Làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng, ngư?i s? d?ng và d? li?u ngu?n tên t?p tin (DSN) trong Excel 2000 ho?c Excel 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 213772 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft văn ph?ng 97 c?a bài vi?t này, xem 159557.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office có k?t n?i cơ s? d? li?u m? (ODBC) tr?nh đi?u khi?n mà b?n có th? s? d?ng đ? truy c?p d? li?u t? các chương tr?nh khác. Bài vi?t này mô t? các lo?i khác nhau c?a d? li?u ngu?n tên (DSN) mà b?n có th? cài đ?t và s? d?ng trong chương tr?nh Microsoft Office, đ?c bi?t trong Microsoft Excel.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n cài đ?t Microsoft Office, m?t bi?u tư?ng ODBC mà đ?i di?n cho ngư?i qu?n l? ODBC đư?c cài đ?t trong b?ng đi?u khi?n. ODBC Manager cho phép b?n thi?t l?p và c?u h?nh ngu?n d? li?u ODBC. Trong tr?nh qu?n lí ODBC, b?n có th? cài đ?t và c?u h?nh ba lo?i sau đây c?a DSNs:
 • Ngư?i dùng DSN
 • H? th?ng DSN
 • T?p DSN

Ngư?i dùng DSN

DSN ngư?i s? d?ng là m?t ngu?n d? li?u là đ?c trưng cho ngư?i dùng. M?t ngư?i s? d?ng DSN đư?c lưu tr? t?i đ?a phương nhưng là ch? có s?n cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i t?o ra nó. Ngư?i dùng DSNs không đư?c s? d?ng b?i Microsoft truy v?n. N?u b?n s? d?ng Microsoft Jet, ODBC ho?c c?u trúc Query Language (SQL) l?nh và b? qua Microsoft truy v?n, ngư?i dùng DSNs yêu c?u. DSNs ngư?i dùng đư?c lưu tr? trong Windows registry dư?i đây khóa:
Ngu?n d? li?u HKEY_CURRENT_USER\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc

H? th?ng DSN

Không gi?ng như m?t ngư?i s? d?ng DSN, m?t DSN h? th?ng không ph?i là ngư?i s? d?ng c? th?. M?t h? th?ng DSN đư?c lưu tr? t?i đ?a phương và không dành riêng cho m?t ngư?i dùng c? th?. B?t k? ngư?i s? d?ng ngư?i Nh?t k? ngày cho m?t máy tính có quy?n truy c?p vào các ngu?n d? li?u có th? s? d?ng m?t H? th?ng DSN. M?t s? chương tr?nh, ch?ng h?n như Microsoft SQL Server hay Microsoft Internet Thông tin máy ch? (IIS), đ?i h?i m?t DSN h? th?ng. DSN này ph?i đư?c t?o ra trên các h? ph?c v? mà chương tr?nh có v? trí. H? th?ng DSNs đang đư?c lưu tr? trong các c?a s? đăng k? dư?i phím sau đây:
Ngu?n d? li?u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbc.ini\Odbc

T?p DSN

File DSN đư?c t?o ra t?i đ?a phương và có th? đư?c chia s? v?i nhau ngư?i s? d?ng. DSN t?p là t?p d?a trên, có ngh?a là các t?p tin .dsn có ch?a t?t c? thông tin c?n thi?t đ? k?t n?i v?i các ngu?n d? li?u. Lưu ? r?ng b?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ODBC t?i đ?a phương đ? s? d?ng m?t t?p tin DSN. Microsoft Query s? d?ng t?p tin DSNs, nhưng Microsoft Jet và ODBC không s? d?ng t?p tin DSNs.

DSNs t?p tin đư?c lưu tr? theo m?c đ?nh trong chương tr?nh Files\Common Files\Odbc\Data ngu?n thư m?c. T?p DSNs không đư?c lưu tr? trong Windows registry. Các t?p tin .dsn là m?t t?p văn b?n mà b?n có th? xem b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Microsoft Notepad.

LƯU ?: Khi b?n k?t n?i v?i m?t ngu?n d? li?u hi?n có b?ng cách s? d?ng Microsoft Truy v?n, ch? các s?n t?p tin DSNs đư?c lưu tr? trên máy tính đó là hi?n th?. Microsoft truy v?n không hi?n th? ngư?i dùng ho?c h? th?ng DSNs. Tuy nhiên, b?n có th? t?o m?t t?p tin DSN tr? đ?n m?t DSN h? th?ng.

Đ? t?o m?t t?p tin DSN tr? đ?n m?t DSN h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Microsoft Notepad, g? các Sau hai d?ng trong m?t tài li?u m?i
  [ODBC]DSN = MySysDSN
  nơi "mysysdsn" là tên m?t DSN h? th?ng hi?n có mà b?n cài đ?t trong các công c? ODBC trong b?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn và g? m?t tên mà bao g?m m?t .dsn t?p tin tên ph?n m? r?ng cho T?p DSN; Ví d?, sau đây là m?t tên g?i h?p l?:
  "DBase4.dsn"
  Bao g?m các d?u ngo?c kép đ? đ?m b?o r?ng tên t?p .dsn ph?n m? r?ng đư?c thêm m?t cách chính xác.
B?n c?ng có th? chia s? m?t DSN t?p tin v?i ngư?i dùng khác. Đ? làm đi?u này, chia s? thư m?c trong đó các t?p tin .dsn đư?c lưu tr? b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Khám phá.
 2. M? c?p có ch?a t?p .dsn. Theo m?c đ?nh, Đây là thư m?c chương tr?nh Files\Common Files\Odbc\Data ngu?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào Chia s?. Trên các Chia s? tab, b?m vào Chia s? như, g? tên đ? s? d?ng cho các thư m?c trong các Tên chia s? h?p, và sau đó b?m Ok.
LƯU ?: M?i ngư?i s? d?ng ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n ODBC thích h?p (tr?nh đi?u khi?n mà DSN t?p tin tham chi?u t?i) trên máy tính cho DSN File đ? ch?c năng đúng cách.

M?u Macro đ? tr? v? d? li?u bên ngoài Microsoft Excel


Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các trang Web Microsoft:

Microsoft xác nh?n Đ?i tác-https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Sau Microsoft Excel Visual Basic cho V? mô ?ng d?ng có th? s? d?ng m?t ngư?i dùng hi?n có ho?c h? th?ng DSN đ? l?y d? li?u t? m?t cơ s? d? li?u và lưu tr? d? li?u trong m?t b?ng tính. M?u DSN đư?c s? d?ng trong macro này là MyDSN. Nó tham chi?u Microsoft Access m?u cơ s? d? li?u Northwind.mdb trong thư m?c chương tr?nh Files\Microsoft Office\Office\Samples. B?n có th? s? d?ng MyDSN như m?t ngư?i dùng ho?c h? th?ng DSN, nhưng b?n không th? s? d?ng nó như m?t t?p tin DSN.
Sub Get_Data()
  'Define SQL query string to get the CategoryName field from
  'the Category table.
  sqlstring = "SELECT CategoryName FROM Categories"
  'Define connection string and reference File DSN.
  connstring = "ODBC;DSN=MyDSN"
  'Create QueryTable in worksheet beginning with cell C1.
  With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _
    Destination:=Range("C1"), Sql:=sqlstring)
    .Refresh
  End With
End Sub
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách truy xu?t d? li?u, b?m Tr? giúp Microsoft Excel trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i cách đ? l?y d? li?u t? m?t cơ s? d? li?u bên ngoài trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 213772 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbquery kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB213772 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:213772

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com