Gi?i đáp th?c m?c nhóm chính sách Client-Side hành vi m? r?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216358 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi m?t chính sách nhóm đang đư?c x? l? trên m?t Windows d?a trên máy tính, ph?n m? r?ng phía khách hàng là các thành ph?n mà gi?i thích chính sách đư?c lưu tr? và làm cho nh?ng thay đ?i thích h?p cho môi trư?ng. Trong x? l? s? c? m?t cho ph?n m? r?ng ?ng d?ng c?a chính sách, các qu?n tr? viên có th? xem các tham s? c?u h?nh cho m? r?ng. Các tham s? là dư?i h?nh th?c các giá tr? s? đăng k?.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


M?i ph?n m? r?ng phía khách hàng đư?c xác đ?nh b?i m?t subkey bên dư?i đư?ng d?n sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions
Tên subkey có d?ng c?a m?t trên toàn c?u duy nh?t đ?nh danh (GUID). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c xác đ?nh ph?n m? r?ng phía khách hàng đăng k? nhóm chính sách, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216357 Xác đ?nh các nhóm chính sách Client-Side ti?n ích m? r?ng

Giá tr? đ?ng k? Client-Side ti?n ích m? r?ng

Giá tr? s? đăng k? sau có th? có m?t cho m?i ph?n m? r?ng phía khách hàng. Lưu ? r?ng m?t s? nh?ng giá tr? này có th? không đư?c tr?nh bày. Trong trư?ng h?p này, m?c đ?nh ch? đ?nh đư?c s? d?ng b?ng cách m? r?ng khách hàng.

Giá tr?: DllName
Lo?i: REG_EXPAND_SZ
Dữ liệu:<client-side extension="" dll=""></client-side>

Giá tr?: ProcessGroupPolicy
Lo?i: REG_SZ
D? li?u: Ch?c năng trong ph?n m? r?ng phía khách hàng đư?c g?i là khi x? l? chính sách nhóm đư?c thông qua v?i ph?n m? r?ng này.

Giá tr?: NoMachinePolicy
M?c đích: Xác đ?nh có hay không có ph?n m? r?ng khách hàng s? x? l? chính sách nhóm khi m?t chính sách máy đang đư?c áp d?ng.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = quá tr?nh
 • 0x1 = do không x? l?
M?c đ?nh: 0 (zero)

Giá tr?: NoUserPolicy
M?c đích: Xác đ?nh có hay không có ph?n m? r?ng khách hàng s? x? l? chính sách nhóm khi m?t chính sách ngư?i s? d?ng đang đư?c áp d?ng.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = quá tr?nh
 • 0x1 = do không x? l?
M?c đ?nh: 0x0 = đi?u này m? r?ng s? x? l? chính sách nhóm ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng.

Giá tr?: NoSlowLink
M?c đích: Xác đ?nh có hay không có ph?n m? r?ng khách hàng s? x? l? chính sách nhóm khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?n.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = quá tr?nh
 • 0x1 = do không x? l?
M?c đ?nh: 0 (zero)

Giá tr?: NoBackgroundPolicy
M?c đích: Xác đ?nh có hay không có ph?n m? r?ng khách hàng s? x? l? chính sách nhóm khi x?y ra làm m?i m?t n?n t?ng c?a chính sách nhóm.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = quá tr?nh
 • 0x1 = do không x? l?
M?c đ?nh: 0 (zero)

Giá tr?: NoGPOListChanges
M?c đích: Xác đ?nh có hay không có ph?n m? r?ng khách hàng s? x? l? chính sách nhóm khi không có không có thay đ?i gi?a danh sách cache GPOs x? l? trư?c đây và hi?n t?i danh sách.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = quá tr?nh
 • 0x1 = do không x? l?
M?c đ?nh: 0 (zero)

Giá tr?: PerUserLocalSettings
M?c đích: N?u đư?c kích ho?t, chính sách ngư?i dùng đư?c lưu tr? trên m?t ngư?i dùng và cơ s? cho m?i máy.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = tàn t?t
 • 0x1 = b?t
M?c đ?nh: 0 (zero)

Giá tr?: RequiresSuccessfulRegistry
M?c đích: N?u đư?c kích ho?t, yêu c?u đăng k? thành công c?a các thành ph?n m? r?ng phía khách hàng-x?y ra trư?c khi nó x? l? chính sách nhóm.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = tàn t?t
 • 0x1 = b?t
M?c đ?nh = 0 (zero)

Giá tr?: EnableAsynchronousProcessing
M?c đích: Xác đ?nh có hay không có m?t chính sách nhóm s? ti?p t?c x? l? trong khi m? r?ng khách hàng th?c hi?n ho?t đ?ng.
Type: REG_DWORD
Dữ liệu:
 • 0 (zero) ho?c giá tr? không hi?n di?n = Synchronous
 • 0x1 = Asynchronous
M?c đ?nh = 0 (zero)


Thu?c tính

ID c?a bài: 216358 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbtshoot kbmt KB216358 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216358

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com