Straipsnio ID: 214269 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei esate ?Small Business? klientas, papildom? trik?i? ?alinimo ir mokymo i?tekli? ?r. ?Small Business? palaikymo svetain?je.
?io straipsnio versijos, skirtos ?Microsoft Excel 98?, ie?kokite: 189519. (gali b?ti angl? k.)

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Galima analizuoti savo duomenis ir parodyti juos histogramoje (stulpelin? diagrama, kurioje rodomi da?numo duomenys) programoje ?Microsoft Office Excel? naudojant analiz?s ?ranki? paketo histogram? ?rank?. Nor?dami sukurti histogram? turite sud?ti duomenis ? du darbalapio stulpelius. ?iuose stulpeliuose turi b?ti ?vesties duomenys ir talpykl? numeriai. ?vesties duomenys yra duomenys, kuriuos norite analizuoti naudodami histogram? ?rank?. Talpykl? numeriai yra numeriai, atitinkantys intervalus, kuriuos norite, kad histogram? ?rankis naudot? duomen? analiz?s ?vesties duomenims matuoti.

Kai naudojate histogram? ?rank?, ?Excel? suskai?iuoja kiekvienos duomen? talpyklos duomen? ta?k? skai?i?. Duomen? ta?kas ?traukiamas ? konkre?i? duomen? talpykl?, jei skai?ius didesnis nei ma?iausia riba ir lygus did?iausiai duomen? talpyklos ribai arba ma?esnis. Jei praleid?iate talpyklos diapazon?, ?Excel? sukuria tolygiai paskirstyt? talpykl? rinkin? tarp ma?iausios ir did?iausios ?vesties duomen? reik?mi?.

Histogramos analiz?s i?vestis pateikiama naujame darbalapyje (arba naujoje darbaknyg?je) ir parodoma histogramos lentel? bei stulpelin? diagrama, perteikianti histogramos lentel?s duomenis.

Prie? naudojant histogram? ?rank? reikia ?sitikinti, kad ?diegtas papildinys Analiz?s ?ranki? paketas.

?sitikinkite, kad ?diegtas papildinys Analiz?s ?ranki? paketas

Nor?dami ?sitikinti, kad ?diegtas papildinys Analiz?s ?ranki? paketas, atlikite nurodytus veiksmus.


?Excel 2010?
 1. Meniu Failas spustel?kite Parinktys.

  ?Excel 2013?:

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826394


  ?Excel 2010?:

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826395
 2. nar?ymo srityje spustel?kite Papildiniai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826396

 3. S?ra?e Tvarkyti pasirinkite?Excel? papildiniai, tada spustel?kite Vykdyti.
 4. Dialogo lange Papildiniai ?sitikinkite, kad pa?ym?tas ?ym?s langelis Analiz?s ?ranki? paketas, esantis Galimi papildiniai, tada spustel?kite Gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826397


  Pastaba Kad papildinys Analiz?s ?ranki? paketas b?t? rodomas dialogo lange Papildiniai, jis turi b?ti ?diegtas kompiuteryje. Jei dialogo lange Papildiniai nematote Analiz?s ?ranki? paketas, paleiskite ?Microsoft Excel? s?rank? ir ?traukite ?? komponent? ? ?diegt? element? s?ra??.
?Excel 2007?
 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtuk?, tada spustel?kite ?Excel? parinktys.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826398
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite Papildiniai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826399
 3. S?ra?e Tvarkyti pasirinkite ?Excel? papildiniai, tada spustel?kite Vykdyti.
 4. Dialogo lange Papildiniai ?sitikinkite, kad pa?ym?tas ?ym?s langelis Analiz?s ?ranki? paketas, esantis Galimi papildiniai, tada spustel?kite Gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826400
?Excel 2003? ir ankstesn?s ?Excel? versijos
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Papildiniai.
 2. Dialogo lange Papildiniai ?sitikinkite, kad pa?ym?tas ?ym?s langelis Analiz?s ?ranki? paketas, esantis Galimi papildiniai, tada spustel?kite Gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826401


  Pastaba Kad papildinys Analiz?s ?ranki? paketas b?t? rodomas dialogo lange Papildiniai, jis turi b?ti ?diegtas kompiuteryje. Jei dialogo lange Papildiniai nematote Analiz?s ?ranki? paketas, paleiskite ?Microsoft Excel? s?rank? ir ?traukite ?? komponent? ? ?diegt? element? s?ra??.

Sukurkite histogramos lentel?

Nor?dami sukurti histogramos lentel? atlikite nurodytus veiksmus.
 1. Nukopijuokite ir ?klijuokite toliau nurodytus duomenis ? nauj? darbalap?.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • program? ?Excel 2013?, ?Excel 2010? ir ?Excel 2007? skirtuke Duomenys spustel?kite Duomen? analiz? grup?je Analiz?.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2826402

  • Programos ?Excel 2003? ir ankstesni? ?Excel? versij? meniu ?rankiai spustel?kite Duomen? analiz?.
 3. Dialogo lange Duomen? analiz? spustel?kite Histograma, tada spustel?kite Gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826403

 4. Lauke ?vesties diapazonas ?veskite A1:A10.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2826404

 5. Lauke Talpyklos diapazonas ?veskite B1:B4.
 6. Dalyje I?vesties parinktys spustel?kite Nauja darbaknyg?, pa?ym?kite ?ym?s langel? Diagramos i?vestis, tada spustel?kite Gerai.
?Excel? sukuria nauj? darbaknyg? su histogramos lentele ir ?d?t?ja diagrama.

Remiantis 1 veiksmo pavyzd?io duomenimis, histogramos lentel? bus ma?daug tokia:
  A1: Talpykla   B1: Da?numas
  A2: 20   B2:    2
  A3: 40   B3:    1
  A4: 60   B4:    3
  A5: 80   B5:    3
  A6: Daugiau B6:    1
				
J?s? diagrama bus stulpelin? diagrama, perteikianti histogramos lentel?s duomenis. ?io pavyzd?io talpykloje, kurios duomen? reik?m?s yra nuo 0 iki 20, yra du duomen? ta?kai: 3 ir 20.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
214029 Duomen? analiz?s ?ranki? naudojimas sugrupuotuose lapuose (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 214269 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Rakta?od?iai: 
kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com