Làm th? nào đ? xóa t?t c? các hàng khác trên m?t b?ng tính Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 213610 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t Microsoft Excel cho phiên b?n Macintosh Bài vi?t này, xem 142528.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a m?t m?u Microsoft Visual Basic cho ?ng d?ng v? mô mà b?n có th? s? d?ng đ? xóa t?t c? hàng trong m?t lo?t các l?a ch?n trên m?t b?ng tính Microsoft Excel.

Thông tin thêm

Microsoft cung c?p chương tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, mà không có b?o đ?m, bày t? hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n ? các b?o đ?m ng? ? c?a bán ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i các ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và đ? g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n. Đ? s? d?ng macro sau, thi?t l?p m?t b?ng tính Excel như sau:
 1. T?o m?t b?ng tính Microsoft Excel m?i.
 2. Trong m?t b?ng tính m?i, trong ph?m vi A1:A9, h?y nh?p s? 1 5, b? qua các hàng, như trong ví d? sau:
     A1: 1
     A2:
     A3: 2
     A4:
     A5: 3
     A6:
     A7: 4
     A8:
     A9: 5
  					
 3. Trên menu công c? , đi?m đ?n v? mô, và sau đó b?m Visual Basic Editor.

  Lưu ? Trong Microsoft Office Excel 2007 và các phiên b?n sau này, h?y nh?p vàoVisual Basic trong các M? Nhóm trên các Phát tri?n tab.
 4. Trên các chèn tr?nh đơn, nh?p vào mô-đun.
 5. Trong các mô-đun m?i, nh?p các v? mô sau:
  Sub Delete_Every_Other_Row()
  
    ' Dimension variables.
    Y = False       ' Change this to True if you want to
               ' delete rows 1, 3, 5, and so on.
    I = 1
    Set xRng = Selection
  
    ' Loop once for every row in the selection.
    For xCounter = 1 To xRng.Rows.Count
  
      ' If Y is True, then...
      If Y = True Then
  
        ' ...delete an entire row of cells.
        xRng.Cells(I).EntireRow.Delete
  
      ' Otherwise...
      Else
  
        ' ...increment I by one so we can cycle through range.
        I = I + 1
  
      End If
  
      ' If Y is True, make it False; if Y is False, make it True.
      Y = Not Y
  
    Next xCounter
  
  End Sub
  						
 6. Chuy?n sang b?ng tính có ch?a d? li?u, và sau đó ch?n d?y núi A1:A9.
 7. Đ? ch?y các v? mô, đi?m đ?n v? mô , trên menu công c? , và sau đó nh?p vào macro.

  Lưu ? Trong Excel 2007 và các phiên b?n sau này, h?y nh?p vàoMacro trong các M? Nhóm trên các Phát tri?n tab.

  Lưu ? Đ? hi?n th? các Phát tri?n tab trong Ribbon, b?m vào các Microsoft Office Button, b?m vào Excel tùy ch?n, b?m vào các Ph? bi?n các th? lo?i, b?m đ? ch?n các Hi?n th? các nhà phát tri?n tab trong Ribbon ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Ch?n các Delete_Every_Other_Row v? mô, và sau đó nh?p vào Ch?y.
V? mô này s? xóa t?t c? hàng khác, B?t đ?u v?i các Th? hai hàng l?a ch?n.

Lưu ? N?u b?n có m?t danh sách các d? li?u có ch?a nhi?u c?t, ch?n ch? là các c?t đ?u tiên c?a d? li?u, và sau đó ch?y các v? mô.

Thu?c tính

ID c?a bài: 213610 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel 2013
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbautomation kbmacro kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213610 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 213610

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com