I? naujo nustatyti kompiuterio abonement? supratimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 216393 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Kiekvienai Windows 2000 arba Windows XP kompiuteryje arba serveryje, kuriame yra domeno narys, yra diskre?i?j? komunikacijos kanalas, ?inomas kaip saugumo kanal?, su domeno valdiklis.

Saugumo kanalo slapta?odis saugomas kartu su kompiuterio abonento visos domeno valdikliuose. Windows 2000 arba Windows XP, numatyt?j? kompiuterio s?skaitos slapta?od? pakeisti laikotarpis yra kas 30 dien?. Jei d?l kokios nors prie?asties, kompiuterio abonento slapta?od? ir LSA paslaptis yra ne sinchronizuoti, tinklo registravimo tarnyba registruoja vienas arba abu i? ?i? klaid? prane?im?:
Tinklo registravimo ?vykio ID 5723:
Kompiuterio DOMAINMEMBER sesijos nustatymas Nepavyko autentifikuoti. Nuorodos ? saugumo duomen? baz?s abonemento vard?, yra DOMAINMEMBER$.
?vyko ?i klaida:
Prieiga nesuteikta.
Tinklo registravimo ?vykio ID 3210:
Nepavyko autentifikuoti \\DOMAINDC, Windows NT domeno valdiklis domeno domeno.
Domeno valdiklyje tinklo registravimo tarnyba registruoja ?? klaidos prane?im? jei slapta?odis n?ra sinchronizuotas:
Tinklo registravimo ?vykio ID 5722:
I? kompiuterio ComputerName sesijos s?rankos metu nepavyko autentifikuoti. Nuorodos ? saugumo duomen? baz?s abonemento vard?, yra AccountName$.
?vyko ?i klaida:
Prieiga nesuteikta.
?iame straipsnyje apra?oma keturi? b?d?, kaip i? naujo nustatyti kompiuterio s?skait? Windows 2000 arba Windows XP. ?ie metodai yra tokie:
 • Naudojant Netdom.exe komand? eilut?s ?rank?
 • Naudojant Nltest.exe komand? eilut?s ?rank?

  Pastaba Netdom.exe ir Nltest.exe ?rankiai yra Windows Server kompaktinio disko aplanke Support\Tools. Jei norite ?diegti ?iuos ?rankius, paleisti Setup.exe arba i?skleisti failus i? Support.cab failo.
 • Naudojant Active Directory vartotojai ir kompiuteriai Microsoft valdymo konsol?s (MMC)
 • Naudojant Microsoft Visual Basic scenarij?
?ie ?rankiai leid?ia nuotolinio ir ne nuotolinio valdymo. Netdom.exe ir Nltest.exe yra komand? eilut?s ?rankius, kurie i? naujo s?kmingai nustatytas saugumo kanal?. Kai saugumo kanalas neveikia, ir komunikacijos tinkamai neveikia ?iais ?rankiais naudotis negalite.

Daugiau informacijos

Netdom.exe

Kiekvienam nariui yra diskre?i?j? komunikacijos kanalas (saugumo kanalas) su domeno valdiklis. Saugumo kanalas yra naudojamas tinklo registravimo tarnyba nariui ir domeno valdiklyje bendrauti. Netdom suteikia galimyb? i? naujo nustatyti saugos kanalo narys. Galite atkurti valstyb?s saugumo kanal? naudodami ?i? komand?:
netdom i? naujo 'machinename' /domain:' nazwa_domeny
kai "machinename" = vietos kompiuterio vardas ir "nazwa_domeny" = laikymo kompiuteris/? domen?.

Tarkime, j?s turite domeno narys pavadintas DOMAINMEMBER domenas, vadinamas MYDOMAIN. Galite atkurti valstyb?s saugumo kanal? naudodami ?i? komand?:
netdom i? naujo domainmember /domain:mydomain
Galite paleisti ?i? komand? valstyb?s DOMAINMEMBER ar bet kokia kita valstyb?s ar domeno kontrolierius domeno, jeigu J?s registravot?s su abonent?, turint? administratoriaus prieig? prie DOMAINMEMBER.

Nltest.exe

Nltest.exe gali b?ti naudojamas patikrinti patikimas ry?ys tarp kompiuterio, kuriame veikia Windows 2000 ar Windows XP domeno narys ir kuris gyvena savo ma?ina ? domeno valdikl?.
C:\Ntreskit\Nltest.exe

Naudojimas: nltest [/OPTIONS]

/ SC_QUERY:Nazwa_domeny -U?klaus? saugos kanalas domeno d?l ServerName

/ SERVERIS:ServerName

/ SC_VERIFY:Nazwa_domeny -Patikrina saugumo kanalo nurodytoje srityje vietinius ar nutolusius darbo vietos, serverio arba domeno valdiklio.

V?liavos: 30 HAS_IP HAS_TIMESERV
Patikim? DC pavadinimas \\server.windows2000.com
Patikimos DC ry?io b?sena b?sena = 0 0x0 NERR_Success
Komanda s?kmingai baig?

Active Directory vartotojai ir kompiuteriai (DSA)

Su Windows 2000 arba Windows XP, galite taip pat atkurti kompiuterio abonentas nuo per grafin? vartotojo s?saj? (GUI). Active Directory vartotojai ir Kompiuteriai MMC (DSA), galite de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kompiuteris objekt? kompiuteri? ar atitinkam? pakuot? ir tada spustel?kite I? naujo nustatyti abonement?. Tai i? naujo kompiuterio abonentas. I? naujo nustatyti slapta?od? domeno valdikli? ?iuo metodu negalima. I? naujo nustatyti kompiuterio abonement? pertraukos t? kompiuter? prisijungti prie domeno ir jis v?l prisijungti prie domeno.

Pastaba Tai pad?s i?vengti nustatytos kompiuterio prisijungti prie domeno ir tur?t? b?ti naudojami tik kompiuteryje, kuriame buvo tik Perdarytas.

Microsoft Visual Basic scenarij?

Scenarijus galite naudoti nor?dami i? naujo nustatyti kompiuterio abonentas. Jums reikia prisijungti prie kompiuterio abonento naudojant IADsUser s?sajos. Tada galite naudoti SetPassword metodas nustatyti slapta?od? ? pradin? reik?m?. Pradinis slapta?odis kompiuterio yra visada "computername $".

?iuos pavyzdinius scenarijus negali dirbti visose aplinkose ir tur?t? b?ti tiriama iki ?gyvendinimo. Pirmasis pavyzdys, d?l Windows NT 4.0 kompiuteri? s?skaitos ir antra Windows 2000 arba Windows XP kompiuteryje s?skait?.

M?ginio 1

Dim objComputer

Set objComputer = GetObject("WinNT://WINDOWS2000/computername$")
objComputer.SetPassword "computername$"

Wscript.Quit
				

M?ginys 2

Dim objComputer

Set objComputer = GetObject("LDAP://CN=computername,DC=WINDOWS2000,DC=COM")
objComputer.SetPassword "computername$"

Wscript.Quit
				
Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti, ar data ir laikas, ?vykio 5722 sutampa dekoduot? dat? ir laik?, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
175024Naujo domeno narys saugaus kanalo
810977?vykio ID 5722 prisijung?s j?s? Windows 2000 Server domeno valdiklis

Savyb?s

Straipsnio ID: 216393 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowto kbmt KB216393 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 216393

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com