Thanh tr?ng thái AutoFilter hi?n th? thông báo "Ch? đ? l?c" trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 213886 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n l?c m?t danh sách t?i ch? trong Microsoft Excel, thanh tr?ng thái có th? hi?n th? thông báo sau:
Ch? đ? l?c
Thư này là không chính xác. Thay vào đó, thanh tr?ng thái nên hi?n th? các thông báo sau:
s? c?a s? h? sơ t?m th?y
nơi s? là s? h? sơ, thích h?p.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n có 51 ho?c nhi?u công th?c trong danh sách.

  - và -
 • B?n l?c danh sách t?i ch? (có ngh?a là, b?n nh?p vào AutoFilter trên các D? li?u tr?nh đơn, và sau đó ch?n m?t giá tr? t? các AutoFilter danh sách; ho?c b?m vào B? l?c chuyên sâu trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào L?c danh sách, t?i ch?và sau đó ch?n m?t giá tr? t? danh sách b? l?c).

  - và -
 • M?i công th?c có ch?a ít nh?t m?t t? bào tham kh?o.

  - và -
 • Excel làm cho m?t s? thay đ?i đ? thanh tr?ng thái đ? ch? ra các tính toán c?a công th?c trư?c khi hoàn t?t quá tr?nh l?c.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ngăn ch?n các công th?c t? tính toán khi b?n ch?y m?t b? l?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. Trong các Tuỳ chọn h?p tho?i h?p, b?m vào các Tính toán tab.
 3. Trên các Tính toán tab, b?m vào Hư?ng d?n s? d?ng dư?i Tính toán.
 4. L?c danh sách đ? xem k?t qu? l?c trên thanh tr?ng thái.
Đ? khôi ph?c tính toán, trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn. B?m vào các Tính toán tab, và sau đó b?m T? đ?ng dư?i Tính toán.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Tính toán công th?c có th? gây ra Excel đ? hi?n th? các Tính toán s?% thông báo trên thanh tr?ng thái. Tùy thu?c vào s? ph?c t?p c?a các công th?c, đi?u này có th? x?y ra khi có hơn 50 công th?c. Các hành đ?ng c?a b? l?c gây ra tính toán công th?c.

Khi b?n l?c m?t danh sách t?i ch?, Excel s? hi?n th? các s? c?a s? h? sơ t?m th?y tin nh?n, tr? khi thanh tr?ng thái đư?c thay đ?i trư?c khi các b? l?c hoàn t?t. N?u b?n không có m?t s? l?n các t? bào công th?c đ? tính toán, Excel không ch? ra tính toán v?i ch? báo t?nh tr?ng, nhưng s? hi?n th? các đi?n h?nh s? c?a s? h? sơ t?m th?y . Tuy nhiên, n?u tính toán đư?c ch? đ?nh trên thanh tr?ng thái, m?c dù nó là r?t ng?n, thông đi?p thanh tr?ng thái đ? thay đ?i "ch? đ? l?c" tin nh?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 213886 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbpending kbmt KB213886 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:213886

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com