วิธีการแปลงค่าตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 213360 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้มีฟังก์ชันตัวอย่าง Microsoft Visual Basic for Applications ซึ่งคุณสามารถใช้ในการแปลงค่าตัวเลขที่อยู่ในเซลล์บนแผ่นงาน Microsoft Excel ให้เป็นคำที่มีความหมายเทียบเท่าในภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

วิธีการสร้างฟังก์ชันตัวอย่าง Called SpellNumber

 1. เริ่ม Microsoft Excel
 2. กด ALT+F11 เพื่อเริ่ม Visual Basic Editor
 3. ในเมนู แทรก คลิก โมดูล
 4. พิมพ์รหัสต่อไปนี้ในแผ่นงานโมดูล
  Option Explicit
  'Main Function
  Function SpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Dollars, Cents, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert cents and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
      Cents = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
           "00", 2))
      MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
      Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
      If Temp <> "" Then Dollars = Temp & Place(Count) & Dollars
      If Len(MyNumber) > 3 Then
        MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
      Else
        MyNumber = ""
      End If
      Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Dollars
      Case ""
        Dollars = "No Dollars"
      Case "One"
        Dollars = "One Dollar"
       Case Else
        Dollars = Dollars & " Dollars"
    End Select
    Select Case Cents
      Case ""
        Cents = " and No Cents"
      Case "One"
        Cents = " and One Cent"
         Case Else
        Cents = " and " & Cents & " Cents"
    End Select
    SpellNumber = Dollars & Cents
  End Function
     
  ' Converts a number from 100-999 into text 
  Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim Result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
      Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
      Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
      Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = Result
  End Function
     
  ' Converts a number from 10 to 99 into text. 
  Function GetTens(TensText)
    Dim Result As String
    Result = ""      ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then  ' If value between 10-19...
      Select Case Val(TensText)
        Case 10: Result = "Ten"
        Case 11: Result = "Eleven"
        Case 12: Result = "Twelve"
        Case 13: Result = "Thirteen"
        Case 14: Result = "Fourteen"
        Case 15: Result = "Fifteen"
        Case 16: Result = "Sixteen"
        Case 17: Result = "Seventeen"
        Case 18: Result = "Eighteen"
        Case 19: Result = "Nineteen"
        Case Else
      End Select
    Else                 ' If value between 20-99...
      Select Case Val(Left(TensText, 1))
        Case 2: Result = "Twenty "
        Case 3: Result = "Thirty "
        Case 4: Result = "Forty "
        Case 5: Result = "Fifty "
        Case 6: Result = "Sixty "
        Case 7: Result = "Seventy "
        Case 8: Result = "Eighty "
        Case 9: Result = "Ninety "
        Case Else
      End Select
      Result = Result & GetDigit _
        (Right(TensText, 1)) ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = Result
  End Function
     
  ' Converts a number from 1 to 9 into text. 
  Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
      Case 1: GetDigit = "One"
      Case 2: GetDigit = "Two"
      Case 3: GetDigit = "Three"
      Case 4: GetDigit = "Four"
      Case 5: GetDigit = "Five"
      Case 6: GetDigit = "Six"
      Case 7: GetDigit = "Seven"
      Case 8: GetDigit = "Eight"
      Case 9: GetDigit = "Nine"
      Case Else: GetDigit = ""
    End Select
  End Function
  					

วิธีการใช้ฟังก์ชันตัวอย่าง SpellNumber

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันตัวอย่างในการเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อความที่เขียน ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: การป้อนข้อมูลโดยตรง

คุณสามารถเปลี่ยน 32.50 เป็น "Thirty Two Dollars and Fifty Cents" โดยการป้อนสูตรต่อไปนี้ลงในเซลล์:
=SpellNumber(32.50)

วิธีที่ 2: การอ้างอิงเซลล์

คุณสามารถอ้างถึงเซลล์อื่นๆ ในสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ป้อนตัวเลข 32.50 ลงในเซลล์ A1 และพิมพ์สูตรต่อไปนี้ลงในอีกเซลล์หนึ่ง:
=SpellNumber(A1)

วิธีที่ 3: แทรกฟังก์ชัน

ในการใช้ แทรกฟังก์ชัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


Excel 2003:
 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ
 2. คลิก แทรกฟังก์ชัน บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน
 3. ภายใต้ หรือเลือกประเภท คลิก ผู้ใช้กำหนดเอง
 4. ในรายการ เลือกฟังก์ชัน คลิก SpellNumber แล้วคลิก ตกลง
 5. ป้อนตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

Excel 2007 และ 2010:
 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ
 2. คลิก แทรกฟังก์ชัน บนริบบิ้น สูตร
 3. ภายใต้ รือเลือกประเภท คลิก ผู้ใช้กำหนดเอง
 4. ในรายการ เลือกฟังก์ชัน คลิก SpellNumber แล้วคลิก ตกลง
 5. ป้อนตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลงหมายเหตุ นี่คือบทความ "FAST PUBLISH" (เผยแพร่ด่วน) ที่สร้างขึ้น โดยตรงจากหน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กรของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับการจัดทำขึ้นตามสภาพที่เป็นโดยตอบสนองต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยความรวดเร็วในการจัดทำเอกสารนี้ให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาสาระในเอกสารดังกล่าวจึงอาจจะมีส่วนที่พิมพ์ผิดพลาดและอาจจะได้รับการตรวจทานแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดู ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับประเด็นการพิจารณาอื่นๆ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 213360 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213360

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com