Excel 2000 sai gi? đ?nh r?ng năm 1900 là m?t năm nhu?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 214326 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Excel sai gi? đ?nh r?ng năm 1900 là năm nhu?n. Bài vi?t này gi?i thích t?i sao năm 1900 đư?c coi là m?t năm nhu?n, và v?ch ra nh?ng hành vi có th? x?y ra n?u v?n đ? c? th? này s?a ch?a.

THÔNG TIN THÊM

Khi Hoa Sen 1-2-3 l?n đ?u tiên đư?c phát hành, chương tr?nh gi? đ?nh r?ng năm 1900 là m?t năm nhu?n, m?c dù nó th?c s? không ph?i là m?t năm nhu?n. Đi?u này đ? làm cho nó d? dàng hơn cho chương tr?nh đ? x? l? các năm nhu?n và gây ra không có h?i cho h?u h?t các ngày tính toán trong Lotus 1-2-3.

Khi Microsoft Multiplan và Microsoft Excel đ? đư?c phát hành, h? c?ng gi? đ?nh r?ng 1900 là m?t năm nhu?n. Gi? đ?nh này cho phép Microsoft Multiplan và Microsoft Excel đ? s? d?ng cùng m?t n?i ti?p ngày h? th?ng đư?c s? d?ng b?i Lotus 1-2-3 và cung c?p kh? năng tương thích l?n v?i Hoa Sen 1-2-3. Đi?u tr? 1900 như là m?t năm nhu?n c?ng làm cho nó d? dàng hơn cho ngư?i dùng đ? di chuy?n b?ng t? m?t chương tr?nh khác.

M?c dù v? m?t k? thu?t có th? đ? s?a hành vi này đ? Phiên b?n hi?n t?i c?a Microsoft Excel không gi? s? r?ng 1900 là m?t bư?c nh?y v?t năm, nh?ng khó khăn làm vi?c đó l?n hơn nh?ng l?i th?.

N?u hành vi này đ? đư?c s?a ch?a, nhi?u v?n đ? s? phát sinh, trong đó có nh?ng đi?u sau đây:
 • H?u h?t các ngày trong hi?n t?i Microsoft Excel b?ng và khác tài li?u s? đư?c gi?m b?i m?t ngày. S?a ch?a s? thay đ?i này s? có đáng k? th?i gian và n? l?c, đ?c bi?t là trong công th?c s? d?ng ngày tháng.
 • M?t s? ch?c năng, ví d? như ch?c năng ngày trong tu?n, s? tr? v? giá tr? khác nhau; Đi?u này có th? gây ra công th?c trong b?ng đ? làm vi?c không chính xác.
 • Đi?u ch?nh hành vi này s? phá v? tính tương thích n?i ti?p ngày gi?a Microsoft Excel và các chương tr?nh khác s? d?ng ngày tháng.
N?u hành vi v?n uncorrected, ch? có m?t v?n đ? x?y ra:
 • Ch?c năng ngày trong tu?n tr? v? giá tr? không chính xác cho nh?ng ngày trư?c khi 1 tháng 3 năm 1900. B?i v? h?u h?t ngư?i dùng không s? d?ng ngày tháng trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900, v?n đ? này là hi?m.
LƯU ?: Microsoft Excel đúng x? l? t?t c? các năm nhu?n, bao g?m năm th? k? mà không ph?i là năm nhu?n (ví d?, 2100). Ch? năm 1900 không chính xác đư?c x? l?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
214058 XL2000: Ngày trong tu?n trư?c ngày 1 tháng 3 năm 1900 là không chính xác
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c xác đ?nh li?u m?t năm là m?t năm nhu?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
214019 XL2000: Phương pháp đ? xác đ?nh li?u m?t năm là m?t năm nhu?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 214326 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB214326 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:214326

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com