Thông báo l?i: Các h? th?ng không đư?c hoàn toàn cài

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 216684 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các công c? chu?n b? h? th?ng (Sysprep) trên máy tính ch?y Windows NT, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau sau khi kh?i đ?ng l?i:
Windows thư:
H? th?ng không đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ?.
H?y ch?y l?i thi?t l?p.

NGUYÊN NHÂN

Thi?t đ?t ki?m nh?p Sysprep s? d?ng đ? đánh d?u ki?m s? ti?n b? c?a nó không chính xác đư?c thi?t l?p khi m?t s? khách hàng bên th? ba m?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
 • 152734 làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Lưu ?: các bư?c sau đây đang đư?c s? d?ng v?i các phiên b?n không hotfixed c?a Sysprep.exe ch?.

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này x?y ra, lo?i b? các máy s? d?ng bên th? ba m?ng t? máy tính trư?c khi th?c hi?n h?nh ?nh ho?c ch?y Sysprep.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t m?t cài đ?t chuyên bi?t song song c?a Windows NT 4.0 trong m?t phân vùng khác nhau và sau đó s? d?ng Registry Editor đ? thay đ?i giá tr? d? li?u giá tr? SystemSetupInProgress t? 1 sang 0:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Trên tr?nh đơn c?a s? , b?m HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Trên tr?nh đơn ki?m nh?p , b?m T?i Hive.
 4. Nh?p vào các t?p tin %SystemRoot%\System32\Config\System, và sau đó nh?n Open.
 5. G? tên cho ch?a khóa, và sau đó b?m OK.
 6. B?m đúp vào tên b?n ch?n trong bư?c trư?c.
 7. B?m đúp vào các thi?t l?p khóa.
 8. B?m đúp vào giá tr? SystemSetupInProgress trong ngăn bên ph?i.
 9. Thay đ?i giá tr? d? li?u t? 1 sang 0, và sau đó b?m OK.
 10. Nh?p vào tên chính b?n đ? ch?n trong bư?c 5, và sau đó b?m L?y Hive vào tr?nh đơn ki?m nh?p .
 11. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0.

Thu?c tính

ID c?a bài: 216684 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB216684 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 216684

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com