Nh?ng ?nh hư?ng trên tín thác và trương m?c máy tính khi b?n authoritatively ph?c h?i ho?t đ?ng thư m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216243 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Tính năng khôi ph?c th?m quy?n cho phép ngư?i qu?n tr? ch?n các đ?i tư?ng và đ?i tư?ng cây c?a các đ?i tư?ng t? m?t cơ s? d? li?u lưu tr? Active Directory và khôi ph?c chúng lên b? ki?m soát mi?n. Quá tr?nh này gây ra Active Directory đ? nhân r?ng này ph?c h?i bang (tr?ng thái h? th?ng) các đ?i tư?ng, ghi đè lên các b?n sao hi?n nay đư?c t? ch?c trên t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n. Các đ?i tư?ng đư?c khôi ph?c và các thu?c tính c?a h? đư?c phân công m?t phiên b?n l?n hơn các thi?t l?p hi?n t?i c?a tên mi?n đ?i tư?ng. Theo m?c đ?nh, các đ?i tư?ng đư?c khôi ph?c và các thu?c tính c?a h? đư?c phân công m?t phiên b?n là 100.000 ngư?i l?n hơn phiên b?n trong b?n sao lưu.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? quá tr?nh khôi ph?c th?m quy?n, xem "Khôi ph?c th?m quy?n" ch? đ? tr? giúp sao lưu c?a Windows và bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
241594 Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n lên b? ki?m soát mi?n trong Windows 2000

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, tin tư?ng m?i quan h? và máy tính tài kho?n m?t kh?u đang thương lư?ng m?i ba mươi ngày, ngo?i tr? cho các tài kho?n máy tính có th? đư?c vô hi?u hóa b?i ngư?i qu?n tr?.

Khi b?n authoritatively ph?c h?i ho?t đ?ng thư m?c vào b? ki?m soát mi?n, m?t kh?u trư?c đó cho các đ?i tư?ng Active Directory duy tr? m?i quan h? tin tư?ng và trương m?c máy tính có th? đư?c khôi ph?c. Trong m?i quan h? tin tư?ng, s? thay đ?i này có th? vô hi?u hóa giao ti?p v?i các b? đi?u khi?n vùng t? các tên mi?n khác. M?t m?t kh?u trương m?c máy tính, s? thay đ?i này có th? vô hi?u hóa giao ti?p gi?a các tài kho?n c?a máy tr?m ho?c máy ch? và b? ki?m soát mi?n c?a tên mi?n c?a m?nh.

Theo m?c đ?nh, máy tính tài kho?n đư?c lưu gi? trong các thùng ch?a ho?t đ?ng thư m?c sau đây:
CN = máy vi tính, DC =tên mi?n
Kho ch?a m?c đ?nh và các tài kho?n máy tính có th? đư?c chuy?n đ?n đơn v? t? ch?c trong Active Directory.

Theo m?c đ?nh, tài kho?n l?ng tin đư?c lưu gi? trong các thùng ch?a ho?t đ?ng thư m?c sau đây:
CN = ngư?i dùng, DC =tên mi?n
Các tài kho?n tin tư?ng đư?c đ?t tên sau khi tên vùng NETBIOS tên mi?n tin tư?ng v?i m?t k? hi?u đôla ($) n?i và đ?c bi?t c? thi?t l?p. H? đang ?n c?a ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính, nhưng h? có th? nh?n th?y khi b?n s? d?ng ADSI Editor ho?c công c? LDP.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
324949Chuy?n hư?ng ngư?i s? d?ng và máy vi tính thùng ch?a trong Windows Server 2003 tên mi?n
Các đ?i tư?ng tin c?y mi?n đ?i di?n cho bên tín thác, tin tư?ng n?m trong thùng ch?a ho?t đ?ng thư m?c sau đây:
CN = h? th?ng, DC =tên mi?n
V? trí này không th? đư?c di chuy?n. Không khôi ph?c authoritatively l?i kho này và các đ?i tư?ng lá ngay l?p t?c con c?a nó tr? khi b?n ph?i. Đ? khôi ph?c l?i topo làm b?n sao c?a m?t kh?i lư?ng DFS, b?n có th? khôi ph?c subcontainers, ch?ng h?n như thùng ch?a FRS.

Chú ý Windows 2000 gi? m?t l?ch s? c?a hai m?t kh?u trên các thành ph?n tên mi?n đáng tin c?y c?a m?t m?i quan h? tin tư?ng.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
154501Làm th? nào đ? vô hi?u hoá t? đ?ng máy thay đ?i m?t kh?u tài kho?n

Nonauthoritatively khôi ph?c l?i b? ki?m soát mi?n

Khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n thay th? ho?c ph?i đư?c ph?c h?i t? l?i ph?n c?ng, ch? m?t khôi ph?c t? b?n sao lưu g?n đây nh?t c?a đi?u khi?n vùng là c?n thi?t n?u d? li?u v? b? đi?u khi?n tên mi?n khác đư?c bi?t đ?n là t?t.

Sau khi quá tr?nh khôi ph?c, nhân r?ng Active Directory t? đ?ng b?t đ?u c?m b?t k? thay đ?i nào t? khác b? ki?m soát mi?n x?y ra sau khi th?i gian c?a b?n sao lưu.

Authoritatively khôi ph?c l?i b? ki?m soát mi?n

Khi các b? đi?u khi?n vùng t?n t?i, nhưng b?n ph?i ph?c h?i d? li?u, s? d?ng th?n tr?ng khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n d? li?u trong b?i c?nh đ?t tên mi?n. Tin tư?ng m?i quan h? d? li?u cư trú trong b?i c?nh tên mi?n đ?t tên đó cho c? các m?i quan h? cha-con cho mi?n Windows 2000 lên mi?n trong r?ng, và cho tín thác NTLM/Kerberos pre-Active thư m?c tên mi?n.

N?u d? li?u ph?c h?i đư?c yêu c?u, authoritatively khôi ph?c ch? là nh?ng b? ph?n c?a b?i c?nh đ?t tên. N?u b?n khôi ph?c l?i b?i c?nh đ?t tên đ?y đ?, t?t c? các m?t kh?u máy tính và tin tư?ng m?i quan h? m?t kh?u đư?c khôi ph?c. Có khi các m?t kh?u đư?c khôi ph?c, h? th? tr? nên không h?p l? v? m?t kh?u có th? đ? đư?c renegotiated sau khi sao lưu x?y ra. Do đó, m?t kh?u có th? không c?n đư?c đ?ng b? hóa và ph?i đư?c đ?t l?i.

Đ? thi?t l?p l?i các m?i quan h? tin tư?ng NTLM pre-Active thư m?c tên mi?n ho?c Windows Active Directory, b?n ph?i lo?i b? và tái t?o s? tin tư?ng. N?u b?n ph?i làm đi?u này cho nhi?u tên mi?n, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Netdom đư?c cung c?p v?i Windows 2000 Resource Kit đ? làm đi?u này b?ng cách s? d?ng m?t quá tr?nh th?c thi. Khi các b? đi?u khi?n vùng t?n t?i và th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n, b?t k? đ?i tư?ng nào đư?c t?o ra trong b?i c?nh đ?t tên sau khi sao lưu s? gi? trong Active Directory.

Ví d?, m?t trong nh?ng k?ch b?n có th? là như sau:
  • Vào ngày 1, các qu?n tr? viên th?c hi?n m?t sao lưu c?a h? th?ng.
  • Vào ngày 2, các qu?n tr? viên t?o ra m?t ngư?i dùng có tên "Ngư?i s? d?ng hai" và sao chép d? li?u này đ? các b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n.
  • Vào ngày 3, dùng tên là "Ngư?i s? d?ng m?t" vô ? xóa.
  • Vào ngày 4, m?t khôi ph?c th?m quy?n c?a đi?u khi?n vùng đư?c th?c hi?n v?i các sao lưu thành l?p vào ngày 1.
V? v?y, hai ngư?i s? d?ng và ngư?i s? d?ng m?t trong nh?ng t?n t?i trong tên mi?n.

Authoritatively khôi ph?c m?t b? đi?u khi?n tên mi?n khi không có b? đi?u khi?n vùng khác t?n t?i

Khi không có b? đi?u khi?n vùng khác t?n t?i đ? nhân r?ng thay đ?i g?n đây v?i m?t h? th?ng ph?c h?i, ho?c khi m?t khôi ph?c th?m quy?n là c?n thi?t đ? mang l?i cho b? ki?m soát mi?n quay l?i m?t nhà nư?c đư?c bi?t đ?n, b?n nên th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n c?a toàn b? đ?t tên b?i c?nh.

Quá tr?nh này t?o ra cùng m?t k?ch b?n như trư?c đây đ? đ? c?p. N?u ?y thác các m?i quan h? ho?c m?t kh?u trương m?c máy tính đư?c th?c hi?n, b?n s? ph?i đ?t l?i chúng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 216243 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB216243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216243

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com