Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? chèn ho?c ?n hàng hay c?t trong Excel: "Không th? thay đ?i các đ?i tư?ng ra t?"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 211769 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Excel 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 170081.

Đ? m?t Excel 98 Macintosh Edition Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 178959.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n c? g?ng th?c hi?n m?t trong caùc thao taùc sau:
 • ?n các c?t c?a d? li?u trong Microsoft Excel.
 • Chèn hàng hay c?t trong Excel.
Khi b?n th?c hi?n thao tác ho?c là, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? thay đ?i các đ?i tư?ng ra t?.


Đ? xác đ?nh s? duy nh?t k?t h?p v?i thông đi?p mà b?n nh?n đư?c, b?m CTRL + SHIFT + I. S? sau đây s? xu?t hi?n ? góc dư?i bên ph?i c?a thư này:
100185

NGUYÊN NHÂN

Thông báo l?i này x?y ra n?u sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • Tùy ch?n Không có g? (?n đ?i tư?ng) đư?c ch?n trong các Hi?n th? tùy ch?n cho b?ng tính này ph?n trong các Excel tùy ch?n h?p tho?i.
 • B?n t?o m?t đ?i tư?ng, ch?ng h?n như m?t b?nh lu?n di đ?ng, trong m?i t? bào trong m?t c?t.
 • B?n c? g?ng đ? ?n các c?t bên trái c?a các c?t có ch?a các đ?i tư?ng, các c?t có ch?a các đ?i tư?ng ho?c t?t c? các c?t vào phía bên ph?i c?a các c?t có ch?a các đ?i tư?ng. Ho?c, trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c? g?ng đ? chèn m?t hàng ho?c c?t trong b?ng tính.
Ví d?, v?n đ? này x?y ra n?u b?n đ?t m?t b?nh lu?n di đ?ng trong t? bào IR1, và sau đó c? g?ng gi?u c?t IQ: là (cùng m?t lúc).

Ngoài ra, thông báo l?i này x?y ra khi không có đ?i tư?ng ?n trên b?ng tính.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra v?i h?u h?t các đ?i tư?ng có th? đư?c chèn vào m?t b?ng tính. Đi?u này bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i di đ?ng ? ki?n, đ? th?, v? h?nh d?ng, và h?nh ?nh. Tr? đ?c bi?t thông báo v?i di đ?ng ? ki?n. Theo m?c đ?nh và không gi?ng như h?u h?t các đ?i tư?ng, ? ki?n di đ?ng đư?c ?n và có th? không hi?n th? ngay l?p t?c.

Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i n?u b?n c? g?ng đ? ?n c?t đó có các đ?i tư?ng và t?t c? các c?t vào phía bên ph?i c?a c?t đó có các đ?i tư?ng. Đi?u này ph? thu?c vào v? trí c?a các c?t có ch?a các đ?i tư?ng. .

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n theo các bư?c trong các phương pháp áp d?ng cho các phiên b?n c?a Excel. Trong Excel 2007, S? d?ng phương pháp 1. Trong Excel 2003, Excel 2002 và Excel 2000, s? d?ng phương pháp 2.

Phương pháp 1: T?m th?i b?t/t?t tùy ch?n t? "Không có g? (?n đ?i tư?ng)" cho t?t c?

Trong Excel 2007, t?m th?i chuy?n đ?i các tùy ch?n t? Không có g? (?n đ?i tư?ng) đ? T?t c?, và sau đó chèn hàng ho?c c?t khi c?n thi?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. ? góc trên bên trái c?a c?a s? Excel, b?m vào nút Microsoft Office.
 2. ? dư?i cùng c?a tr?nh đơn, nh?p vào Excel tùy ch?n.
 3. Nh?p vào Nâng cao t? danh sách l?a ch?n ? bên trái.
 4. Di chuy?n xu?ng các Hi?n th? tùy ch?n cho b?ng tính ph?n này, và sau đó nh?p vào T?t c? dư?i Các đ?i tư?ng, hi?n th?:, sau đó b?m Ok.
Ghi chú S? d?ng l?i t?t bàn phím đ? b?t/t?t l?a ch?n này, nh?n CTRL + 6.

N?u các bư?c này không cho phép b?n ?n hàng ho?c c?t ho?c chèn hàng hay c?t trong Excel 2007, h?y th? các bư?c trong cách 2.

Cách 2: Thay đ?i v? trí tài s?n c?a đ?i tư?ng đ? Di chuy?n và kích c? v?i các t? bào

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, Excel 2003, Excel 2002 và Excel 2000, thay đ?i v? trí tài s?n c?a đ?i tư?ng đ? Di chuy?n và kích c? v?i các t? bào. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u các đ?i tư?ng là m?t b?nh lu?n di đ?ng, ch?n các t? bào có ch?a nh?ng nh?n xét, b?m chu?t ph?i vào các t? bào, và sau đó nh?p vào Hi?n th? các b?nh lu?n ho?c Hi?n/?n ? ki?n.

  Lưu ? Đi?u này làm cho các b?nh lu?n có th? nh?n th?y.
 2. Di chuy?n con tr? đ?n các c?nh c?a đ?i tư?ng cho đ?n khi con tr? thay đ?i thành m?t m?i tên màu tr?ng v?i b?n m?i tên nh? màu đen trên con tr?. Sau đó, nh?p vào đ?i tư?ng đ? ch?n nó.
 3. Trong Excel 2003 và phiên b?n trư?c c?a Excel, b?m <object name=""></object> trên các Đ?nh d?ng tr?nh đơn.

  Lưu ? Trong l?nh tr?nh đơn này, <object name=""></object> là tên c?a đ?i tư?ng này, ch?ng h?n như "B?nh lu?n" ho?c "AutoShape."

  Trong Excel 2007, nh?p vào Đ?nh d?ng<object name=""></object>.
 4. Trong các Đ?nh d?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các Thu?c tính tab.
 5. Nh?p vào Di chuy?n và kích c? v?i các t? bào, sau đó b?m Ok.
 6. N?u b?n mu?n ?n các t? bào b?nh lu?n m?t l?n n?a, b?m chu?t ph?i vào các t? bào có ch?a nh?ng nh?n xét và b?m ?n b?nh lu?n.
Làm theo các bư?c này cho m?i đ?i tư?ng trong các c?t b? ?nh hư?ng như đư?c di?n t? trong ph?n "Nguyên nhân". Khi b?n ?n các c?t, b?n không nh?n đư?c thông báo l?i.

Phương pháp thay th?: Thay đ?i tài s?n trên t?t c? các đ?i tư?ng trên b?ng tính ho?t đ?ng

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.
Lưu ? Ch?y v? mô thu?n b? tài s?n đư?c đ? c?p trong phương pháp 1 cho t?t c? các đ?i tư?ng trên b?ng tính ho?t đ?ng. B?i v? thi?t đ?t này gây ra các đ?i tư?ng thay đ?i kích c? khi các hàng và các c?t mà là liên k?t v?i đ?i tư?ng đư?c thay đ?i kích c?, nó có th? gây ra k?t qu? b?t ng? khi nó s? hi?n th? các các đ?i tư?ng trên b?ng tính n?u b?n thay đ?i kích c? các hàng và các c?t. Xem xét vi?c này v?n đ? trư?c khi b?n ch?y v? mô trong t?p tin c?a b?n.

Đ? thay đ?i các tài s?n trên t?t c? các ? ki?n trên b?ng tính ho?t đ?ng, ch?y sau v? mô.
Sub Test()
Dim s As Shape 
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes 
s.Placement = xlMoveAndSize
Next 
End Sub

Thu?c tính

ID c?a bài: 211769 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kberrmsg kbpending kbprb kbmt KB211769 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:211769

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com