Raksta ID: 216734 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
?is raksts attiecas uz oper?t?jsist?mu Windows 2000. Atbalsts oper?t?jsist?mai Windows 2000 beidz?s 2010. gada 13. j?lij?.Windows 2000 atbalsta izbeig?anas risin?jumu centrs ir uzs?cis strat??ijas pl?no?anu j?su migr?cijai no oper?t?jsist?mas Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatietMicrosoft atbalsta dz?ves cikla politiku.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows XP skatiet sada?? 314054.
Pazi?ojums
?is raksts attiecas uz oper?t?jsist?mu Windows 2000. Atbalsts oper?t?jsist?mai Windows 2000 beidz?s 2010. gada 13. j?lij?.Windows 2000 atbalsta izbeig?anas risin?jumu centrs ir uzs?cis strat??ijas pl?no?anu j?su migr?cijai no oper?t?jsist?mas Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatietMicrosoft atbalsta dz?ves cikla politiku.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? konfigur?t pakalpojumu Windows Time sist?m? Microsoft Windows Server 2000. Pakalpojumu Windows Time var konfigur?t t?, lai tas izmantotu iek??ju aparat?ras pulksteni vai ?r?ju laika avotu. Ieteicams izmantot iek??ju aparat?ras pulksteni.

Ievads

Sist?m? Windows ir iek?auts W32Time ? pakalpojuma Time r?ks, ko pieprasa Kerberos autentific??anas protokols. Pakalpojuma Windows Time nol?ks ir nodro?in?t, lai visos uz??muma datoros, kuros darbojas sist?ma Windows 2000 vai jaun?ka versija, tiktu lietots vienots laiks. Lai garant?tu atbilsto?u vienota laika lieto?anu, pakalpojums Windows Time izmanto hierarhisku saikni, kas kontrol? pilnvaras un ne?auj rasties cilp?m.

P?c noklus?juma datoros, kuros darbojas sist?ma Windows, j?izmanto ??da hierarhija:
 • Visos klienta galddatoros k? ien?ko?? laika partneris j?nor?da autentific??anas dom?nu kontrolleris.
 • Visos dal?bnieku serveros j?izmanto tas pats process, kas klienta galddatoros.
 • Dom?nu kontrolleri var nor?d?t prim?r? dom?nu kontrollera (primary domain controller ? PDC) oper?ciju meistaru k? ien?ko?? laika partneri vai ar? izmantot vec?kdom?nu kontrolleri, kura pamat? ir sl??u numer?cija.
 • Atlasot ien?ko?? laika partneri, visi PDC oper?ciju meistari iev?ro dom?nu hierarhiju.
Iev?rojot ?o hierarhiju, me?a saknes PDC oper?ciju meistars organiz?cijai k??st autoritat?vs. Ieteicams konfigur?t autoritat?vo laika serveri, lai tas ieg?tu laika inform?ciju no aparat?ras avota. Konfigur?jot autoritat?vo laika serveri, lai tas veiktu sinhroniz?ciju ar interneta laika avotu, autentific??ana nenotiek. Ieteicams ar? samazin?t laika kori???anas iestat?jumus serveriem un savrupiem klientiem. Iev?rojot ?os ieteikumus, dom?ns ir prec?z?ks un dro??ks.

Papildindorm?cija

Pakalpojuma Windows Time konfigur??ana iek??ja aparat?ras pulkste?a izmanto?anai

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c izpildiet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? izveidot un atjaunot re?istra dubl?jumkopiju sist?m? Windows


Ieteicams konfigur?t autoritat?vo laika serveri, lai tas ieg?tu laika inform?ciju no aparat?ras avota. Konfigur?jot autoritat?vo laika serveri, lai tas veiktu sinhroniz?ciju ar interneta laika avotu, autentific??ana nenotiek. Lai konfigur?tu pakalpojumu Windows Time izmantot iek??jo aparat?ras pulksteni, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ReliableTimeSource un p?c tam uz Modify (Modific?t).
 4. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz LocalINTP un p?c tam uz Modify (Modific?t).
 7. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Izejiet no re?istra redaktora.
 9. Lai restart?tu pakalpojumu Windows Time, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Lai atiestat?tu lok?l? datora laiku atbilsto?i laika serverim, visos datoros, kas nav laika serveri, izpildiet ??du komandu:
  w32tm -s
Piez?me. Laika serveris nav j?konfigur? veikt sinhroniz?ciju pa?am ar sevi. Ja konfigur?jat laika serveri veikt sinhroniz?ciju pa?am ar sevi, lietojumprogrammu ?urn?l? tiek re?istr?ti ??di notikumi:

The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123). (Laika nodro?in?t?js NtpClient nevar piek??t laika datiem vai ?obr?d sa?em neder?gus laika datus no 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).)No response has been received from Manual peer 192.168.1.1 after 8 attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source and NtpClient will attempt to discover a new peer from which to synchronize. (P?c asto?iem m??in?jumiem sazin?ties nav sa?emta atbilde no manu?l?s vienranga ier?ces 192.168.1.1. ?? vienranga ier?ce tiks atmesta k? laika avots, un NtpClient m??in?s atrast jaunu vienranga ier?ci, no kuras veikt sinhroniz?ciju.)The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time. (Laika nodro?in?t?js NtpClient ir konfigur?ts ieg?t laiku no viena vai vair?kiem laika avotiem, bet ?obr?d neviens no ?iem avotiem nav pieejams. M??in?jumi sazin?ties ar avotu netiks veikti 960 min?tes. NtpClient nav pareiz? laika avota.)Lai ieg?tu papildinform?ciju par komandu w32tm, komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu:
w32tm /?

Pakalpojuma Windows Time konfigur??ana ?r?ja laika avota izmanto?anai

Administratori me?a saknes PDC oper?ciju meistar? var konfigur?t pakalpojumu t?, lai Windows Time atpaz?tu ?r?ju vienk?r?? t?kla laika protokola (Simple Network Time Protocol ? SNTP) laika serveri k? autoritat?vu serveri. Piem?ram, varat izmantot Microsoft laika serveri (time.windows.com) k? ?r?jo SNTP laika serveri. Lai konfigur?tu pakalpojumu Windows Time izmantot ?r?jo SNTP laika serveri, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Lai servera tipu nomain?tu uz NTP, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz TYPE un p?c tam uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit Value (V?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet NTP un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Lai konfigur?tu serveri k? dro?u laika avotu, r?kojieties ??di:
  1. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ReliableTimeSource un p?c tam uz Modify (Modific?t).
  2. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Lai konfigur?tu servera LocalNTP v?rt?bu 0, r?kojieties ??di:
  1. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz LocalINTP un p?c tam uz Modify (Modific?t).
  2. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) rakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Lai nor?d?tu laika avotus, r?kojieties ??di:
  1. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz NtpServer un p?c tam uz Modify (Modific?t).
  2. Dialoglodzi?a Edit Value (V?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet Peers un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Piez?me. Vietturis Peers apz?m? ar atstarpi norobe?otu sarakstu ar vienranga ier?c?m, no kur?m dators ieg?st laikspiedolus. Katram sarakst? min?tajam DNS nosaukumam j?b?t unik?lam.
 6. Tikai Windows 2000 4. servisa pakotnei ir j?nor?da laika kori???anas iestat?jums. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz MaxAllowedClockErrInSecs un p?c tam uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet TimeInSeconds un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Piez?me. TimeInSeconds ir vietturis, kas apz?m?, par cik sekund?m dr?kst at??irties viet?j? pulkste?a laiks no laika, kas sa?emts no NTP servera, lai to var?tu uzskat?t par der?gu jauno laiku.
 7. Lai iestat?tu aptaujas interv?lu, r?kojieties ??di:
  1. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Period un p?c tam uz Modify (Modific?t).
  3. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 24 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Exit (Iziet).
 9. Lai restart?tu pakalpojumu Windows Time, komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Lai atiestat?tu lok?l? datora laiku atbilsto?i laika serverim, visos datoros, kas nav laika serveri, izpildiet ??du komandu:
  w32tm -s

P?c noklus?juma SNTP izmanto lietot?ja datogrammu protokola (User Datagram Protocol ? UDP) portu 123. Ja ?is ports nav atv?rts internetam, serveri nevar sinhroniz?t ar interneta SNTP serveriem. Dators, kas ir konfigur?ts k? dro?s laika avots, tiek identific?ts k? pakalpojuma Windows Time sakne. Pakalpojuma Time sakne ir dom?na autoritat?vais serveris, un parasti tas tiek konfigur?ts izg?t laiku no ?r?ja NTP servera vai aparat?ras ier?ces. Laika serveri var konfigur?t k? dro?u laika avotu, lai optimiz?tu laika p?rs?t??anu vis? dom?na hierarhij?. Ja dom?na kontrolleris ir konfigur?ts k? dro?s laika avots, tad, piesakoties t?kl?, pakalpojums Net Logon pazi?o, ka ?is dom?na kontrolleris ir dro?s laika avots. Kad citi dom?na kontrolleri mekl? laika avotu, ar ko veikt sinhroniz?ciju, tie vispirms izv?las dro?u avotu, ja t?ds ir pieejams.

Re?istra atsl?ga
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
kontrol? to, cik bie?i pakalpojums Windows Time veic sinhroniz?ciju. Ja ir nor?d?ta v?rt?ba, tai ir j?b?t k?dai no ?aj? sarakst? min?taj?m ?pa?aj?m v?rt?b?m:
 • 65531, "DailySpecialSkew" ? iestata sinhroniz?ciju reizi 45 min?t?s, l?dz t? vienu reizi notikusi veiksm?gi, p?c tam ? reizi dien?.
 • 65532, "SpecialSkew" ? iestata sinhroniz?ciju reizi 45 min?t?s, l?dz t? tr?s reizes notikusi veiksm?gi, p?c tam ? reizi asto??s stund?s. ?is ir noklus?tais iestat?jums.
 • 65533, "Weekly" ? iestata sinhroniz?ciju vienu reizi septi??s dien?s.
 • 65534, "Tridaily" ? iestata sinhroniz?ciju vienu reizi tr?s dien?s.
 • 65535, "Bidaily" ? iestata sinhroniz?ciju vienu reizi div?s dien?s.
 • 0 ? NT5DS, iestata sinhroniz?ciju reizi 45 min?t?s, l?dz t? tr?s reizes notikusi veiksm?gi, p?c tam ? reizi asto??s stund?s. NTP sinhroniz?cija notiek reizi asto??s stund?s.
 • freq ? freq nor?da, cik rei?u dien? pakalpojumam Windows Time j?veic sinhroniz?cija. Ja v?laties izmantot v?rt?bu, kas ir liel?ka par iepriek? min?taj?m, j?izmanto ?? opcija.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par pakalpojumu Windows Time, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
884776 Pakalpojuma Windows Time konfigur??ana pret lielu laika nob?di
816042 K? konfigur?t autoritat?vu laika serveri sist?m? Windows Server 2003
314054 K? sist?m? Windows XP konfigur?t autoritat?vu laika serveri


Lai ieg?tu papildinform?ciju par pakalpojumu Windows Time sist?mas Windows Server 2003 me??, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/cc773061.aspx
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 216734 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com