K? programm? Excel izmantot darblapas funkcijas INDEX un MATCH ar vair?kiem krit?rijiem

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 214142 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Lai iepaz?tos ar vec?ku ?? raksta versiju, kas paredz?ta programmai Microsoft Excel 98, skatiet 59482.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? pieejami vair?ki piem?ri, kuros programm? Microsoft Excel tiek izmantotas darblapas funkcijas INDEX un MATCH, lai atrastu v?rt?bu, balstoties uz vair?kiem krit?rijiem.

Papildindorm?cija

N?kamajos piem?ros ir izmantotas darblapas funkcijas INDEX un MATCH, lai atrastu v?rt?bu p?c vair?kiem krit?rijiem.

1. piem?rs. Dati kolonn?s

1. metode.

 1. Start?jiet programmu Excel.
 2. Jaun? darblap? ievadiet ??dus datus:
    A1: Da?a  B1: Kods  C1: Cena  D1: Atrast da?u E1: Atrast kodu
    A2: x   B2: 11   C2: 5.00  D2: y     E2: 12
    A3: x   B3: 12   C3: 6.00  D3: y     E3: 11
    A4: y   B4: 11   C4: 7.00  D4: x     E4: 12
    A5: y   B5: 12   C5: 8.00  D5: x     E5: 11
  					
 3. Lai izg?tu cenu da?ai y ar kodu 12 un atgrieztu v?rt?bu ??n? F2, ??n? F2 ievadiet ??du formulu:
  =INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2,IF($B$2:$B$5=E2,$A$2:$A$5),0))
 4. Lai formulu ievad?tu k? mas?va formulu, nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+SHIFT+ENTER.

  Formula atgrie? ??du v?rt?bu: 8.00.
 5. Atlasiet ??nu F2, nospiediet un turiet aizpild?juma turi un p?c tam aizpildiet uz leju l?dz ??nai F5, lai izg?tu katras da?as cenu un kodu kombin?ciju.

2. metode

. Otra metode sniedz t?dus pa?us rezult?tus, bet taj? tiek izmantota konkaten?cija. T?l?k nor?d?tais formulas paraugs var b?t piem?rot?ks, lai atrastu atbilsto?us datus p?c vair?k nek? diviem krit?rijiem, jo taj? nav nepiecie?ami ligzdoti IF priek?raksti. ?? metode ir prec?zi t?da pati k? 1. metode, vien?g? at??ir?ba ir t?, ka aizvietojat 3. darb?b? nor?d?to formulu ar ??du formulu:
=INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2&E2,$A$2:$A$5&$B$2:$B$5,0))

2. piem?rs. Dati sak?rtoti rind?s

1. metode

.
 1. Start?jiet programmu Excel.
 2. Jaun? darblap? ievadiet ??dus datus:
    A1: Da?a    B1: x   C1: x   D1: y    E1: y
    A2: Kods    B2: 11   C2: 12  D2: 11   E2: 12
    A3: Cena    B3: 5.00  C3: 6.00 D3: 7.00  E3: 8.00
    A4: Atrast da?u  B4: y   C4: y   D4: x    E4: x
    A5: Atrast kodu  B5: 12   C5: 11  D5: 12   E5: 11
  					
 3. Lai izg?tu cenu da?ai y ar kodu 12 un atgrieztu v?rt?bu ??n? B6, ??n? B6 ievadiet ??du formulu:
  =INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4,IF($B$2:$E$2=B5,$B$1:$E$1),0))
 4. Lai formulu ievad?tu k? mas?va formulu, nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+SHIFT+ENTER.

  Formula atgrie? ??du v?rt?bu: 8.00.
 5. Atlasiet ??nu B6, nospiediet un turiet aizpild?juma turi un p?c tam aizpildiet pa labi l?dz ??nai E6, lai izg?tu katras da?as cenu un kodu kombin?ciju.

2. metode

. Otra metode sniedz t?dus pa?us rezult?tus, bet taj? tiek izmantota konkaten?cija. T?l?k nor?d?tais formulas paraugs var b?t piem?rot?ks, lai atrastu atbilsto?us datus p?c vair?k nek? diviem krit?rijiem, jo taj? nav nepiecie?ami ligzdoti IF priek?raksti. ?? metode ir prec?zi t?da pati k? 1. metode (2. piem?r?), vien?g? at??ir?ba ir t?, ka aizvietojat 3. darb?b? nor?d?to formulu ar ??du formulu:
=INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4&B5,$B$1:$E$1&$B$2:$E$2,0))

Rekviz?ti

Raksta ID: 214142 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbquery kbfunctions kbhowto KB214142

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com