Straipsnio ID: 213904 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Programoje ?Microsoft Excel 2003? formatuojant langel? arba langeli? diapazon? galima gauti tok? klaidos prane?im?: 

Per daug skirting? langeli? format?.
 
?Excel? ?vyko klaida ir reik?jo pa?alinti ?iek tiek formatavimo, kad neb?t? sugadinta darbaknyg?.

Program? ?Microsoft Excel 2013?, ?Microsoft Excel 2010? arba ?Microsoft Excel 2007? failuose galimas toks klaidos prane?imas:

Programa ?Excel? faile aptiko neperskaitomo turinio

Kiti su stiliais susij? scenarijai:

1. Atidarant fail? nelieka viso formatavimo.

2. Failo dydis i?auga skirtingose darbaknyg?se atlikus kopijavimo ir ?klijavimo veiksmus

3. Nepavyksta ?klijuoti:

?Microsoft Excel? rodo

?Microsoft Excel? negali ?klijuoti duomen??
 
Nepaisoma meniu parinkties ??klijuoti? arba klaviat?ros spar?i?j? klavi?? Ctrl-V ir nepateikiama joki? rezultat?, nors main? sritis n?ra tu??ia.


Prie?astis

?i problema atsiranda, kai darbaknyg?je yra daugiau kaip 4 000 skirting? langeli? format? derini? programoje ?Excel 2003? arba 64 000 ? programoje ?Excel 2007? ir naujesn?se versijose. Derinys apibr??iamas kaip unikalus langeliui taikomas formatavimo element? rinkinys. Derinys apima vis? ?rifto formatavim? (pavyzd?iui: ?rifto eskizas, ?rifto dydis, pasvirasis, pary?kintasis ir pabrauktasis), kra?tin?s (pavyzd?iui: vieta, svoris ir spalva), langeli? trafaretai, skai?i? formatavimas, lygiavimas ir langeli? apsauga.

PASTABA. Jei dviej? arba daugiau langeli? formatavimas toks pat, juose naudojamas formatavimo derinys. Ta?iau jei yra langeli? formatavimo skirtum?, kiekviename langelyje naudojamas skirtingas derinys.

Programoje ?Excel? stili? skai?ius gali padid?ti kopijuojant i? vienos darbaknyg?s ? kit?, nes kopijuojami pasirinktiniai stiliai.

Darbaknyg?, kurioje yra daugiau kaip 4 000 stili?, gali b?ti atidaryta programa ?Excel 2007? ir naujesne versija (d?l ma?iau grie?to formatavimo apribojimo), ta?iau ?vyks klaida programoje ?Excel 2003?.

Sprendimas

1. Kad integruoti stiliai kopijuojant neb?t? dvigubinami, b?tinai naudodami ?Windows? naujinim? ?diekite naujausius ?Excel? naujinimus. 

2. Pateiktuose ?ini? baz?s straipsniuose nurodoma, kaip i?jungti pasirinktini? stili? kopijavim? tarp darbaknygi? viename ?Excel? egzemplioriuje, kai perkeliate arba kopijuojate darbalap?. ?diekite ir ?traukite registro rakt?, nurodyt? pateiktame straipsnyje.

Nenaudojami stiliai nukopijuojami i? vienos ? kit? ?Excel 2007? darbaknyg?


3. Nor?dami i?valyti darbaknyges, kuriose jau yra daug stili?, paleiskite vien? i? nurodyt?j?:

?Excel? formatai (xlsx, xlsm)
XLStylesTool


Dvejetainiai ?Excel? formatai (xls, xlsb) arba slapta?od?iu apsaugotos / u??ifruotos darbaknyg?s.
Pa?alinkite stili? papildin?

4. Darbaknygi? formatavimo supaprastinimas. Pavyzd?iui, formatavim? galima supaprastinti naudojantis pateiktais pasi?lymais: 
  • naudokite standartin? ?rift?. Naudojant t? pat? ?rift? visiems langeliams, suma??ja formatavimo derini? skai?ius.
  • Jei darbalapyje naudojate kra?tines, naudokite jas nuosekliai.

    PASTABA. Jei kra?tin? naudojate de?iniojoje langelio pus?je, neb?tina taikyti kra?tin?s kairiojoje langelio, kuris yra de?in?je, pus?je, nes kra?tin?s sutampa.
  • Jei langeliams naudojate trafaretus, juos pa?alinkite spustel?dami Jokios spalvos dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Trafaretai.
  • Naudokite stilius nor?dami standartizuoti darbaknyg?s formatavim?.
PASTABA. Kai supaprastinate arba standartizuojate darbaknyg?s formatavim?, i?saugokite, u?darykite ir i? naujo atidarykite darbaknyg? prie? taikydami papildom? langeli? formatavim?.Daugiau informacijos

Daugeliu atvej? vienai darbaknygei taikomas ma?daug 4 000 skirting? formatavimo derini? apribojimas yra pakankamas. ?i problema tik?tina, tik kai darbaknyg?je yra daug darbalapi?, kuriuose naudojamas skirtingas formatavimas, arba kai skirtingai formatuojamas didelis langeli? skai?ius.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 213904 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb KB213904

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com