Inform?ciju par to, k? izmantot Office 2010 suites un programmas dator?, kur? darbojas citu Office versiju

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2121447 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Skatiet 2007 Microsoft Office versiju ?o rakstu, 928091.
Microsoft Office 2003 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 828956.
?aj? rakst? Microsoft Office XP versijai, skatiet 290576.
Microsoft Office 2000 ?? raksta versiju par produktu, skatiet 218861.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par programmas Microsoft Office 2.010 suites un programmas dator?, kur? darbojas cit? Microsoft Office versiju. ?is raksts sniedz ar? konsult?cijas, lai pal?dz?tu nov?rst citu Office versiju no pretrun? viena ar otru.

PAPILDINDORM?CIJA

Varat instal?t un izmantot vair?k nek? viena Microsoft Office versiju par to, k? atsevi??? dator?. Piem?ram, var instal?t un lietot Microsoft Office 2010 un Microsoft Office 2003 un taj? pa?? dator?. Tom?r to neiesak?m.

Piez?me Microsoft neatbalsta, izmantojot vair?kas Microsoft Office versijas Microsoft Windows versij?m, kuras ir iesp?jota Terminal Services. Ja v?laties palaist vair?kas Office versijas, atsp?jojiet Terminal Services.

Virtualiz?cijas

Lai izvair?tos no jaut?jumiem, kas apspriesti ?aj? pant?, viens vai vair?ki Office produkti var izvietot, veicot virtualiz?ti vid?. ??s tehnolo?ijas ir uzskait?ti ?eit.

Windows 7 un Windows

Virtu?l?s PCWindows Virtual PC ir bezmaksas lejupiel?de Windows 7, un var izmantot, lai iesp?jotu vair?ku versiju Office instal??anai Windows 7 dator? bez konfliktiem, kas raksturo p?r?jo ?o rakstu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Virtual PC, skatiet sekojo?o zin??anu b?zes rakstu:

Windows Virtual PC (aprakstshttp://support.Microsoft.com/KB/958559)

Att?l?s darbvirsmas pakalpojumu un termin??a pakalpojumu

Att?l?s darbvirsmas pakalpojumu vai termin??a pakalpojumu var izmantot, lai uztur?tu instal??ana server?, klienti var pievienot, lai nodro?in?tu piln?gu Windows vid?. Pla??ku inform?ciju par ?o iesp?ju skatiet inform?ciju m?jas lap? pie http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb897474.aspx.

Pieteikums virtualiz?cijas

Microsoft lietojumprogrammu virtualiz?cijas (App-V) ?auj nesader?gu programmas palai?anai oper?t?jsist?ma vien? instanc?. Pieteikumi tiek p?rvald?ta centraliz?ti pakalpojumus, kas ir instal?tas, samazin?tu konfliktu un kas ir straum?ts piepras?juma tie?ajiem lietot?jiem. Pla??ku inform?ciju par ?o opciju skatiet inform?ciju par App-V pie http://www.Microsoft.com/Windows/Enterprise/Products/mdop/app-v.aspx.


Vair?k s?ki izkl?st?ts kopsavilkums par ??m iesp?j?m ir pieejama Office 2010 Resource Kit http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff602180.aspx.

Uzst?d??anas pas?t?juma

Piez?me ??s instal?cijas k?rt?b? attiecas ar? uz Microsoft Office atsevi??i produkti, piem?ram, Microsoft Visio.

Ja v?laties instal?t un izmantot vair?k nek? vienu Office versiju bez virtualiz?cijas vien? un taj? pa?? dator?, izmantojiet ??d? sec?b?.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VersijaUzst?d??anas pas?t?juma
Microsoft Office XPPirmais
Microsoft Office 2003Otrais
Office 2007 komplektiem un programm?mTre?o
Microsoft Office 2010 suites un programmas (tikai 32 bitu versijas)Ceturtais
Vispirms j?instal? Office vec?k?s versijas. Piem?ram, ja v?laties, lai izmantotu Office 2003 un Office 2010 programmas vien? un taj? pa?? dator?, vispirms instal?jiet Office 2003. Ir j?izmanto ?? pas?t?juma sakar? ar to, k? re?istra atsl?gas, kop?gu programmu, failu nosaukumu papla?in?jumi un citus iestat?jumus p?rvalda katrai versijai Office komplektiem un programm?m.

Piez?me Tabul? attiecas uz instal??anu no Office XP, Office 2003, Office 2007 un Office 2010. Ir vec?kas Microsoft Office versijas. Tom?r tie nav apskat?tas ?eit, jo tie vairs nav atbalst?ts Microsoft.

Svar?gi No?emot vienu no instal?t?s Office versijas, iesp?jams, j?p?rinstal? atliku??s versijas Office ??d? sec?b? katrai versijai, lai tas darbotos pareizi.

Atlikums ?aj? rakst? tiek pie?emts, instal?t 32 bitu versij?m, Office, ??d? sec?b?.

Notiek atjaunin?jumu lieto?ana

Iev?rojiet, ka, lietojot Office atjaunin?jumus, piem?ram.MSP failus, jums j?iev?ro uzst?d??anas sec?b? iepriek?. Tas ir t?p?c, ka, piem?rojot atjaunin?jumu, m?r?tiec?gi Office produkts tiek labots. Vec?kajai Office versijai atjaunin?jumu lieto?ana var izrais?t jaun?k?m versij?m Office lietojumprogrammas, lai darbotos pareizi. Lai to risin?tu, lietotu atjaunin?jumus Office vec?k?s versijas vispirms un p?c tam lietot atjaunin?jumus jaun?k?m versij?m Office hronolo?isk? sec?b?. Ja atjaunin?jums attiecas uz agr?ku Office versiju un atjaunin??ana netiek lietota jaun?k? Office versij?, nedr?kst labot jaun?ku versiju, lai v?l?k versiju Office programmas darbotos pareizi.


Office 2010 suites un produktu 64 bitu versija

Nav atbalsta 64 bitu versijas Office 2010 komplektus vai programmas darbojas ar 32 bitu versiju, Office vien? un taj? pa?? dator?. Uzst?d??anas programma noteiks, ka j?su dator? ir iepriek??j?s Office programmas 32 bitu versijas un prasa, ka tie tiek atsaukti, pirms j?s varat instal?t Office 2010 64 bitu.

Biroja Bin mapes atra?an?s vietu

Instal?jot Office 2010 suites un programmas, uzst?d??anas programma izmanto programmu faili\Microsoft Office mapes noklus?juma mape Windows 32 bitu versija vai Microsoft Office map? Program Files (x86), k? noklus?juma mape Windows 64 bitu versij?. Tom?r Office Bin mapes ir programmu faili\Microsoft Office\Office14 vai Program Files (x86) \Microsoft Office\Office14. Office Bin mape ir mape, kur? instal?ta Office izpild?mos failus. ?aj? viet? nodro?ina lab?ku lietot?ju pieredzi lietot?jiem, kuri v?las izmantot vair?kus Office versijas vien? un taj? pa?? dator?. ?aj? viet? pirmo reizi izmantoja Office XP. Office XP, Office Bin mapes ir programmu faili\Microsoft Office\Office10. Office Bin mapes nosaukumu nevar main?t.

Office sa???u josla

Office 2010, Office 2007 komplektiem un programm?m un Office 2003 nav iek?auti Office sa???u josla. Tom?r, ja vien? dator? jau ir instal?ts Office XP, Office sa???u josl? tiks saglab?ta.

Instal?jot Office XP ar Office 2010 komplektu vai programmu, varat s?kt Office sa???u joslu atsevi??i.

S?kt izv?lnes sa?snes

Kad Office XP instal? s?kuma izv?ln? sa?snes, sa?snes nosaukumu ir t?di pa?i k? v?rdus uz Programmas apak?izv?lne, S?kums izv?lne. Office 2003, Office 2007 komplektiem un programm?m un Office 2010 instal?tu sa?snes, kas ietver programmas apak?izv?ln? mapei Office versijas numurs. Lai izvair?tos no p?rpratumiem, ieteicams pievienot versijas numuru katru sa?sni, kas nor?da uz Office XP produkta. T?, piem?ram, p?rd?v?t sa?sni, kas nor?da uz Microsoft Access "Programma Microsoft Access 2002", pirms instal?jat Office 2010 suites un programmas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
292584 Office XP uzst?d??anas programma p?rraksta s?kuma izv?lnes elementus no iepriek??j?s Office versij?s
Ja j?s manu?li p?rvietojiet s?kuma izv?ln? sa?snes Office XP, sa?snes tiek atk?rtoti izveidotas programmas apak?izv?ln? izv?ln? S?kt, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • P?rinstal?jiet Office versij?.
 • Remonta sa?snes.
Piez?me J?s varat piel?got Office 2003 vai Office XP uzst?d??anas programmu, lai instal?tu ??s sa?snes uz citu atra?an?s vietu, izv?ln? S?kt. Lai to izdar?tu, j?izmanto piel?got?s instal??anas vedni Microsoft Office Resource Kit. Lai atrastu Office resursu komplekt? Office pirms Office 2007 versiju, apmekl?jiet Microsoft Web vietu, pie http://technet.Microsoft.com/en-us/Office/default.aspx.

Office 2007 komplektiem un programm?m un Office 2010 Office piel?go?anas r?ku var izmantot, lai nor?d?tu citu atra?an?s vietu sa?snes. Lai piek??tu Office piel?go?anas r?ku, r?kojieties ??di:

 1. S?kt komandu uzvedni.
 2. P?rvietot uz Office 2010 CD.
 3. Palaidiet t?l?k nor?d?to komandu.

  uzst?d??ana/admin
Piez?me Office piel?go?anas r?ks pieejams tikai-mazumtirdzniec?bas versijas Microsoft Office 2007 un Office 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Office piel?go?anas r?ku, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:

http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc179097 (office.14). aspx

Vair?kus programmas Outlook versij?s

Microsoft Office Outlook 2010 nevar past?v?t l?dz?s ar jebkura cita no iepriek??j?m Microsoft Outlook versij?m. Instal?jot Outlook 2010, uzst?d??anas programma no?em Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 un Microsoft Outlook 2002. Uzst?d??anas programma no?em ?o Outlook versiju pat tad, ja j?s noklik??iniet uz patur?t ??s programmas dialoglodzi?? atz?m?jiet izv?les r?ti?u no?emt iepriek??jo versiju.

Microsoft Office Groove 2007 un Microsoft SharePoint darbvietu 2010


Microsoft Office Groove 2007 nevar l?dz?spast?v?t Microsoft SharePoint darbvietu 2010. Kad instal?jat SharePoint darbvietu 2010, uzst?d??anas programma no?em Microsoft Office Groove 2007. Groove 2007 uzst?d??anas programma no?em, pat tad, ja noklik??in?t, lai atlas?tu Saglab?t ??s programmas izv?les r?ti?u, No?emt iepriek??j?s versijas dialoglodzi??.

Vair?kas versijas Word

Ja jums ir divas versijas vien? un taj? pa?? dator? instal?ta programma Microsoft Word, rodas aizkave start?jot Word 2010. ?? probl?ma rodas, jo Word 2010 auto-re?istri sevi dator?.

Var apiet autom?tisko re?istr?ciju. Tas ?auj ?tr?k s?kt Word 2010. Tom?r nav ieteicams to t?p?c, ka programma Word, iesp?jams, nedarbosies pareizi, ja tas nav auto-re?istr? pati.

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ietver pas?kumus, kas pateiks, k? main?t re?istra. Tom?r, ja j?s mainiet re?istra nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to main?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai ignor?tu autom?tisko re?istr?ciju Word 2010, r?kojieties ??di:

 1. Izejiet no programmas Word 2010.
 2. Start?jiet re?istra redaktoru.
  • Windows 7 vai Windows Vista, noklik??iniet uz S?kums, tips regedit attiec?b? uz S?kt mekl??anu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
  • Sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz S?kums , noklik??iniet uz Palaist , tips regedit attiec?b? uz Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi .
 3. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet, lai atlas?tu ??du re?istra apak?atsl?gu:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. P?c tam, kad j?s atlasiet apak?atsl?gu, kas nor?d?ta 3. sol?, nor?diet uz Jaunu par Redi??t un p?c tam izv?ln? noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 5. Tips NoReReg , un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz NoReReg , un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t .
 7. Attiec?b? uz V?rt?badatu lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi .
 8. Par Failu izv?lni, noklik??iniet uz Iziet no lai aizv?rtu re?istra redaktoru.
Piez?me Lai blo??tu remonta cit?s Microsoft Word versij?s b?s nepiecie?ams izveidot re?istra atsl?gu katrai versijai. Aizst?t ce?? versijas numurs ar atbilsto?o versiju.

Office failus, Microsoft Windows Explorer

Ja veicat dubultklik??i uz Office faila programm? Windows Explorer, lai atv?rtu failu, piem?rojami ??di noteikumi. Piez?me ?ie noteikumi piem?rojami ar? tad, ja veicat dubultklik??i uz Office faila nesenie dokumenti map? Windows.
 • Ja dator? darbojas programma, kur? fails ir izveidots versij?, fails tiek atv?rts ?aj? versij?.
 • Office XP, ja nav programma, kur? fails ir izveidots versija darbojas dator?, fails tiek atv?rts pavisam nesen instal?t?s programmas valod?.
 • Microsoft Access un Microsoft Word, ja nav programma, kur? fails ir izveidots versija darbojas dator?, fails tiek atv?rts programm? programmu, kas nesen tika uzs?kta versija.
 • Piesaist?t programmas, kuras ietilpst noteiktu Office versiju failus, palaidiet Office uzst?d??anas programmu, un p?c tam noklik??iniet uz Repair Office. Kad j?s to izdar?tu, ir re?istr?ti failu piesaist?jumus Office versij?.
Piez?me ?o metodi nevar izmantot, lai re?istr?tu failu piesaist?jumus Word vai Access.

Piez?me Ja instal?jat programmat?ras atjaunin?jumu Office versijai, programmat?ras atjaunin?jums izlabo Office versij?. Jums var b?t nepiecie?ams izlabot da?as vai visas Office produktus p?c instal??anas programmat?ras atjaunin??anu, lai atjaunotu failu piesaist?jumus.Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? labot Office 2010 funkcijas, noklik??iniet uz ??s saites, lai apskat?tu pal?dz?bas t?mu:

Labot vai no?emt Office programmas

Biroja OLE objektus cit?s programm?s

Dator?, kur? darbojas vair?kas versijas Office, ja Office objektu ievieto?ana cit? programm?, programmu jaun?k?s versijas izmanto. Piem?ram, ja iesprau?at Microsoft Excel darblapas objektu programmas Word dokument?, tiek izmantotas jaun?k?s versijas Word un Excel. Tas var izrais?t probl?mas, ja koplietojat failu konteiners ar lietot?jiem, kuri neizmanto programmu Office 2010.

Koplieto?anas programmas

Ja instal?j?t Office da??das versijas t?d? k?rt?b?, kas ir aprakst?ta sada?? "Uzst?d??anas k?rt?bu", parasti netiek rodas probl?mas, izmantojot koplieto?anas programmas, piem?ram, Equation Editor un klipu galerija. Dialoglodzi?? objekts var par?d?t vair?k nek? vienu ierakstu par katru kop?gu programmu. ?? probl?ma rodas, jo vair?kas koplietojamo programmu versijas var b?t instal?tas dator?.

Windows Installer zi?ojumus programm? Word

Ja jums ir vair?kas versijas Word instal?ta dator?, Windows Installer var s?kt, start?jot Microsoft Word 2010. Un var par?d?t zi?ojumu, ka Windows Installer gatavo, lai programmu Word instal?tu. ?o zi?ojumu var sa?emt, pirms tiek start?ta programma Word.

Start?jot Word versij? nav tas, kur? ir re?istr?ts tiek palaista Windows Installer. Jums ir j?apzin?s, ka labo?anas oper?cija var aiz?emt vair?kas min?tes.

Windows Installer zi?ojumus programm? Access

Dator?, kur? ir instal?ta programma Access vair?kas versijas, Windows Installer var s?kt, kad start?jat programmu Microsoft Office Access 2003 vai Microsoft Office Access 2007 vai Microsoft Office Access 2010. Un var par?d?t "gatavojas uzst?d?t" zi?ojums vai "konfigur?t". Sa?emat ?o zi?ojumu, pirms Access start?.

Windows Installer labo?anas oper?cija Access 2003 vai Access 2007 re?istr? katru reizi start?jot Access 2003 vai Access 2007 p?c tam, kad j?s izmantojat piek?uvi 2010. L?dz?gi, Windows Installer labo?anas oper?cija re?istr? piek?uvi 2010 katru reizi, kad start?jat piek?uves 2010, p?c tam, kad j?s izmantojat vec?ku Access versiju. Access 2002 nes?kas labo?anas darb?bas, p?c lieto?anas jaun?k? programmas Access versij?. Ja start?jot Access versija ir t?da pati k? pieeju, kas izmantota iepriek? versija, Windows Installer labo?anas oper?cija nenotiek.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2121447 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 20. janv?ris - P?rskat??ana: 0.1
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB2121447 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2121447

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com