Làm th? nào đ?: Thi?t l?p máy ch? SQL v?i máy ch? Proxy

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216415 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

SQL Server có th? v?n hành minh b?ch v?i máy ch? Proxy đ? ngăn ch?n truy c?p trái phép vào m?ng n?i b? c?a b?n. B?ng cách s? d?ng này c?u h?nh, b?n không c?n ph?i k?t n?i máy tính đang ch?y SQL Server tr?c ti?p đ?n Internet.

Khi b?n ch?y SQL Server trên m?t máy tính n?m ? phía sau máy ch? Proxy, SQL Server đư?c b?o v? b?i các gói d? li?u l?c tính năng c?a máy ch? Proxy. B?n có th? c?u h?nh máy ch? Proxy đ? cho phép ho?c t? ch?i trong nư?c SQL Server truy c?p ngư?i dùng c? th?, d?ch v?, c?ng và IP tên mi?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? s? d?ng v?i các Máy ch? Proxy tính năng c?a máy ch? Proxy.

N?u b?n đang ch?y Proxy Server 2.0 trên Microsoft Windows 2000, ghé thăm trang Web Microsoft sau đây đ? C?p nh?t các Proxy Wizard: http://www.Microsoft.com/technet/archive/proxy/msp2wiz.mspx

Chú ý Thông tin trong bài vi?t này không áp d?ng cho Microsoft Internet Security và tăng t?c (ISA) Server.

C?u h?nh k?ch b?n

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? s? d?ng v?i Máy ch? proxy trong k?ch b?n sau đây:
 • Máy tính đang ch?y SQL Server n?m trên m?t n?i b? m?ng và có m?t đ?a ch? IP c?a 209.58.170.10.
 • Máy tính ph?c v? ?y quy?n có hai card m?ng. M?t trong nh?ng b? đi?u h?p m?ng đư?c k?t n?i vào m?ng n?i b? và có m?t đ?a ch? IP c?a 209.58.170.20. B? đi?u h?p m?ng th? hai k?t n?i Internet và có Đ?a ch? IP c?a 157.57.25.30.
 • B?n mu?n truy nh?p vào máy tính đang ch?y SQL Server t? m?t máy tr?m khách hàng có v? trí trên Internet.

C?u h?nh máy ch? SQL v?i máy ch? Proxy

Đ? c?u h?nh máy ch? SQL đ? s? d?ng v?i máy ch? Proxy, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính đang ch?y SQL Server, c?u h?nh TCP/IP ? c?m là m?t trong các giao th?c m?ng. Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng SQL Server m?ng Ti?n ích đ? nh?p đ?a ch? proxy:
  1. Nh?p vào TCP/IP, và sau đó Nh?p vàoThu?c tính.
  2. Trong các Ch?nh s?a thư vi?n m?ng Cấu hình h?p tho?i h?p, xác minh r?ng c?ng đư?c thi?t l?p đ? 1433 và các Đ?a ch? proxy đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng các đ?a ch? IP bên ngoài c?a máy ch? Proxy máy tính.
  Chú ý N?u đ?a ch? IP đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng các đ?a ch? IP n?i b? c?a Proxy Máy tính, nó không ho?t đ?ng.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng b?n th? hi?n c?a SQL Server không ch?y theo ng? c?nh c?a tài kho?n d?ch v?.
 3. Trong qu?n l? ngư?i dùng, t?o m?t tài kho?n ngư?i s? d?ng có t?t c? các c?p phép đư?c yêu c?u ch?y SQL Server.
 4. B?m vào các Cấp phép tab trong Winsock Thu?c tính ?y quy?n, và sau đó thêm trương m?c ngư?i dùng m?i. Xem xét vi?c phân côngKhông b? gi?i h?n truy c?p cho trương m?c này.
 5. T?o t?p Wspcfg.ini sau trên máy tính ch?y SQL Server, và sau đó đ?t nó trong thư m?c tương t? như Sqlservr.exe t?p tin. Theo m?c đ?nh, c?p này là c?p C:\Mssql7\Binn cho SQL Server 7.0 và C:\Mmssql\Binn c?p cho SQL Server 6.5. Đ? làm như v?y, ch?y sau đây M? s?:
  [sqlservr] 
  ServerBindTCPPorts=Port_number 
  Persistent=1 
  KillOldSession=1
 6. Cài đ?t và c?u h?nh máy ch? Proxy b?ng cách s? d?ng các tài li?u đư?c cung c?p v?i các s?n ph?m.
 7. Thêm đ?a ch? IP (209.58.170.10) c?a máy tính đang ch?y SQL Server và đ?a ch? IP n?i b? (209.58.170.20) c?a máy ch? Proxy máy tính đ? bàn (L?t) đ?a ch? đ?a phương trên máy ch? Proxy máy tính.
 8. B?ng cách s? d?ng máy ch?y SQL Server, k?t n?i v?i các MSPCLNT chia s? trên máy ph?c v? ?y quy?n, và sau đó cài đ?t Winsock Proxy Khách hàng.
 9. Kh?i đ?ng l?i máy tính đang ch?y SQL Server đ? nh?ng thay đ?i tr?nh đi?u khi?n Winsock có hi?u l?c.

  D?ch v? SQL Server là kh?i đ?ng l?i n?u d?ch v? SQL Server không đư?c đ?t đ? T? đ?ng. Nh?t k? l?i SQL Server 2000 cho th?y các m?c sau đây:
  2002-02-12 17:11:32.28 server SQL server listening on Winsock Proxy, Shared Memory, Named Pipes. 
  2002-02-12 17:11:32.28 server SQL Server is ready for client connections 
   
  Chú ý Nh?t k? l?i không c?n báo cáo đ?a ch? IP c?a các đ?a phương h? ph?c v?. Nó bây gi? cho th?y r?ng máy tính đang ch?y SQL Server l?ng nghe trên Winsock Proxy thay v? c?a đ?a ch? IP và c?ng.
 10. C?u h?nh các máy tr?m làm vi?c khách hàng đ? truy c?p vào các máy tính đang ch?y SQL Server thông qua máy tính ph?c v? ?y quy?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kh?i đ?ng SQL Server khách hàng m?ng ti?n ích, và sau đó nh?p vào các T?ng quát tab.

   Chú ý Cho SQL Server 6,5 khách hàng, b?t đ?u khách hàng máy ch? SQL Ti?n ích c?u h?nh, và sau đó b?m các Nâng caotab.
  2. Đ? t?o m?t m?c nh?p cho máy tính ch?y SQL Server, Nh?p vào Thêm, và sau đó ch?n TCP/IP như thư vi?n m?ng.
  3. Cung c?p m?t bí danh máy ch?, và sau đó vào các Tên máy tính d?ng, g? đ?a ch? IP bên ngoài c?a Proxy Máy tính (157.57.25.30).
  4. H?y ch?c ch?n r?ng các S? hi?u c?ng l?nh v?c có s? hi?u c?ng chính xác. Theo m?c đ?nh, s? hi?u c?ng là 1433.
 11. T? máy khách, xác minh k?t n?i t?i các máy tính đang ch?y SQL Server. Đ? làm như v?y, h?y b?t đ?u SQL Query Analyzer (trong SQL Server 7.0) ho?c b?t đ?u ISQL/w (trong SQL Server 6,5), và sau đó k?t n?i đ?n máy ch? mà b?n đ? ch? đ?nh trong bư?c 10b.

Thu?c tính

ID c?a bài: 216415 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbhowto kbinfo kbinterop kbnetwork kbmt KB216415 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:216415

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com