Xác đ?nh các nhóm chính sách Client-Side ti?n ích m? r?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216357 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Ki?n trúc chính sách nhóm bao g?m c? máy ch? và client-side thành ph?n. Các thành ph?n máy ch? bao g?m giao di?n ngư?i dùng qu?n tr? viên có th? s? d?ng đ? c?u h?nh m?t chính sách duy nh?t. Khi nhóm chính sách đư?c áp d?ng cho m?t ngư?i dùng hay máy tính, khách hàng di?n gi?i các chính sách và thành ph?n làm cho nh?ng thay đ?i thích h?p cho môi trư?ng. Chúng đư?c g?i là ph?n m? r?ng phía khách hàng chính sách nhóm. M?t trên toàn c?u duy nh?t đ?nh danh (GUID), m?t s? 128-bit xác đ?nh m?t đ?i tư?ng nh?t đ?nh, xác đ?nh ph?n m? r?ng h? đi?u hành. V? chính sách nhóm đư?c x? l?, quá tr?nh tr?nh thông qua danh sách Group Policy Objects (GPOs) mà ph?i đư?c x? l? đ? m?i ph?n m? r?ng phía khách hàng chính sách nhóm. Ph?n m? r?ng s? d?ng danh sách đ? x? l? chính sách thích h?p khi áp d?ng.

Khi xem s? ghi s? ki?n m?c và t?p tin đăng nh?p đư?c thu âm b?i chính sách nhóm và nh?ng ph?n m? r?ng phía khách hàng, ngư?i qu?n tr? có th? c?n ph?i xác đ?nh ph?n m? r?ng c?a GUID c?a nó.

THÔNG TIN THÊM

B?i v? GUID cho m?i ph?n m? r?ng phía khách hàng đư?c phân công khi các thành ph?n đư?c t?o ra, GUIDs cho m?i c?a các ph?n m? r?ng phía khách hàng tài li?u dư?i đây là như nhau trên m?i cài đ?t c?a Windows 2000.
 • GUID: 25537BA6-77A8-11D2-9B6C-0000F8080861
  Thành ph?n: Đ?i hư?ng c?p
 • GUID: 3610EDA5-77EF-11D2-8DC5-00C04FA31A66
  Thành ph?n: Microsoft Disk Quota
 • GUID: 42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3
  Thành ph?n: Scripts
 • GUID: 827D319E-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A
  Thành ph?n: b?o m?t
 • GUID: B1BE8D72-6EAC-11D2-A4EA-00C04F79F83A
  Thành ph?n: EFS Recovery
 • GUID: C6DC5466-785A-11D2-84D0-00C04FB169F7
  Thành ph?n: ?ng d?ng qu?n l?
 • GUID: A2E30F80-D7DE-11d2-BBDE-00C04F86AE3B
  Thành ph?n: Internet Explorer Settings
 • GUID: 35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2
  Thành ph?n: Thi?t đ?t đăng k?
 • GUID: e437bc1c-aa7d-11d2-a382-00c04f991e27
  Thành ph?n: IP b?o m?t
Các chương tr?nh bên th? ba và các d?ch v? khác c?a Microsoft cài đ?t ti?n ích m? r?ng phía khách hàng đăng k? v?i nh?ng thành ph?n trong v? trí registry sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions
Đ? có thêm thông tin v? các m?c nh?p registry GPExtensions, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216358 Gi?i đáp th?c m?c nhóm chính sách Client-Side hành vi m? r?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 216357 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB216357 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216357

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com