Identifikator ?lanka: 213904 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

U programu Microsoft Excel 2003, kada oblikujete ?eliju ili opseg ?elija, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci: 

Postoji previ?e razli?itih oblika ?elija.
 
Excel je nai?ao na gre?ku i morao je da ukloni neko oblikovanje da bi se izbeglo o?te?enje radne sveske.

U verzijama Microsoft Excel 2013, 2010 ili 2007, datoteke ?e mo?da dati slede?u poruku o gre?ci:

Excel je u datoteci prona?ao sadr?aj koji ne mo?e da se ?ita

Drugi scenariji povezani sa ovim stilovima su:

1. Kada se datoteka otvori, svo oblikovanje se izuzima.

2. Veli?ina datoteke raste nakon kopiranja i lepljenja iz jedne radne sveske u drugu

3. Lepljenje nije mogu?e:

Microsoft Excel prikazuje

?Microsoft Excel ne mo?e da nalepi podatke?
 
Sve opcije menija za ?Nalepi? ili tasterska pre?ica Ctrl-V se zanemaruju i ne dobijaju se rezultati iako ostava nije prazna.


Uzrok

Do ovog problema dolazi kada radna sveska sadr?i vi?e od 4000 razli?itih kombinacija formata ?elija u verziji Excel 2003 ili 64.000 u verziji Excel 2007 i novijoj. Kombinacija se defini?e kao jedinstveni skup elemenata za oblikovanje koji se primenjuju na ?eliju. Kombinacija uklju?uje sva oblikovanja fonta (na primer: slovni oblik, veli?ina fonta, kurziv, podebljano, podvu?eno), ivice (na primer: lokacija, te?ina i boja), ?ara ?elije, oblikovanje broja, poravnanje i za?tita ?elija.

NAPOMENA: Ako dve ili vi?e ?elija dele isto oblikovanje, koriste samo jednu kombinaciju za oblikovanje. Me?utim, ako postoje razlike u oblikovanju izme?u ?elija, svaka ?elija koristi razli?itu kombinaciju.

U programu Excel, broj stilova mo?e da se pove?a kada kopirate izme?u radnih svezaka zato ?to se kopiraju prilago?eni stilovi.

Radna sveska koja sadr?i vi?e od 4000 stilova mo?e da se otvori u verziji Excel 2007 i novijoj verziji (zbog pove?anog ograni?enja za oblikovanje), ali ?e dovesti do gre?ke u verziji Excel 2003.

Re?enje

1. Da biste spre?ili da se ugra?eni stilovi dupliraju kada se kopiraju, uverite se da imate najnovije ispravke za Excel instalirane sa lokacije Windows Update. 

2. Slede?i KB ?lanci dozvoljavaju da onemogu?ite kopiranje prilago?enih stilova izme?u radnih svezaka u jednoj instanci programa Excel kada pomerate ili kopirate radni list. Instalirajte i dodajte klju? registratora u slede?em ?lanku.

Nekori??eni stilovi se kopiraju iz jedne radne sveske u drugu radnu svesku u verziji Excel 2007


3. Da biste o?istili radne sveske koje ve? imaju razli?ite stilove, pokrenite ne?to od slede?eg:

Excel formati (xlsx, xlsm)
XLStylesTool


Binarni Excel formati (xls, xlsb) ili radne sveske za?ti?ene lozinkom.
Ukloni programski dodatak za stilove

4. Pojednostavite oblikovanje u radnim sveskama. Na primer, slede predlozi za pojednostavljivanje oblikovanja: 
  • Koristite standardni font. Kori??enje istog fonta za sve ?elije smanjuje broj kombinacija za oblikovanje.
  • Ako koristite ivice u radnom listu, koristite ih dosledno.

    NAPOMENA: Ako primenite ivicu na desnu stranu ?elije, nema potrebe da primenjujete ivicu i na levu stranu zato ?to ?e se ivice preklopiti.
  • Ako primenite ?are na ?elije, uklonite ih tako ?to ?ete izabrati stavku Bez boje na kartici ?are u dijalogu Oblikovanje ?elija.
  • Koristite stilove da biste standarizovali oblikovanje koje se koristi u radnoj svesci.
NAPOMENA: Nakon ?to pojednostavite ili standardizujete oblikovanje u radnoj svesci, sa?uvajte, zatvorite, a zatim ponovo otvorite radnu svesku pre nego ?to primenite dodatno oblikovanje ?elija.Dodatne informacije

U ve?ini slu?ajeva, ograni?enje od oko 4000 razli?itih kombinacija za oblikovanje za jednu radnu svesku je sasvim dovoljno. Do problema dolazi samo kada radna sveska sadr?i veliki broj radnih listova sa razli?itim oblikovanjem ili kada se veliki broj ?elija razli?ito oblikuje.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 213904 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2003
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kberrmsg kbprb KB213904

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com