Lista över kortkommandon för Word 2000

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 211982 - Visa produkter som artikeln gäller.
ATEn version av den här artikeln för Microsoft Word 97 finns i157935.AT
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Nedanstående lista är en sammanställning av alla kortkommandon som ingår i hjälpen för Word 2000.

ATObs!AT Kortkommandona som nämns i hjälpen, menyer och dialogrutor avser ett svenskt tangentbord. Om du använder ett tangentbord som inte stämmer överens med den språkversion av Word som du använder kanske du måste ändra kortkommandona.

Mer Information

Funktionskommandon

                   CTRL+        ALT+   CTRL+
         SKIFT+   CTRL+   SKIFT+   ALT+   SKIFT+  ALT+
 TANGENT Endast tangent  Tangent    Tangent    Tangent    Tangent   Tangent    Tangent
--------------------------------------------------------------------------
 F1  Visa Hjälp  Sammanhangs-             Gå till  Gå till   Visa
   eller   känslig            nästa   föregående MS
   Office-   Hjälp eller             fält  fält   System-
   assistenten visa                       informa-
         formatering                     tion
--------------------------------------------------------------------------
 F2  Flytta    Kopiera text Skriv ut-             Spara-   Öppna-
   text eller        Förhandsgranska            kommandot  kommandot
   grafik       kommandot            (Arkiv-   (Arkiv-
              (Arkiv             -menyn)   -menyn)
               -menyn)
--------------------------------------------------------------------------
 F3  Infoga en Ändra   Klipp ut  Infoga   Skapa
   autotextpost                  en
          skiftläge  Insamling   innehållet  autotext-
         för tecken       i   post
                   Insamling
--------------------------------------------------------------------------
 F4  Upprepa   Upprepa  Stäng        Avsluta   Avsluta
   den    Sök- eller           Word   Word
   senaste    Gå till-   fönstret
   åtgärden   åtgärden
--------------------------------------------------------------------------
 F5  Gå till-   Flytta till en Återställ  Redigera ett   Återställ
   kommandot  föregående       bokmärke
   (Redigera-   version  dokument-       program-
   -menyn)         fönstrets        fönstrets
              storlek         storlek
--------------------------------------------------------------------------
 F6  Gå till   Gå till Gå till   Gå till
   nästa    föregående
   ruta eller  ruta eller  nästa   föregående
   ram   ram   fönster  fönster
--------------------------------------------------------------------------
 F7  Stavning-  Synonymer- Flytta-   Uppdatera   Sök nästa
   kommandot  kommandot  kommandot  länkad   nästa fel-
   (Verktyg-   (Verktyg-   (kontrollera infor-  stavning
   menyn)   menyn)   menyn)   mation i  (automatisk
                   ett Word-   stavnings-
                   käll-   kontroll
                   dokument  aktiverad)
--------------------------------------------------------------------------
 F8  Utöka en  Minska en  Storlek-   Utöka en  Kör ett
   markering markering kommandot  markering makro
              (dokument (eller
              en kontroll  ett block)
              -menyn)
--------------------------------------------------------------------------
 F9  Uppdatera   Växla   Infoga  Ta bort en länk  Växla  Kör
   markerade  mellan  ett    fält   mellan GOTOBUTTON
   fält   en fältkod  tomt        alla   eller
         och  fält        fält-  MACROBUTTON
         dess resultat           -koder  från
                         och   fält som
                         deras  visar
                         resultat fältet
                             resultat
--------------------------------------------------------------------------
 F10 Aktivera  Visa en Maximera Aktivera  Maximera
   menyraden  snabb-  
         menyn    dokument- linjalen   program-
              fönstret        fönstret
--------------------------------------------------------------------------
 F11 Gå till   Gå till   Lås ett  Lås upp en  Visa Visa
   nästa       fältet   fältet   Visual  Visual
   fält   föregående            Basic-  Studio-
         fält              kod   kod
--------------------------------------------------------------------------
 F12 Spara som-  Spara-    Öppna-   Skriv ut-
   kommandot  kommandot  kommandot  kommandot
   (Arkiv-   (Arkiv-   (Arkiv-   (Arkiv-
   menyn)   menyn)   menyn)   menyn)
--------------------------------------------------------------------------
				

Kortkommandon för arbete med dokument

 Skapa ett nytt dokument              CTRL+N
 Öppna ett dokument                 CTRL+O
 Stäng ett dokument                 CTRL+W
 Dela dokumentfönstret                ALT+CTRL+S
 Spara ett dokument                 CTRL+S
 Avsluta Word                    ALT+F4

 Söka efter text, formatering och specialtecken     CTRL+B
 Upprepa Sök                   ALT+CTRL+Y
 Ersätt text, formatering
  och specialtecken               CTRL+H
 Gå till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell,
  en kommentar, en bild eller en annan plats      CTRL+G
 Gå tillbaka till en sida, ett bokmärke, en fotnot, en tabell,
  en kommentar, en bild eller en annan plats      ALT+CTRL+Z
 Bläddra i ett dokument                ALT+CTRL+HOME

 Avbryt en åtgärd                 ESC
 Ångra en åtgärd                  CTRL+Z
 Upprepa en åtgärd             CTRL+Y

 Växla till utskriftslayoutläget            ALT+CTRL+P
 Växla till dispositionsläget             ALT+CTRL+O
 Växla till normalläget              ALT+CTRL+N
 Flytta mellan ett samlingsdokument
  och dess underdokument             CTRL+\ 
				

Kortkommandon för formatering av tecken och stycken

Formatera tecken:
 Byt teckensnitt                 CTRL+SKIFT+F
 Ändra teckenstorleken               CTRL+SKIFT+P
 Öka teckenstorleken              CTRL+SKIFT+>
 Minska teckenstorleken              CTRL+SKIFT+<
 Öka teckenstorleken med 1 punkt        CTRL+]
 Minska teckenstorleken med 1 punkt        CTRL+[

 Ändra teckenformat
  (Tecken-kommandot, Format-menyn)          CTRL+D
 Ändra skiftläget för tecken            SKIFT+F3
 Formatera bokstäver som versaler          CTRL+SKIFT+A
 Använd fetstil              CTRL+F
 Stryk under text                CTRL+U
 Stryk under ord, men inte blanksteg          CTRL+SKIFT+W
 Stryk under text med dubbel understrykning              CTRL+SKIFT+D
 Dölj text           CTRL+SKIFT+H
 Använd kursiv stil             CTRL+K
 Formatera bokstäver som kapitäler (små versaler)          CTRL+SKIFT+K
 Visa text som nedsänkt text
  (automatiskt avstånd)              CTRL+LIKHETSTECKEN
 Visa text som upphöjd text
  (automatiskt avstånd)              CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN
 Ta bort manuell teckenformatering        CTRL+BLANKSTEG
 Formatera markeringen med teckensnittet Symbol       CTRL+SKIFT+Q

 Visa icke utskrivbara tecken         CTRL+SKIFT+* (asterisk)
 Granska textformatering              SKIFT+F1 (klicka sedan på
                         texten vars formatering du
                         vill granska)
 Kopiera formatering                   CTRL+SKIFT+C
 Klistra in formatering                  CTRL+SKIFT+V
				
Formatera stycken:
 Enkelt radavstånd                CTRL+1
 Dubbelt radavstånd                CTRL+2
 1,5-rads avstånd               CTRL+5
 Lägg till ett radavstånd före ett stycke    CTRL+0 (noll)
 Ta bort ett radavstånd före ett stycke  CTRL+0 (noll)

 Centrera ett stycke                CTRL+E
 Marginaljustera ett stycke               CTRL+J
 Vänsterjustera ett stycke              CTRL+L
 Högerjustera ett stycke             CTRL+R
 Dra in ett stycke från vänster         CTRL+M
 Ta bort ett styckeindrag från vänster     CTRL+SKIFT+M
 Skapa ett hängande indrag             CTRL+T
 Minska ett hängande indrag             CTRL+SKIFT+T
 Ta bort styckeformatering           CTRL+Q

 Använd en formatmall                  CTRL+SKIFT+S
 Starta Autoformatering                 ALT+CTRL+K
 Använd formatmallen Normal              CTRL+SKIFT+N
 Använd formatmallen Rubrik 1            ALT+CTRL+1
 Använd formatmallen Rubrik 2            ALT+CTRL+2
 Använd formatmallen Rubrik 3            ALT+CTRL+3
 Använd formatmallen Lista              CTRL+SKIFT+L
				

Kortkommandon för redigering och flyttning av text och grafik

Ta bort text och grafik:
 
 Ta bort ett tecken till vänster         BACKSTEG
 Ta bort ett ord till vänster           CTRL+BACKSTEG
 Ta bort ett tecken till höger         DEL
 Ta bort ett ord till höger           CTRL+DEL
 Klipp ut markerad text till Urklipp        CTRL+X
 Ångra den senaste åtgärden               CTRL+Z
 Klipp ut till Insamling                 CTRL+F3
				
Kopiera och flytta text och grafik:
 Kopiera text eller grafik              CTRL+C
 Visa Urklipp              CTRL+C, CTRL+C
 Flytta text eller bilder              F2 (flytta sedan
                         insättningspunkten och
                         tryck på RETUR)
 Skapa en autotextpost                 ALT+F3
 Klistra in innehållet från Urklipp           CTRL+V
 Klistra in innehållet från Insamling             CTRL+SKIFT+F3
 Kopiera sidhuvudet eller sidfoten som används i
  föregående avsnitt i dokumentet        ALT+SKIFT+R
				
Infoga specialtecken:
 Ett fält                     CTRL+F9
 En autotextpost                RETUR (när du har skrivit in
                         de första tecknen av
                         autotextpostens namn
                         och skärmtipset
                         visas)
 En radbrytning                   SKIFT+RETUR
 En sidbrytning                   CTRL+RETUR
 En spaltbrytning                  CTRL+SKIFT+RETUR
 Ett mjukt bindestreck                CTRL+BINDESTRECK
 Ett hårt bindestreck              CTRL+SKIFT+BINDESTRECK
 Ett hårt blanksteg               CTRL+SKIFT+BLANKSTEG
 Copyright-symbolen               ALT+CTRL+C
 Symbolen för registrerat varumärke         ALT+CTRL+R
 Varumärkessymbolen               ALT+CTRL+T
 Tre punkter                   ALT+CTRL+PUNKT
 Eurosymbolen                 ALT+CTRL+E
				
Markera text och grafik:

ATObs!AT Markera text genom att hålla ned SKIFT och trycka på tangenten som flyttar insättningspunkten.
 Ett tecken åt höger            SKIFT+HÖGERPIL
 Ett tecken åt vänster            SKIFT+VÄNSTERPIL
 Till slutet av ett ord               CTRL+SKIFT+HÖGERPIL
 Till början av ett ord            CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL
 Till slutet av en rad               SKIFT+END
 Till början av en rad            SKIFT+HOME
 En rad nedåt                  SKIFT+NEDPIL
 En rad uppåt                   SKIFT+UPPIL
 Till slutet av ett stycke               CTRL+SKIFT+NEDPIL
 Till början av ett stycke               CTRL+SKIFT+UPPIL
 En skärm nedåt                 SKIFT+PGDN
 En skärm uppåt                 SKIFT+PGUP
 Till slutet av ett fönster              ALT+CTRL+SKIFT+PGDN
 Till början av ett dokument            CTRL+SKIFT+HOME
 Till att omfatta hela dokumentet          CTRL+A
 Till ett block med lodrät text           CTRL+SKIFT+F8 och
                         använd sedan piltangenterna. 
                         Avbryt markeringsläget genom
                         att trycka på ESC.
 Till en bestämd plats i ett dokument       F8+piltangenter. Avbryt
                         markeringsläget genom att trycka på ESC.
				AT
TIPS!AT Om du känner till tangentkombinationen för att flytta insättningspunkten kan du markera texten genom att använda samma tangentkombination samtidigt som du håller ned SKIFT. Exempel: CTRL+HÖGERPIL flyttar insättningspunkten till nästa ord, medan CTRL+SKIFT+HÖGERPIL markerar texten från insättningspunkten till början av nästa ord.

Markera text och grafik i en tabell:
 Markera innehållet i nästa cell         TAB
 Markera innehållet i föregående cell       SKIFT+TAB
 Utvidga en markering till angränsande celler       Håll ned SKIFT och tryck
                         flera gånger på en piltangent
 Markera en kolumn                 Klicka i kolumnens översta
                         eller nedersta cell. Håll ned
                         SKIFT och tryck på UPPIL
                         eller NEDPIL
                         flera gånger.
 Utvidga en markering (eller ett block)          CTRL+SKIFT+F8 och
                         använd sedan piltangenterna. 
                         Avbryt markeringsläget genom
                         att trycka på ESC.
 Minska storleken på markeringen            SKIFT+F8
 Markera en hel tabell              ALT+5 på det numeriska
                         tangentbordet (med NUM LOCK
                         avstängt)
				
Utöka en markering:
 Aktivera utvidgningsläget               F8
 Markera det närmaste tecknet           F8 och tryck sedan på
                         VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
 Öka storleken på en markering         F8 (tryck en gång för att markera
                         ett ord, två gånger för att
                         markera en mening o.s.v.)
 Minska storleken på en markering          SKIFT+F8
 Stäng av utvidgningsläget               ESC
				
Flytta insättningspunkten:
 Ett tecken åt vänster            VÄNSTERPIL
 Ett tecken åt höger            HÖGERPIL
 Ett ord åt vänster            CTRL+VÄNSTERPIL
 Ett ord åt höger            CTRL+HÖGERPIL
 Ett stycke uppåt                 CTRL+UPPIL
 Ett stycke nedåt                 CTRL+NEDPIL
 En cell åt vänster (i en tabell)        SKIFT+TAB
 En cell åt höger (i en tabell)        TAB
 Uppåt en rad                   UPPIL
 Nedåt en rad                  NEDPIL
 Till slutet av en rad               END
 Till början av en rad            HOME
 Till början av fönstret              ALT+CTRL+PGUP
 Till slutet av fönstret              ALT+CTRL+PGDN
 Uppåt en skärm (rulla)            PGUP
 Nedåt en skärm (rulla)           PGDN
 Till början av nästa sida           CTRL+PGDN
 Till början av föregående sida           CTRL+PGUP
 Till slutet av ett dokument            CTRL+END
 Till början av ett dokument            CTRL+HOME
 Till föregående ändring              SKIFT+F5
 Till platsen där insättningspunkten var när
  dokumentet senast stängdes         SKIFT+F5
				
Flytta i en tabell:
 Nästa cell i en tabellrad                TAB
 Föregående cell i en tabellrad              SKIFT+TAB
 Första cellen i en tabellrad               ALT+HOME
 Sista cellen i en tabellrad                ALT+END
 Första cellen i en tabellkolumn              ALT+PGUP
 Sista cellen i en tabellkolumn              ALT+PGDN
 Föregående tabellrad                  UPPIL
 Nästa tabellrad                    NEDPIL
				
Infoga stycken och tabbar i en tabell:
 Nytt stycke i en cell             RETUR
 En tabb i en cell            CTRL+TAB
				

Kortkommandon för granskning av dokument

 Infoga en kommentar                 ALT+CTRL+M
 Aktivera eller stäng av spårning av ändringar          CTRL+SKIFT+E
 Gå till början av en kommentar         CTRL+HOME
 Gå till slutet av en kommentar            CTRL+END
				

Kortkommandon för kopplade utskrifter av brev

 Förhandsgranska en kopplad utskrift               ALT+SKIFT+K
 Koppla ett dokument                 ALT+SKIFT+N
 Skriv ut den kopplade dokumentet            ALT+SKIFT+M
 Redigera ett kopplat datadokument         ALT+SKIFT+E
 Infoga ett kopplat fält               ALT+SKIFT+F
				

Kortkommandon för att skriva ut och granska dokument

 Skriv ut ett dokument                 CTRL+P
 Växla till förhandsgranskningsläget             ALT+CTRL+I
 Flytta på förhandsgranskningssidan när du har zoomat in den   Piltangenter
 Flytta en förhandsgranskningssida när du har zoomat ut ur den     PGUP eller PGDN
 Flytta till den första förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den  CTRL+HOME
 Flytta till den sista förhandsgranskningssidan när du har zoomat ut ur den  CTRL+END
				

Kortkommandon för arbete med fält

 Infoga ett DATE-fält                   ALT+SKIFT+D
 Infoga ett LISTNUM-fält                 ALT+CTRL+L
 Infoga ett PAGE-fält                   ALT+SKIFT+P
 Infoga ett TIME-fält                   ALT+SKIFT+T
 Infoga ett tomt fält                  CTRL+F9


 Uppdatera länkad information i ett Word-
  källdokument                CTRL+SKIFT+F7
 Uppdatera markerade fält              F9
 Ta bort länk för fält                  CTRL+SKIFT+F9
				

Kortkommandon för arbete med dokumentdispositioner

 Höj ett stycke en nivå               ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL
 Sänk ett stycke en nivå                ALT+SKIFT+HÖGERPIL
 Sänk till brödtext               CTRL+SKIFT+N
 Flytta markerade stycken uppåt           ALT+SKIFT+UPPIL
 Flytta markerade stycken nedåt           ALT+SKIFT+NEDPIL
 Utöka text under en rubrik           ALT+SKIFT+PLUSTECKEN
 Minimera text under en rubrik          ALT+SKIFT+MINUSTECKEN
 Utöka eller minimera all text eller alla rubriker     ALT+SKIFT+A eller
                         asterisken (*) på det
                         numeriska tangentbordet
 Dölj eller visa teckenformatering       Snedstrecket (/) på det
                         numeriska tangentbordet
 Visa den första raden av brödtext
  eller all brödtext               ALT+SKIFT+L
 Visa alla rubriker med formatmallen Rubrik 1    ALT+SKIFT+1
 Visa alla rubriker upp till rubrik n        ALT+SKIFT+n
				

Kortkommandon för menyer

 Visa snabbmenyn              SKIFT+F10
 Gör menyraden aktiv             F10
 Visa programikonmenyn
  (i programmets namnlist)          ALT+BLANKSTEG
 Markera nästa eller föregående kommando
  på menyn eller undermenyn            NEDPIL ELLER UPPIL
                         (när menyn eller undermenyn
                         visas)
 Markera menyn till vänster eller höger, eller,
  när en undermeny visas, växla mellan
  huvudmenyn och undermenyn         VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
 Markera det första eller sista kommandot på menyn
  eller undermenyn                  HOME eller END
 Stäng den visade menyn
  och undermenyn samtidigt         ALT
 Stäng den synliga menyn eller
  undermenyn    ESC
				AT
TIPS!AT Du kan använda tangentbordet för att markera valfritt menykommando på menyraden eller i ett verktygsfält som visas. Markera menyraden genom att trycka på ALT. (Markera sedan ett verktygsfält genom att trycka på CTRL+TAB och upprepa detta tills önskat verktygsfält är markerat.) Tryck på bokstaven som är understruken på menyn som innehåller önskat kommando. Tryck sedan på den understrukna bokstaven i önskat kommandonamn på menyn.

ATObs!AT Följande kortkommandon finns inte med i hjälpen.
 Ta bort ett kommando från en meny   CTRL+ALT+bindestreck (-)
  Pekaren förvandlas till ett minustecken när
  du trycker på en tangent. Öppna sedan menyn
  och klicka på kommandot som ska tas bort.
Kortkommando för anpassning av
  tangentbordsinställningar (Macintosh)              CTRL+ALT+NUM PLUS
                          Plustangenten (+) på det
                          numeriska tangentbordet.  
				

Kortkommandon för verktygsfält

 Aktivera menyraden             F10
 Välj nästa eller föregående verktygsfält       CTRL+TAB eller
                         CTRL+SKIFT+TAB
 Välj nästa eller föregående knapp
  eller meny i verktygsfältet            TAB eller SKIFT+TAB (när ett
                         verktygsfält är aktivt)
 Öppna menyn                  RETUR (när en meny i ett
                         verktygsfält är markerad)
 Utför åtgärden som tilldelats knappen     RETUR (när en knapp är
                         markerad)
 Ange text i en textruta             RETUR (när textrutan
                         är markerad)
				

Kortkommandon för fönster och dialogrutor

 Gå till nästa program            ALT+TAB
 Gå till föregående program          ALT+SKIFT+TAB
 Visa Start-menyn i Windows           CTRL+ESC
 Stäng det aktiva dokumentfönstret        CTRL+W
 Återställ det aktiva dokumentfönstret        CTRL+F5
 Gå till nästa dokumentfönster       CTRL+F6
 Gå till föregående dokumentfönster      CTRL+SKIFT+F6
 Utför kommandot Flytta
  (dokumentikonmeny, menyrad)        CTRL+F7
 Utför kommandot Storlek
  (dokumentikonmeny, menyrad)        CTRL+F8
 Maximera dokumentfönstret          CTRL+F10
 Markera en mapp i dialogrutan
  Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn)       ALT+0 för markering av
                         mapplistan, piltangenter
                         för markering av en mapp
 Välj en verktygsfältsknapp i dialogrutan Öppna
  eller Spara som (Arkiv-menyn)       ALT+nummer (1 är
                         knappen längst till vänster, 2
                         nästa knapp och så vidare)
 Uppdatera filerna som syns i dialogrutan
  Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn)       F5

 Gå till nästa flik i en dialogruta      CTRL+TAB eller CTRL+PGDN
                          
 Gå till föregående flik i en dialogruta      CTRL+SKIFT+TAB eller
                         CTRL+PGUP
 Gå till nästa alternativ eller alternativgrupp     TAB
 Gå till föregående alternativ eller alternativgrupp   SKIFT+TAB
 Gå mellan alternativ i den markerade listan
  eller mellan vissa alternativ
  i en grupp alternativ             Piltangenter
 Utför åtgärden som tilldelats den markerade
  knappen. Markera eller avmarkera kryssrutan     BLANKSTEG
 Gå till nästa alternativ i den markerade
  listan, som börjar med bokstaven du angav      Bokstavstangent för den första
                         bokstaven i alternativets namn
                          
                          
                          
 Markera alternativet eller markera eller avmarkera
  kryssrutan vid den understrukna bokstaven
  i alternativnamnet              ALT+bokstavstangent
 Öppna en lista            ALT+NEDPIL (när en
                         lista är markerad) 
                          
 Stäng en lista            ESC (när en
                         lista är markerad)
 Utför åtgärden som tilldelats standardknappen
  i dialogrutan           RETUR
 Avbryt kommandot och stäng dialogrutan   ESC

 Gå till början av raden        HOME
 Gå till slutet av raden        END
 Gå ett tecken till vänster eller höger     VÄNSTERPIL eller
                         HÖGERPIL
 Gå ett ord till vänster eller höger     CTRL+VÄNSTERPIL eller
                         CTRL+HÖGERPIL
 Markera från insättningspunkten till
  början av raden            SKIFT+HOME
 Markera från insättningspunkten till
  slutet av raden                 SKIFT+END
 Markera eller avmarkera ett tecken till vänster   SKIFT+VÄNSTERPIL
 Markera eller avmarkera ett tecken till höger   SKIFT+HÖGERPIL
 Markera eller avmarkera ett ord till vänster   CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL
 Markera eller avmarkera ett ord till höger   CTRL+SKIFT+HÖGERPIL
				

Kortkommandon för arbete med webbsidor

 Infoga en hyperlänk                CTRL+K
 Gå en sida bakåt                ALT+VÄNSTERPIL
 Gå en sida framåt               ALT+HÖGERPIL
 Uppdatera                     F9
				

Kortkommandon för referenser, fotnoter och slutkommentarer

 Markera text som en innehållspost          ALT+SKIFT+O
 Markera text som ett citat         ALT+SKIFT+I
 Markera text som en registerpost               ALT+SKIFT+X
 Infoga en fotnot                ALT+CTRL+F
 Infoga en slutkommentar                ALT+CTRL+D
				

Kortkommandon för användning av Office-assistenten

 Visa Office-assistentens pratbubbla     ALT+F6
 Välj ett hjälpavsnitt i listan som visas
                               ALT+siffra (1 är det
                         första avsnittet, 2 är det
                         andra och så vidare)
 
 Visa fler hjälpavsnitt              ALT+NEDPIL
 Visa föregående hjälpavsnitt             ALT+UPPIL
 Stäng ett assistentmeddelande        ESC
 Få hjälp av Office-assistenten        F1
 Visa nästa tips               ALT+N
 Visa föregående tips               ALT+B
 Stäng tips                    ESC
 Visa eller dölj Office-assistenten i en guide  TAB för val av Office-
                         assistentens knapp,
                         BLANKSTEG för visning av
                         assistenten eller avstängning
                         av Hjälp med guiden
				


Om du vill veta mer om kortkommandon gör du så här: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv kortkommandon i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök så att avsnitten visas.

Egenskaper

Artikel-id: 211982 - Senaste granskning: den 23 december 2004 - Revision: 1.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Nyckelord: 
kbhelp kbhowto kbfaq kbinfo kbusage KB211982

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com