Truy c?p vào thư m?c kho thông tin có th? tr? nên ch?m trong trao đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216076 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t hay nhi?u thư m?c trong m?t trong hai c?a hàng thông tin riêng tư hay công c?ng, quá tr?nh có th? tr? nên r?t ch?m ho?c không đáp ?ng. Hành vi này có th? bi?u hi?n b?n thân trong các cách sau:
 • Ph?n ?ng c?a khách hàng là r?t ch?m n?u b?n truy c?p vào thư trong m?t thư m?c (ví d?, n?u b?n thay đ?i t?nh tr?ng c?a m?t m?c t? đ?c đ? chưa đ?c, m? m?t m?c ho?c xoá m?c).
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i nh?n tin ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (MAPI) bao g?m c?m t? "Khách hàng Operation Failed."
 • Đăng nh?p t?p tin trong thư m?c Mdbdata phát tri?n ? m?t m?c ?n đ?nh và b?n quan sát s? thay đ?i r?t ít, n?u có, trong các ngu?n tài nguyên thư m?c công c?ng ho?c các ngu?n tài nguyên h?p thư.
 • N?u b?n t?o m?t thư m?c m?i và di chuy?n các n?i dung c?a thư m?c v?i hành vi đ? thư m?c m?i, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? cho m?t vài ngày, nhưng hành vi sau reoccurs.
 • N?u b?n truy c?p vào thư m?c c? th?, ph?n ?ng ch?m ho?c có v?n đ?, nhưng các c?p khác trong cùng m?t cơ s? d? li?u ph?n h?i như b?nh thư?ng. Đi?u này bao g?m các thư m?c đ?c bi?t như là c?a ng? thư m?c (ví d?, Mts trong và ra Mts c?p).

NGUYÊN NHÂN

Quá nhi?u h?n ch? cache, tr? l?i liên k?t và t?m ki?m đư?c đư?c đ?t trên m?t c?p cá nhân.

Đ? xác đ?nh n?u b?n đang g?p hành vi th?o lu?n trong bài vi?t này, th?c hi?n ho?c là m?t trong các bài ki?m tra sau đây:

Quan tr?ng Trư?c khi b?n th?c hi?n th? nghi?m 1, đ?m b?o r?ng b?n có m?t d? ph?ng đ?y đ? tr?c tuy?n c?a kho thông tin, v? th? nghi?m 1 đ?t l?i xem c?p trên h? ph?c v?.

Th? nghi?m 1

 1. Thêm các Đ?t l?i lư?t xem giá tr? đăng k? cho m?t trong hai c?a hàng thông tin công c?ng hay tư nhân.

  Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

  Đ? thêm giá tr? này, th?c hi?n m?t trong các th? t?c sau đây, như sau:
  • Kho thông tin công c?ng: Đ? s?a đ?i các khóa registry đ? thay đ?i các Đ?t l?i lư?t xem giá tr? cho các c?a hàng thông tin công c?ng, làm theo các bư?c sau:
   1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
   2. Cho Exchange Server 5.5, xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersPublic
    Exchange 2000 Server và cho Exchange Server 2003, xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<servername>\Public-<folder guid=""></folder></servername>
    Chú ý <folder guid=""></folder> là nh?ng đ?nh danh duy nh?t trên toàn c?u cho các c?a hàng.
   3. Thêm m?t Đ?t l?i lư?t xem giá tr? c?a các REG_DWORD lo?i.
   4. M?c đ?nh c?a các Đ?t l?i lư?t xem giá tr?, mà không có m?c đăng k? này, là 0. Thi?t l?p giá tr? 1.
   5. Thoát kh?i Registry Editor.
  • Lưu tr? thông tin riêng tư: Đ? s?a đ?i các khóa registry đ? thay đ?i các Đ?t l?i lư?t xem giá tr? cho các tư nhân lưu tr? thông tin, sau đó làm theo các bư?c:
   1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
   2. Cho Exchange Server 5.5, xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersPrivate
    Exchange 2000 Server và cho Exchange Server 2003, xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<servername>\Private-<folder guid=""></folder></servername>
    Chú ý <folder guid=""></folder> là nh?ng đ?nh danh duy nh?t trên toàn c?u cho các c?a hàng.
   3. Thêm m?t Đ?t l?i lư?t xem giá tr? c?a các REG_DWORD lo?i.
   4. M?c đ?nh c?a các Đ?t l?i lư?t xem giá tr?, mà không có m?c đăng k? này, là 0. Thi?t l?p giá tr? 1.
   5. Thoát kh?i Registry Editor.
 2. D?ng d?ch v? lưu tr? thông tin, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó.
N?u giá tr? này t?n t?i và đư?c đ?t thành m?t giá tr? khác không, thông tin c?a hàng xóa t?t c? các h?n ch? đư?c lưu tr? trên làm s?ch đo?n ti?p theo (trong thông tin c?a hàng b?o tr?) và đ?t l?i giá tr? b?ng không. B?n có th? xác đ?nh n?u đi?u này đ? x?y ra; ki?m tra khóa registry đ? xem n?u giá tr? đ? đư?c đ?t l?i b?ng không. Sau khi lo?i b? các h?n ch? cache x?y ra, n?u thư m?c r?t nhi?u c?i thi?n, b?n đang g?p hành vi th?o lu?n trong bài vi?t này.

Th? nghi?m 2

 1. D?ng lưu tr? thông tin.
 2. M?t d?u nh?c l?nh, h?y vào thư m?c Exchsrvr\Bin và ch?y ti?n ích Isinteg. Trong Exchange Server 5.5, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
  isinteg-pri|pub-Ben -l LogFilename
  Trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
  isinteg s Tên máy chủ -Ben -l LogFilename
  Chú ý Tên máy chủ là tên máy tính c?a b?n trao đ?i, và LogFilename là tên c?a m?t t?p tin đ? vi?t các văn b?n đ?u ra.

  C?nh báo L?nh này b?i chi ti?t c?a t?t c? các thư m?c trong cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh đ? các t?p tin đư?c ch? đ?nh b?i -l LogFilename. Tùy thu?c vào kích c? c?a cơ s? d? li?u, t?p nh?t k? đư?c s?n xu?t có th? khá l?n.
 3. Ki?m tra các t?p tin đăng nh?p và t?m b?t k? thư m?c v?i s? lư?ng l?n các m?c dư?i các l?nh v?c sau đây:
  T?m ki?m FIDs =
  Recursive FIDs =
  T?m ki?m Backlinks =
  Categ FIDs =
  Ví dụ:
  T?m ki?m FIDs = 0001-000000000418,0001-00000000041B, 0001-000000000421, 0001-000000000423,0001-000000000424,0001-000000000428,0001-00000000042D
  N?u đi?u này ti?p t?c cho m?t vài trăm m?c, b?n đang g?p hành vi th?o lu?n trong bài vi?t này.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Ch?nh s?a hành vi này, gi?m các L?o hóa gi? th?i gian giá tr? cho cơ s? d? li?u b? ?nh hư?ng (ho?c công c?ng hay tư nhân kho thông tin).

L?o hóa gi? th?i gian

Giá tr? l?o hóa th?i gian gi? ch? ra th?i gian ch? m?c không s? d?ng s? t?n t?i trư?c khi b? xóa. Gi?m giá tr? này, th?c hi?n m?t trong các th? t?c sau đây, như sau:
 • Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003
  Các L?o hóa gi? th?i gian giá tr? có th? đư?c đ?t t?i hai đ?a đi?m: d?ch v? thư m?c Active directory và cơ quan đăng k?. N?u thu?c tính Active Directory có m?t giá tr? đ?t, nó đè tương ?ng giá tr? đăng k?.
  • Đ? thi?t l?p các L?o hóa gi? th?i gian có giá tr? trong Active Directory, h?y làm theo các bư?c sau:

   C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, LDP ti?n ích, ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác thay đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

   Chú ý Ch?nh s?a ADSI-theo (AdsiEdit.msc) đư?c bao g?m v?i các công c? h? tr? Microsoft Windows. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows trong Windows 2000, b?m đúp vào Setup.exe trong thư m?c Support\Tools trên đ?a CD Windows 2000. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows trong Windows Server 2003, b?m đúp vào Suptools.msi trong Support\Tools thư m?c trên Windows Server 2003 CD.
   1. Click vào Start, ch?n Run, lo?i Adsiedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok.
   2. M? r?ng C?u h?nh Container [ServerName.example.com], nơi ServerName là tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n, và example.com là tên mi?n c?a b?n.
   3. M? r?ng CN = Configuration, DC =Ví d?DC =com.
   4. M? r?ng CN = d?ch v?, CN = Microsoft Exchange, CN =OrganizationName, nơi OrganizationName là tên c?a t? ch?c Exchange c?a b?n.
   5. M? r?ng CN = hành chính nhóm, CN =YourAdministrativeGroupCN = máy ch?, CN =ExchangeServerNameCN = InformationStore, CN =StorageGroupName, nơi YourAdministrativeGroup là tên c?a nhóm qu?n tr? c?a b?n, ExchangeServerName tên máy ch? Exchange c?a b?n, và StorageGroupName tên nhóm lưu tr? ch? c?a hàng thông tin công c?ng hay tư nhân.
   6. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào c?a hàng tư nhân ho?c các c?a hàng công c?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
   7. Trong các Thu?c tính danh sách, b?m vào msExchAgingKeepTime.
   8. Thi?t l?p các thu?c tính giá tr? th?p phân trong giây mà b?n mu?n.

    Chú ý N?u không có m?c đăng k? này, các m?c đ?nh thi?t l?p cho các L?o hóa gi? th?i gian giá tr? là 40 ngày cho Exchange 2000 Server và cho Exchange Server 2003. Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 c?a hàng giá tr? trong giây. B?n mươi ngày là tương đương v?i 3,456,000 giây. Đ? thi?t l?p các m?i L?o hóa gi? th?i gian giá tr? cho b?n ngày, lo?i 345,600.
   9. D?ng d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó.
  • Đ? thay đ?i thi?t đ?t này trong Windows Registry, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
   2. Cho Exchange 2000 Server ho?c cho Exchange Server 2003, xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<servername>\Public-<folder guid=""></folder></servername>


    Chú ý <folder guid=""></folder> là nh?ng đ?nh danh duy nh?t trên toàn c?u cho các c?a hàng. Thay th? "công chúng-<folder guid=""></folder>"v?i"tư nhân-<folder guid=""></folder>"đ? thay đ?i các thi?t l?p cho m?t c?a hàng tư nhân h?p thư.
   3. Thêm m?t L?o hóa gi? th?i gian giá tr? c?a lo?i REG_DWORD.
   4. Nh?p giá tr? th?p phân trong giây mà b?n mu?n.

    Chú ý N?u không có m?c đăng k? này, các m?c đ?nh thi?t l?p cho các L?o hóa gi? th?i gian giá tr? là 40 ngày cho Exchange 2000 Server và cho Exchange Server 2003. Exchange 2000 Server và Exchange Server 2003 c?a hàng giá tr? trong giây. B?n mươi ngày là tương đương v?i 3,456,000 giây. Đ? thi?t l?p các m?i L?o hóa gi? th?i gian giá tr? cho b?n ngày, lo?i 345,600.
   5. Thoát kh?i Registry Editor.
   6. D?ng d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó.
 • Exchange Server 4.0, Exchange Server 5.0 ho?c Exchange Server 5,5
  Các L?o hóa gi? th?i gian giá tr? đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t giá tr? đăng k?. Đ? gi?m các L?o hóa gi? th?i gian có giá tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
  2. Cho Exchange Server 5.5, xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersPublic
   Chú ý Thay th? "ParametersPublic" v?i "ParametersPrivate" đ? thay đ?i giá tr? cho m?t c?a hàng tư nhân h?p thư.
  3. Thêm m?t L?o hóa gi? th?i gian giá tr? c?a lo?i REG_DWORD.
  4. N?u không có m?c đăng k? này, các m?c đ?nh thi?t l?p cho các L?o hóa gi? th?i gian giá tr? là tám ngày cho Exchange Server 4.0, Exchange Server 5.0 và cho Exchange Server 5.5. Exchange Server 4.0 và Exchange Server 5.0 lưu tr? giá tr? này trong mili giây. Tám ngày là tương đương v?i 691,200,000 mili giây v? 1000 * 60 * 60 * 24 * 8 = 691,200,000.Exchange Server 5.5 lưu các giá tr? này trong giây. Tám ngày là tương đương v?i 691,200 giây v? 60 * 60 * 24 * 8 = 691,200. Đ? thi?t l?p các m?i L?o hóa gi? th?i gian giá tr? đ?n m?t ngày, thi?t l?p giá tr? ho?c là đ? 86,400,000 cho Exchange Server 4.0 và cho Exchange Server 5.0 ho?c đ? 86,400 cho Exchange Server 5.5.

   Chú ý Giá tr? này đư?c nh?p như th?p phân.
  5. Thoát kh?i Registry Editor.
  6. D?ng d?ch v? kho thông tin Exchage Microsoft, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó.
N?u giá tr? này là v?n không đ? th?p, sau đó gi?m các giá tr? cho đ?n khi b?n đ?t đ?n m?t m?c đ? ch?p nh?n đư?c v? hi?u su?t. Tuy nhiên, b?n c?ng có th? có đ? gi?m các L?o hóa s?ch Interval giá tr? t? giá tr? m?c đ?nh c?a 1 ngày, như đư?c nêu trong ph?n "L?o hóa s?ch, kho?ng th?i gian", bài vi?t này.

L?o hóa s?ch Interval

Các L?o hóa s?ch Interval giá tr? là kho?ng th?i gian (trong vài giây cho Exchange Server 4.0, 5.0 và 5.5) mà các c?a hàng thông tin ki?m tra cho b?t c? đi?u g? mà ph?i đư?c g? b? t? b? nh? cache. Giá tr? m?c đ?nh là 24 gi? (ho?c 86.400 giây). Đ? gi?m các L?o hóa s?ch Interval giá tr? cho thông tin store, s?a đ?i registry đ? gi?m các L?o hóa Kho?ng th?i gian s?ch giá tr? cho các c?a hàng thông tin:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. Thêm m?t L?o hóa s?ch Interval giá tr? c?a các REG_DWORD lo?i.
 4. Theo m?c đ?nh các L?o hóa s?ch Interval giá tr? mà không có m?c đăng k? này đư?c thi?t l?p đ? 86,400 (ho?c 1 ngày trong vài giây, 60 * 60 * 24). Đ?t m?i L?o hóa s?ch Interval giá tr? cho m?t s? ít hơn 86,400.

  Chú ý Giá tr? này là th?p phân.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. D?ng d?ch v? lưu tr? thông tin, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó.

Ch?y Isinteg

B?n có th? ch?y các ti?n ích Isinteg đ? bu?c d?n d?p các h?n ch? đư?c lưu tr? ngay l?p t?c. Sau đây x?y ra:
 • Backlinks c?a b?n đang b? thanh tr?ng.
 • Các h?n ch? b?ng s? b? xóa.
N?u có m?t s? lư?ng l?n c?a nh?ng h?n ch? đ?i v?i m?t thư m?c và b?n ch?y các isinteg-s?a ch?a l?nh, các t?m ki?m đư?c lưu tr? t?t c? đư?c xóa và thư m?c c?a b?n th?c hi?n b?nh thư?ng. Trong Exchange Server 5.5, s? d?ng l?nh sau đây:
isinteg-s?a ch?a - pri-ki?m tra morefld
Trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, s? d?ng l?nh sau đây:
isinteg s Tên máy chủ –Fix –test morefld –l LogFilename
Chú ý Tên máy chủ là tên máy tính c?a b?n trao đ?i, và LogFilename là tên c?a m?t t?p tin đ? vi?t các văn b?n đ?u ra.
Microsoft Exchange thông tin Store toàn v?n Checker v5.5.265
B?n quy?n (c) năm 1986-1997 Microsoft Corp All rights reserved.
B?t đ?u: 04/28/00 19: 06: 08
Tên máy ch?: Server.domain.com
C?a hàng đư?ng d?n: D:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.EDB
Lưu tr? kích thư?c: 1510031360 byte
Đăng nh?p đ?u ra: isinteg.pri
Ki?m tra ch? đ?: ki?m tra và s?a ch?a
Tùy ch?n:-s?a ch?a - pri-ki?m tra morefld

B?t đ?u th? nghi?m 1 c?a 3, 'Phân lo?i b?ng'
Hoàn t?t lo?i b?ng. Th?i gian: 0 h: 0 m: 1s
B?t đ?u th? nghi?m 2 c?a 3, 'H?n ch? b?ng'
Hoàn thành gi?i h?n b?ng. Th?i gian: 0 h: 0 m: 1s
B?t đ?u th? nghi?m 3 c?a 3, 'Liên k?t thư m?c t?m ki?m'
K?t thúc t?m ki?m c?p liên k?t. Th?i gian: 0 h: 0 m: 23s
Không có bài ki?m tra tính tham kh?o

THÔNG TIN THÊM

Có hai phương pháp b?n có th? s? d?ng đ? t?m ki?m trên m?t thư m?c m? r?ng MAPI, Restrict() phương pháp và phương pháp FindRow(). Phương pháp Restrict() lưu tr? nh?ng h?n ch? v? thư m?c đó và không đư?c c?t b? trong m?t vài ngày. N?u xem, b? l?c ho?c t?m ki?m s? d?ng m?t ch? s? chính luôn thay đ?i, m?t h?n ch? m?i đư?c thêm vào m?i khi thư m?c đư?c g?i là. Đi?u này có th? d?n đ?n s? s?t gi?m nghiêm tr?ng trong hi?u su?t c?a c?p, b?i v? m?i khi m?t s? thay đ?i đư?c áp d?ng, t?t c? các liên k?t tr? l?i ph?i đư?c truy c?p.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? ki?m soát thư m?c ch? m?c l?o hóa, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
159197Vi?c ki?m soát thư m?c ch? m?c l?o hóa
C?ng tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) 1.21 c?ng có th? gây ra v?n đ?. CDOs MessageFilter đ?i tư?ng đư?c th?c hi?n như m?t h?n ch? MAPI. N?u có th?, CDO m? mà d?a vào MessageFilter nên đư?c thay th? v?i tương đương m? r?ng MAPI m? b?ng cách s? d?ng FindRow. Đây không ph?i là luôn luôn có th? m?c dù. Ví d?, CDO m? mà t?m ki?m các cu?c h?n không th? đư?c thay th? v?i Extended MAPI v? Extended MAPI không hi?u cu?c h?n m?c. Trong trư?ng h?p này, m? CDO nên đư?c cu?c đ? xem n?u s? lư?ng khác nhau MessageFilters có th? đư?c gi?m b?t.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? thông tin lưu tr? b?o tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
159196Nhi?m v? ki?m soát b?i IS l?ch tr?nh b?o tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 216076 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Messaging Application Programming Interface
T? khóa: 
kbprb kbmt KB216076 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216076

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com