C?u h?nh đi?u khi?n Microsoft ODBC cho DB2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216428
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p m?t t?ng quan v? các driver ODBC Microsoft cho DB2.

driver ODBC Microsoft cho DB2 (Msdb2ole.dll) cho phép truy c?p qua m?ng SNA LU 6.2 và TCP/IP DB2 t? xa b? máy cơ s? d? li?u. Tr?nh đi?u khi?n này đư?c th?c hi?n như là m?t requester ?ng d?ng IBM phân ph?i quan h? b? máy cơ s? d? li?u ki?n trúc (DRDA) có th? k?t n?i v?i h? th?ng tương h?p v? sau DRDA DB2 như MVS, OS/400 và Microsoft Windows NT.

H? tr? driver ODBC 2.x và ODBC 3.x ch?c năng (cho m?t danh sách đ?y đ? c?a h? tr? ch?c năng xem xin tài li?u tr?c tuy?n SNA Server SDK). Tr?nh đi?u khi?n có th? đư?c s? d?ng tương tác ho?c t? m?t chương tr?nh ?ng d?ng đ? v?n đ? SQL phát bi?u. T? Microsoft Excel, ngư?i dùng có th? nh?p kh?u DB2 b?ng vào b?ng tính và s? d?ng Excel đ? h?a công c? đ? phân tích d? li?u. T? Microsoft Access, ngư?i dùng có th? nh?p kh?u t? và xu?t kh?u sang DB2. V?i Microsoft Internet Information Server (IIS), nhà phát tri?n có th? xu?t b?n DB2 lưu tr? thông tin cho ngư?i dùng thông qua m?t trình duyệt Web.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng driver ODBC cho DB2, c?ng như m?t danh sách h? tr? ODBC k?t n?i chu?i thu?c tính t? khóa và giá tr?, h?y xem tài li?u hư?ng d?n tr?c tuy?n SNA Server SDK ho?c driver ODBC cho DB2 tr?c tuy?n giúp t?p tin.

Thông tin thêm

Thêm m?t ngu?n d? li?u ODBC

ngu?n d? li?u k?t h?p m?t driver ODBC đ?c bi?t v?i các d? li?u b?n mu?n truy c?p thông qua đó tr?nh đi?u khi?n. B?n ph?i đ?t c?u h?nh dữ liệu nguồn thông tin cho m?i h? th?ng DB2 là đ? đư?c truy c?p b?ng cách s? d?ng driver ODBC cho DB2. Các tham s? m?c đ?nh cho driver ODBC cho DB2 đư?c s? d?ng cho các ngu?n d? li?u ch? và c?n ph?i đư?c c?u h?nh cho t?ng ngu?n d? li?u m?t cách riêng bi?t. Đ? c?u h?nh tr?nh đi?u khi?n, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:

  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
  2. Nh?p đúp vào ngu?n d? li?u ODBC.
  3. Ch?n ngư?i dùng DSN, H? th?ng DSN, ho?c t?p tin DSN.
  4. Nh?p vào driver ODBC Microsoft cho DB2, và sau đó b?m hoàn t?t.

B?n c?ng có th? hi?n th? công c? c?u h?nh ngu?n d? li?u ODBC t? các phím l?i tắt trong các nhóm chương tr?nh Microsoft SNA máy ch? truy c?p d? li?u.

C?u h?nh ngu?n d? li?u

Tab chung cho phép ngư?i dùng đ? đ?t c?u h?nh các thu?c tính cơ b?n c?n thi?t đ? mô t? m?t ngu?n d? li?u. Đ?i v?i driver ODBC cho DB2, các thu?c tính chung bao g?m các t? khóa sau đây:

Tên ngu?n d? li?u: ngu?n d? li?u là m?t tham s? yêu c?u đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các ngu?n d? li?u. Qu?n l? driver ODBC s? d?ng giá tr? thu?c tính này đ? t?i c?u h?nh ngu?n d? li?u ODBC chính xác t? ki?m nh?p ho?c t?p tin. Cho các t?p tin dữ liệu nguồn, l?nh v?c này đư?c s? d?ng đ? đ?t tên t?p DSN, mà đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại chương tr?nh Files\Common Files\ODBC\Data ngu?n.

Mô t?: Mô t? là m?t tham s? tùy ch?n có th? đư?c s? d?ng đ? mô t? các ngu?n d? li?u.

Tab k?t n?i cho phép ngư?i dùng đ? đ?t c?u h?nh các thu?c tính cơ b?n c?n thi?t đ? k?t n?i v?i m?t ngu?n d? li?u. Đ?i v?i driver ODBC cho DB2, các thu?c tính k?t n?i bao g?m các t? khóa sau đây:

LU 6.2 k?t n?i: Này nút ch?n m?t radio cho phép ngư?i dùng l?a ch?n m?t k?t n?i SNA LU6.2 d?a trên. N?u m?c đ?nh SNA đư?c ch?n, sau đó giá tr? cho APPC đ?a phương LU bí danh, APPC ch? đ? tên, và bí danh LU APPC t? xa đư?c yêu c?u.
K?t n?i TCP/IP: Này nút ch?n m?t radio cho phép ngư?i dùng l?a ch?n m?t k?t n?i TCP/IP d?a trên. N?u TCP/IP đư?c ch?n, sau đó giá tr? cho đ?a ch? m?ng và m?ng Port đư?c yêu c?u.

Đ?a phương APPC LU bí danh: Tên bí danh LU đ?a phương c?u h?nh trong SNA Server.

APPC t? xa LU bí danh: Tên bí danh LU t? xa đư?c c?u h?nh trong SNA Server.

APPC ch? đ? tên: Ch? đ? APPC phù h?p v?i c?u h?nh máy ch? và c?u h?nh máy ch? SNA. Các giá tr? pháp l? cho ch? đ? APPC bao g?m QPCSUPP (m?c đ?nh h? th?ng ph? bi?n), #INTER (tương tác), #INTERSC (tương tác v?i t?i thi?u b?o m?t đ?nh tuy?n), #BATCH (lô), #BATCHSC (lô v?i t?i thi?u b?o m?t đ?nh tuy?n) và #IBMRDB (truy c?p t? xa b? máy cơ s? d? li?u DB2).

Đ?a ch? IP: Tài s?n này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí máy tính DB2 cho m?c tiêu, đ?c bi?t là các đ?a ch? TCP/IP ho?c TCP/IP máy ch? lưu tr? tên/alias liên k?t v?i c?ng DRDA. Đ?a ch? m?ng đư?c yêu c?u khi k?t n?i thông qua TCP/IP.

M?ng Port: Tài s?n này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí m?c tiêu DB2 DRDA Dịch vụ Access c?ng khi k?t n?i thông qua TCP/IP. M?c đ?nh là đ?a ch? c?ng DRDA n?i ti?ng s? 446.

Tab k?t n?i c?ng bao g?m m?t nút ch?n m?t ki?m tra k?t n?i có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m tra các tham s? k?t n?i. K?t n?i ch? có th? đư?c ki?m tra sau khi t?t c? các thông s? yêu c?u đư?c g? vào. Khi b?n nh?p vào nút ch?n m?t này, m?t phiên s? đư?c thành l?p đ? h? th?ng DB2 t? xa b?ng cách s? d?ng OLE DB Provider cho DB2.

Các b?o m?t tab cho phép ngư?i dùng c?u h?nh thu?c tính tu? ch?n s? d?ng đ? h?n ch? các k?t n?i đ?n m?t ngu?n d? li?u. Đ?i v?i đi?u khi?n ODBC Microsoft cho DB2, các thu?c tính b?o m?t bao g?m sau đây:

S? d?ng tên người dùng này: tên người dùng h?p l? là b?nh thư?ng c?n thi?t đ? truy c?p d? li?u trên DB2. Tùy ch?n, b?n có th? kéo dài m?t tên người dùng theo DSN. driver ODBC s? nh?c ngư?i dùng t?i th?i gian ch?y đ? nh?p m?t kh?u h?p l?. Ngoài ra, hộp thoại đ? nhanh chóng s? cho phép ngư?i dùng đ? ghi đè lên tên người dùng đư?c lưu tr? trong DSN.

The AS / 400 máy tính là ch? đ?i v?i ID ngư?i dùng và m?t kh?u. The AS / 400 ch? ch?p nh?n m?t DB2/400 ID người dùng và m?t kh?u trong trư?ng h?p trên. (N?u DB2/400 k?t n?i không thành công v? xác th?c không chính xác, driver ODBC s? g?i l?i xác th?c, bu?c ID người dùng và m?t kh?u vào trư?ng h?p trên.)

Các máy tính l?n là qu?n. Đi?u này có ngh?a r?ng trên máy tính, b?n có th? nh?p DB2 ID ngư?i dùng và m?t kh?u trong b?t k? trư?ng h?p nào. driver ODBC s? g?i các các giá tr? trong trư?ng h?p trên. DB2 UDB cho Windows NT là ch?. ID ngư?i dùng đư?c lưu tr? trong trư?ng h?p trên. M?t kh?u đư?c lưu tr? trong trư?ng h?p h?n h?p. Ngư?i dùng ph?i nh?p m?t kh?u trong trư?ng h?p chính xác. driver ODBC g?i chính xác m?t kh?u trong trư?ng h?p nh?p vào b?i ngư?i s? d?ng. M?t không vư?t qua NT cho tên mi?n, ch? tên người dùng NT.

S? d?ng d?u ki?m hi?u duy nh?t trên: Tùy ch?n, m?t có th? s? d?ng tùy ch?n Signon duy nh?t c?a tính năng b?o m?t máy ch? lưu tr? c?a máy ch? Microsoft SNA. Đi?u này cho phép ngư?i qu?n tr? t?o ra đ?nh ngh?a ngu?n d? li?u đ? cô l?p tr?nh kí nh?p t? ngư?i dùng. B?i c?nh ngư?i s? d?ng cho đ?a đơn-signon là ngư?i s? d?ng b?i c?nh liên quan đ?n b?n ghi d?ch v? DB2 SNA. N?u ch?y trên Windows 9 x, sau đó ngư?i s? d?ng b?i c?nh là k?t h?p v?i ngư?i dùng hi?n đang kí nh?p.

b? máy cơ s? d? li?u là ch?-đ?c: T?o ra m?t ngu?n d? li?u ch?-đ?c. Ngư?i dùng đ? ch? đ?c truy c?p vào các đ?i tư?ng, ch?ng h?n như b?ng, và không th? c?p nh?t ho?t đ?ng, ch?ng h?n như INSERT, UPDATE, ho?c xóa.

Tab b? máy cơ s? d? li?u m?c tiêu cho phép ngư?i dùng c?u h?nh b?t bu?c, c?ng như các tùy ch?n, thu?c tính đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?c tiêu DB2 h? th?ng. Đ?i v?i đi?u khi?n ODBC Microsoft cho DB2, các thu?c tính b? máy cơ s? d? li?u m?c tiêu bao g?m sau đây:

b? máy cơ s? d? li?u t? xa tên: Thu?c tính ODBC này đư?c s? d?ng như là m?t ph?n đ?u tiên c?a m?t tên ba ph?n đ? đi?u ki?n b?ng.

? DB2 (MVS, OS/390), tài s?n này đư?c g?i là v? trí. SYSIBM.V? trí b?ng li?t kê t?t c? các đ?a đi?m có th? truy c?p. Đ? t?m v? trí DB2 mà b?n c?n đ? k?t n?i, h?y yêu c?u qu?n tr? viên c?a b?n đ? t?m trong DSNTINST Clist TSO theo đ?nh ngh?a DDF. Các đ?nh ngh?a này đư?c cung c?p trong b?ng DSNTIPR, DB2 cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n s? d?ng.
? DB2/400, tài s?n này đư?c g?i là RDBNAM. Giá tr? RDBNAM có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách g?i l?nh WRKRDBDIRE t? bàn đi?u khi?n h? th?ng h? đi?u hành/400. N?u không có không có giá tr? RDBNAM, sau đó m?t trong nh?ng có th? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng tùy ch?n thêm.
Trong b? máy cơ s? d? li?u DB2 Universal, tài s?n này đư?c g?i là b? máy cơ s? d? li?u.

Gói b? sưu t?p: Tên b? sưu t?p DRDA nơi b?n mu?n tr?nh đi?u khi?n lưu tr? và gi?i h?n trên DB2 gói. Đây là m?t tham s? c?n thi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o gói, xin vui l?ng đ?c bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
216810 Vi?c t?o ra các gói đ? s? d?ng v?i driver ODBC cho DB2 và OLE KB cung c?p cho DB2
M?c đ?nh lư?c đ?: Tên b? sưu t?p mà các nhà cung c?p tra c?u thông tin c?a hàng. driver ODBC s? d?ng lư?c đ? m?c đ?nh đ? h?n ch? k?t qu? b? cho các ho?t đ?ng ph? bi?n, ch?ng h?n như li?t kê m?t danh sách các b?ng trong m?t b? sưu t?p m?c tiêu (ví d?, ODBC c?a hàng SQLTables). Đ? bi?t thêm chi ti?t vào tham s? này, xin vui l?ng xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
217757 INF: Lư?c đ? m?c đ?nh s? đư?c s? d?ng v?i driver ODBC cho DB2 và OLE DB Provider cho DB2
Các m?c đ? s? cô l?p m?c đ?nh: Xác đ?nh m?c đ? s? cô l?p nhi?u ?ng d?ng trong trư?ng h?p c?a các truy c?p đ?ng th?i cho các đ?i tư?ng DB2. M?c đ?nh là NC. Các đơn v? sau đư?c h? tr?:

CS: Con tr? ?n đ?nh. ? DB2/400, đi?u này tương ?ng v?i COMMIT(*CS). ? ANSI, đi?u này tương ?ng đ? đ?c cam (RC).

NC: Không có cam k?t. ? DB2/400, đi?u này tương ?ng v?i COMMIT(*NONE). ? ANSI, đi?u này tương ?ng đ? không có cam k?t (NC).

UR: Kho?n đ?c. ? DB2/400, đi?u này tương ?ng v?i COMMIT(*CHG). ? ANSI, đi?u này tương ?ng v?i kho?n đ?c.

RS: Đ?c s? ?n đ?nh. ? DB2/400, đi?u này tương ?ng v?i COMMIT(*ALL). ? ANSI, đi?u này tương ?ng đ? l?p l?i đ?c.

RR: L?p l?i đ?c. ? DB2/400, đi?u này tương ?ng v?i COMMIT(*RR). ? ANSI, đi?u này tương ?ng v?i Serializable (Isolated).

Thay th? TP tên: Tài s?n này là ch? c?n thi?t khi k?t n?i v?i SQL/DS (DB2/VM ho?c DB2/VSE) và đư?c g?i là chương tr?nh giao d?ch t? xa.

T? đ?ng cam k?t: Thu?c tính này cho phép cho các cam k?t ti?m ?n trên t?t c? SQL phát bi?u. Trong ch? đ? t? đ?ng-cam, m?i ho?t đ?ng b? máy cơ s? d? li?u là m?t giao d?ch đó là cam k?t khi th?c hi?n. Ch? đ? này là thích h?p cho các giao d?ch ph? bi?n bao g?m m?t l?nh SQL duy nh?t. Nó là không c?n thi?t đ? delimit ho?c ch? đ?nh hoàn thành c?a nh?ng giao d?ch này. Quay ngư?c l?i không đư?c cho phép khi s? d?ng ch? đ? cam k?t t? đ?ng. M?c đ?nh là True.

Chuy?n đ?i t?t c? các lo?i d? li?u nh? phân như ki?u d? li?u nhân v?t: Tùy ch?n x? lí d? li?u nh? phân (CCSID 65535) này nh?p l?nh v?c như trư?ng c?a lo?i d? li?u nhân v?t trên m?t cơ s? ngu?n cho d? li?u. Các giá tr? máy ch? CCSID và PC m? trang là yêu c?u đ?u vào và đ?u ra tham s?. (Mi?n đ?a phương xem tab.)

Tab mi?n đ?a phương cho phép ngư?i dùng c?u h?nh b?t bu?c, c?ng như các tùy ch?n, thu?c tính đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các trang m? đư?c s? d?ng trên h? th?ng DB2 c?ng như máy tính d?a trên Windows. Đ?i v?i đi?u khi?n ODBC Microsoft cho DB2, thu?c tính mi?n đ?a phương bao g?m sau đây:

Lưu tr? mi?n đ?a phương: M? kí t? đ?i di?n thi?t l?p các đ?nh danh (CCSID) k?t h?p d? li?u DB2 như đ?i di?n cho trên máy tính t? xa. Tham s? này m?c đ?nh U.S./Canada (37). B?t đ?ng s?n CCSID đư?c yêu c?u khi x? lí d? li?u nh? phân như d? li?u kí t? đ?i di?n. Tr? khi các quá tr?nh nh? phân như giá tr? nhân v?t đư?c thi?t l?p, d? li?u đư?c chuy?n đ?i nhân v?t d?a trên DB2 c?t CCSID và trang m? ANSI m?c đ?nh.

S? d?ng m?c đ?nh m? trang cho mi?n đ?a phương: Tùy ch?n này ch? th? driver ODBC đ? s? d?ng trang m? ANSI m?c đ?nh cho máy tính d?a trên Windows. N?u cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh này s? b? xóa, sau đó ngư?i dùng có th? ch?n b?t k? trang m? PC đư?c h? tr?.

PC mi?n đ?a phương: Thu?c tính này là b?t bu?c khi x? lí d? li?u nh? phân như d? li?u kí t? đ?i di?n. Tr? khi các quá tr?nh nh? phân như giá tr? nhân v?t đư?c thi?t l?p, d? li?u đư?c chuy?n đ?i nhân v?t d?a trên trang m? ANSI m?c đ?nh c?u h?nh trong Windows. giá tr? m?c đ?nh cho thu?c tính này là ti?ng Latin 1 (1252).

Thu?c tính

ID c?a bài: 216428 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB216428 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 216428
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com