Thông báo l?i khi b?n m? ho?c lưu m?t t?p trong Microsoft Excel: "Tên t?p không h?p l?"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 213983 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

THÔNG ĐI?P L?I

Khi b?n m? ho?c lưu m?t t?p trong Microsoft Excel, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

Thông báo lỗi 1
Tên t?p không h?p l?.
Thông báo l?i 2
T?p không đư?c truy nh?p đư?c.
Thông báo l?i 3
Đư?ng d?n b?n đưa vào, '<filename>', là quá dài. Nh?p đư?ng d?n ng?n hơn. </filename>
Thông báo l?i 4
<filename>không t?m th?y. Ki?m tra chính t? c?a tên t?p, và xác minh r?ng v? trí t?p là đúng.</filename>
Thông báo l?i 5

Trong Microsoft Office Excel 2007, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
'<filename>.<extension>' không t?m th?y. Ki?m tra chính t? c?a tên t?p, và xác minh r?ng v? trí t?p là đúng. N?u b?n đang c? g?ng m? t?p t? danh sách các t?p tin g?n đây nh?t đư?c s? d?ng trên menu T?p, h?y ch?c ch?n r?ng t?p không đư?c đ?i tên, di chuy?n ho?c xóa.</extension></filename>
Đ? xác minh các thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c trong Excel 2007, nh?n Ctrl + Shift + I. S? sau đây s? đư?c hi?n th? ? góc dư?i bên ph?i c?a các h?p tho?i thông báo l?i này:
100202
Chú ý Microsoft Office 2000 đ? đư?c xây d?ng trong ch?c năng cho phép b?n đ? có thêm thông tin v? khó khăn kh?c ph?c c?nh báo ho?c thông báo l?i. N?u b?n mu?n kích ho?t ch?c năng này cho đi?u này và các thông báo l?i trong Microsoft Office 2000, xin vui l?ng t?i các t?p tin Microsoft Office 2000 Customizable Alerts t? trang web Microsoft Office Update Web theo đ?a ch?:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C
Chú ý N?u b?n đ?t đ?n bài vi?t này b?ng cách b?m vào các Thông tin trang web nút trong m?t thông báo l?i, b?n đ? có c?nh báo tùy ch?nh đư?c kích ho?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft Office 2000 Customizable Alerts, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 8FBEE1D3-C5BB-4A36-A2F7-DC63DE2A818C & displaylang = en #Instructions

NGUYÊN NHÂN

Thông báo l?i này x?y ra khi b?n ti?t ki?m ho?c m? m?t t?p tin n?u đư?ng d?n đ?n các t?p tin (bao g?m c? tên t?p tin) vư?t quá 218 k? t?. Gi?i h?n này bao g?m ba k? t? đ?i di?n cho ? đ?a, các k? t? trong tên thư m?c, các k? t? d?u chéo ngư?c gi?a các thư m?c, và các k? t? trong tên t?p.

Hành vi này d?a trên m?t h?n ch? 256 k? t? trong Excel cho vi?c t?o các liên k?t đ?n các t?p khác. Gi?i h?n này nhân v?t 218 cho đư?ng d?n tên d?a trên nh?ng đi?u sau đây:
 • Lên đ?n 31 k? t? trong m?t t?m tên.
 • D?u nháy và d?u ngo?c đư?c s? d?ng đ? bi?u th? tên b?ng tính.
 • M?t d?u ch?m đi?m.
 • M?t tham chi?u di đ?ng.
Ví d?, đư?ng d?n cho m?t t?p tin có th? resemple sau đây:
  'c:\excel\personal\...\[my workbook.xls]up_to_31_char_sheetname'!$A$1
				

Chú ý Hành vi này c?ng s? x?y ra n?u có m?t khung h?nh vuông trong đư?ng d?n.

CÁC VI?C C?N LÀM

H?y ch?c ch?n r?ng đư?ng d?n đ?n t?p tin ch?a ít hơn 219 k? t?. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:
 • Đ?i tên t?p tin v? v?y mà nó có m?t tên ng?n hơn.
 • Đ?i tên m?t hay nhi?u thư m?c có ch?a các t?p tin như v?y mà h? có tên ng?n hơn.
 • Di chuy?n t?p vào m?t c?p v?i tên đư?ng d?n ng?n hơn.

THÔNG TIN THÊM

Löu yù raèng neáu baïn nhaäp 255 k? t? trong các Tên tệp h?p trong cácLöu laøm h?p tho?i, và nh?p chu?t Ok b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đư?ng d?n b?n nh?p, "<path>", là quá dài. Nh?p đư?ng d?n ng?n hơn. </path>
Ngoài ra, n?u b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p và đư?ng d?n vư?t quá 255 k? t?, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
T?p không đư?c truy nh?p đư?c. H?y th? m?t trong các cách sau:

-H?y ch?c ch?n t?n t?i thư m?c đ? ch? đ?nh.
-H?y ch?c ch?n r?ng c?p có ch?a t?p không ch?-đ?c.
-H?y ch?c ch?n tên t?p ch?a các k? t? sau: <> ? [ ] : | *.
-H?y ch?c ch?n tên t?p tin/đư?ng d?n không ch?a hơn 218 k? t?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 213983 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbofficealertid kbtshoot kbdownload kberrmsg kbfix kbprb kbmt KB213983 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:213983

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com