Raksta ID: 213367 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?tas divas metodes, kuras izmantojot Microsoft Excel var sal?dzin?t datus div?s darblapas kolonn?s un atrast ierakstus, kas atk?rtojas.

PAPILDINDORM?CIJA

1. metode. Izmantojiet darblapas formulu

Lai sal?dzin?tu datus div?s kolonn?s, izmantojot darblapas formulu, r?kojieties ??di:
 1. Palaidiet programmu Excel.
 2. Jaun? darblap? ievadiet ??dus datus (B kolonnu atst?jiet tuk?u):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 3. ??n? B1 ievadiet ??du formulu:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Atlasiet ??nas B1:B5.
 5. Microsoft Office Excel 2003 un vec?k?s programmas Excel versij?s izv?ln? Edit (Redi??t) j?nor?da uz Fill (Aizpild?t) un p?c tam j?noklik??ina uz Down (Uz leju).

  Lietojot Microsoft Office Excel 2007, grup? Redi???ana noklik??iniet uz Aizpild?t un p?c tam noklik??iniet uz Uz leju.

  Skait?i, kas atk?rtojas, tiek par?d?ti B kolonn?, k? redzams ?aj? piem?r?:
    A1: 1  B1:   C1: 3
    A2: 2  B2: 2  C2: 5
    A3: 3  B3: 3  C3: 8
    A4: 4  B4:   C4: 2
    A5: 5  B5: 5  C5: 0
  					

2. metode. Izmantojiet Visual Basic makro

Microsoft pied?v? programm??anas piem?rus tikai uzskat?m?bai, bez jebk?d?m tie??m vai netie??m garantij?m, tai skait?, bet neaprobe?ojoties ar netie??m garantij?m, kas attiecas uz piepras?jumu vai piem?rot?bu k?dam m?r?im. ?is raksts paredz?ts cilv?kiem, kas p?rzina aprakst?to programm??anas valodu, r?kus un atk??do?anas proced?ras. Microsoft atbalsta in?enieri var pal?dz?t izskaidrot k?das noteiktas proced?ras funkcionalit?ti. Ta?u vi?i nemain?s ?os piem?rus, lai tos padar?tu skaidr?kus, un neveidos jaunas proced?ras, kas atbilstu ?pa??m pras?b?m. Lai sal?dzin?tu datus div?s kolonn?s, izmantojot Visual Basic makro, r?kojieties, k? nor?d?ts ?aj? piem?r?:
 1. Palaidiet programmu Excel.
 2. Nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT+F11, lai palaistu Visual Basic redaktoru.
 3. Izv?ln? Insert (Ievietot) noklik??iniet uz Module (Modulis).
 4. Ievadiet modu?a lap? ?o kodu:
  Sub Find_Matches()
    Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
    ' Iestatiet CompareRange atbilsto?i diapazonam, ar ko
  ' j?sal?dzina atlase.
    Set CompareRange = Range("C1:C5")
    ' PIEZ?ME. Ja sal?dzin??anas diapazons atrodas cit? darbgr?mat?  ' vai darblap?, izmantojiet t?l?k nor?d?to sintaksi.
  
    ' Iestatiet CompareRange = Workbooks("Book2"). _
    '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")
    '
    ' P?rbaudiet visas atlas?t?s ??nas un sal?dziniet t?s  ' ar vis?m CompareRange ??n?m.
  
    For Each x In Selection
      For Each x In CompareRange
        If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
      Next y
    Next x
  End Sub
  					
 5. Nospiediet tausti?u kombin?ciju ALT+F11, lai atgrieztos programm? Excel.
 6. Ievadiet ??dus datus (B kolonnu atst?jiet tuk?u):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 7. Atlasiet diapazonu A1:A5.
 8. Excel 2003 un vec?k?s programmas Excel versij?s izv?ln? Tools (R?ki) j?nor?da uz Macro (Makro) un p?c tam j?noklik??ina uz Macros (Makro).

  Programm? Excel 2007 noklik??iniet uz cilnes Izstr?d?t?js un p?c tam grup? Kods noklik??iniet uz Makro.
 9. Noklik??iniet uz Find_Matches un p?c tam uz Run.
Numuri, kas atk?rtojas, tiek par?d?ti B kolonn?. Atbilsto?ie skait?i ir par?d?ti blakus pirmajai kolonnai, k? redzams ?aj? piem?r?:
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2: 2  C2: 5
  A3: 3  B3: 3  C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5: 5  C5: 0
				

Rekviz?ti

Raksta ID: 213367 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 23. novembris - P?rskat??ana: 4.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbprogramming kbdtacode KB213367

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com