Mô t? v? cách chi?u r?ng các c?t đư?c xác đ?nh trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214123 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đ? r?ng c?t tiêu chu?n trong Microsoft Excel 2000 là 8.43 k? t?; Tuy nhiên, chi?u r?ng th?c t? mà b?n nh?n th?y trên màn h?nh khác nhau, tùy thu?c vào chi?u r?ng c?a các font đ?nh ngh?a cho phong cách b?nh thư?ng c?a b?n b?ng tính. Thay đ?i phông ch? m?c đ?nh c?ng thay đ?i chi?u r?ng c?t. Đi?u này hành vi x?y ra v? cách Excel lưu các đ? r?ng c?t c?a thông tin cho phông ch? riêng l?. Bài vi?t này th?o lu?n v? cách th?c chi?u r?ng các c?t xác đ?nh.

THÔNG TIN THÊM

Excel b?t đ?u v?i m?t chi?u r?ng m?c đ?nh c?a 8 k? t? và d?ch này vào m?t s? lư?ng nh?t đ?nh c?a đi?m ?nh, tùy thu?c vào phong cách b?nh thư?ng phông. Nó sau đó viên đ?n con s? này lên đ?n nhi?u g?n nh?t 8 pixel, v? v?y đó cu?n qua c?t và các hàng là nhanh hơn. Đ? r?ng đi?m ?nh đư?c lưu tr? n?i b? trong Excel đ? đ?nh v? d? li?u trên màn h?nh. S? mà b?n nh?n th?y trong các Đ? r?ng c?t h?p tho?i là đ? r?ng đi?m ?nh retranslated thành các k? t? đơn v? (d?a trên phông ch? b?nh thư?ng) đ? hi?n th?.

Chi?u r?ng c?t 8.43 phương ti?n r?ng 8.43 phông ch? m?c đ?nh nhân v?t phù h?p v?i m?t t? bào. Phông ch? m?c đ?nh Đ?i v?i b?ng tính là phông ch? đư?c gán cho phong cách b?nh thư?ng. Excel 2000 s? d?ng m?t phông ch? m?c đ?nh nhà máy c?a Arial 10.

Chú ý Thay đ?i máy in DPI có th? ?nh hư?ng đ?n s? li?u phông và có th? đi?u ch?nh đ? r?ng c?t.
Microsoft Office Excel 2007 s? d?ng m?t ch? đ? m?c đ?nh đư?c đ?t tên theo văn ph?ng. Này ch? đ? m?c đ?nh đ? Cambria như m?c đ?nh nhóm phông và Calibri 11 như phông ch? m?c đ?nh cơ th?.


Đ? xác đ?nh m?c đ?nh Font trên b?ng tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách.
 2. Đ?c phông ch? đư?c li?t kê bên c?nh các Phông ch? h?p ki?m.
Đ? thay đ?i phông ch? m?c đ?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách.
 2. Nh?p vào S?a đ?i.
 3. Trên các Phông ch? tab, ch?n phông ch?, phong cách và kích thư?c mà b?n mu?n.
 4. Nh?p vào Ok.
Đ? thay đ?i phông ch? m?c đ?nh trong Excel 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Trang b? trí tab, trong các Chủ đề nhóm, h?y nh?p vào Phông ch?.
 2. Nh?p vào T?o m?i ch? đ? Fonts.
 3. Trong các Nhóm phông và các Cơ th? Font h?p ch?n phông ch? mà b?n mu?n. đ? s? d?ng.
 4. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i Office đ? thay th? m?c đ?nh m?u.
 5. Nh?p vào Lưu.

N?u phông ch? m?c đ?nh là font không t? l? (chi?u r?ng c? đ?nh), ch?ng h?n như chuy?n phát nhanh, 8.43 k? t? c?a b?t k? lo?i (con s? hay ch? cái) phù h?p v?i m?t t? bào v?i m?t chi?u r?ng c?t c?a 8.43 v? k? t? chuy?n phát nhanh t?t c? đ?u gi?ng nhau Chi?u r?ng. N?u phông ch? là m?t phông ch? theo t? l?, ch?ng h?n như Arial, 8.43 nguyên (s? đi?n tho?i như 0, 1, 2, vv.) phù h?p v?i m?t t? bào v?i đ? r?ng c?t c?a 8.43. Đi?u này là b?i v? các con s? là c? đ?nh-kho?ng cách v?i phông ch? nh?t theo t? l?. Tuy nhiên, b?i v? thư không c? đ?nh-kho?ng cách v?i t? l? phông ch?, thêm "i" k? t? phù h?p và phù h?p v?i ít hơn "w" k? t?.

Khi b?n thay đ?i các Chi?u r?ng c?a m?t c?t đ? m?t s? phân đo?n, đ? r?ng c?t có th? đư?c đ?t t? m?t s? khác nhau tùy thu?c vào phông ch? đư?c s? d?ng trong phong cách b?nh thư?ng. Ví d?, v?i m?t b?nh thư?ng ki?u ch? c?a Arial, n?u b?n c? g?ng thay đ?i chi?u r?ng c?a m?t c?t đ? 8.5, c?t đư?c thi?t l?p đ? 8.57 ho?c 65 pixel. Hành vi này x?y ra v? c?a b?n d?ch c?a phông k? t? đơn v? đi?m ?nh. Phân đo?n pixel đơn v? không th? hi?n th?; do đó, đ? r?ng c?t v?ng đ?n g?n nh?t s? mà k?t qu? trong m?t đơn v? toàn b? đi?m ?nh.

Ví d? v? hành vi chi?u r?ng c?a c?t

 1. Trong m?t b?ng tính Excel m?i, ch?n ô A1.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, đi?m đ?n C?t, và sau đó nh?p vào Chi?u r?ng.
 3. Trong các Đ? r?ng c?t h?p, lo?i10 (75 đi?m ?nh), và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách, và sau đó h?y ki?m ch?ng r?ng phông ch? m?c đ?nh đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác đ? Arial 10.
 5. Trong cell A1, g?1234567890.

  Lưu ? r?ng các k? t? phù h?p hoàn thành các t? bào và c?t chi?u r?ng là v?n c?n 10 (75 pixel r?ng).
 6. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Phong cách.
 7. Nh?p vào S?a đ?i.
 8. Trên các Phông ch? tab, thay đ?i phông đ? Chuy?n phát nhanh m?i, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n. Lưu ? r?ng các Đ? r?ng c?t h?p t? đ?ng C?p Nh?t đ? ch?a font m?i và r?ng m?t s? trong các t? bào v?n c?n phù h?p, m?c dù đ? r?ng c?t v?n là 10 nhưng đ? tăng lên đ?n 85 đi?m ?nh.
Hành vi chi?u r?ng c?a c?t trong Excel 2007
Đ? đ?t đ? r?ng c?t trong Excel 2007, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ngày Click vào c?t đ?u tiên Một ch?n các c?t, và sau đó click chu?t ph?i và ch?n Đ? r?ng c?t.
 2. G? chi?u r?ng mà b?n mu?n cho c?t c?a b?n.
 3. Nh?p vào Ok.
Hành vi c?a chi?u r?ng c?t trong Excel 2007 là gi?ng như đ? nêu ? trên. N?u b?n thay đ?i phông ch? sau khi có đ?t chi?u r?ng nó s? đi?u ch?nh cho đ? r?ng đi?m ?nh m?i c?a phông ch?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 214123 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbstyle kbfont kbhowto kbinfo kbui kbmt KB214123 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214123

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com