Identifikator ?lanka: 213367 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje dva metoda koja mo?ete koristiti da biste uporedili podatke u dve kolone Microsoft Excel radnog lista i prona?li duplirane stavke.

Dodatne informacije

1. metod: Upotreba formule radnog lista

Da biste koristili formulu radnog lista da biste uporedili podatke u dve kolone, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Excel.
 2. Na novom radnom listu unesite slede?e podatke (kolona B treba da ostane prazna):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 3. U ?eliji B1 otkucajte slede?u formulu:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Izaberite ?elije B1:B5.
 5. U programu Microsoft Office Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Popuni, a zatim izaberite stavku Nadole.

  U programu Microsoft Office Excel 2007, u grupi Ure?ivanje kliknite na dugme Popuni, a zatim izaberite stavku Nadole.

  Duplirani brojevi se prikazuju u koloni B, kao u slede?em primeru:
    A1: 1  B1:   C1: 3
    A2: 2  B2: 2  C2: 5
    A3: 3  B3: 3  C3: 8
    A4: 4  B4:   C4: 2
    A5: 5  B5: 5  C5: 0
  					

2. metod: Upotreba Visual Basic makroa

Microsoft obezbe?uje primere programiranja samo radi ilustracije, bez izri?ite ili podrazumevane garancije. Ovo obuhvata, ali se ne ograni?ava na podrazumevane garancije za mogu?nosti prodaje ili prikladnost za odre?enu svrhu. Ovaj ?lanak podrazumeva da ste upoznati sa programskim jezikom koji se prikazuje i sa alatkama koje se koriste za procedure kreiranja i otklanjanja gre?aka. In?enjeri podr?ke korporacije Microsoft mogu da pomognu u obja?njavanju funkcija odre?ene procedure. Me?utim, oni ne?e menjati ove primere da bi obezbedili dodatne funkcije niti kreirati procedure da bi ispunili va?e odre?ene zahteve. Da biste koristili Visual Basic makro za pore?enje podataka u dve kolone, koristite korake u slede?em primeru:
 1. Pokrenite Excel.
 2. Pritisnite tastere ALT+F11 da biste pokrenuli Visual Basic Editor.
 3. U meniju Umetanje izaberite stavku Modul.
 4. Na list modula unesite slede?i kôd:
  Sub Find_Matches()
    Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
    ' Podesite opseg pore?enja tako da bude jednak opsegu sa kojim ?ete
    ' uporediti izbor.
    Set CompareRange = Range("C1:C5")
    ' NAPOMENA: Ako se opseg pore?enja nalazi u drugoj radnoj svesci
    ' ili radnom listu, koristite slede?u sintaksu.
    ' Set CompareRange = Workbooks(?Radna sveska2?). _
    '  Worksheets(?List2?).Range(?C1:C5?)
    '
    ' Pro?ite kroz svaku ?eliju u izboru i uporedite je sa
    ' svakom ?elijom u opsegu pore?enja.
    For Each x In Selection
      For Each y In CompareRange
        If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
      Next y
    Next x
  End Sub
  					
 5. Pritisnite tastere ALT+F11 da biste se vratili u Excel.
 6. Unesite slede?e podatke (kolona B treba da ostane prazna):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 7. Izaberite opseg A1:A5.
 8. U programu Excel 2003 i u starijim verzijama programa Excel, u meniju Alatke postavite pokaziva? na stavku Makro, a zatim izaberite stavku Makroi.

  U programu Excel 2007 izaberite karticu Developer, a zatim u grupi Kôd kliknite na dugme Makro.
 9. Izaberite stavku Prona?i_podudaranja, a zatim kliknite na dugme Pokreni.
Duplirani brojevi se prikazuju u koloni B. Brojevi koji se podudaraju bi?e stavljeni pored prve kolone, kao ?to je ovde ilustrovano:
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2: 2  C2: 5
  A3: 3  B3: 3  C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5: 5  C5: 0
				
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 213367 - Poslednji pregled: 26. mart 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Klju?ne re?i: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com