MS10-065: תיאור עדכון האבטחה עבור Internet Information Services ASP: 14 בספטמבר, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2124261 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-065. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות

 • כאשר אתה מתקין את עדכון האבטחה 2124261 במחשב המריץ Windows XP SP3 ושאינו מריץ IIS, העדכון עשוי להיראות כאילו הותקן בהצלחה. בתרחיש זה, נוסף ערך לפרטי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. עם זאת, לא מותקנים קבצים כלשהם במחשב. הקבצים אינם נמצאים במטמון מקומי לשימוש אם תפעיל את IIS במועד מאוחר יותר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על ענף שירות ספציפי (QFE,? GDR) מפורטים בעמודה 'ענף שירות'.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון זה מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP SP3 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp51.dll5.1.2600.6007369,66430-Jun-201020:38x86SP3SP3GDR
Asp51.dll5.1.2600.6007369,66430-Jun-201020:37x86SP3SP3QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp.dll6.0.3790.4735388,60828-Jun-201019:42x86SP2SP2GDR
Asp.dll6.0.3790.4735388,60828-Jun-201019:48x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp.dll6.0.3790.4735621,56829-Jun-201008:31x64SP2SP2GDR
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:31x86SP2SP2GDR\WOW
Asp.dll6.0.3790.4735622,08029-Jun-201008:28x64SP2SP2QFE
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:28x86SP2SP2QFE\WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asp.dll6.0.3790.47351,071,61629-Jun-201008:33IA-64SP2SP2GDR
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:33x86SP2SP2GDR\WOW
Asp.dll6.0.3790.47351,071,61629-Jun-201008:27IA-64SP2SP2QFE
Wasp.dll6.0.3790.4735388,60829-Jun-201008:28x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level? (RTM,? SPn?) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצרSR_Levelענף שירות
  7.0.600 0.16xxxWindows VistaRTMGDR
  7.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  7.0.600 1.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1GDR
  7.0.600 1.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1LDR
  7.0.600 2.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2GDR
  7.0.600 2.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxx?.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.0.6001.18497378,88022-Jun-201014:53x86
Asp.dll7.0.6001.22718378,88024-Jun-201014:45x86
Asp.dll7.0.6002.18276378,88022-Jun-201015:50x86
Asp.dll7.0.6002.22431379,90424-Jun-201015:47x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.0.6001.18497531,45622-Jun-201015:34x64
Asp.dll7.0.6001.22718531,45624-Jun-201015:10x64
Asp.dll7.0.6002.18276530,94422-Jun-201016:00x64
Asp.dll7.0.6002.22431531,45624-Jun-201016:08x64
Asp.dll7.0.6001.18497378,88022-Jun-201014:53x86
Asp.dll7.0.6001.22718378,88024-Jun-201014:45x86
Asp.dll7.0.6002.18276378,88022-Jun-201015:50x86
Asp.dll7.0.6002.22431379,90424-Jun-201015:47x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.0.6001.184971,039,36022-Jun-201014:53IA-64
Asp.dll7.0.6001.227181,039,36024-Jun-201014:43IA-64
Asp.dll7.0.6002.182761,039,36022-Jun-201015:38IA-64
Asp.dll7.0.6002.224311,041,92024-Jun-201015:34IA-64
Asp.dll7.0.6001.18497378,88022-Jun-201014:53x86
Asp.dll7.0.6001.22718378,88024-Jun-201014:45x86
Asp.dll7.0.6002.18276378,88022-Jun-201015:50x86
Asp.dll7.0.6002.22431379,90424-Jun-201015:47x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,897
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,603
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,739
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,738
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,373
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,093
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,215
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,931
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,215
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,930
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,363
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,382
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,681
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,403
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,422
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,678
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,705
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,687
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,718
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,408
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,427
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,682
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,730
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,980
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_191befc6210080a3de99908fe9fea69f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_b372e67e89210bec.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_323ac47babf4c9886017f2cd39df2964_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_09c28eb512458900.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_457a4287aa014232305d7a356e561baa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_117a4d4de0a94c8c.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_7bbc24cee1771a4a7ed0dc4a75ac1401_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_2facee67873b5628.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_59657f6c610ba4be.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_5a469fad79e778a5.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_5b6092c85e22a5d0.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_5c106fb77724544a.manifest
File versionNot applicable
File size9,353
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:23
PlatformNot applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_434c5b89b6aaec6383937c0838aff01e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_6f7463deb7ac297d.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5caeb92261760367128b7a29e948890d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_63f62907fdb3dc8b.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9cb3cde6a6c46ea3e8af32931b18b6e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_c48c9de41a10ecd5.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c5669cd36b34c2fcceffe8514eb3831e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_32e745815c7b8787.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_b5841af0196915f4.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_b6653b313244e9db.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_b77f2e4c16801706.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:31
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_b82f0b3b2f81c580.manifest
File versionNot applicable
File size9,065
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,118
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,049
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,958
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,885
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,957
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,884
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,600
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,545
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,381
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,440
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,380
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,371
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,390
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,693
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,411
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,430
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,690
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,717
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,697
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,728
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,416
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,435
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,694
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,721
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,709
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,740
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,004
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_bfd8c5424dc9d7ef.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_c0b9e58366a5abd6.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_c1d3d89e4ae0d901.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_c283b58d63e2877b.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:01
PlatformNot applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_3f27f142ff92dfb87df91a443ae7f8a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_313da7778eda0112.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_b3ce21f11a7ea460ab0f35b2ed12e7d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_30a691fa85fb8a0a.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_be5d2ccd809db509f913baa8128ee5f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_54ab1f6282dabc10.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_c074d73d4c22f4cb20236f828da317f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_cd6cb15a7b8ceca5.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_596723626109adba.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_5a4843a379e581a1.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_5b6236be5e20aecc.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_5c1213ad77225d46.manifest
File versionNot applicable
File size9,052
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)15:59
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,953
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,878
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,112
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,041
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,412
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,431
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,367
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,386
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,702
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,733
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,567
Date (UTC)25-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18497_none_bfd8c5424dc9d7ef.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22718_none_c0b9e58366a5abd6.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18276_none_c1d3d89e4ae0d901.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)22-Jun-2010
Time (UTC)16:00
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-asp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22431_none_c283b58d63e2877b.manifest
File versionNot applicable
File size5,410
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)16:01
PlatformNot applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  7.5.760 ?.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  7.5.760 ?0.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.5.7600.16620390,14423-Jun-201007:55x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200921:26Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200921:26Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741389,63223-Jun-201007:53x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200921:26Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200921:26Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.5.7600.16620533,50423-Jun-201018:01x64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:50Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,64814-Jul-200901:40x64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:26Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:44Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:44Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638564,00014-Jul-200901:40x64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:44Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741533,50423-Jun-201008:14x64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:50Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,64814-Jul-200901:40x64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:26Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:44Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:44Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638564,00014-Jul-200901:40x64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:44Not applicable
Asp.dll7.5.7600.16620390,14423-Jun-201007:55x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741389,63223-Jun-201007:53x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asp.dll7.5.7600.166201,039,87223-Jun-201007:43IA-64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:48Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638549,66414-Jul-200901:45IA-64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:43Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:48Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:48Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.16385145,92014-Jul-200901:45IA-64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:48Not applicable
Asp.dll7.5.7600.207411,039,87223-Jun-201009:53IA-64
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200920:48Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638549,66414-Jul-200901:45IA-64
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:43Not applicable
Axctrnm.hNot applicable2,11410-Jun-200920:48Not applicable
Axperf.iniNot applicable21,58810-Jun-200920:48Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.16385145,92014-Jul-200901:45IA-64
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200920:48Not applicable
Asp.dll7.5.7600.16620390,14423-Jun-201007:55x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable
Asp.dll7.5.7600.20741389,63223-Jun-201007:53x86
Asp.mofNot applicable22,19613-Jul-200921:04Not applicable
Aspperf.dll7.5.7600.1638527,13614-Jul-200901:14x86
Asptlb.tlb7.5.7600.1638522,52814-Jul-200900:10Not applicable
Browscap.dll7.5.7600.1638548,64014-Jul-200901:15x86
Browscap.iniNot applicable33,40410-Jun-200921:26Not applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,982
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,696
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,750
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,460
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,070
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,109
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,804
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameX86_12affb1fd693b0af0c26bdd7c0b405d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_55dacf997c1659fd.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameX86_1d469ff74fd0903f954731df8e0ae857_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_5d9895f2631e4e35.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_8c968832c89c2eba.manifest
File versionNot applicable
File size24,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:03
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_8d0b856fe1c91fbd.manifest
File versionNot applicable
File size24,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:03
PlatformNot applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_b533c4e08eb569cc1e603d521f2389a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_4c3e5a7f1dfceecd.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_da9ec4efbb40c7473d5e7ea5c587927a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_7f7d0c971ffe10d0.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_e8b523b680f99ff0.manifest
File versionNot applicable
File size24,060
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_e92a20f39a2690f3.manifest
File versionNot applicable
File size24,060
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,415
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,366
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,977
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,920
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,288
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,331
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,020
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_f309ce08b55a61eb.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_f37ecb45ce8752ee.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)21:18
PlatformNot applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4e8b0da9f27e22f0a7d033440de475c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_a207f0e50fdf3f07.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_7c654c5c844dc2d7e75efddfb11aa65f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_fb2ff00fb91841c4.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_8c982c28c89a37b6.manifest
File versionNot applicable
File size24,057
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_8d0d2965e1c728b9.manifest
File versionNot applicable
File size24,057
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size2,205
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb2124261~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size3,150
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,643
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb2124261_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot applicable
File size1,666
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,641
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16620_none_f309ce08b55a61eb.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-iis-aspbinaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20741_none_f37ecb45ce8752ee.manifest
File versionNot applicable
File size22,571
Date (UTC)24-Jun-2010
Time (UTC)20:56
PlatformNot applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2124261 - Last Review: יום שני 20 ספטמבר 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter KB2124261

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com