Thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng và chương tr?nh Office 2010 trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n c?a văn ph?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2121447 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2013 c?a bài vi?t này, h?y xem 2784668.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2007 c?a bài vi?t này, h?y xem 928091.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2003 c?a bài vi?t này, h?y xem 828956.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office XP c?a bài vi?t này, h?y xem 290576.
Đ? m?t phiên b?n Microsoft Office 2000 c?a bài vi?t này, h?y xem 218861.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a thông tin v? cách s? d?ng Microsoft Office 2010 và chương tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n c?a Microsoft Office. Bài vi?t này c?ng cung c?p l?i khuyên đ? giúp ngăn ch?n các phiên b?n khác nhau c?a văn ph?ng t? xung đ?t v?i nhau.

Thông tin thêm

B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a Microsoft Office trên m?t máy tính duy nh?t. Ví d?, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Microsoft Office 2010 và Microsoft Office 2003 trên cùng m?t máy tính. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n nên đi?u này.

Lưu ? Microsoft không h? tr? b?ng cách s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Office trên phiên b?n c?a Microsoft Windows có b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i cho phép. N?u b?n mu?n ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng, vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i.

?o hóa

Đ? tránh các v?n đ? th?o lu?n trong bài vi?t này, m?t ho?c nhi?u c?a các s?n ph?m văn ph?ng có th? đư?c tri?n khai b?ng cách s? d?ng m?t môi trư?ng HĐH. Các công ngh? đư?c li?t kê ? đây.

Windows 7 và Windows

?o PCWindows Virtual PC mi?n phí t?i v? cho Windows 7 và có th? đư?c s? d?ng đ? cho phép nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính Windows 7 mà không có xung đ?t đư?c mô t? b?i ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Virtual PC, h?y xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:

Mô t? Windows Virtual PC: http://support.Microsoft.com/kb/958559

T? xa máy tính đ? bàn và thi?t b? đ?u cu?i

Các b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa ho?c b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i có th? đư?c s? d?ng đ? lưu tr? cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? mà khách hàng có th? k?t n?i v?i cung c?p m?t môi trư?ng Windows đ?y đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tùy ch?n này, xem các thông tin trên web site t?i http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb897474.aspx.

?ng d?ng ?o hóa

?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) có th? cho phép các ?ng d?ng không tương h?p v? sau đ? ch?y trên trư?ng h?p cùng m?t hệ điều hành. Các ?ng d?ng tr?c thu?c Trung ương qu?n l? b?n ghi d?ch v? mà không bao gi? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, gi?m thi?u nh?ng cu?c xung đ?t, và đó tr?c ti?p trên nhu c?u cho ngư?i dùng cùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tùy ch?n này, xem thông tin v? ?ng d?ng-V t?i http://www.Microsoft.com/Windows/Enterprise/Products/mdop/App-v.aspx.


M?t b?n tóm t?t chi ti?t hơn c?a các tùy ch?n đư?c cung c?p trong Office 2010 tài nguyên Kit t?i http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ff602180.aspx.

cài đ?t chuyên bi?t l?nh

Lưu ? B? cài đ?t chuyên bi?t này c?ng áp d?ng cho các s?n ph?m đ?c l?p Microsoft Office, ch?ng h?n như Microsoft Visio.

N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng nhi?u hơn m?t phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính mà không ?o hóa, s? d?ng l?nh sau đây.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?ncài đ?t chuyên bi?t l?nh
Microsoft Office XPĐ?u tiên
Microsoft Office 2003Th? hai
Văn ph?ng năm 2007 và chương tr?nhTh? ba
Microsoft Office 2010 và chương tr?nh (ch? các phiên b?n 32-bit)Th? tư
B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n đ?u tiên c?a văn ph?ng đ?u tiên. Ví d?, n?u b?n mu?n s? d?ng chương tr?nh Office 2003 và Office 2010 trên cùng m?t máy tính, cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 đ?u tiên. B?n ph?i s? d?ng l?nh này v? cách khóa registry, chia s? chương tr?nh, ph?n m? r?ng tên t?p và các thi?t đ?t đư?c qu?n l? cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng và các chương tr?nh.

Lưu ? B?ng trên ch? cài đ?t chuyên bi?t Office XP, Office 2003, Office 2007 và Office 2010. Có các phiên b?n c? hơn c?a Microsoft Office. Tuy nhiên, h? không đư?c th?o lu?n ? đây là h? không c?n đư?c h? tr? b?i Microsoft.

Quan tr?ng N?u b?n lo?i b? m?t trong các phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong văn ph?ng, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n c?n l?i c?a văn ph?ng theo th? t? này cho m?i phiên b?n đ? làm vi?c m?t cách chính xác.

Ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n 32-bit c?a văn ph?ng theo th? t? này.

Áp d?ng b?n C?p Nh?t

Lưu ? r?ng khi áp d?ng b?n C?p Nh?t Office, ch?ng h?n như.Tác ph?m MSP, b?n c?ng ph?i theo th? t? cài đ?t chuyên bi?t đư?c li?t kê ? trên. Đi?u này là b?i v? khi m?t b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng, các s?n ph?m văn ph?ng đư?c nh?m m?c tiêu đư?c s?a ch?a. Áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n c? hơn c?a văn ph?ng có th? gây ra các phiên b?n sau này c?a ?ng d?ng văn ph?ng ho?t đ?ng không chính xác. Đ? gi?i quy?t đi?u này, b?n ph?i áp d?ng b?n C?p Nh?t cho các phiên b?n đ?u tiên c?a văn ph?ng đ?u tiên, và sau đó áp d?ng b?n C?p Nh?t cho phiên b?n m?i hơn c?a văn ph?ng trong th? t? th?i gian. N?u m?t b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng cho m?t phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng, và m?t b?n C?p Nh?t không áp d?ng cho m?t phiên b?n sau này c?a văn ph?ng, b?n ph?i s?a ch?a các phiên b?n sau đó đ? cho các phiên b?n sau này c?a ?ng d?ng văn ph?ng làm vi?c m?t cách chính xác.


Phiên b?n 64-bit suites và các s?n ph?m Office 2010

Ch? ? này không h? tr? ch?y 64-bit phiên b?n c?a Office 2010 suites ho?c chương tr?nh v?i b?t k? phiên b?n 32-bit c?a Office trên cùng m?t máy tính. Chương tr?nh thi?t l?p s? phát hi?n r?ng b?n có phiên b?n 32-bit trư?c c?a văn ph?ng chương tr?nh trên máy tính c?a b?n và s? yêu c?u h? đư?c lo?i b? trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 64-bit.

Lưu ?: b?n tuyên b? này áp d?ng cho t?t c? các lo?i tri?n khai: MSI, C2R, ho?c ?ng d?ng-V.

V? trí m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 và chương tr?nh, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng m?c tin thư thoại chương tr?nh Files\Microsoft Office như là m?c đ?nh m?c tin thư thoại trên m?t phiên b?n 32-bit c?a Windows, Program Files (x 86) \Microsoft văn ph?ng m?c tin thư thoại như các thư mục mặc định trên m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows. Tuy nhiên, các m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng là chương tr?nh Files\Microsoft Office\Office14 Program Files (x 86) \Microsoft Office\Office14. m?c tin thư thoại văn ph?ng Bin là m?c tin thư thoại mà t?p tin th?c thi văn ph?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V? trí này cung c?p tr?i nghi?m ngư?i dùng t?t hơn cho ngư?i s? d?ng mu?n s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng trên cùng m?t máy tính. V? trí này l?n đ?u tiên đư?c s? d?ng b?i Office XP. Trong Office XP, m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng là chương tr?nh Files\Microsoft Office\Office10. B?n không th? thay đ?i tên c?a m?c tin thư thoại Bin văn ph?ng.

Văn ph?ng Shortcut Bar

Office 2010, 2007 văn ph?ng Suite và các chương tr?nh và Office 2003 không bao g?m các thanh phím l?i tắt văn ph?ng. Tuy nhiên, n?u Office XP đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, văn ph?ng Shortcut Bar s? đư?c gi? l?i.

Khi văn ph?ng XP đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i Office 2010 suites ho?c chương tr?nh, b?n có th? B?t đ?u thanh phím l?i tắt văn ph?ng m?t cách riêng bi?t.

B?t đ?u tr?nh đơn phím l?i tắt

Khi văn ph?ng XP cài đ?t chuyên bi?t B?t đ?u tr?nh đơn phím l?i tắt, tên c?a các phím l?i tắt không gi?ng như các tên menu con chương tr?nh trên menu B?t đ?u . Office 2003, Office 2007 suites và chương tr?nh, và Office 2010 cài đ?t chuyên bi?t phím l?i tắt đó bao g?m s? phiên b?n vào m?c tin thư thoại văn ph?ng trên menu con chương tr?nh. Đ? tránh nh?m l?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n thêm s? phiên b?n cho m?i l?i t?t tr? t?i m?t s?n ph?m Office XP. Ví d?, đ?i tên l?i t?t tr? t?i Microsoft Access "Microsoft Access 2002" trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 và chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292584 Văn ph?ng XP cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh s? ghi đè m?c tr?nh đơn B?t đ?u t? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng
N?u b?n t? di chuy?n các phím l?i tắt tr?nh đơn B?t đ?u cho Office XP, các phím l?i tắt đư?c tái t?o trên menu con chương tr?nh trên menu Bắt Đầu n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n đó c?a văn ph?ng.
 • B?n s?a ch?a các phím l?i tắt.
Lưu ? B?n có th? tùy ch?nh các chương tr?nh Office 2003 ho?c Office XP cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t các phím l?i tắt đ?n m?t v? trí trên menu Bắt Đầu. Đ? làm đi?u này, s? d?ng thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t tu? ch?nh trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit. Đ? xác đ?nh v? trí văn ph?ng tài nguyên Kit cho phiên b?n c?a văn ph?ng trư?c khi văn ph?ng 2007 h?y ghé thăm website c?a Microsoft t?i http://technet.Microsoft.com/en-US/Office/default.aspx.

Cho năm 2007 văn ph?ng suites và chương tr?nh Office 2010, b?n có th? s? d?ng công c? Tu? ch?nh Office đ? xác đ?nh m?t v? trí khác nhau cho các phím l?i tắt. Đ? truy c?p vào công c? Tu? ch?nh Office, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. B?t đ?u m?t d?u ki?m nh?c l?nh.
 2. Di chuy?n đ?n văn ph?ng 2010 CD.
 3. Ch?y l?nh sau:

  thi?t l?p instead
Lưu ? các công c? Tu? ch?nh Office ch? có s?n cho ph?ng không bán l? Phiên b?n c?a Microsoft Office 2007 và Office 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? Tu? ch?nh Office, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc179097 (office.14) .aspx

Nhi?u phiên b?n c?a Outlook

Microsoft Office Outlook 2010 không th? cùng t?n t?i v?i b?t k? phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Outlook. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Outlook 2010, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t lo?i b? Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 và Microsoft Outlook 2002. Thi?t l?p chương tr?nh lo?i b? các phiên b?n c?a Outlook ngay c? khi b?n b?m đ? ch?n gi? chương tr?nh ki?m tra h?p trong hộp thoại xóa các phiên b?n trư?c đó.

Microsoft Office Groove 2007 và Microsoft SharePoint Workspace 2010


Microsoft SharePoint Workspace 2010 không th? cùng t?n t?i v?i Microsoft Office Groove 2007. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SharePoint Workspace 2010, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t lo?i b? Microsoft Office Groove 2007. Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t lo?i b? Groove 2007 ngay c? khi b?n b?m đ? ch?n hộp kiểm gi? các chương tr?nh này trong hộp thoại Xóa các phiên b?n trư?c đó .

Nhi?u phiên b?n c?a t?

N?u b?n có hai phiên b?n c?a Microsoft Word đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, b?n g?p m?t s? ch?m tr? khi b?n B?t đ?u Word 2010. Hành vi này x?y ra b?i v? Word 2010 t? đ?ng-ghi chính nó trên máy tính.

B?n có th? b? qua đăng kí t? đ?i di?n đ?ng. Đi?u này cho phép Word 2010 đ? B?t đ?u nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên b?n nên đi?u này b?i v? t? có th? không ho?t đ?ng đúng n?u nó không th? t? đ?ng-đăng k? chính nó.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n thay đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n thay đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? b? qua đăng kí t? đ?i di?n đ?ng cho Word 2010, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Thoát kh?i Word 2010.
 2. B?t đ?u Registry Editor.
  • Trong Windows 7 ho?c Windows Vista, b?m B?t đ?u, g? regedit vào h?p B?t đ?u tra c?u , và sau đó nh?n ENTER.

   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, nh?p m?t kh?u, ho?c nh?p vào ti?p t?c.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u , b?m ch?y , lo?i regedit trong các m? h?p, và r?i b?m vào OK .
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào đ? ch?n registry subkey sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Sau khi b?n ch?n khoá con đư?c ch? đ?nh trong bư?c 3, đi?m đ?n m?i trên menu ch?nh s?a , và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i NoReReg , và sau đó nh?n ENTER.
 6. B?m chu?t ph?i vào NoReReg , và sau đó b?m s?a đ?i .
 7. Trong cácd? li?ugiá tr?h?p, lo?i 1, và sau đó nh?p vào OK .
 8. Trên menu t?p , b?m thoát đ? đóng Registry Editor.
Lưu ? đ? ngăn ch?n s?a ch?a trong các phiên b?n khác c?a Microsoft Word, nó s? là c?n thi?t đ? t?o ra này khóa s? ki?m nh?p cho m?i phiên b?n. Thay th? s? phiên b?n, con đư?ng v?i phiên b?n thích h?p.

T?p tin văn ph?ng trong Microsoft Window Explorer

Khi b?n nh?p đúp vào m?t t?p tin văn ph?ng trong Window Explorer đ? m? t?p tin, các quy t?c sau áp d?ng. Lưu ? Nh?ng quy t?c này c?ng áp d?ng khi b?n nh?p đúp vào t?p tin văn ph?ng trong c?p tài li?u g?n đây trong Windows.
 • N?u m?t phiên b?n c?a chương tr?nh mà các t?p tin đư?c t?o ra ch?y trên máy tính, các t?p tin đư?c m? ra trong phiên b?n đó.
 • Cho Office XP, n?u không có phiên b?n c?a chương tr?nh mà các t?p tin đư?c t?o ra đang ch?y trên máy tính, t?p tin s? m? ra trong phiên b?n c?a chương tr?nh mà b?n đ?t m?i cài đ?t chuyên bi?t.
 • Microsoft Access và cho Microsoft Word, n?u không có phiên b?n c?a chương tr?nh mà các t?p tin đư?c t?o ra đang ch?y trên máy tính, các t?p tin đư?c m? ra trong phiên b?n c?a chương tr?nh mà đ? đư?c nh?t m?i B?t đ?u.
 • Liên k?t t?p tin v?i các chương tr?nh đư?c bao g?m trong m?t phiên b?n đ?c bi?t c?a văn ph?ng, ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, và sau đó nh?p vào s?a ch?a văn ph?ng. Khi b?n làm đi?u này, các Hi?p h?i t?p tin cho r?ng phiên b?n c?a văn ph?ng ki?m nh?p.
Lưu ? B?n không th? s? d?ng phương pháp này đ? ki?m nh?p Hi?p h?i t?p tin Word ho?c truy c?p.

Lưu ? N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ph?n m?m cho m?t phiên b?n c?a văn ph?ng, C?p nh?t ph?n m?m s?a ch?a r?ng phiên b?n c?a văn ph?ng. B?n có th? c?n ph?i s?a ch?a m?t s? ho?c t?t c? các s?n ph?m văn ph?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t c?p nh?t ph?n m?m đ? khôi ph?c l?i các Hi?p h?i t?p tin.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a Office 2010 tính năng, h?y nh?p vào liên k?t sau đây đ? xem các ch? đ? tr? giúp:

S?a ch?a ho?c lo?i b? chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n

Văn ph?ng đ?i tư?ng OLE trong chương tr?nh khác

Trên m?t máy tính đang ch?y nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng, n?u b?n chèn m?t đ?i tư?ng văn ph?ng vào m?t chương tr?nh, phiên b?n m?i nh?t c?a các chương tr?nh đư?c s? d?ng. Ví d?, n?u b?n chèn m?t Microsoft Excel đ?i tư?ng trang tính vào tài li?u Word, các phiên b?n m?i nh?t c?a Word và Excel đư?c s? d?ng. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? n?u b?n chia s? các t?p tin ch?a v?i ngư?i s? d?ng không s? d?ng chương tr?nh Office 2010.

Chương tr?nh chia s?

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n khác nhau c?a văn ph?ng theo th? t? đư?c mô t? trong ph?n "Cài đ?t th? t?", b?n thư?ng không g?p b?t k? v?n đ? khi b?n s? d?ng các chương tr?nh chia s? như phương tr?nh biên t?p và b? sưu t?p Clip. H?p đi?u khi?n đ?i tư?ng có th? hi?n th? nhi?u hơn m?t m?c nh?p cho m?i chương tr?nh chia s?. Hành vi này x?y ra v? nhi?u phiên b?n c?a chương tr?nh chia s? có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

cài đ?t chuyên bi?t c?a s? thư trong Word

N?u b?n có nhi?u phiên b?n c?a t? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, cài đ?t chuyên bi?t c?a s? có th? B?t đ?u khi b?n B?t đ?u Microsoft Word 2010. Và m?t tin thư thoại mà bi?u r?ng tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows đang chu?n b? đ? cài đ?t chuyên bi?t t? có th? đư?c hi?n th?. B?n có th? nh?n đư?c tin thư thoại này, trư?c khi B?t đ?u t?.

cài đ?t chuyên bi?t Windows ch?y khi các phiên b?n c?a t? mà b?n B?t đ?u không ph?i là m?t trong đó đư?c ki?m nh?p. B?n nên lưu ? r?ng thao tác s?a ch?a này có th? m?t vài phút đ? hoàn thành.

cài đ?t chuyên bi?t c?a s? thư trong truy c?p

Trên máy tính có nhi?u phiên b?n c?a truy c?p cài đ?t chuyên bi?t, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows có th? B?t đ?u khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Office Access 2003 ho?c Microsoft Office Access 2007 ho?c Microsoft Office ti?p c?n 2010. Và, m?t thông báo "đang chu?n b? đ? cài đ?t" ho?c "c?u h?nh" tin thư thoại có th? đư?c hi?n th?. B?n nh?n đư?c các thư trư?c khi B?t đ?u truy c?p.

Windows cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a ho?t đ?ng ki?m nh?p truy c?p 2003 ho?c Access 2007 m?i khi b?n B?t đ?u truy c?p 2003 ho?c Access 2007 sau khi b?n s? d?ng truy c?p 2010. Tương t? như v?y, Windows cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a ho?t đ?ng ki?m nh?p truy c?p 2010 m?i khi b?n B?t đ?u truy c?p 2010 sau khi b?n s? d?ng m?t phiên b?n trư?c đó c?a truy c?p. Truy c?p 2002 không B?t đ?u m?t thao tác s?a ch?a sau khi b?n s? d?ng phiên b?n m?i hơn c?a truy c?p. N?u các phiên b?n c?a truy c?p mà b?n B?t đ?u là gi?ng như các phiên b?n c?a truy c?p mà b?n đ? s? d?ng, ho?t đ?ng s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Windows không x?y ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2121447 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
T? khóa: 
kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbmt KB2121447 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2121447

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com