WD2000: Làm th? nào đ? chèn m?t chú thích bên ph?i liên k?t bên c?nh đ? m?t phương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 212381 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Word không cung c?p m?t phương pháp đư?c xây d?ng trong cho t? đ?ng chèn m?t chú thích là quy?n liên k?t v?i l? ph?i c?a m?t tài li?u. Nhi?u t?p chí khoa h?c yêu c?u các đ?i tư?ng phương tr?nh đ? trong m?t trong các đ?nh d?ng sau:
 • Phương tr?nh và chú thích là quy?n liên k?t,

                      y = mx + b ( 1 )
  						
  - hay -
 • Phương tr?nh có trung tâm và các chú thích là quy?n liên k?t,

             y = mx + b          ( 1 )
  						
  - hay -
 • Phương tr?nh là trái-aligned và các chú thích là quy?n liên k?t.

   y = mx + b                    ( 1 )
  						
Trong b?t k? trư?ng h?p nào, s? chú thích đư?c bao trong d?u ngo?c đơn và là quy?n liên k?t.

Bài vi?t này mô t? m?t s? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? đ?nh d?ng các đ?i tư?ng phương tr?nh trong m?t trong nh?ng phong cách.

LƯU ?: Bài vi?t này s? d?ng thu?t ng? phương tr?nh, nhưng b?n có th? s? d?ng phương pháp này cho b?t k? đ?i tư?ng (như h?nh ho?c h?nh ?nh) mà các chú thích c?n đ? xu?t hi?n trên cùng m?t đư?ng như là các đ?i tư?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm theo các bư?c sau đ? t?o ra m?t chú thích như đư?c di?n t? trong ph?n "Tóm lư?c" c?a bài vi?t này:

Bư?c 1: Đ?t lên các chú thích

Đ? t?o nh?n chú thích v?i các d?u ngo?c đơn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Microsoft Word, trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Chú thích.
 2. Nh?p vào Nh?n m?i.
 3. Trong các Nh?n hi?u h?p, g? m?t ngo?c đơn m?.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. Trong các Chú thích h?p, ? bên ph?i c?a s? lư?ng, lo?i m?t không gian, và sau đó lo?i m?t ngo?c đơn đóng c?a.
 6. Nh?p vào Ok.
Sau khi b?n t?o ra các đ?nh d?ng ph? đ?, b?n có th? chèn thêm chú thích. Đ? chèn thêm chú thích, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Chú thích.
 2. Thay đ?i các Nh?n hi?u h?p đ? ngo?c đơn m?.
 3. Trong các Chú thích h?p, ? bên ph?i c?a chú thích hi?n có, lo?i m?t không gian và sau đó lo?i m?t ngo?c đơn đóng c?a.
 4. Nh?p vào Ok.

Bư?c 2: Vi?c x?p th?ng phương tr?nh và các chú thích

LƯU ?: N?u b?n có ? đ?nh tham kh?o qua các chú thích, s? d?ng phương pháp 2, phương pháp 3 ho?c 4 phương pháp.

Phương pháp 1: Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phương tr?nh quy?n liên k?t và chú thích s?

 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Chú thích.
 2. Trong các Nh?n hi?u danh sách, ch?n ngo?c đơn m?. Trong các Chú thích h?p, g? m?t không gian, g? m?t ngo?c đơn đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong tài li?u Word, di chuy?n đi?m chèn đ?u d?ng, trư?c khi các chú thích.
 4. Đ?t m?t liên k?t bên ph?i tab ? l? ph?i. Ví d?, n?u l? ph?i là sáu inches t? l? trái, đ?t liên k?t bên ph?i tab ? sáu inches b?ng cách làm như sau:
  1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Tab.
  2. Trong các V? trí d?ng tab h?p, lo?i 6.
  3. Dư?i S?p x?p, b?m Quy?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Phím TAB đ? di chuy?n các chú thích c?nh bên ph?i c?a trang.
 6. Chèn phương tr?nh trong tài li?u.

Cách 2: Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phương tr?nh trái-Aligned

 1. Trên m?t d?ng m?i, tr?ng, chèn phương tr?nh.
 2. B? thu?c lá Equation Editor b?ng cách nh?n vào b?t c? nơi nào trong vùng tài li?u.
 3. B?m phím TAB, và sau đó chèn các chú thích.
 4. Ch?n toàn b? d?ng có ch?a các phương tr?nh và chú thích. Trên cácB?ng tr?nh đơn, nh?p vào Chuy?n đ?i văn b?n đ? bàn. Vi?c l?a ch?n chuy?n đ?i sang m?t hai c?t b?ng.
 5. Lo?i b? biên gi?i xung quanh b?ng b?ng cách làm như sau:
  1. Di chuy?n đi?m chèn vào b?t k? t? bào c?a b?ng. Trên các B?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch?n, và sau đó nh?p vào B?ng.
  2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Biên gi?i và bóng.
  3. Dư?i Thi?t l?p, b?m Không có.
  4. Nh?p vào Ok.
 6. Ch?n ô b?ng ch?a các chú thích, và sau đó b?m vào các Canh ph?i nút trên các Đ?nh d?ng thanh công c?.

Phương pháp 3: Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phương tr?nh trung tâm liên k?t

 1. Trên m?t d?ng m?i, tr?ng, b?m các TAB phím, và sau đó chèn phương tr?nh.
 2. B? thu?c lá Equation Editor b?ng cách nh?n vào b?t c? nơi nào trong vùng tài li?u.
 3. Báo chí các TAB phím, và sau đó chèn các chú thích.
 4. Ch?n toàn b? d?ng có ch?a các phương tr?nh và chú thích. Trên cácB?ng tr?nh đơn, nh?p vào Chuy?n đ?i văn b?n đ? bàn. Vi?c l?a ch?n chuy?n đ?i sang m?t b?ng ba c?t.
 5. Lo?i b? biên gi?i xung quanh b?ng b?ng cách làm như sau:
  1. Di chuy?n đi?m chèn vào b?t k? t? bào c?a b?ng. Trên các B?ng tr?nh đơn, đi?m đ?n Ch?n và nh?p vào B?ng.
  2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Biên gi?i và bóng.
  3. Dư?i Thi?t l?p, b?m Không có.
  4. Nh?p vào Ok.
 6. Ch?n ô b?ng ch?a phương tr?nh và b?m các Trung tâm nút trên các Đ?nh d?ng thanh công c?.
 7. Ch?n ô b?ng ch?a các chú thích, và b?m vào các Canh ph?i nút trên các Đ?nh d?ng thanh công c?.

Method 4: Làm th? nào đ? t?o m?t Microsoft Visual Basic cho các ?ng d?ng Macro

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?u m? trong bài vi?t này, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212536OFF2000: Làm th? nào đ? ch?y m?u m? t? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
T?o m?t v? mô mà s? cho phép b?n ch?n gi?a trái liên k?t ho?c trung tâm liên k?t như đư?c nêu trong c? hai phương pháp 2 và phương pháp 3. Sau khi ch?y này v? mô, chèn phương tr?nh c?a b?n vào v? trí thích h?p.

Sub CaptionRight()

  Dim Align As Integer
  On Error GoTo Bye

  ' If insertion point is in a table, show message and end macro.
  If Selection.Information(wdWithInTable) Then
   MsgBox "You are in a table. Please move outside of the " _
     & "table to run this macro.", vbInformation
   GoTo Bye
  End If

  ' Ask whether to center or left align equation.
  Align = MsgBox("Would you like the Equation to be " & "centered? " _
   & "(Selecting No will left-align the " & "Equation.)", vbYesNoCancel)

  If Align > 2 Then
   Selection.InsertParagraphAfter
   Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
   W = ActiveDocument.PageSetup.PageWidth
   L = ActiveDocument.PageSetup.LeftMargin
   R = ActiveDocument.PageSetup.RightMargin
   RTMarg = W - R - L
   CaptionLabels.Add Name:="("

   If Align = 6 Then
     tblT1 = Selection.Tables.Add(Selection.Range, 1, 3)
   Else
     tblT1 = Selection.Tables.Add(Selection.Range, 1, 2)
   End If

   tblT1.Select

   With Selection
     ' Do this if Center-align selected.
     If Align = 6 Then
      .Columns(1).Cells.Width = 50.4
      .Columns(3).Cells.Width = 50.4
      .Columns(2).Cells.Width = RTMarg - 100.8

      'Represents 1.5" in Points
     Else
     ' Do this if Left-align selected.
      .Columns(2).Cells.Width = 50.4
      .Columns(1).Cells.Width = RTMarg - 50.4
      'Represents .75" in Points
     End If

     .InsertCaption Label:="(", _
      Position:=wdCaptionPositionBelow, Title:=" )"
     .HomeKey unit:=wdLine, Extend:=wdExtend
     .Cut
     .MoveRight unit:=wdCharacter, Extend:=wdExtend
     .Delete
     .MoveLeft unit:=wdCharacter, Count:=2
     .Paste
     .Rows(1).Select

    ' Set the table borders to None.
     For Each x In Selection.Borders
      x.LineStyle = wdLineStyleNone
     Next x

     .Borders.Shadow = False
     .Cells(9 - Align).Select
     .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight
     .Cells(1).VerticalAlignment = wdCellAlignVerticalCenter
     .Font.Bold = True
     .Rows(1).Select

     If Align = 6 Then
      .Cells(2).Select
      .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
      .InlineShapes.AddOLEObject ClassType:="Equation.3", _
        FileName:="", LinkToFile:=True, DisplayAsIcon:=False
     Else
      .Collapse
      .InlineShapes.AddOLEObject ClassType:="Equation.3", _
        FileName:="", LinkToFile:=True, DisplayAsIcon:=False
     End If
   End With
  End If

Bye:

End Sub
				
M?t s? phương pháp t?n t?i cho chèn chú thích. AutoCaption chèn m?t chú thích ? trên ho?c dư?i m?t đ?i tư?ng đư?c chèn vào; chú thích b?ng tay đư?c chèn vào đư?c đ?t ? trên ho?c dư?i đ?i tư?ng khi các đ?i tư?ng đư?c ch?n, ho?c bên ph?i ngay l?p t?c khi đi?m chèn là ? bên ph?i c?a đ?i tư?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212623 WD2000: Ngu?n tài nguyên l?p tr?nh v? mô
226118 OFF2000: L?p tr?nh tài nguyên cho Visual Basic cho các ?ng d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 212381 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbdtacode kbfield kbhowto kbinfo kblayout kbusage kbmt KB212381 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:212381

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com