
  • Tài li?u t? đ?ng repaginated. Do đó, t?t c? các trư?ng đư?c C?p Nh?t t?i repagination đư?c C?p Nh?t.

Đánh s? trang ho?c Re-paginate tài li?u

Khi b?n đánh s? trang ho?c re-paginate tài li?u, các l?nh v?c ngày, th?i gian, trang, và PAGEREF trong cơ th? chính c?a các tài li?u đư?c C?p Nh?t.

Ngoài ra, t?t c? các trư?ng trong tiêu đ? và chân trang c?a tài li?u đư?c C?p Nh?t, bao g?m c? FILLIN và yêu c?u các l?nh v?c.

In tài li?u

Khi b?n in, Word paginates tài li?u, do đó, r?ng t?t c? các trư?ng trong tiêu đ? và chân trang và t?t c? các trư?ng C?p Nh?t t?i pagination đư?c C?p Nh?t.

LƯU ?: Đ? C?p Nh?t t?t c? các l?nh v?c khi b?n in tài li?u, ch?n cácC?p nh?t các l?nh v?c h?p ki?m tra trên các In ?n Tab (trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh v?c thông tin C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198544Không th? hoàn tác l?nh v?c t? đ?ng C?p Nh?t
212356 Làm th? nào đ? c?p nh?t các l?nh v?c trong m?t h?nh th?c b?o v?
212054 M?t s? l?nh v?c đư?c C?p Nh?t trong khi các l?nh v?c khác không ph?i
211506 Các l?nh v?c đư?c chèn vào trong m?t AutoText m?c đư?c c?p nh?t t? đ?ng
212703 Làm th? nào đ? t? đ?ng c?p nh?t các l?nh v?c
832897 T? l?nh v?c tên T?P không đ?ng C?p Nh?t khi b?n m? m?t tài li?u trong Word 2002 ho?c Word 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 211629 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbfield kbinfo kbusage kbmt KB211629 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:211629

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com