Straipsnio ID: 2123563 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Prie? kylant ?iai problemai, galite pasteb?ti toki? po?ymi?:
 • Kai bandote atidaryti arba atsisi?sti fail?, negaunate raginimo ?vesti bazinio autentifikavimo slapta?od?.
 • Kai fail? m?ginate atidaryti, negaunate klaidos prane?imo. Atitinkama ?Office? taikomoji programa paleid?iama, bet pasirinktas failas neatsidaro.

Prie?astis

Problema kyla, jei teisingi ?ie teiginiai:
 • Serveris yra sukonfig?ruotas naudoti bazin? autentifikavim?.
 • J?s? kompiuterio ir ?iniatinklio serverio ry?iui nenaudojamas saugi?j? jung?i? lygmuo (SSL).
Pagal numatytuosius nustatymus ?Office 2010? ir ?Office 2013? taikomosiose programose i?jungiamos fail? operacijos, naudojan?ios bazin? autentifikavim? ne per SSL HTTP ry??.

Kai bazinis autentifikavimas i?jungiamas, galimas vienas i? nurodyt? ?vyki?:
 • kliento programa naudoja kit? autentifikavimo b?d?. Tai ?vyksta, jei serveris palaiko kitok? autentifikavimo b?d?.
 • U?klausa nes?kminga (daugiau informacijos apie tai, kas nutinka nepavykus u?klausai, ?r. skyriuje ?Papildoma informacija apie po?ymius?).

Sprendimas

Jei laikinas sprendimas naudoti HTTPS vietoje HTTP nepadeda, ?iniatinklio serveryje reikia ?jungti SSL ?ifravim?, leid?iant? kliento prieig? per HTTPS.

Pastaba Pagal numatytuosius nustatymus ?Office 2010? taikomosios programos gali pasiekti ir atsisi?sti failus i? ?iniatinklio serverio, kuriame naudojamas bazinis autentifikavimas, tik naudodamos SSL ry??.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?vengti ?ios problemos leiskite ?Office 2013? ir ?Office 2010? taikomosioms programoms prisijungti prie ?iniatinklio serverio naudodami bazin? autentifikavim? ne per SSL ry??.

?sp?jimas ?galinus bazin? autentifikavim? nenaudojant SSL, gali kilti didelis pavojus saugai.

Apie bazin? autentifikavim? ir jo pavojus saugai

Naudojant bazin? autentifikavim? vartotojai turi ?vesti tinkam? vartotojo vard? ir slapta?od?, kad pasiekt? turin?. ?iam autentifikavimo b?dui nereikia konkre?ios nar?ykl?s, nes j? palaiko visos pagrindin?s nar?ykl?s. Bazinis autentifikavimas taip pat veikia nepaisant u?kard? ir tarpini? serveri?. Tod?l tai puikus pasirinkimas, jei norite riboti prieig? prie dalies serverio turinio, o ne jo viso.

Bazinio autentifikavimo tr?kumas yra tai, kad jo metu tinklu siun?iami ne?ifruoti base64 u?koduoti slapta?od?iai. Jei ?? slapta?od? tinkle perima tinklo ?nipukas, leidimo neturintis vartotojas gali nustatyti vartotojo vard? ir slapta?od? bei pakartotinai panaudoti ?iuos kredencialus. D?l ?io pavojaus saugai ?Office 2010? taikomosios programos numatytojoje konfig?racijoje i?jungia pagrindin? autentifikavim? per ne SSL ry??.

Bazin? autentifikavim? naudokite tik jei ?inote, kad ry?ys tarp kliento ir serverio yra saugus. Ry?? reikia u?megzti skirt?ja linija arba naudojant SSL ?ifravim? ir transportavimo lygmens saug? (TLS). Pavyzd?iui, nor?dami naudoti bazin? autentifikavim? su ?WebDAV? turite konfig?ruoti SSL ?ifravim?.

Daugiau informacijos apie bazin? autentifikavim? ?r. Bazinis autentifikavimas ir Bazinio autentifikavimo konfig?ravimas (IIS 7).

Daugiau informacijos apie SSL ir sertifikatus ?r. SSL ir sertifikatai.

Bazinio autentifikavimo ?jungimas naudojant ne SSL ry??

Dviejuose tolesniuose veiksmuose apra?oma, kaip ?galinti ?Office 2013? ir ?Office 2010? programas, kad ?Office? tip? failai b?t? atidaromi tiesiai i? serverio, kuris palaiko bazin? autentifikavim? tik ne per SSL ry??. ?ie veiksmai tur?t? b?ti atliekami, tik jei tikite, kad vartotojo ir ?iniatinklio serverio ry?ys yra saugus. Saugiems ry?iams optimalu naudoti tiesiogin? kabelin? ry?? arba skirt?j? linij?.

Pastaba ?Office 2013? ir ?Office 2010? taikomosioms programoms b?tini abu veiksmai. Kitoms ?Office? taikomosioms programoms b?tinas tik 1 veiksmas.

1 veiksmas. Kliente konfig?ruokite ?WebDAV? peradresavimo priemon?
Pastaba ?is veiksmas b?tinas 2007 m. ?Office? paketo taikomosioms programoms ir naudojant ?Office 2013? bei ?Office 2010?.

Kliento kompiuteryje konfig?ruokite ?WebDAV? peradresavimo priemon?, kad ?jungtum?te bazin? autentifikavim? naudojant ne SSL ry?ius.

Svarbu. B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.

?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?

Nor?dami ?jungti bazin? autentifikavim? kliento kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Meniu Redaguoti nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite UseBasicAuth ir paspauskite ?Enter?.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite UseBasicAuth, tada spustel?kite Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Bazinis autentifikavimas ?jungiamas, jei UseBasicAuth registro ?ra?o vert? n?ra nulis. Bazinis autentifikavimas i?jungtas, jei n?ra registro ?ra?o UseBasicAuth arba jei registro ?ra?e UseBasicAuth nustatytas 0 (nulis).

  Susiejimas yra toks:
  0 ? bazinis autentifikavimas i?jungtas
  1 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas tik SSL ry?iams
  2 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas SSL ir ne SSL ry?iams
 7. U?darykite registro rengykl? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

?Windows Vista?, ?Windows 7? ir ?Windows 8?

Nor?dami ?jungti bazin? autentifikavim? kliento kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Operacin?je sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7? spustel?kite Prad?ti, ?veskite regedit lauke Prad?ti ie?k? ir paspauskite ?Enter?.

  Operacin?je sistemoje ?Windows 8? laikykite ?Windows? klavi?? (WINKEY) + F, pary?kinkite ProgramosMeniu juostoje, ?veskite regedit lauke Ie?ka ir paspauskite ?Enter?.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Meniu Redaguoti nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite BasicAuthLevel ir paspauskite ?Enter?.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite BasicAuthLevel, tada spustel?kite Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 2, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Susiejimas yra toks:
  0 ? bazinis autentifikavimas i?jungtas
  1 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas tik SSL ry?iams
  2 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas SSL ir ne SSL ry?iams
 7. U?darykite registro rengykl? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip sukonfig?ruoti ?WebDAV? peradresavimo priemon? norint ?galinti bazin? autentifikavim?, spustel?kite pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
841215 Klaidos prane?imas m?ginant prisijungti prie ?Windows SharePoint? dokument? bibliotekos: ??vyko 5 sistemos klaida? (gali b?ti angl? k.)
2 veiksmas. Naujinkite registr? kliente
Pastaba ?is veiksmas b?tinas ?Office 2013? ir ?Office 2010? taikomosioms programoms.

Kliento kompiuteryje ?traukite registro rakt? BasicAuthLevel ir atitinkam? reik?m?. Nor?dami tai padaryti, atlikite nurodytus veiksmus.

Svarbu. B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.
 1. Paleiskite registro rengykl?.
  • Operacin?je sistemoje ?Windows 8? laikykite ?Windows? klavi?? (WINKEY) + F, pary?kinkite ProgramosMeniu juostoje, ?veskite regedit lauke Ie?ka ir paspauskite ?Enter?. Jei papra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
  • Operacin?je sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Vista? spustel?kite Prad?ti, ?veskite regedit lauke Prad?ti ie?k? ir paspauskite ?Enter?. Jei papra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.

 2. Raskite ir spustel?kite vien? i? ?i? dalini? registro rakt?:

  ?Office 2010?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  ?Office 2013?
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Meniu Redaguoti nukreipkite pel?s ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite BasicAuthLevel ir paspauskite ?Enter?.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite BasicAuthLevel, tada spustel?kite Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 2, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Susiejimas yra toks:
  0 ? bazinis autentifikavimas i?jungtas
  1 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas tik SSL ry?iams
  2 ? bazinis autentifikavimas ?jungtas tik SSL ir ne SSL ry?iams
 7. U?darykite registro rengykl? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2123563 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 11 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com