Raksta ID: 2123563 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Ja ??da probl?ma rodas, iesp?jams, b?s nov?rojami t?l?k min?tie simptomi.
 • M??inot atv?rt vai lejupiel?d?t failu, netiek par?d?ta uzvedne par pamata autentifik?cijas paroles ievad??anu.
 • M??inot atv?rt failu, netiek par?d?ts k??das zi?ojums. Saist?t? Office lietojumprogramma tiek start?ta, bet atlas?tais fails netiek atv?rts.

Iemesls

?? probl?ma rodas, ja ir sp?k? t?l?k nor?d?tie nosac?jumi.
 • Server? ir konfigur?ta pamata autentifik?cija.
 • Veidojot datoram savienojumu ar t?mek?a serveri, netiek izmantots dro?ligzdu sl?nis (Secure Sockets Layer ? SSL).
P?c noklus?juma t?s faila darb?bas, kur?m tiek izmantota pamata autentifik?cija, kurai netiek veikts SSL HTTP savienojums, Office 2010 un Office 2013 lietojumprogramm?s tiek atsp?jotas.

Ja pamata autentifik?cija ir atsp?jota, notiek t?l?k aprakst?tais.
 • Klienta lietojumprogramma izmanto at??ir?gas autentifik?cijas metodes. T? notiek, ja serveris atbalsta at??ir?gu autentifik?cijas metodi.
 • Piepras?jumu neizdodas izpild?t (papildinform?ciju par to, kas notiek, ja neizdodas izpild?t piepras?jumu, skatiet sada?as ?Papildu inform?cija par simptomiem? sarakst?).

Risin?jums

Ja probl?mu neizdodas atrisin?t, HTTP viet? izmantojot HTTPS, t?mek?a server? j?iesp?jo SSL ?ifr??ana, lai ?autu klientam piek??t, izmantojot HTTPS.

Piez?me. P?c noklus?juma Office 2010 lietojumprogrammas var piek??t un lejupiel?d?t failus tikai no t?da t?mek?a servera, kur? pamata autentifik?cija tiek veikta, izmantojot SSL savienojumu.

Profilakse

Lai ?o probl?mu nov?rstu, ?aujiet Office 2013 un Office 2010 lietojumprogramm?m izveidot savienojumu ar t?mek?a serveri, veicot pamata autentifik?ciju, kurai netiek izmantots SSL savienojums.

Br?din?jums. Iesp?jojot pamata autentifik?ciju bez SSL, dators tiek pak?auts iev?rojamam dro??bas riskam.

Par pamata autentifik?ciju un t?s dro??bas risku

Lai lietot?ji var?tu piek??t saturam, pamata autentifik?cija pieprasa ievad?t der?gu lietot?jv?rdu un paroli. Lai izmantotu ?o autentifik?cijas metodi, nav nepiecie?ama ?pa?a p?rl?kprogramma, un t? tiek atbalst?ta vis?s popul?r?kaj?s p?rl?kprogramm?s. Pamata autentifik?cija darbojas ar? tad, ja darbojas ugunsm?ris un starpniekserveri. T?d?j?di, ja v?laties ierobe?ot piek?uvi tikai da?ai satura server?, iepriek? min?to iemeslu d?? ir ieteicams izmantot ?o iesp?ju.

Tom?r pamata autentifik?cijai ir k?ds b?tisks tr?kums ? t?kl? tiek p?rraid?tas ne?ifr?tas base64 kod?t?s paroles. Ja paroli t?kl? p?rtver t?kla ok??eris, neautoriz?ts lietot?js var noteikt lietot?jv?rdu un paroli un p?c tam atk?rtoti izmantot ?os akredit?cijas datus. Tas t?d??, ka Office 2010 lietojumprogrammas p?c noklus?juma atsp?jo pamata autentifik?ciju savienojuma izveidei, neizmantojot SSL, radot risku dro??bai.

Pamata autentifik?ciju ir ieteicams izmantot tikai tad, ja esat p?rliecin?ts, ka klienta un servera savienojums ir dro?s. Savienojums ir j?izveido, izmantojot atv?l?to l?niju vai SSL ?ifr??anu un transporta sl??a dro??bu (Transport Layer Security ? TLS). Piem?ram, lai izmantotu pamata autentifik?ciju ar WebDAV, konfigur?jiet SSL ?ifr??anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pamata autentifik?ciju, skatiet sada?as Pamata autentifik?cija un Pamata autentifik?cijas konfigur??ana (IIS 7).

Pla??ku inform?ciju par SSL un sertifik?tiem skatiet sada?? SSL un sertifik?ti.

Pamata autentifik?cijas iesp?jo?ana, veicot savienojumu, kam netiek izmantots SSL

T?l?k ir aprakst?tas divas darb?bas, k? iesp?jot Office 2013 un Office 2010 lietojumprogramm?m at?auju atv?rt Office faila veidus tie?i no servera, kuriem tiek atbalst?ta tikai pamata autentifik?cija, veicot savienojumu, kam netiek izmantots SSL. ??s darb?bas ieteicams veikt tikai tad, ja esat p?rliecin?ts, ka lietot?jam ir izveidots dro?s savienojums ar t?mek?a serveri. Dro?am savienojumam ieteicams izmantot tie?o kabe?savienojumu vai atv?l?to l?niju.

Piez?me. Office 2013 un Office 2010 lietojumprogramm?m ir j?veic abas darb?bas. Cit?m Office lietojumprogramm?m ir j?veic tikai pirm? darb?ba.

1. darb?ba. Konfigur?jiet WebDAV novirz?t?ju klient?
Piez?me. ?? darb?ba ir nepiecie?ama Office 2007 programmu komplekta, Office 2013 un Office 2010 lietojumprogramm?m.

Klienta dator? konfigur?jiet WebDAV novirz?t?ju, lai iesp?jotu pamata autentifik?ciju, veicot savienojumu, kam netiek izmantots SSL.

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.

Oper?t?jsist?ma Windows XP un Windows Server 2003

Lai klienta dator? iesp?jotu pamata autentifik?ciju, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet UseBasicAuth un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz UseBasicAuth un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Datu lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Pamata autentifik?cija ir iesp?jota, ja UseBasicAuth re?istra ievadnei ir iestat?ta v?rt?ba, kas nav nulle. Pamata autentifik?cija ir atsp?jota, ja UseBasicAuth re?istra ievadne nav nor?d?ta vai ja UseBasicAuth re?istra ievadnei ir iestat?ta v?rt?ba 0 (nulle).

  Kart??ana ir ??da:
  0 ? pamata autentifik?cija ir atsp?jota;
  1 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, tikai izmantojot SSL;
  2 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, gan izmantojot, gan neizmantojot SSL.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam restart?jiet datoru.

Oper?t?jsist?ma Windows Vista un Windows 7 un Windows 8

Lai klienta dator? iesp?jotu pamata autentifik?ciju, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Oper?t?jsist?m? Windows Vista vai Windows 7 noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

  Oper?t?jsist?m? Windows 8 nospiediet un turiet tausti?u Windows (WINKEY) + F, josl? Izv?lne iez?m?jiet Programmas, lodzi?? Mekl?t ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet BasicAuthLevel un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz BasicAuthLevel un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Datu lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 2 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Kart??ana ir ??da:
  0 ? pamata autentifik?cija ir atsp?jota;
  1 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, tikai izmantojot SSL;
  2 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, gan izmantojot, gan neizmantojot SSL.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam restart?jiet datoru.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? konfigur?t WebDAV novirz?t?ju, lai iesp?jotu pamata autentifik?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
841215 K??das zi?ojums, m??inot izveidot savienojumu ar Windows SharePoint dokumentu bibliot?ku: ?Radusies sist?mas k??da 5? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
2. darb?ba. Atjauniniet klienta re?istru
Piez?me. ?? darb?ba ir nepiecie?ama Office 2013 un Office 2010 lietojumprogramm?m.

Klienta dator? pievienojiet re?istra atsl?gu BasicAuthLevel un atbilsto?o v?rt?bu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.
 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
  • Oper?t?jsist?m? Windows 8 nospiediet un turiet tausti?u Windows (WINKEY) + F, josl? Izv?lne iez?m?jiet Programmas, lodzi?? Mekl?t ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
  • Oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Vista noklik??iniet uz S?kt, lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai apstipriniet.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

 2. Atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m un noklik??iniet uz t?s:

  Ja izmantojat Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Ja izmantojat Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 4. Ierakstiet BasicAuthLevel un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz BasicAuthLevel un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Datu lodzi?? V?rt?ba ierakstiet 2 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Kart??ana ir ??da:
  0 ? pamata autentifik?cija ir atsp?jota;
  1 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, tikai izmantojot SSL;
  2 ? pamata autentifik?cijai ir iesp?jota savienojuma izveide, gan izmantojot, gan neizmantojot SSL.
 7. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam restart?jiet datoru.

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2123563 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 11. augusts - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com