Article ID: 2123563 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר בעיה זו מתרחשת, אתה עשוי להיתקל במאפייני הבעיה הנוספים הבאים:
 • אינך מקבל בקשה לסיסמת אימות בסיסי כאשר אתה מנסה לפתוח או להוריד את הקובץ.
 • אינך מקבל הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח את הקובץ. יישום Office המשויך נפתח, אך הקובץ שנבחר לא נפתח.

סיבה

בעיה זו מתרחשת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • השרת מוגדר לאימות בסיסי.
 • החיבור בין המחשב שלך לבין שרת האינטרנט אינו משתמש ב-Secure Sockets Layer (SSL).
כברירת מחדל, פעולות הקבצים המשתמשות באימות בסיסי על-פני חיבור HTTP שאינו SSL מושבתות ביישומי Office 2010 ו- Office 2013.

כאשר אימות בסיסי מושבת, מתרחש אחד מהאירועים הבאים:
 • יישום הלקוח משתמש בשיטת אימות שונה. פעולה זו מתרחשת אם השרת תומך בשיטת אימות שונה.
 • הבקשה נכשלת (לפרטים על מה שקורה כאשר בקשה נכשלת, עיין ברשימה בקטע "פרטי תסמין נוספים").

פתרון הבעיה

אם המעקף של שימוש ב- HTTPS במקום HTTP לא פועל, הפתרון הוא להפעיל הצפנת SSL בשרת האינטרנט כדי לאפשר ללקוח גישה דרך HTTPS.

הערה כברירת מחדל, יישומי Office 2010 יכולים לגשת ולהוריד קבצים משרת אינטרנט המשתמש באימות בסיסי על חיבור SSL בלבד.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, אפשר ליישומי Office 2010 ו- Office 2013 להתחבר לשרת אינטרנט באמצעות אימות בסיסי על פני חיבור שאינו SSL.

אזהרה בעת הפעלת אימות בסיסי ללא SSL, אתה נחשף לסיכון אבטחה משמעותי.

אודות אימות בסיסי וסיכון האבטחה שלו

אימות בסיסי דורש ממשתמשים להזין שם משתמש וסיסמה חוקיים כדי לגשת לתוכן. שיטת אימות זאת אינה דורשת דפדפן ספציפי, וכל הדפדפנים העיקריים תומכים בה. אימת בסיסי פועל גם דרך חומות אש ושרתי proxy. מסיבות אלה, זוהי בחירה טובה כשברצונך להגביל את הגישה לתוכן מסוים בשרת, אך לא לכולו.

עם זאת, החסרונות של אימות בסיסי הם שהוא מעביר סיסמאות מקודדות ב- base63 לא מוצפן ברשת. אם הסיסמה נקלטת ברשת על-ידי רחרחן, משתמש בלתי מורשה עלול לזהות את שם המשתמש ואת הסיסמה ולהשתמש בפרטים אלה ללא רשות. סיכון אבטחה זה הוא הסיבה שיישומי Office 2010 מונעים את השימוש באימות בסיסי על פני חיבורים שאינם SSL בתצורת ברירת המחדל שלהם.

יש להשתמש באימות בסיסי רק כאשר אתה יודע שהחיבור בין הלקוח והשרת הוא חיבור מאובטח. ניתן ליצור את החיבור בקו ייעודי או על-ידי שימוש בהצפנת SSL ו- Transport Layer Security (TLS). לדוגמה, כדי להשתמש באימות בסיסי עם WebDAV, עליך להגדיר הצפנת SSL.

למידע נוסף על אימות בסיסי, ראה אימות בסיסי והגדרת אימות בסיסי (IIS 7).

לקבלת מידע נוסף על SSL ואישורים, ראה SSL ואישורים.

הפעלת אימות בסיסי בחיבור שאינו SSL

שני הצעדים הבאים מתארים כיצד לאפשר ליישומי Office 2013 ו- Office 2010 לפתוח סוגי קבצים של Office ישירות משרת התומך באימות בסיסי בלבד באמצעות חיבור שאינו SSL. יש להשתמש בשלבים אלה רק אם אתה בטוח שהחיבור בין המשתמש לבין שרת האינטרנט הוא חיבור בטוח. חיבור כבל ישיר או חיבור בקו ייעודי ייחשבו כפתרון מיטבי לחיבורים מאובטחים.

שים לב עבור יישומי Office 2010 ו- Office 2013, דרושים שני השלבים. עבור יישומי Office אחרים, דרוש צעד 1 בלבד.

שלב 1: הגדרת מנתב מחדש של WebDAV בלקוח
הערה שלב זה נדרש ליישומים בחבילת 2007 Office וב- Office 2013 ו- Office 2010.

במחשב הלקוח, הגדר את הניתוב מחדש של WebDAV כך שיאפשר אימות בסיסי על פני חיבורים שאינם SSL.

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

Windows XP ו-Windows Server 2003

כדי לאפשר אימות בסיסי במחשב הלקוח, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד UseBasicAut, והקש על Enter.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על UseBasicAut ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שים לב אימות בסיסי מופעל אם ערך הרישום UseBasicAuth מוגדר לערך שאינו אפס. אימות בסיסי מושבת אם ערך הרישום UseBasicAuth אינו קיים, או אם ערך הרישום UseBasicAuth מוגדר ל- 0 (אפס). 

  המיפוי הוא כדלהלן:
  0 - אימות בסיסי מושבת
  1 - אימות בסיסי מופעל עבור חיבורי SSL בלבד
  2 - אימות בסיסי מופעל עבור חיבורי SSL וחיבורים שאינם SSL
 7. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.

Windows Vista, Windows 7 ו- Windows 8

כדי לאפשר אימות בסיסי במחשב הלקוח, בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Windows Vista או Windows 7, לחץ על התחל, הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על Enter.

  ב- Windows 8, החזק את המקש Windows (WINKEY) + F לחוץ, הדגש את אפליקציות בשורה תפריט, הקלד regedit בתיבה חיפוש והקש Enter.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד BasicAuthLevel, והקש על Enter.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על BasicAuthLevel ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 2, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שים לב המיפוי הוא כדלהלן:
  0 - אימות בסיסי מושבת
  1 - אימות בסיסי מופעל לחיבורי SSL בלבד
  2 - אימות בסיסי מופעל לחיבורי SSL ושאינם SSL
 7. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.

לקבלת מידע נוסף על הגדרת התצורה של המנתב מחדש WebDAV כדי להפוך אימות בסיסי לזמין, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
841215 הודעות שגיאת בעת ניסיון להתחבר לספריית מסמכים של Windows SharePoint: "שגיאת מערכת 5 התרחשה" (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
שלב 2: עדכון הרישום בלקוח
הערה שלב זה נדרש עבור יישומי Office 2013 ו- Office 2010.

במחשב הלקוח, הוסף את מפתח הרישום BasicAuthLevel ואת הערך המתאים. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.
 1. הפעל את עורך הרישום.
  • ב- Windows 8, החזק את המקש Windows (WINKEY) + F לחוץ, הדגש את אפליקציות בשורה תפריט, הקלד regedit בתיבה חיפוש והקש Enter. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
  • ב- Windows 7 או Windows Vista, לחץ על התחל, הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על Enter. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
  • ב- Windows XP, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. אתר את אחד ממפתחות המשנה הבאים של הרישום ולחץ עליו:

  עבור Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  עבור Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד BasicAuthLevel, והקש על Enter.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על BasicAuthLevel ולאחר מכן לחץ על שנה.
 6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 2, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שים לב המיפוי הוא כדלהלן:
  0 - אימות בסיסי מושבת
  1 - אימות בסיסי מופעל לחיבורי SSL בלבד
  2 - אימות בסיסי מופעל לחיבורי SSL ושאינם SSL
 7. צא מ'עורך הרישום' והפעל מחדש את המחשב.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2123563 - Last Review: יום שני 11 אוגוסט 2014 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft SharePoint Server 2010
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com