Straipsnio ID: 213489 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai ?Microsoft Excel? atidarote kaip OLE automatizavimo objekt? naudodami komand? CreateObject, ne?keliami papildiniai, kataloge XLStart esantys failai ir nauja numatytoji darbaknyg?.

PRIE?ASTIS

Kai bandote ?kelti papildinius ir failus, ?Excel? siun?ia prane?im? kvie?ian?iajai programai, pavyzd?iui ?Visual Basic?, kuri n?ra pasirengusi atsakyti ? u?klaus? ir negali bandyti dar kart? v?liau. Kvie?ian?ioji programa gali nesugeb?ti susitvarkyti su ?ia u?klausa ir t?sti darbo su kitomis komandomis.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

?Microsoft? pateikia tik programavimo pavyzd?ius, ta?iau nesuteikia joki? ai?ki? arba numanom? garantij?. ?skaitant numanomas perkamumo ar tinkamumo konkre?iam tikslui garantijas, bet tuo neapsiribojant. ?is straipsnis para?ytas darant prielaidas, kad j?s mokate pateikt? programavimo kalb? ir esate susipa?in?s su ?rankiais, naudojamais proced?roms kurti ir derinti. ?Microsoft? palaikymo in?inieriai gali pad?ti paai?kindami tam tikros proced?ros funkcin? galimyb?. Ta?iau jie nekeis ?i? pavyzd?i?, kad numatyt? papildom? funkcin? galimyb? arba sukurt? j?s? reikalavimus atitinkan?ias proced?ras.

Jei norite ?kelti papildinio fail?, kai program? ?Excel? paleid?iate kaip OLE automatizavimo objekt?, ?kelkite papildin? rankiniu b?du. ?tai keli ?io b?do pavyzd?iai.

?Microsoft Office Excel 2007?

Sub LoadAddin()

  ' Matmens kintamasis xl kaip objekto tipas.
  Dim xl As Object

  ' Suaktyvinkite ?Microsoft Excel? ir priskirkite kintam?j? xl.
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")

  ' Atidarykite reikiam? papildinio fail?, ?iame pavyzdyje ? XLQUERY.XLAM.
  XL.Workbooks.Open (XL.librarypath & "\MSQUERY\XLQUERY.XLAM")

  ' Jei reikia u?registruoti funkcijas ir komandas,
  ' esan?ias i?tekliuje (XLL), naudokite b?d? ?RegisterXLL?.
  ' Toliau pateikiamame pavyzdyje visos ?Analys32.xll? funkcijos yra
  ' u?registruotos.
  ' XL.RegisterXLL "Analys32.xll"

  ' Paleiskite bet kuri? makrokomand?, esan?i? papildinio faile.
  ' Atidarius fail? automatin?s makrokomandos negali b?ti paleid?iamos
  ' naudojant atidarymo b?d?.
  XL.Workbooks("xlquery.xlam").RunAutoMacros 1

  Set XL = Nothing
 End Sub
				

?Microsoft Office Excel 2003? ir ankstesn?s ?Excel? versijos

Sub LoadAddin()

  ' Matmens kintamasis xl kaip objekto tipas.
  Dim xl As Object

  ' Suaktyvinkite ?Microsoft Excel? ir priskirkite kintam?j? xl.
  Set XL = CreateObject("Excel.Application")

  ' Atidarykite reikiam? papildinio fail?, ?iame pavyzdyje ? XLQUERY.XLA.
  XL.Workbooks.Open (XL.librarypath & "\MSQUERY\XLQUERY.XLA")

  ' Jei reikia u?registruoti funkcijas ir komandas,
  ' esan?ias i?tekliuje (XLL), naudokite b?d? ?RegisterXLL?.
  ' Toliau pateikiamame pavyzdyje visos ?Analys32.xll? funkcijos yra
  ' u?registruotos.
  ' XL.RegisterXLL "Analys32.xll"

  ' Paleiskite bet kuri? makrokomand?, esan?i? papildinio faile.
  ' Atidarius fail? automatin?s makrokomandos negali b?ti paleid?iamos
  ' naudojant atidarymo b?d?.
  XL.Workbooks("xlquery.xla").RunAutoMacros 1

  Set XL = Nothing
 End Sub
				

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kadangi ?Excel? ne?kelia papildini? arba fail?, esan?i? kataloge XLStart, kai i?kvie?iate j? kaip OLE automatizavimo objekt?, turite u?baigti ?k?limo proceso valdym?. Jei norite, kad papildinys b?t? ?keltas, j? galite ?kelti rankiniu b?du.

Taip pasielgdami u?tikrinsite, kad jokios makrokomand? klaidos, u?rakint? arba tik skaitom? fail? ?sp?jimai nesutrukdys ?kelti ?Excel?, kai ji bus i?kviesta naudojant komand? CreateObject. Dar vienas toki? veiksm? prana?umas yra tas, kad ?Excel? bus ?keltas grei?iau nei tai atliekama, kai ?keliami papildiniai arba failai.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip kreiptis pagalbos d?l ?Visual Basic for Applications?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
226118 I?tekli?, kuriais galite naudotis nor?dami su?inoti apie ?Visual Basic for Applications? programavim?, s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 213489 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbautomation kbvba kbexpertiseinter kbdtacode kbprb kbprogramming KB213489

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com