Pojedini klijenti e-po?te nisu u mogu?nosti da de?ifruju e-poruku poslatu pomo?u programa Outlook 2010

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2142236 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Symptoms

Kada primaocu po?aljete ?ifrovanu poruku iz programa Microsoft Office Outlook 2010 pomo?u klijenta e-po?te nezavisnog proizvo?a?a, kao ?to je Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey ili Thunderbird, primalac mo?da ne?e mo?i da pro?ita ?ifrovanu poruku. Ako je u pitanju klijent Thunderbirdemail, kada primalac otvori po?tu, u telu poruke mo?e biti prikazana slede?a poruka:

Thunderbird ne mo?e da de?ifruje ovu poruku

Po?iljalac je ?ifrovao ovu poruku pomo?u jednog od va?ih digitalnih certifikata, me?utim, Thunderbird nije uspeo da prona?e ovaj certifikat i odgovaraju?i privatni klju? private key.

Mogu?a re?enja:

 • Ako imate pametnu karticu, umetnite je.
 • Ako koristite novu ma?inu, odnosno ako koristite novi Thunderbird profil, potrebno je vratite certifikat i privatni klju? u prethodno stanje iz rezervne kopije. Rezervne kopije certifikata se naj?e??e zavr?avaju na ".p12".

Klijent Thunderbird mo?e da prika?e slede?e upozorenje:

Bezbednost poruke

Poruka nema digitalni potpis

Ova poruka ne sadr?i digitalni potpis po?iljaoca. Budu?i da ne postoji digitalni potpis, poruku je mogla poslati neka osoba koja se predstavlja kao vlasnik ove e-adrese. Tako?e, mogu?e je da je poruka izmenjena tokom prenosa preko mre?e. Me?utim, mala je verovatno?a da je u pitanju bilo ?ta od navedenog.

Nije mogu?e de?ifrovati poruku

Ova poruka je ?ifrovana pre nego ?to vam je poslata, ali je nije mogu?e de?ifrovati. Do?lo je do nepoznatih problema sa ovom ?ifrovanom porukom.

Tako?e, Microsoft Entourage 2008 (deo sistema Microsoft Office 2008 za Mac) i Microsoft Outlook 2011 za Mac mo?da ne mogu da de?ifruju e-poruke poslate iz programa Outlook 2010. Mo?ete videti slede?u gre?ku u programu Outlook 2011 za Mac:

Nije mogu?e proveriti bezbednost ove poruke zbog gre?ke.

UZROK

Sintaksa ?ifrovane poruke (CMS) je zabele?ena u dokumentu RFC 5652. Ova specifikacija omogu?ava kori??enje pro?irenja subjectKeyIdentifier ili issuerAndSerialNumber kao SignerIdentifier. Objavljena (RTM) verzija programa Outlook 2010 koristi pro?irenje subjectKeyIdentifier kao SignerIdentifier, dok prethodne verzije koriste issuerAndSerialNumber. Ako pro?irenje subjectKeyIdentifier nije definisano u certifikatu, Outlook 2010 RTM ?e kreirati pro?irenje. Pojedini klijenti e-po?te ili operativni sistemi nezavisnih proizvo?a?a ne mogu da koriste pro?irenje subjectKeyIdentifier koje je kreirao Outlook. Zbog toga, primalac ne mo?e da de?ifruje i pro?ita poruku.

Resolution

Ovaj problem je re?en u Microsoft Office 2010 servisnom paketu 1 (SP1). Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

2460049Opis paketa SP1 za Office 2010

Ako pro?irenje subjectKeyIdentifier nije prisutno u certifikatu nakon instalacije paketa SP1, Outlook ?e koristiti pro?irenje issuerAndSerialNumber kao SignerIdentifier.

Re?enje

Ako ne mo?ete da instalirate Microsoft Office 2010 servisni paket 1, mo?ete probati sa slede?im re?enjem.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak & ?Popravi umesto mene&?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak &?Popravi?u sâm&?.

Popravi umesto mene

Da bi se ovaj problem automatski re?io, kliknite na vezu Otkloni ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50724Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Na klijentu po?iljaoca upotrebite slede?u vrednost registratora da biste Outlook 2010 vratili na pona?anje iz prethodnih verzija programa Outlook.

Va?no Ovaj metod sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problemaako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite da biste mogli da vratite registrator u prethodno stanje ako se problem ponovo javi. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

322756Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

 1. Pokrenite ure?iva? registratora.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega da biste ga izabrali:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Napomena Kreirajte potklju? registratora \Security ukoliko ve? ne postoji.
 3. Dodajte slede?e podatke iz registratora u ovaj klju?:

  Tip vrednosti: DWORD
  Ime vrednosti: UseIssuerSerialNumber
  Podaci o vrednosti: 1
 4. Iza?ite iz ure?iva?a registratora.

More Information

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Da biste dobili informacije o kontaktiranju kompanija pomenutih u ovom ?lanku, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2142236 - Poslednji pregled: 22. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
KB2142236

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com