Identifikator ?lanka: 2123563 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ako do?e do pojave ovog problema, mo?ete da iskusite slede?e dodatne simptome:
 • Od vas se ne tra?i lozinka za osnovnu potvrdu identiteta kada poku?ate da otvorite ili preuzmete datoteku.
 • Ne dobijate poruku o gre?ci kada poku?ate da otvorite datoteku. Povezana Office aplikacija se pokre?e, ali se izabrana datoteka ne otvara.

Uzrok

Do ovog problema dolazi pod slede?im uslovima:
 • Server je konfigurisan za osnovnu potvrdu identiteta.
 • Veza izme?u va?eg ra?unara i Veb servera ne koristi protokol SSL (Secure Sockets Layer).
Po podrazumevanim vrednostima, operacije sa datotekama koje koriste osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne podr?ava protokol SSL bi?e onemogu?ene u Office 2010 i Office 2013 aplikacijama.

Kada je osnovna potvrda identiteta onemogu?ena, dogodi?e se ne?to od slede?eg:
 • Klijentska aplikacija koristi druga?iji metod potvrde identiteta. (To je slu?aj ako server podr?ava druga?iji metod potvrde identiteta.)
 • Zahtev ne uspeva (da biste dobili detaljnije informacije o tome ?ta se de?ava kada zahtev ne uspe, pogledajte listu u odeljku ?Detalji o dodatnim simptomima?).

Re?enje

Ako poku?aj kori??enja HTTPS protokola umesto HTTP-a ne pomogne, re?enje je da aktivirate SSL ?ifrovanje na Veb serveru kako biste dozvolili klijentski pristup preko HTTPS-a.

NapomenaPo podrazumevanim vrednostima, Office 2010 aplikacije mogu da pristupaju datotekama i da ih preuzimaju samo sa Veb servera koji koristi osnovnu potvrdu identiteta samo putem SSL veze.

Zaobila?enje

Da biste re?ili ovaj problem, dozvolite Office 2013 i Office 2010 aplikacijama da se pove?u na Veb server koriste?i osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne podr?ava protokol SSL.

Upozorenje Kada omogu?ite osnovnu potvrdu identiteta bez SSL-a, izlo?eni ste zna?ajnim bezbednosnim rizicima.

Osnovni podaci o osnovnoj potvrdi identiteta i njenim bezbednosnim rizicima

Osnovna potvrda identiteta zahteva od korisnika va?e?e korisni?ko ime i lozinku kako bi mogli da pristupe sadr?aju. Ovaj metod potvrde identiteta ne zahteva poseban pregleda?; podr?avaju ga svi najzastupljeniji pregleda?i. Osnovna potvrda identiteta funkcioni?e i preko za?titnih zidova i proxy servera. Zbog toga predstavlja dobar izbor kada ?elite da ograni?ite pristup nekim, ali ne svim delovima sadr?aja na serveru.

Me?utim, nedostatak osnovne potvrde identiteta je u tome ?to ona preko mre?e prenosi base64 kodirane lozinke bez ?ifrovanja. Ako se lozinka presretne na mre?i, neovla??eni korisnik mo?e da otkrije korisni?ko ime i lozinku i da koristi te akreditive kao svoje. Zbog ovog bezbednosnog rizika Office 2010 aplikacije u podrazumevanoj konfiguraciji onemogu?avaju osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne koristi SSL protokol.

Osnovnu potvrdu identiteta bi trebalo da koristite samo ako znate da je veza izme?u klijenta i servera bezbedna. Veza bi trebalo da bude uspostavljena ili preko direktne linije, ili uz kori??enje SSL ?ifrovanja i tehnologije Transport Layer Security (TLS). Na primer, da biste koristili osnovnu potvrdu identiteta na WebDAV serveru, trebalo bi da konfiguri?ete SSL ?ifrovanje.

Vi?e informacija o osnovnoj potvrdi identiteta potra?ite u ?lancima Osnovna potvrda identiteta iKonfigurisanje osnovne potvrde identiteta (IIS 7).

Vi?e informacija o SSL protokolu i certifikatima potra?ite u ?lanku SSL i certifikati.

Aktiviranje osnovne potvrde identiteta preko veze koja ne koristi SSL

U slede?a dva koraka opisano je kako da omogu?ite otvaranje Office datoteka u okviru Office 2013 i Office 2010 aplikacijama direktno sa servera koji podr?ava samo osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne koristi SSL protokol. Ove korake obavite samo ako ste uvereni da je veza izme?u korisnika i Veb servera sigurna. Sigurnom vezom se smatra direktna veza putem kabla ili namenska linija.

Napomena Za aplikacije Office 2013 i Office 2010 obavezna su oba koraka. Za ostale Office aplikacije, obavezan je samo 1. korak.

1. korak: Konfigurisanje WebDAV preusmeriva?a na strani klijenta
Napomena Ovaj korak je neophodan za aplikacije programskog paketa Office 2007 i sistema Office 2013 i Office 2010.

Na klijentskom ra?unaru konfiguri?ite WebDAV preusmeriva? da biste aktivirali osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne koristi SSL protokol.

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registra za vra?anje u prethodno stanje, u slu?aju da se pojavi problem.

Windows XP i Windows Server 2003

Da biste omogu?ili osnovnu potvrdu identiteta na klijentskom ra?unaru, pratite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim kliknite na DWORD vrednost.
 4. Otkucajte UseBasicAuth, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku UseBasicAuth, a zatim kliknite na Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti, otkucajte 1 i kliknite na U redu.

  Napomena Osnovna potvrda identiteta je omogu?ena ako je stavka registratora UseBasicAuth pode?ena na bilo koju vrednost osim nule. Osnovna potvrda identiteta ?e biti deaktivirana ako stavka registratora UseBasicAuth nedostaje, ili ako je unos registratora UseBasicAuth postavljen na vrednost 0 (nula). 

  Mapiranje se obavlja na slede?i na?in:
  0 ? osnovna potvrda identiteta je onemogu?ena
  1 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena samo za SSL veze
  2 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena za SSL veze i veze koje ne koriste SSL protokol
 7. Iza?ite iz ure?iva?a registratora i ponovo pokrenite ra?unar.

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8

Da biste aktivirali osnovnu potvrdu identiteta na klijentskom ra?unaru, pratite ove korake:
 1. U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start, otkucajte regedit u poljuZapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter.

  U OS Windows 8, dr?ite pritisnuto Windows dugme (WINKEY) i pritisnite F, ozna?ite Aplikacije u traci Meni, ukucajte regedit u polje Pretraga, a zatim pritisnite Enter.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. U meniju Ure?ivanje, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim kliknite na DWORD vrednost.
 4. Otkucajte BasicAuthLevel, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku BasicAuthLevel, a zatim kliknite na Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti, otkucajte 2 i kliknite na U redu.

  Napomena Mapiranje se obavlja na slede?i na?in:
  0 ? osnovna potvrda identiteta je onemogu?ena
  1 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena samo za SSL veze
  2 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena za SSL veze i veze koje ne koriste SSL protokol
 7. Iza?ite iz ure?iva?a registratora i ponovo pokrenite ra?unar.

Za vi?e informacija o pode?avanju WebDAV preusmeriva?a da biste omogu?ili osnovnu potvrdu identiteta, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
841215 Poruka o gre?ci kada poku?avate da se pove?ete sa Windows SharePoint bibliotekom dokumenata: ?Do?lo je do sistemske gre?ke 5?
2. korak: A?uriranje registratora na strani klijenta
Napomena Ovaj korak je neophodan za aplikacije sistema Office 2013 i Office 2010.

Na klijentskom ra?unaru, dodajte klju? registratora BasicAuthLevel i odgovaraju?u vrednost. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registra za vra?anje u prethodno stanje, u slu?aju da se pojavi problem.
 1. Otvorite ure?iva? registratora.
  • U OS Windows 8, dr?ite pritisnuto Windows dugme (WINKEY) i pritisnite F, ozna?ite Aplikacije u traci Meni, ukucajte regedit u polje Pretraga, a zatim pritisnite Enter. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
  • U operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Vista, kliknite na dugme Start, otkucajte regedit u polju Zapo?ni pretragu, a zatim pritisnite taster Enter. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
  • U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start, kliknite na Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na U redu.

 2. Prona?ite neki od slede?ih potklju?eva registratora i kliknite na njega:

  Za Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Za Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte BasicAuthLevel, a zatim pritisnite taster Enter.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku BasicAuthLevel, a zatim kliknite na Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti, otkucajte 2 i kliknite na U redu.

  NapomenaMapiranje se obavlja na slede?i na?in:
  0 ? osnovna potvrda identiteta je onemogu?ena
  1 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena samo za SSL veze
  2 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena za SSL veze i veze koje ne koriste SSL protokol
 7. Iza?ite iz ure?iva?a registratora i ponovo pokrenite ra?unar.

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2123563 - Poslednji pregled: 11. avgust 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com