Làm th? nào đ? s? d?ng thu?t s? Sum có đi?u ki?n trong Microsoft Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214249 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cho th?y b?n làm th? nào đ? s? d?ng thu?t s? Sum có đi?u ki?n trong Microsoft Excel.

Thu?t s? Sum có đi?u ki?n giúp b?n tính toán các kho?n ti?n c?a các giá tr? mà đáp ?ng đư?c ch? đ?nh đi?u ki?n. Nó là bao g?m trong các phiên b?n Microsoft Excel 97 và sau này.

Add-in cho th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c cung c?p như là-là. Microsoft không đ?m b?o r?ng nó có th? đư?c s? d?ng trong m?i t?nh hu?ng. M?c dù các chuyên gia h? tr? Microsoft có th? giúp v?i các cài đ?t và ch?c năng hi?n có c?a này add-in, chúng s? không s?a đ?i add-in cung c?p ch?c năng m?i.

THÔNG TIN THÊM

Các kho?n vi?n tr? có đi?u ki?n Sum thu?t s? b?ng văn b?n công th?c s? tóm t?t m?t t?p c?a giá tr? mà đáp ?ng đư?c ch? đ?nh đi?u ki?n. Nó là m?t trong m?t s? add-in mà đư?c bao g?m trong Excel, nhưng mà không đư?c n?p theo m?c đ?nh.

Đây là m?t mô t? chi ti?t c?a m?i bư?c trong thu?t s?, theo sau là m?t mô t? v? cách cài đ?t thu?t s? và m?t ví d? v? vi?c s? d?ng nó.

Bư?c 1: Xác đ?nh ph?m vi d? li?u

Trong bư?c này, b?n ch? đ?nh ph?m vi c?a các t? bào có ch?a d? li?u s? đư?c s? d?ng cho kho?n ti?n có đi?u ki?n. Ph?m vi này ph?i bao g?m các đ? m?c c?t và các t? bào có ch?a d? li?u đ? đư?c c?ng l?i v?i nhau c?ng như các d? li?u xác đ?nh các đi?u ki?n đ? đư?c bao g?m trong t?ng. Đ?i v?i h?u h?t các ph?n, đi?u này có ngh?a là ch?n m?t danh sách toàn b? vào b?ng tính.

Xác gi?ng như h?u h?t các công c? d? li?u Excel, thu?t s? đ?nh danh sách d? li?u t? đ?ng n?u các t? bào đư?c ch?n trong danh sách khi thu?t s? b?t đ?u. N?u các t? bào đư?c ch?n là ? bên ngoài trong danh sách, b?n ph?i xác đ?nh nó b?ng cách ch?n ph?m vi v?i chu?t ho?c b?ng cách g? mô t? ph?m vi thích h?p.

LƯU ?: Đi?u quan tr?ng là ph?i đ? m?c c?t trong d? li?u đư?c ch? r? trong bư?c này. Các đ? m?c c?t đư?c s? d?ng trong các bư?c sau đây c?a tr?nh wizard.

Bư?c 2: Xác đ?nh các d? li?u đ? đư?c c?ng l?i v?i nhau và các đi?u ki?n đ? đư?c bao g?m

Trư?c tiên, b?n c?n ph?i ch?n c?t có ch?a các giá tr? t?ng n?u các đi?u ki?n quy đ?nh đư?c đáp ?ng; s? d?ng danh sách l?a ch?n có ch?a các đ? m?c c?t trong d? li?u b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 1.

Th? hai, b?n c?n xác đ?nh các đi?u ki?n cho kho?n ti?n. M?i đi?u ki?n có m?t tham s? đi?u ki?n (m?t tiêu đ? c?t), m?t nhà đi?u hành, m?t giá tr?. Danh sách l?a ch?n đư?c cung c?p cho các tham s? và v?n hành, và b?n có th? ho?c là ch?n giá tr? cho các đi?u ki?n trong danh sách đư?c cung c?p ho?c b?n có th? nh?p m?t giá tr? không đư?c li?t kê.

B?n có th? thi?t l?p các đi?u ki?n lên đ?n b?y. Sau khi b?n thi?t l?p m?i đi?u ki?n, nh?p vào Thêm đi?u ki?n đ? thêm nó vào danh sách đi?u ki?n. N?u b?n làm l?i, ho?c n?u b?n c?n thay đ?i m?t đi?u ki?n, nh?p vàoXóa đi?u ki?n đ? s?a đ?i danh sách.

Bư?c 3: Ch?n lo?i đ?u ra

B?n có th? ch?n m?t trong hai lo?i đ?u ra t? thu?t s? Sum có đi?u ki?n:
 • Sao chép ch? công th?c đ? m?t t? bào đơn l?. Đi?u này đư?c ch?n theo m?c đ?nh.

  - hay -
 • Sao chép các giá tr? công th?c và có đi?u ki?n.

  Đi?u này b?n công th?c c?ng như các giá tr? c?a các đi?u ki?n các tham s? đ? b?ng tính. N?u b?n ch?n tùy ch?n này, b?n có th? thay đ?i các giá tr? c?a các tham s? đi?u ki?n mà không c?n ph?i s?a đ?i các công th?c ho?c đi qua thu?t s? m?t l?n n?a.

Bư?c 4: Xác đ?nh các t? bào s?n lư?ng

Thông tin c?n thi?t trong bư?c này ph? thu?c vào l?a ch?n mà b?n ch?n trong bư?c 3. Th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
 • N?u b?n đ? ch?n tùy ch?n đ?u tiên (có ngh?a là, b?n đ? sao chép ch? là s? ti?n mà k?t qu? t? các tham s? hi?n nay), trong bư?c này, b?n c?n ph?i cung c?p đ?a ch? di đ?ng cho k?t qu? t?ng có đi?u ki?n vào b?ng tính. B?n có th? ch?n các t? bào v?i chu?t, ho?c b?n có th? g? tham chi?u di đ?ng.

  - hay -
 • N?u b?n đ? ch?n tùy ch?n th? hai trong bư?c 3 (có ngh?a là, bao g?m các tham s? hi?n t?i c?ng như k?t qu? trong b?ng tính), b?n c?n ph?i cung c?p tài li?u tham kh?o di đ?ng cho t?t c? các đi?u ki?n parameters là t?t đ?i v?i k?t qu?. B?n có th? ch?n các t? bào v?i chu?t ho?c b?n có th? g? tham chi?u di đ?ng. B?n s? t?m th?y m?t bư?c b? sung cho m?i đi?u ki?n b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 2.
LƯU ?: B?ng cách s? d?ng thu?t s? Sum có đi?u ki?n không tăng gi?i h?n c?a b?y l?ng nhau n?u ch?c năng trong Microsoft Excel. Thu?t s? vô hi?u hóa các Thêm đi?u ki?n nút khi b?n đ?t đ?n gi?i h?n B?y đi?u ki?n.

Làm th? nào đ? n?p thu?t s? Sum có đi?u ki?n

Thu?t s? Sum có đi?u ki?n không đư?c n?p theo m?c đ?nh. Đ? xác đ?nh li?u nó đ? đư?c t?i, trên các Công cụ tr?nh đơn, h?y t?m nh?ng Thu?t s? m?c tr?nh đơn. Nó là không hi?n nay, ho?c n?u khi b?n tr? đ?n nó, m?c Có đi?u ki?n Sum là không có, b?n c?n ph?i t?i add-in.

N?p thu?t s? Sum có đi?u ki?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Trình bổ sung
 2. Trong các Add-in có s?n danh sách, ch?n Có đi?u ki?n Sum Wizard, và sau đó nh?p vào Ok.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?i m?t t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n

Ví d? b?ng cách s? d?ng thu?t s? Sum có đi?u ki?n

 1. Trong m?t b?ng tính Microsoft Excel m?i, chèn sau đây, v?i nh?n Vùng trong cell A1:
    Region  Date    Total Sales  Sales Rep
    South  1-Jan-96  $103,476.98  John Smith
    East   1-Jan-96  $57,400.35   John Smith
    North  5-Jan-96  $95,375.34   Mary Jones
    East   9-Jan-96  $143,564.6   John Smith
    West   9-Jan-96  $200,359.85  Mary Jones
    North  9-Jan-96  $204,014.46  Mary Jones
    South  9-Jan-96  $98,435.12   Mary Jones
    West  13-Jan-96  $65,678.41   John Smith
    West  14-Jan-96  $138,357.60  John Smith
    East  23-Jan-96  $69,189.58   John Smith
    North  23-Jan-96  $40,781.30   Mary Jones
    East  25-Jan-96  $89,053.68   Mary Jones
    North  31-Jan-96  $85,462.12   John Smith
    South  31-Jan-96  $199,980.15  Mary Jones
  					
 2. Đ?m b?o r?ng các t? bào đư?c ch?n trong danh sách, vào các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n Thu?t s?, và sau đó nh?p vào Có đi?u ki?n Sum.
 3. Trong các Bư?c 1 c?a 4 h?p tho?i, ph?m vi
  $M?T$ 1:$ D$ 15
  nên đư?c xác đ?nh. N?u không, g? ph?m vi, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trong các Bư?c 2 c?a 4 h?p tho?i h?p, trong các C?t t?ng h?p, ch?n T?ng doanh thu.
 5. Trong các C?t h?p, ch?n Đ?i di?n bán hàng; trong các h?p, ch?n =; trong các Giá tr? này h?p, ch?n Mary Jones; và sau đó nh?p vào Thêm đi?u ki?n.
 6. Trong các C?t h?p, ch?n Ngày; trong các h?p, ch?n >; trong các Giá tr? này h?p, lo?i 10-Jan-96; và sau đó nh?p vào Thêm đi?u ki?n.
 7. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các Bư?c 3 c?a 4 h?p tho?i, ch?n Sao chép ch? công th?c đ? m?t t? bào đơn l?. Chú ? r?ng k?t qu? cho th?y $329,815.13, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trong các Bư?c 4 c?a 4 h?p tho?i, g? đ?a ch? di đ?ng F1, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

Đư?c bi?t đ?n các v?n đ? có th? x?y ra khi b?n s? d?ng thu?t s? Sum có đi?u ki?n

N?u tên t?p tin hay tên t?m là quá dài, thu?t s? Sum có đi?u ki?n s? không thành công v?i m?t "l?i th?i gian ch?y 1004: FormulaArray phương pháp c?a ph?m vi l?p th?t b?i" l?i khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n c? g?ng đ? sao chép các tiêu chu?n và công th?c đ? m?t t? trong b?ng tính.
 • B?n áp d?ng m?t s? đi?u ki?n.
Khi Excel xây d?ng chu?i cho m?ng công th?c, Excel bao g?m tên b?ng tính v?i m?i tài li?u tham kh?o tiêu chu?n. Chu?i có th? vư?t quá gi?i h?n 255 k? t? cho FormulaArray phương pháp. M?c dù tên b?ng tính đư?c xóa khi công th?c đư?c nh?p vào, các phương pháp không thành công v? gi?i h?n k? t? đư?c vư?t quá.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? add-in, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Excel trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i thêm trong chương tr?nh cho Microsoft Excel trong tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 214249 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 95 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB214249 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214249

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com