Làm th? nào đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Active Directory và SYSVOL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216359 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n đang g? r?i ?ng d?ng m?t chính sách nhóm, có c?n thi?t đ? xác nh?n r?ng các đ?i tư?ng thích h?p trong Active Directory và cơ c?u t?p tin là chính xác trong SYSVOL trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n mà Group Policy Object (GPO) nhân r?ng.

M?t m?nh quan tr?ng c?a thông tin trong quá tr?nh này là trên toàn c?u duy nh?t đ?nh danh (GUID) g?n li?n v?i GPO. Bài vi?t này th?o lu?n v? vi?c xác đ?nh m?t GPO v?i GUID c?a nó.

Vi?c xác đ?nh GUID m?t GPO b?ng cách s? d?ng các thu?c tính c?a GPO

 1. B?ng cách s? d?ng công c? hành chính "Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính" ho?c "Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và các d?ch v?", nh?p vào Thu?c tính vào tr?nh đơn ng? c?nh c?a m?t tên mi?n, trang web, ho?c đ?i tư?ng t? ch?c đơn v? trong Active Directory.
 2. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào GPO, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Các Tên duy nh?t trư?ng ch?a GUID GPO đ? ch?n. C?ng lưu ? các Miền l?nh v?c. Đây là nơi GPI đư?c lưu tr?, m?c dù nó có th? đư?c s? d?ng (liên k?t v?i) c?a các tên mi?n khác.

Xác đ?nh t?p tin d?a trên c?u trúc GPO trên ? đ?a h? th?ng

 1. Trên b? ki?m soát mi?n trong mi?n đư?c xác đ?nh ? trên, xác đ?nh ? ch? kh?i lư?ng h? th?ng (Sysvol).
 2. S? d?ng Windows Explorer, m? thư m?c Sysvol.
 3. T?n t?i các thư m?c sau đây: tên mi?n, dàn, khu v?c dàn và Sysvol. Thay đ?i thư m?c Sysvol.
 4. M?t c?p v?i tên mi?n mà b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương là m?t thành viên c?a nên t?n t?i. Thay đ?i thư m?c sau đây:
  Đư?ng d?n đ?n Sysvol\Sysvol\DomainName\Policies.
  M?t thư m?c cho m?i GPO t?o trong mi?n, t?ng đư?c xác đ?nh b?i GUID c?a nó, nên t?n t?i.
 5. M? thư m?c đư?c xác đ?nh b?i GUID GPO mà b?n ghi ? ph?n trư?c c?a bài vi?t này.
Chú ý: Cơ c?u chính sách nhóm trên ? đ?a h? th?ng ch?a m?t t?p tin Gpt.ini có ch?a thông tin Phiên b?n (c?a GPO) và d? li?u tùy ch?n. Ngoài ra, t?p tin d?a trên chính sách đư?c chia làm máy và ngư?i s? d?ng thư m?c v?i chính sách thích h?p cho m?i. M?t c?p Adm c?ng có th? hi?n nay khi các chính sách ph?n m?m (hành chính m?u) đang đư?c s? d?ng.


N?u không có quy?n truy c?p vào các tính ch?t c?a m?t GPO cho trư?c, các qu?n tr? viên có th? s? d?ng các phương pháp khác c?a đ?t đư?c ho?c là GUID cho m?t GPO đư?c bi?t đ?n ho?c tên thân thi?n c?a m?t GPO trong đó các qu?n tr? viên đ? GUID liên k?t.

Xác đ?nh GPO trong Active Directory b?ng cách s? d?ng Search.vbs

Search.VBS là m?t k?ch b?n Microsoft Visual Basic đư?c bao g?m trong các t?p tin Support\Tools\Support.cab trên đ?a CD-ROM bán l? Windows 2000. B?n có th? s? d?ng k?ch b?n này đ? th?c hi?n m?t t?m ki?m LDAP đ?i v?i thư m?c đang ho?t đ?ng và hi?n th? m?t trong hai ho?c s?n lư?ng các k?t qu? vào m?t t?p tin văn b?n.

Đ? gi?i quy?t m?t tên GPO đ? m?t GUID, g?
cscript search.vbs "LDAP: / / dc =mydomain, dc =com"/C:"&(objectClass=groupPolicyContainer) (displayName = Default chính sách tên mi?n) "/P:name /S:SubTree
nơi mydomaincom là tên mi?n chính xác.

Đ?u ra s? hi?n th? như th? nào nhi?u đ?i tư?ng đ? đư?c t?m th?y (không nên có ch? m?t trong nh?ng trư?ng h?p này--m?t GPO c? th?) và tr?nh bày giá tr? cho các thu?c tính tên cho m?i đ?i tư?ng đư?c t?m th?y. Ví dụ:
Hoàn t?t truy v?n.
T?m th?y 1 đ?i tư?ng.
tên 1 = {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
Đ? gi?i quy?t m?t GUID như tên g?i c?a m?t GPO, g?
cscript search.vbs "LDAP: / / dc =mydomain, dc =com"/C:"&(objectClass=groupPolicyContainer) (tên = {}31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}) "/P:displayName /S:SubTree
thay th? mydomaincom v?i s? chính xác tên mi?n và thay th? 31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9 v?i GUID thích h?p.

Đ?u ra s? hi?n th? như th? nào nhi?u đ?i tư?ng đ? đư?c t?m th?y (không nên có ch? m?t trong nh?ng trư?ng h?p này--m?t GPO c? th?) và tr?nh bày giá tr? cho DisplayName thu?c tính (tên thân thi?n đư?c th?y trong các công c? hành chính) cho m?i đ?i tư?ng đư?c t?m th?y. Ví dụ:
Hoàn t?t truy v?n. T?m th?y 1 đ?i tư?ng. displayName 1 = Default chính sách tên mi?n

Xác đ?nh GPO trong Active Directory b?ng cách s? d?ng Ldp.exe

LƯU ?: Ldp.exe là m?t ti?n ích tài nguyên Kit s? d?ng đ? xem và thay đ?i các đ?i tư?ng và các thu?c tính c?a h? trong các thư m?c ho?t đ?ng. Ti?n ích khác có th? đư?c s? d?ng đ? đ?t đư?c k?t qu? tương t?.
 1. Ch?y Ldp.exe t? thư m?c Support\Reskit\Netmgmt\Dstool trên bán l? Windows 2000 CD-ROM.
 2. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i.
 3. G? tên máy ch?, xác minh r?ng các c?ng thi?t l?p đư?c thi?t l?p đ? 389, b?m vào đ? xóa các Connectionless ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok. Khi k?t n?i hoàn t?t, d? li?u máy ch? c? th? đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.
 4. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c. H?y g? tên ngư?i dùng, m?t kh?u và tên mi?n (trong đ?nh d?ng DNS) trong h?p thích h?p (b?n có th? c?n ph?i ch?n các Miền h?p ki?m tra), và sau đó nh?p vào Ok. N?u các ràng bu?c là thành công, b?n s? nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như "xác th?c như dn: 'youruserid'" trong ngăn bên ph?i.
 5. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào Tìm kiếm.
 6. Trong các Căn c? DN h?p, lo?i
  DC =mydomain, dc =com
  thay th? mydomaincom v?i tên mi?n thích h?p.
 7. Trong các Bộ lọc h?p, lo?i
  (&(objectClass=groupPolicyContainer) (tên = {}31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}))
  thay th? 31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9 v?i GUID thích h?p n?u b?n có GUID và đang t?m ki?m tên thân thi?n c?a GPO.

  Ho?c, g?
  (&(objectClass=groupPolicyContainer)(displayName=Chính sách tên mi?n m?c đ?nh))
  thay th? Chính sách tên mi?n m?c đ?nh v?i tên g?i GPO thích h?p n?u b?n có tên thân thi?n và c?n ph?i gi?i quy?t GUID.
 8. Trong các Ph?m vi khung, b?m vào Subtree.
 9. Nh?p vào Tuỳ chọn. Trong các Thu?c tính h?p, lo?i displayName N?u b?n có GUID và đang t?m ki?m tên thân thi?n, ho?c lo?i Tên N?u b?n có tên GPO và c?n ph?i gi?i quy?t GUID.
 10. Ch?p nh?n m?i m?c đ?nh khác, h?y nh?p vào Ok và sau đó nh?p vào Ch?y. Sau khi hoàn t?t các truy v?n, các phân bi?t tên (DN) c?a đ?i tư?ng đư?c t?m th?y (không nên có duy nh?t trong trư?ng h?p này) và giá tr? c?a thu?c tính đư?c yêu c?u trong truy v?n đư?c hi?n th? trong c?a s? bên ph?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 216359 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB216359 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216359

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com