รายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Word 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211982 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Word 97 โปรดดูที่157935.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ต่อไปนี้คือ รายการของแป้นพิมพ์ลัดที่มีอยู่ใน Word รายการนี้มีการคอมไพล์ของรายการทางลัดแป้นพิมพ์แต่ละพร้อมใช้งานในวิธีใช้ของ Word 2000

หมายเหตุ:: แป้นพิมพ์ลัดกล่าวถึงในหัวข้อวิธีใช้ เมนู และกล่องโต้ตอบที่อ้างอิงถึงรูปแบบแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกา แป้นบนเค้าโครงอื่น ๆ อาจไม่สอดคล้องพอดีกับแป้นบนแป้นพิมพ์สหรัฐอเมริกา ถ้าคุณใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาที่แตกต่างจากรุ่นของ Word ที่คุณใช้อยู่ คุณอาจต้องทำการปรับปรุงเมื่อมีการใช้แป้นพิมพ์ลัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทางลัดแป้นฟังก์ชัน

                   CTRL+        ALT+   CTRL+
         SHIFT+   CTRL+   SHIFT+   ALT+   SHIFT+  ALT+
 KEY Key Only  Key    Key    Key    Key   Key    Key
--------------------------------------------------------------------------
 F1  Get Help  Context             Go to  Go to   Display
   or the   Sensitive            next   previous MS
   Office   Help or             field  field   System
   Assistant Reveal                       Inform-
         Formatting                     ation
--------------------------------------------------------------------------
 F2  Move    Copy text Print             Save   Open
   text or        Preview            command  command
   graphics       command            (File   (File
              (File             menu)   menu)
               menu)
--------------------------------------------------------------------------
 F3  Insert an Change   Cut to  Insert   Create
   AutoText  the    the    the    an
   entry   case of  Spike   contents  Auto
         letters       of the   Text
                   Spike   entry
--------------------------------------------------------------------------
 F4  Repeat   Repeat a  Close        Quit   Quit
   the    Find or  the         Word   Word
   last    Go To   Window
   action   action
--------------------------------------------------------------------------
 F5  Go To   Move to a Restore  Edit a   Restore
   command  previous  the    bookmark  the
   (Edit   revision  document       program
   menu)         window        window
              size         size
--------------------------------------------------------------------------
 F6  Go to   Go to the Go to   Go to
   next    previous  the    the
   pane or  pane or  next   previous
   frame   frame   window  window
--------------------------------------------------------------------------
 F7  Spelling  Thesaurus Move   Update   Find the
   command  command  command  linked   next mis-
   (Tools   (Tools   (Control inform-  spelling
   menu)   menu)   menu)   ation in  (Automatic
                   a Word   spelling
                   source   check
                   document  turned on)
--------------------------------------------------------------------------
 F8  Extend a  Shrink a  Size   Extend a  Run a
   selection selection command  selection macro
              (document (or
              control  block)
              menu)
--------------------------------------------------------------------------
 F9  Update   Switch   Insert  Unlink a  Switch  Run
   selected  between  an    field   between GOTOBUTTON
   fields   a field  empty        all   or
         code and  field        field  MACROBUTTON
         its result           codes  from the
                         and   field that
                         their  displays
                         results the field
                             results
--------------------------------------------------------------------------
 F10 Activate  Display a Maximize Activate  Maximize
   the menu  shortcut  the    the    the
   bar    menu    document ruler   program
              window        window
--------------------------------------------------------------------------
 F11 Go to   Go to   Lock a  Unlock a  Display Display
   the next  the    field   field   Visual  Visual
   field   previous            Basic  Studio
         field              code   code
--------------------------------------------------------------------------
 F12 Save As  Save    Open   Print
   command  command  command  command
   (File   (File   (File   (File
   menu)   menu)   menu)   menu)
--------------------------------------------------------------------------
				

คีย์สำหรับการทำงานกับเอกสาร

 Create a new document              CTRL+N
 Open a document                 CTRL+O
 Close a document                 CTRL+W
 Split a document                 ALT+CTRL+S
 Save a document                 CTRL+S
 Quit Word                    ALT+F4

 Find text, formatting, and special items     CTRL+F
 Repeat find                   ALT+CTRL+Y
 Replace text, specific formatting,
  and special items               CTRL+H
 Go to a page, bookmark, footnote, table,
  comment, graphic, or other location      CTRL+G
 Go back to a page, bookmark, footnote, table,
  comment, graphic, or other location      ALT+CTRL+Z
 Browse a document                ALT+CTRL+HOME

 Cancel an action                 ESC
 Undo an action                  CTRL+Z
 Redo or repeat an action             CTRL+Y

 Switch to page layout view            ALT+CTRL+P
 Switch to outline view              ALT+CTRL+O
 Switch to normal view              ALT+CTRL+N
 Move between a master document
  and its subdocuments             CTRL+\ 
				

คีย์สำหรับการจัดรูปแบบอักขระและย่อหน้า

รูปแบบอักขระ:
 Change the font                 CTRL+SHIFT+F
 Change the font size               CTRL+SHIFT+P
 Increase the font size              CTRL+SHIFT+>
 Decrease the font size              CTRL+SHIFT+<
 Increase the font size by 1 point        CTRL+]
 Decrease the font size by 1 point        CTRL+[

 Change the formatting of characters
  (Font command, Format menu)          CTRL+D
 Change the case of letters            SHIFT+F3
 Format letters as all capitals          CTRL+SHIFT+A
 Apply bold formatting              CTRL+B
 Apply an underline                CTRL+U
 Underline words but not spaces          CTRL+SHIFT+W
 Double-underline text              CTRL+SHIFT+D
 Apply hidden text formatting           CTRL+SHIFT+H
 Apply italic formatting             CTRL+I
 Format letters as small capitals         CTRL+SHIFT+K
 Apply subscript formatting
  (automatic spacing)              CTRL+EQUAL SIGN
 Apply superscript formatting
  (automatic spacing)              CTRL+SHIFT+PLUS SIGN
 Remove manual character formatting        CTRL+SPACEBAR
 Change the selection to Symbol font       CTRL+SHIFT+Q

 Display non-printing characters         CTRL+SHIFT+* (asterisk)
 Review text formatting              SHIFT+F1 (then click the
                         text whose formatting you
                         want to review)
 Copy formats                   CTRL+SHIFT+C
 Paste formats                  CTRL+SHIFT+V
				
รูปแบบย่อหน้า:
 Single-space lines                CTRL+1
 Double-space lines                CTRL+2
 Set 1.5-line spacing               CTRL+5
 Add one-line spacing preceding a paragraph    CTRL+0 (zero)
 Remove one-line spacing preceding a paragraph  CTRL+0 (zero)

 Center a paragraph                CTRL+E
 Justify a paragraph               CTRL+J
 Left-align a paragraph              CTRL+L
 Right-align a paragraph             CTRL+R
 Indent a paragraph from the left         CTRL+M
 Remove a paragraph indent from the left     CTRL+SHIFT+M
 Create a hanging indent             CTRL+T
 Reduce a hanging indent             CTRL+SHIFT+T
 Remove paragraph formatting           CTRL+Q

 Apply a style                  CTRL+SHIFT+S
 Start AutoFormat                 ALT+CTRL+K
 Apply the Normal style              CTRL+SHIFT+N
 Apply the Heading 1 style            ALT+CTRL+1
 Apply the Heading 2 style            ALT+CTRL+2
 Apply the Heading 3 style            ALT+CTRL+3
 Apply the List style               CTRL+SHIFT+L
				

คีย์ สำหรับการแก้ไขขณะย้ายข้อความและกราฟิก

ลบข้อความและกราฟิก:
 
 Delete one character to the left         BACKSPACE
 Delete one word to the left           CTRL+BACKSPACE
 Delete one character to the right        DELETE
 Delete one word to the right           CTRL+DELETE
 Cut selected text to the Clipboard        CTRL+X
 Undo the last action               CTRL+Z
 Cut to the Spike                 CTRL+F3
				
คัดลอก และย้ายข้อความและกราฟิก:
 Copy text or graphics              CTRL+C
 Display the Clipboard              CTRL+C, CTRL+C
 Move text or graphics              F2 (then move the
                         insertion point and
                         press ENTER)
 Create AutoText                 ALT+F3
 Paste the Clipboard contents           CTRL+V
 Paste the Spike contents             CTRL+SHIFT+F3
 Copy the header or footer used in the
  previous section of the document        ALT+SHIFT+R
				
แทรกอักขระพิเศษ:
 A field                     CTRL+F9
 An AutoText entry                ENTER (after typing the
                         first few characters of
                         the AutoText entry name
                         and when the ScreenTip
                         appears)
 A line break                   SHIFT+ENTER
 A page break                   CTRL+ENTER
 A column break                  CTRL+SHIFT+ENTER
 An optional hyphen                CTRL+HYPHEN
 A non-breaking hyphen              CTRL+SHIFT+HYPHEN
 A non-breaking space               CTRL+SHIFT+SPACEBAR
 The copyright symbol               ALT+CTRL+C
 The registered trademark symbol         ALT+CTRL+R
 The trademark symbol               ALT+CTRL+T
 An ellipsis                   ALT+CTRL+PERIOD
 The euro symbol                 ALT+CTRL+E
				
เลือกข้อความและกราฟิก:

หมายเหตุ:: เลือกข้อความ โดย SHIFT ค้างไว้แล้วกดแป้นที่ย้ายจุดแทรกไว้
 One character to the right            SHIFT+RIGHT ARROW
 One character to the left            SHIFT+LEFT ARROW
 To the end of a word               CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW
 To the beginning of a word            CTRL+SHIFT+LEFT ARROW
 To the end of a line               SHIFT+END
 To the beginning of a line            SHIFT+HOME
 One line down                  SHIFT+DOWN ARROW
 One line up                   SHIFT+UP ARROW
 To the end of a paragraph            CTRL+SHIFT+DOWN ARROW
 To the beginning of a paragraph         CTRL+SHIFT+UP ARROW
 One screen down                 SHIFT+PAGE DOWN
 One screen up                  SHIFT+PAGE UP
 To the end of a window              ALT+CTRL+PAGE DOWN
 To the beginning of a document          CTRL+SHIFT+HOME
 To include the entire document          CTRL+A
 To a vertical block of text           CTRL+SHIFT+F8, and then
                         use the arrow keys; press
                         ESC to cancel selection
                         mode
 To a specific location in a document       F8+arrow keys; press ESC
                         to cancel selection mode
				
เคล็ดลับ: ถ้าคุณทราบว่าการรวมแป้นเพื่อย้ายจุดแทรก คุณสามารถเลือกข้อความ โดยใช้ชุดคีย์เดียวกันขณะ SHIFT ค้างไว้ ตัวอย่างเช่น CTRL + ลูกศรขวาย้ายจุดแทรกไปยังคำถัดไป และ CTRL + SHIFT + ลูกศรขวาเลือกข้อความจากจุดแทรกไปที่จุดเริ่มต้นของคำถัดไป

เลือกข้อความและกราฟิกในตาราง:
 Select the next cell's contents         TAB
 Select the preceding cell's contents       SHIFT+TAB
 Extend a selection to adjacent cells       Hold down SHIFT and press
                         an arrow key repeatedly
 Select a column                 Click in the column's top
                         or bottom cell. Hold down
                         SHIFT and press the UP
                         ARROW or DOWN ARROW key
                         repeatedly
 Extend a selection (or block)          CTRL+SHIFT+F8, and then
                         use the arrow keys; press
                         ESC to cancel selection
                         mode
 Reduce the selection size            SHIFT+F8
 Select an entire table              ALT+5 on the numeric
                         keypad (with NUM LOCK
                         off)
				
ขยายสิ่งที่เลือกเป็น:
 Turn extend mode on               F8
 Select the nearest character           F8, and then press LEFT
                         ARROW or RIGHT ARROW
 Increase the size of a selection         F8 (press once to select
                         a word, twice to select a
                         sentence, and so forth)
 Reduce the size of a selection          SHIFT+F8
 Turn extend mode off               ESC
				
ย้ายจุดแทรก:
 One character to the left            LEFT ARROW
 One character to the right            RIGHT ARROW
 One word to the left               CTRL+LEFT ARROW
 One word to the right              CTRL+RIGHT ARROW
 One paragraph up                 CTRL+UP ARROW
 One paragraph down                CTRL+DOWN ARROW
 One cell to the left (in a table)        SHIFT+TAB
 One cell to the right (in a table)        TAB
 Up one line                   UP ARROW
 Down one line                  DOWN ARROW
 To the end of a line               END
 To the beginning of a line            HOME
 To the top of the window             ALT+CTRL+PAGE UP
 To the end of the window             ALT+CTRL+PAGE DOWN
 Up one screen (scrolling)            PAGE UP
 Down one screen (scrolling)           PAGE DOWN
 To the top of the next page           CTRL+PAGE DOWN
 To the top of the previous page         CTRL+PAGE UP
 To the end of a document             CTRL+END
 To the beginning of a document          CTRL+HOME
 To a previous revision              SHIFT+F5
 To the location of the insertion point when
  the document was last closed         SHIFT+F5
				
ย้ายไปรอบ ๆ ในตาราง:
 Next cell in a row                TAB
 Previous cell in a row              SHIFT+TAB
 First cell in a row               ALT+HOME
 Last cell in a row                ALT+END
 First cell in a column              ALT+PAGE UP
 Last cell in a column              ALT+PAGE DOWN
 Previous row                   UP ARROW
 Next row                     DOWN ARROW
				
แทรกย่อหน้าและอักขระแท็บในตาราง:
 New paragraphs in a cell             ENTER
 Tab characters in a cell             CTRL+TAB
				

คีย์สำหรับการตรวจสอบเอกสาร

 Insert a comment                 ALT+CTRL+M
 Turn revision marks on or off          CTRL+SHIFT+E
 Go to the beginning of a comment         CTRL+HOME
 Go to the end of a comment            CTRL+END
				

คีย์สำหรับการดำเนินการจดหมายเวียน

 Preview a mail merge               ALT+SHIFT+K
 Merge a document                 ALT+SHIFT+N
 Print the merged document            ALT+SHIFT+M
 Edit a mail-merge data document         ALT+SHIFT+E
 Insert a merge field               ALT+SHIFT+F
				

แป้นพิมพ์ และการแสดงตัวอย่างเอกสาร

 Print a document                 CTRL+P
 Switch to Print Preview             ALT+CTRL+I
 Move around the preview page when zoomed in   Arrow keys
 Move by one preview page when zoomed out     PAGE UP or PAGE DOWN
 Move to the first preview page when zoomed out  CTRL+HOME
 Move to the last preview page when zoomed out  CTRL+END
				

คีย์สำหรับการทำงานกับเขตข้อมูล

 A DATE field                   ALT+SHIFT+D
 A LISTNUM field                 ALT+CTRL+L
 A PAGE field                   ALT+SHIFT+P
 A TIME field                   ALT+SHIFT+T
 An empty field                  CTRL+F9


 Update linked information in a Word
  source document                CTRL+SHIFT+F7
 Update selected fields              F9
 Unlink a field                  CTRL+SHIFT+F9
				

คีย์สำหรับการทำงานกับแบบเค้าร่างของเอกสาร

 Promote a paragraph               ALT+SHIFT+LEFT ARROW
 Demote a paragraph                ALT+SHIFT+RIGHT ARROW
 Demote to body text               CTRL+SHIFT+N
 Move selected paragraphs up           ALT+SHIFT+UP ARROW
 Move selected paragraphs down          ALT+SHIFT+DOWN ARROW
 Expand text under a heading           ALT+SHIFT+PLUS SIGN
 Collapse text under a heading          ALT+SHIFT+MINUS SIGN
 Expand or collapse all text or headings     ALT+SHIFT+A or the
                         asterisk (*) key on the
                         numeric keypad
 Hide or display character formatting       The slash (/) key on the
                         numeric keypad
 Show the first line of body text
  or all body text               ALT+SHIFT+L
 Show all headings with the Heading 1 style    ALT+SHIFT+1
 Show all headings up to Heading n        ALT+SHIFT+n
				

แป้นสำหรับเมนู

 Show the shortcut menu              SHIFT+F10
 Make the menu bar active             F10
 Show the program icon menu
  (on the program title bar)          ALT+SPACEBAR
 Select the next or previous command
  on the menu or submenu            DOWN ARROW or UP ARROW
                         (with the menu or submenu
                         displayed)
 Select the menu to the left or right; or,
  with a submenu visible, switch between
  the main menu and the submenu         LEFT ARROW or RIGHT ARROW
 Select the first or last command on the menu
  or submenu                  HOME or END
 Close the visible menu
  and submenu at the same time         ALT
 Close the visible menu; or, with a
  submenu visible, close the submenu only    ESC
				
เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกคำสั่งเมนู บนแถบเมนู หรือแถบเครื่องมือสามารถมองเห็นได้ด้วยแป้นพิมพ์ กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู (เมื่อต้องการแล้วเลือกแถบเครื่องมือ กด CTRL + TAB จนกว่าจะมีเลือกแถบเครื่องมือที่คุณต้องการทำซ้ำ) กดตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อเมนูที่ประกอบด้วยคำสั่งที่คุณต้องการ ในเมนูที่ปรากฏ กดตัวอักษรขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:: ทางลัดต่อไปนี้การไม่อยู่ในวิธีใช้
 Remove items from menu (MRU, commands, etc.)   CTRL+ALT+Hyphen (-)
  Pointer turns to minus sign when keys are
  pressed, then open menu and click item to
  be removed.
Shortcut method for customizing keyboard
  settings (Macintosh)              CTRL+ALT+NUM PLUS
                          Plus (+) key on the
                          numeric keypad.  
				

แป้นสำหรับแถบเครื่องมือ

 Make the menu bar active             F10
 Select the next or previous toolbar       CTRL+TAB or
                         CTRL+SHIFT+TAB
 Select the next or previous button
  or menu on the toolbar            TAB or SHIFT+TAB (when a
                         toolbar is active)
 Open the menu                  ENTER (when a menu on a
                         toolbar is selected)
 Perform the action assigned to a button     ENTER (when a button is
                         selected)
 Enter text in a text box             ENTER (when the text box
                         is selected)
				

คีย์สำหรับ Windows และกล่องโต้ตอบ

 Switch to the next program            ALT+TAB
 Switch to the previous program          ALT+SHIFT+TAB
 Show the Windows Start menu           CTRL+ESC
 Close the active document window         CTRL+W
 Restore the active document window        CTRL+F5
 Switch to the next document window        CTRL+F6
 Switch to the previous document window      CTRL+SHIFT+F6
 Carry out the Move command
  (document icon menu, menu bar)        CTRL+F7
 Carry out the Size command
  (document icon menu, menu bar)        CTRL+F8
 Maximize the document window           CTRL+F10
 Select a folder in the Open
  or Save As dialog box (File menu)       ALT+0 to select the
                         folder list; arrow keys
                         to select a folder
 Choose a toolbar button in the Open
  or Save As dialog box (File menu)       ALT+number (1 is the
                         left most button, 2 is
                         the next, and so on)
 Update the files visible in the Open
  or Save As dialog box (File menu)       F5

 Switch to the next tab in a dialog box      CTRL+TAB or CTRL+PAGE
                         DOWN
 Switch to the previous tab in a dialog box    CTRL+SHIFT+TAB or
                         CTRL+PAGE UP
 Move to the next option or option group     TAB
 Move to the previous option or option group   SHIFT+TAB
 Move between options in the selected drop-down
  list box or between some options
  in a group of options             Arrow keys
 Perform the action assigned to the selected
  button; select or clear the check box     SPACEBAR
 Move to the option by the first letter in the
  option name in a drop-down list box      Letter key for the first
                         letter in the option name
                         you want (when a drop-
                         down list box is
                         selected)
 Select the option or select or clear the
  check box by the letter underlined
  in the option name              ALT+letter key
 Open a drop-down list box            ALT+DOWN ARROW (when a
                         drop-down list box is
                         selected)
 Close a drop-down list box            ESC (when a drop-down
                         list box is selected)
 Perform the action assigned to the default
  button in the dialog box           ENTER
 Cancel the command and close the dialog box   ESC

 Move to the beginning of the entry        HOME
 Move to the end of the entry           END
 Move one character to the left or right     LEFT ARROW or
                         RIGHT ARROW
 Move one word to the left or right        CTRL+LEFT ARROW or
                         CTRL+RIGHT ARROW
 Select from the insertion point to the
  beginning of the entry            SHIFT+HOME
 Select from the insertion point to the end
  of the entry                 SHIFT+END
 Select or deselect one character to the left   SHIFT+LEFT ARROW
 Select or deselect one character to the right  SHIFT+RIGHT ARROW
 Select or deselect one word to the left     CTRL+SHIFT+LEFT ARROW
 Select or deselect one word to the right     CTRL+SHIFT+RIGHT ARROW
				

คีย์สำหรับการทำงานกับเว็บเพจ

 Insert a hyperlink                CTRL+K
 Go back one page                 ALT+LEFT ARROW
 Go forward one page               ALT+RIGHT ARROW
 Refresh                     F9
				

คีย์สำหรับการทำงานกับ Cross-References เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง

 Mark a table of contents entry          ALT+SHIFT+O
 Mark a table of authorities entry        ALT+SHIFT+I
 Mark an index entry               ALT+SHIFT+X
 Insert a footnote                ALT+CTRL+F
 Insert an endnote                ALT+CTRL+D
				

คีย์สำหรับการใช้ผู้ช่วยของ Office

 Make the Office Assistant balloon active     ALT+F6
 Select a Help topic from the topics the
  Office Assistant displays           ALT+number (1 is the
                         first topic, 2 is the
                         second, and so on)
 
 See more Help topics               ALT+DOWN ARROW
 See previous Help topics             ALT+UP ARROW
 Close an Office Assistant message        ESC
 Get Help from the Office Assistant        F1
 Display the next tip               ALT+N
 Display the previous tip             ALT+B
 Close tips                    ESC
 Show or hide the Office Assistant in a wizard  TAB to select the Office
                         Assistant button;
                         SPACEBAR to show the
                         Assistant or turn off
                         Help with the wizard
				


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด คลิกวิธีใช้ Microsoft Wordในการวิธีใช้เมนู ชนิดแป้นพิมพ์ลัดในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211982 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhelp kbhowto kbinfo kbusage kbmt KB211982 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211982

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com