K? p?rv?rst vair?kas rindas vai kolonnas uz kolonn?m un rind?m programm? Excel

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 214024 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Ja izmantojat Microsoft Excel produktiem, kas uzskait?ti ?? panta apak??, var izmantot darblapas formulu, lai sl?ptu datus, kas aptver vair?kas rindas un kolonnas, kas datu b?zes form?ts (kolonnveida).

Papildindorm?cija

?aj? piem?r? p?rv?r? katru ?etras datu rindas kolonnu l?dz ?etr?m kolonn?m datu vien? rind? (l?dz?gi k? datu b?zes lauku un ieraksta izk?rtojums). Tas ir l?dz?gs scen?rijs, kas rodas, kad atveriet darblapu vai teksta fails, kas satur datus, pasta s?t?jumu uzl?mju form?t?.

Piem?rs.

 1. Jaun? darblap? ievadiet ??dus datus:
  A1: Smith, John
  A2: 111 Pine St.
  A3: San Diego, CA
  A4: (555) 128 549
  A5: Jones, Sue
  A6: 222 Oak Ln.
  A7: New York, NY
  A8: (555) 238-1845
  A9: Andersons Toms
  A10: 333 Cherry Ave.
  A11: Chicago, IL
  A12: (555) 581-4914
 2. ??n? C1 v?rds ievadiet taj? sekojo?o formulu:
  =OFFSET($A$1,(ROW()-1)*4+INT((COLUMN()-3)),MOD(COLUMN()-3,1))
 3. aizpild?t ?o formulu p?ri F kolonnai pa kreisi, un p?c tam uz adreses rindi?a 3.
 4. Piel?got kolonnas izm?rus p?c vajadz?bas. ?emiet v?r?, ka dati tiek tagad par?d?s ??n?s C1 ? F3 ??di:
  Smith, John   111 Pine St.  San Diego, CA  (555) 128-549
  Jones, Sue   222 Oak Ln.   New York, NY  (555) 238-1845
  Anderson, Tom  333 Cherry Ave. Chicago, IL   (555) 581-4914
				
Formulu var interpret?t k?
OFFSET($A$1,(ROW()-f_row)*rows_in_set+Int((Column()-f_col)/col_in_set), Mod(Column()-f_col,col_in_set))
kur:
 • f_row = adreses rindi?a skaitu korespond?jo?? formula
 • f_col = korespond?jo?o formul? kolonnu skaits
 • rows_in_set = adreses rindi?a skaits, kas padara vienu A ieraksts no datu
 • col_in_set = dati, kolonnu skaitu

Rekviz?ti

Raksta ID: 214024 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbformat kbconversion kbhowto kbmt KB214024 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 214024

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com