Galite gauti klaidos prane?im?, kai bandote ?ra?yti fail? programoje "Excel"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 214073 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?ra?ius dokument? programoje Microsoft Excel, vien? i? ?i? klaid? prane?im? gali atsirasti.

1 Prane?imas

Ne?manoma prieiti prie dokumentas skirtas tik skaityti failo vardas

Prane?imas 2

Diskas yra pilnas.

3 Prane?imas

Dokumentas ne?ra?ytas.

Prane?imo 4

Dokumentas, ne visi?kai i?saugotas.

Prane?imo 5

Dokumentas ne?ra?ytas. Bet anks?iau ?ra?yt? kopija buvo panaikintas.

Dokumentas ne?ra?omas.

Prane?imo 6

Filename.xls Redaguoti i? "vartotojo vardas". Spustel?kite mygtuk? ?sp?ti, jei norite atidaryti tik skaitom? dokumento kopij? ir gauti prane?im?, kai dokumentas nebebus naudojamas.

Prie?astis

?i problema atsiranda tada, kai procesas, programa Excel naudoja failo ?ra?ymas bus nutrauktas. Pavyzd?iui, jei norite ?ra?yti ? i?orin? disk? pvz., tinklo disko, ry?ys buvo pa?íalintas. Arba, jei norite ?ra?yti ? i?imam? disk?, pvz., diskelis diskelis, diskas bus panaikinta.

Sprendimas

Toliau dirbti su ?iuo failu, ?ra?ykite darbaknyg? ? kit? disk?. Turite atkurti ry?? arba problem? su originalus tikslin?s diske, kol j?s galite ?ra?yti ? disk? dar kart?.

Daugiau informacijos

Kai dirbate naudodami fail?, programa Microsoft Excel ?ra?o fail? laikinojo failo vardu ir vietos ?? fail? tame pa?iame aplanke kaip ir pirmin? rinkmena. Kai ?ra?ote fail?, pradinis failas yra i?trinami ir laikinasis failas pervadinamas originalaus failo vardu.

Jei ?is procesas nutraukiamas, j?s? failo ?ra?yti negalima tinkamai arba galite rasti vien? ar daugiau laikinuosius failus ? aplank?, kur bandote ?ra?yti fail?. Be to, galite gauti vien? i? keli? persp?jimas arba klaidos prane?imus.

?i informacija i?vardijami kai kurie ?manoma prane?imus galite gauti ir paai?kinim? apie Kod?l galite gauti juos.

"Negali atidaryti tik skaitom? dokumento <file name="">"</file>

Norite ?ra?yti ? disk? yra tinklo diske ir j?s neturite pakankamai teisi? ? disk?. ?ra?yti j?s? vietin? stand?j? disk? arba lanks?iojo diskelio ?rengin?.

"Diskas yra pilnas"

Norite ?ra?yti ? disk? n?ra pakankamai vietos u? laikin? fail?. Panaikinkite nereikalingus failus i? esamo disko ir ?ra?yti kit? disk? arba lanks?iojo diskelio ?rengin?.

"Dokumentas ne?ra?ytas" arba "Dokumentas, ne visi?kai i?saugotas"

Procesas buvo nutrauktas o sukurti laikino failo nes paspaud?te mygtuk? ESC, ten buvo kai kuri? aparat?ros arba programin?s ?rangos gedimo, ar ten buvo kita ?iniasklaidos problema. Originalus failas vis dar teb?ra nepaliestas ir, nebent j?s? kompiuterio ar darbo vietos nepavyko, fail?, kuriame yra j?s? dabartinius poky?ius versija yra vis dar atviri atmintyje. ?ra?ykite fail? prie pakaitinio disko. Jei j?s? kompiuteryje arba darbo vietos ?lugo, galite naudoti pradin? fail?. (Atkreipkite d?mes?, kad paskutin? kart? persvarstant bet kokie pakeitimai bus prarasti).

"Dokumentas ne?ra?ytas. Bet anks?iau ?ra?yt? kopija buvo panaikinta"

Procesas buvo nutrauktas i?trinti original? ar laikino failo pervadinimas. ?i problema atsiranda d?l t? pa?i? prie?as?i? kaip apra?yta skyriuje "" Dokumentas nebuvo i?saugotas", arba"Dokumentas n?ra visi?kai i?saugotas"" scenarijus. ?iuo atveju, j?s? pradinis failas yra dingo (nors laikinasis failas gali b?ti ?skaitomi). Jeigu j?s? kompiuteryje arba darbo vietoje, naudoti laikin? fail?. Jei nutraukimo suk?l? ka?kas, fail?, kuriame yra j?s? dabartinius poky?ius versija yra vis dar atviri atmintyje. ?ra?ykite fail? prie pakaitinio disko.

Nuorodos

Daugiau informacijos spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
223816 Klaidos prane?imas: diskas buvo pilnas
223812 Klaida: dokumentas ne?ra?ytas

Savyb?s

Straipsnio ID: 214073 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbsavefile kberrmsg kbprb kbmt KB214073 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 214073

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com