B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p tin trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214073 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u trong Microsoft Excel, m?t trong nh?ng sau thông báo l?i có th? xu?t hi?n.

Thư 1

Không th? truy nh?p ch? đ?c tài li?u tên t?p

Thư 2

Đ?a b? đ?y.

Tin nh?n 3

Tài li?u không đư?c lưu.

Thư 4

Tài li?u không hoàn toàn đư?c lưu.

Tin nh?n 5

Tài li?u không đư?c lưu. B?t k? trư?c đó đư?c lưu b?n sao đ? b? xóa.

Các tài li?u không đư?c lưu.

Thông báo 6

Filename.xls là b? khóa đ? ch?nh s?a b?i 'tên ngư?i dùng'. Nh?p vào 'Notify' đ? m? m?t ch? đ?c b?n sao c?a tài li?u và nh?n đư?c thông báo khi tài li?u không c?n s? d?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này s? x?y ra khi quá tr?nh đó Excel s? d?ng đ? lưu m?t t?p tin b? gián đo?n. Ví d?, n?u b?n đang lưu vào m?t ? đ?a ngoài ch?ng h?n như m?t ? đ?a m?ng, k?t n?i b? b?. Ho?c, n?u b?n đang ti?t ki?m đ? đ?a lưu đ?ng, ví d? như m?t đ?a m?m, đ?a đ? đư?c g? b?.

GI?I PHÁP

Ti?p t?c làm vi?c v?i t?p này, lưu b?ng tính đ? m?t ? đ?a khác nhau. B?n ph?i khôi ph?c k?t n?i ho?c kh?c ph?c s? c? v?i các ? đ?a m?c tiêu ban đ?u trư?c khi b?n có th? lưu vào ? đ?a đó m?t l?n n?a.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n làm vi?c trong m?t t?p tin, Microsoft Excel lưu các t?p tin v?i m?t tên t?p tin t?m th?i và nh?ng nơi t?p tin này trong thư m?c tương t? như các t?p g?c. Khi b?n lưu t?p tin c?a b?n, t?p tin g?c sau đó đ? b? xóa và các t?p tin t?m th?i đ?i tên thành v?i tên t?p g?c.

Nếu ti?n tr?nh b? gián đo?n, t?p tin c?a b?n có th? không đư?c lưu đúng ho?c b?n có th? t?m th?y m?t ho?c nhi?u t?p tin t?m th?i trong thư m?c nơi b?n đ? c? g?ng đ? lưu các t?p tin c?a b?n. Trong Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong m?t vài c?nh báo ho?c l?i tin nh?n.

Các thông tin sau li?t kê m?t s? thư có th? b?n có th? nh?n và gi?i thích cho l? do t?i sao b?n có th? nh?n đư?c chúng.

"Không th? truy nh?p ch?-đ?c tài li?u <file name="">"</file>

? đ?a b?n đang ti?t ki?m đ? là m?t ? đ?a m?ng và b?n không có đ? quy?n đ? lưu vào ? đ?a đó. Lưu vào đ?a c?ng đ?a phương c?a b?n ? đ?a ho?c m?t ? đ?a m?m.

"Đ?a ñaày"

? đ?a b?n đang ti?t ki?m đ? không có đ? không gian cho các t?p t?m th?i. Xóa m?t s? t?p kh?i ? đ?a hi?n t?i và lưu khác ? đ?a ho?c m?t ? đ?a m?m.

"Tài li?u không đư?c lưu", ho?c "Tài li?u không hoàn toàn đư?c lưu"

Ti?n tr?nh đ? b? gián đo?n trong khi t?o t?p t?m th?i b?i v? b?n nh?n ESC, đ? có m?t s? th?t b?i ph?n c?ng ho?c ph?n m?m, ho?c có là m?t v?n đ? khác phương ti?n truy?n thông. T?p g?c là v?n c?n nguyên v?n, và tr? khi c?a b?n máy tính ho?c máy tr?m không thành công, phiên b?n c?a t?p tin có hi?n t?i c?a b?n thay đ?i là v?n c?n m? trong b? nh?. Lưu t?p tin vào m?t ? đ?a khác. N?u c?a b?n máy tính ho?c máy tr?m đ? th?t b?i, b?n có th? s? d?ng các t?p tin g?c. (Lưu ? r?ng b?t k? thay đ?i đư?c th?c hi?n trong phiên b?n cu?i cùng s? b? m?t.)

"Tài li?u không đư?c lưu. B?t k? b?n sao lưu trư?c đó đ? b? xóa"

Ti?n tr?nh đ? b? gián đo?n trong khi xoá b?n g?c ho?c đ?i tên các t?p tin t?m th?i. V?n đ? này s? x?y ra cho cùng m?t l? do như k?ch b?n mô t? trong các "'Tài li?u chưa đư?c lưu,' ho?c ' tài li?u không hoàn toàn đư?c lưu ' "ph?n. Trong trư?ng h?p này, t?p tin g?c c?a b?n là đi (m?c dù các t?p tin t?m th?i có th? d? đ?c). N?u máy tính ho?c máy tr?m c?a b?n không thành công, s? d?ng các t?p tin t?m th?i. N?u s? gián đo?n là do vào cái g? khác, các Phiên b?n c?a t?p tin có ch?a thay đ?i hi?n t?i c?a b?n là v?n c?n m? trong b? nh?. Lưu t?p tin vào m?t ? đ?a khác.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223816Thông báo l?i: đ?a có b? đ?y
223812 Thông báo l?i: tài li?u không lưu

Thu?c tính

ID c?a bài: 214073 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
  • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
  • Microsoft Excel 97 Standard Edition
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbsavefile kberrmsg kbprb kbmt KB214073 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214073

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com